Hotărârea nr. 25/2020

Hotărârea nr. 25/20.02.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al Il-lea al anului școlar 2019-2020

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 13504/13.02.2020;

  • - referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 13506/13.02.2020.

  • - H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al Il-lea al anului școlar 2019-2020;

  • - adresa Colegiului Național Gheorghe Lazăr, înregistrată sub nr. 13169/12.02.2020;

  • - adresa Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez, înregistrată sub nr. 11058/06.02.2020;

  • - adresa Școlii Gimnaziale nr. 124, înregistrată sub nr. 13094/12.02.2020;

  • - adresa Școlii Gimnaziale nr. 126, înregistrată sub nr. 13097/12.02.2020;

-adresa Școlii Gimnaziale nr. 128, înregistrată sub nr. 15127/18.02.2020;

  • - adresa Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu, înregistrată sub nr. 9147/31.01.2020;

  • - adresa Școlii Gimnaziale nr. 280, înregistrată sub nr. 13098/12.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și cu prevederile OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art.129 alin.7), lit. (a) art. 139, alin.l), art. 140 alin.l) art. 166, alin 2, lit. I) și ale art. 243 alin. 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al Il-lea al anului școlar 2019-2020, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - S urnele necesare acordării burselor vor 1! alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ. Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și unitățile de învățământ menționate în anexa 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Secretar

Elena L


rasemnează, erai ctor 5 nița Retrescu

PREȘE1

ALEXANDRAZAROV


Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr.         /20.02.2020

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preumiversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Cuantum lunar bursă/elev -lei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

27.118

11.253

8.677

6.761

204

223

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

536

260

218

58

0

0

500

B. Burse de merit total, din care:

8.443

108

5.604

2.724

0

7

b.1. elevi cu media generală 10

723

0

615

108

0

0

500

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3.286

0

2.344

941

0

1

300

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

2.367

0

1.494

870

0

3

250

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.799

0

1.014

782

0

3

200

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

268

108

137

23

0

0

250

C. Bursa de studiu

357

0

174

183

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.760

1.234

827

699

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

37

24

II

2

0

0

150

Total A+B+C+D+E

12.133

1.626

6.834

3.666

0

7

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr.         Z20.02.2020

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ,

în semestrul al ll-lea al anului școlar 2019-2020

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1236

0

134

1102

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

47

0

14

33

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1173

0

120

1053

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

161

0

64

97

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

687

0

47

640

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

254

0

7

247

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

58

0

2

56

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

13

0

0

13

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

71

0

1

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1291

0

135

1156

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1647

558

409

680

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

37

14

15

8

0

0

B. Burse de merit total, din care:

789

10

373

406

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

48

0

43

5

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

219

0

164

55

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

270

0

100

170

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

227

0

56

171

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

25

10

10

5

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

3

7

0

0

D. Burse de ajutor social

140

18

30

92

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

976

42

421

513

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1530

486

354

690

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

15

9

4

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

893

0

317

576

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

39

0

33

6

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

349

0

157

192

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

311

0

85

226

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99- 8,50

194

0

42

152

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

3

8

0

0

D. Burse de ajutor social

136

11

16

109

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1055

20

340

695

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1635

469

369

797

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

21

5

8

8

0

0

B. Burse de merit total, din care:

617

0

284

333

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

120

0

86

34

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

223

0

97

126

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

253

0

80

173

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

21

0

5

16

0

0

D. Burse de ajutor social

133

36

23

74

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

792

41

320

431

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Profesional

Număr de elevi:

805

0

0

378

204

223

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

22

0

0

15

0

7

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

0

0

1

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

0

1

0

3

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

0

14

0

3

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

23

0

0

23

0

0

D. Burse de ajutor social

61

0

0

61

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

0

0

2

0

0

Total A+B+C+D+E

108

0

0

101

0

7

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Sc. prof dual

Număr de elevi:

576

0

0

576

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

0

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

72

0

0

72

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

0

10

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

0

29

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

33

0

0

33

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

37

0

0

37

0

0

D. Burse de ajutor social

46

0

0

46

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

158

0

0

158

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lice u seral

An de completare

Număr de elevi:

1524

0

0

1524

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

164

0

0

164

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

0

2

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

48

0

0

48

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

109

0

0

109

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

0

5

0

0

C. Bursa de studiu

63

0

0

63

0

0

D. Burse de ajutor social

174

0

0

174

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

403

0

0

403

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

603

0

0

603

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

14

0

0

14

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

0

3

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

11

0

0

11

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

13

0

0

13

0

0

D. Burse de ajutor social

19

0

0

19

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

47

0

0

47

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

411

0

0

411

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

91

0

0

91

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

0

8

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

20

0

0

20

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

63

0

0

63

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

0

16

0

0

D. Burse de ajutor social

54

0

0

54

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

162

0

0

162

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

493

289

204

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

96

5

91

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

28

0

28

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

15

5

10

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social

126

96

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

238

101

137

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lice u seral

An de completare

Număr de elevi:

510

244

266

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

4

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

95

0

95

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

35

0

35

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

22

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

46

26

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

174

51

123

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1118

639

479

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

48

28

20

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

359

0

359

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

180

0

180

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

89

0

89

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

50

0

50

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social

117

75

42

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

0

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

542

103

439

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lice-u seral

An de completare

Număr de elevi:

343

216

127

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

20

15

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

79

0

79

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

27

0

27

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

40

0

40

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

38

34

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

211

53

158

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

685

388

297

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

214

5

209

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

23

0

23

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

93

0

93

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

53

0

53

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

40

0

40

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

5

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

8

0

8

0

0

0

D. Burse de ajutor social

56

33

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

279

39

240

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lice u seral

An de completare

Număr de elevi:

240

145

95

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

31

0

31

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

11

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

93

69

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

125

69

56

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

545

308

237

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

127

1

126

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

31

0

31

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

42

0

42

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

45

0

45

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

1

6

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

39

33

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

206

43

163

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

662

333

329

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

11

7

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

179

53

126

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

54

53

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

68

36

32

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

263

96

167

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

446

245

201

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

142

0

142

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

70

0

70

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

22

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

20

11

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

173

16

157

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

682

403

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

30

19

11

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

145

0

145

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

8

0

8

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

42

0

42

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

33

0

33

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

34

21

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

209

40

169

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

998

545

453

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

22

14

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

246

0

246

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

88

0

88

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

70

0

70

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

73

0

73

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

106

56

50

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

378

70

308

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Lice-u seral

An de completare

Număr de elevi:

317

179

138

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

59

0

59

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

22

0

22

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

16

0

16

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

29

15

14

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

97

17

80

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

371

209

162

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

1

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

43

0

43

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

16

0

16

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

26

0

26

0

0

0

D. Burse de ajutor social

104

73

31

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

182

76

106

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

677

394

283

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

19

9

10

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

157

0

157

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

55

0

55

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

34

0

34

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

15

0

15

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

53

28

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

232

38

194

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

406

240

166

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

3

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

42

0

42

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

16

0

16

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

89

65

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

137

70

67

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1290

764

526

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

12

6

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

389

6

383

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

131

0

131

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

105

0

105

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

64

0

64

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

74

6

68

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

53

31

22

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

459

47

412

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

626

337

289

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

119

5

114

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

30

0

30

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

42

0

42

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

5

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

125

78

47

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

258

89

169

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

602

334

268

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

3

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

183

0

183

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

56

0

56

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

44

0

44

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

47

24

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

238

27

211

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

275

162

113

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

45

1

44

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C, Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

54

34

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

103

35

68

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1154

684

470

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

26

12

14

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

460

5

455

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

64

0

64

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

273

0

273

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

89

0

89

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

5

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

20

9

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

508

26

482

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

435

240

195

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

14

0

14

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

3

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

49

32

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

66

32

34

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

748

370

378

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

5

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

84

1

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

27

0

27

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

177

116

61

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

277

126

151

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1121

680

441

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

70

45

25

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

407

1

406

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

77

0

77

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

198

0

198

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

82

0

82

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

49

0

49

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

46

26

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

524

72

452

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

594

315

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

14

4

10

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

232

0

232

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

101

0

101

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

65

0

65

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99- 8,50

36

0

36

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

104

45

59

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

355

49

306

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1687

1017

670

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

88

45

43

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

634

15

619

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

100

0

100

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

275

0

275

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

141

0

141

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

85

0

85

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

33

15

18

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

86

40

46

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

5

5

0

0

0

Total A+B+C+D+E

825

105

720

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

126

60

66

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

27

0

27

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

9

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99- 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

54

33

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

82

33

49

0

0

0