Hotărârea nr. 23/2020

Hotărârea nr. 23/20.02.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița

Având în vedere:

Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 13448/13.02.2020; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 13454/13.02.2020; solicitarea Asociației de Părinți Garofița, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. . 12507/11.02.2020;’

solicitarea Grădiniței nr. 185, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 12532/11.02.2020; H.C.L.Sector 5 nr. 107/12.12.2014 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

- H.C.L.Sector 5 nr. 07/25.03.2016, H.C.L.Sector 5 nr. 51/03.05.2017 și H.C.L.Sector 5 nr. 159/25.07.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile ILC.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art.129 alin.14, art. 139, alin.3) lit. (g), art. 140 alin. 1) art. 166, alin 2, lit. g) și ale art. 243 alin. 1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului de 10 mp, situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița, cu un an.

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniței nr. 185 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Grădiniței nr. 1 85 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

General Sector 5


WE ÎBE^^INTĂ, ;ll SEBASTl/ <NLAZAROV

Nr.        /20.02.2020