Hotărârea nr. 22/2020

Hotărârea nr. 22/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 SA

Având în vedere:

 • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de Dezvoltare si al Direcției Economice nr. 8206/29.01.2020;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 8207/29.01.2020;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 273/26.11.2019 privind înființarea Societății Salubrizare Fapte5 S.A.;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 2/23.01.2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

în temeiul prevederilor art. 92, ari. 129, alin 3 lit. d), ari. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (I), art. 166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 SA, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă cesionarea tuturor părților sociale ale Administrației Domeniului Public Sector 5 deținute la societatea SALUBRIZARE FAPTE5 SA către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Art. 3 Se aprobă modificarea componenței Consiliului de administrație al societății

SALUBRIZARE FAPTE5 SA după cum urmează:

(I) Dl. BOGZA LUCIAN, cetățean român,

, având calitatea de administrator executiv al Consiliului de Administrație;

(2) Dl. VĂRZARU COSMIN, cetățean român,

administrator executiv al Consiliului de Administrație;

(3) GĂINĂ MARIA, cetățean român, i

de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

(4) STOICA MARIANA, cetățean român,

având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

(5) SLAV GIULIAN, cetățean român, i

având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Art. 4 (l) Se mandatează domnul Rareș Hopincă, în funcția de Administrator Public al Sectorului 5, ca reprezentant al acționarului, Sectorului 5 și să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 • (2) Se mandatează domnul Mircea Serediuc, în calitate de Director General al Administrației Domeniului Public Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 • (3) Se mandatează doamna Bălan Lăcrămioara Elena, în calitate de Director General al Complexului Multifuncțional Sf. Andrei, ca reprezentant al acționarului Complexului Multifuncțional Sf. Andrei și să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Adunarea Generala a Acționarilor S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. va duce la îndeplinire toate formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite, la toate instituțiile competente

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Administrația Domeniului Public Sector 5 și Complexul Multifuncțional Sf. Andrei, prin direcțiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 21   /31.01.2020

ACT CONSTITUTIV

MODIFICATOR al Societății comerciale pe acțiuni

SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.

încheiat între:

(1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de DI. Rareș HOPINCĂ, cetățean român

:                                   în calitate de Administrator Public al

Sectorului 5, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 273 din 26.11.2019,

(2) COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL ”SF. ANDREI,,, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5, având CIF 39558429, reprezentată de Dna. Lăcrămioara Elena BĂLAN, cetățean român,

, în calitate de Director General, legal împuternicit în acest scop

Care, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr. ...T..1;' din 31.01.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății pe acțiuni SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., și Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr. ..Z-5.-.. din 31.01.2020 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.,

Având în vedere prevederile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale - republicată, cu modificările ulterioare,

Au hotărât să se asocieze în vederea constituirii unei societăți comerciale pe acțiuni, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos:

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA IUR1DICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.l. Denumirea Societății

1.1 Denumirea Societății este "SALUBRIZARE FAPTE 5” S.A. (denumită în continuare "Societatea"}, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.

578273/05.11.2019 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

 • 1.2 în toate documentele și scrisorile emise de Societate - și în general în corespondența Societății - se vor specifica: numele Societății, urmat de inițialele S.A. (reprezentând forma juridică a acesteia - "societate pe acțiuni”), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social.

Art.2. Sediul social

 • 2.1. Sediul social al Societății este stabilit în: București, str. Fabrica de Chibrituri, nr.

9-11, et. 2, camera C3, E205, sector 5

 • 2.2 Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGEA'j hotărăște în acest sens.

 • 2.3 Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenții sau reprezentanțe în România sau în străinătate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu legislația Română aplicabilă.

Art.3. Forma juridică a Societății

 • 3.1 Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.

 • 3.2 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societății numai în limita aportului la capitalul social.

Art.4. Durata Societății

 • 4.1 Societatea va funcționa pe o perioada nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate

 • 5.1 Societatea va desfășura activitățile prevăzute mai jos, precum și orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română.

 • 5.2. Domeniul principal de activitate este: 382 - Tratarea și eliminarea deșeurilor

 • 5.3 Obiectul principal de activitate este:

cod CAEN 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 5.4  Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:

 • 3811  Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • 3812  Colectarea deșeurilor periculoase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

 • 3831 Demontarea (dezamsamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311  Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312  Lucrări de pregătire a terenului

 • 4313  Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

 • 4321  Lucrări de instalații electrice

 • 4322  Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a,;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 Depozitari

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile

8110 Activități de servicii suport combinate

 • 8121  Activități generale de curățenie a clădirilor

 • 8122  Activități specializate de curățenie

 • 8129  Alte activități de curățenie

 • 8130  Activități de întreținere peisagistică

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 • 5.5  Societatea poate desfășura inclusiv activități de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obține finațări și poate încheia acorduri de parteneriat.

 • 5.6  Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate.

 • 5.7  Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA și cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art.6 Capitalul social:

 • 6.1 Societatea va avea un capital social de de 31.000.000 lei, împărțit în 31.000 de acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

 • 6.2  Acționarii răspund numai în ceea ce privește plata acțiunilor lor.

 • 6.3   împărțirea și structura capitalului social este următoarea:

 • (1)  SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deține un capital social de 30.690.000 RON, reprezentând 99 °Zo din capitalul social, divizat 30.690 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi 99%,

 • (2)  Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei”, deține un capital social de 310.000 lei, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv 310 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei, cotă de participare la beneficii și pierderi 1%.

 • 6.4   Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România.

 • 6.5   Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.

 • 6.6   Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. în cazul pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de acționar, acționarul are dreptul să ceară alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

Art.7. Acțiunile

 • 7.1. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate.

 • 7.2.  Societatea va ține la sediul social un registru de acțiuni numerotat, ștampilat și sigilat.

 • 7.3.  Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă.

 • 7.4.  Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 7.5.  Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.

Art.8. Transferul acțiunilor

 • 8.1.   Acțiunile pot fi transmise în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea') acțiunilor societăților comerciale deținute de autorități publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social majoritar public.

 • 8.2.   Orice intenție de cesiune a acțiunilor va fi notificată acționarilor și societății.

Art.9. Majorarea capitalului

 • 9.1    Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului act constitutiv, prin hotărârarea ad unării generale a acționarilor.

 • 9.2   Fiecare acțiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi plătită la data stabilită de AGA.

 • 9.3   Proporțional cu numărul de acțiuni deținute, Acționarii dispun de un drept de preferință în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. în acest sens, acționarii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menționat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generala a Acționarilor va stabili condițiile, formalitățile și termenii cu privire la exercițiul dreptului la subscriere.

 • 9.4   în cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți acționari.

Art.10. Reducerea capitalului

 • 10.1  Capitalul social al Societății va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă acestă măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

 • 10.2  Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.

 • 10.3  Reducerea va fi efectuată doar după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.ll Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

 • 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor [AGA] este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuții ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv.

 • 11.2. AGA Ordinară va avea următoarele competențe:

 • a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului;

 • b. să stabilească dividendele, dacă este cazul;

 • c.  solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;

 • d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011;

 • e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condițiilor stabilite în cele ce urmează;

 • f.  aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar;

 • g. să stabilească remunerația și garanția și limitele asigurării profesionale pentru administrator și cenzori/auditor, dacă este cazul;

 • h. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;

 • i.  să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia propusă de CA pentru următorul an fiscal;

 • j.  se pronunță asupra gestiunii CA;

 • k. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;

 • l.  hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unității ale societății;

 • m. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de compența sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

 • 11.3. AGA Extraordinară va avea următoarele competențe:

 • a. schimbarea formei juridice a societății;

 • b. schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societății;

 • c.  schimbarea obiectului de activitate al societății;

 • d.  majorarea capitalului social al societății;

 • e.  reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;

 • f.  fuziunea si sau divizarea societății cu alte societăți sau preluarea altor societăți de către societate;

 • g.  dizolvarea societății înainte de termen;

 • h. emisiunea de obligațiuni;

 • i.  aprobă participarea la consituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;

 • j.  conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

 • k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

 • l.  modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea.

 • 11.4.  AGA Extraordinară va putea delega atribuțiile sale prevăzute la art.11.3 pct. b, c, d de mai sus, Consiliului de Administație al Societății, în condițiile prevăzute de lege.

Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

 • 12.1.  AGA Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.

 • 12.2.  AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societății, precum și ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

 • 12.3.  Consiliul de Administrație are obligația de a convoca AGA la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin 5 % (cinci la sută') din capitalul social.

 • 12.4.  Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. Convocarea poate fi efectuată si prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire trasnsmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor. în acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă acestă schimbare nu a fost comunicată de acționar

 • 12.5.  Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 zile calendaristice de la publicarea convocării. Prima și ultima zi a publicării convocării nu sunt incluse.

 • 12.6.  în convocarea primei adunări generale se va putea fixa și data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile cvorumului pentru prima convocare. Daca în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocări, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocări. în orice caz, cea de-a doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.7.  Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să întrunească o Adunare Generală și să ia orice hotărâri, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

 • 12.8.  în cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea se publică și pe pagina de internet pentru liberul acces al acționarilor.

 • 12.9.  Ședințele AGA pot avea loc la sediul Societății sau la orice altă adresa, astfel cum se va specifica în convocare.

Art.13. Adunarea Generală a Acționarilor

 • 13.1.  Condiții referitoare la cvorum: La prima convocare, AGA Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită daca cel puțin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. în cazul în care condițiile de cvorum nu sunt întrunite la prima Adunare, a doua și următoarele Adunări se consideră valabil constituite indiferent de condițiile de cvorum îndeplinite.

 • 13.2.  Acționarii pot fi reprezentați la ședințele AGA de către alți acționari sau de alte persone în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în forma originală înainte de adunare și se va păstra de către Societate, iar acționarii reprezentați vor trebui să facă dovada calității lor de acționar, prin înscriere în Registrul Acționarilor. Aceasta se va menționa în procesul verbal al ședinței.

 • 13.3.  Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. în acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic as ociată semnătura electronică.

 • 13.4.  Ședințele AGA vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau, în absența sa de către înlocuitorul desemnat de către acesta. AGA va alege - dintre Acționarii prezenți - unui până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a Acționarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ședința AGA. Președintele de ședința va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor lua parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

 • 13.5.  Dezbaterile în timpul AGA și concluziile acestora vor fi cuprinse într-un proces verbal și vor fi înregistrate într-un registru al adunărilor generale, ținut la sediul Societății. Procesul verbal al ședinței va constata îndeplinirea formalităților de convocare, Acționarii prezenți sau, după caz, numele reprezentanților acestora, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către Secretar, sau după caz, Secretari și va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Acționarilor.

 • 13.6.  în condițiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, Hotărârile AGA vor fi depuse la Registrul Comerțului în condițiile legii, în vederea menționării lor în registru și publicării în Monitorul Oficial al României

Art.14. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

 • 14.1.  La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Ordinara va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

 • 14.2.  La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Extraordinară va lua hotărâri cu majoritate simpla a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați. Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate și forma juridică a Societății precum și privind majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea și dizolvarea înainte de termen, vor fi aprobate cu votul a 2/3 din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați.

 • 14.3.  Hotărârile AGA vor fi luate cu vot deschis. Acționarii vor vota prin ridicarea mâinii. Nicio abținere nu va fi interpretată drept vot afirmativ sau negativ și nici nu va putea afecta în vreun mod condițiile referitoare la cvorum. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

 • 14.4.  Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la ședință, precum și pentru cei care au votat împotriva respectivelor hotărâri, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15. Consiliul de Administrație

 • 15.1. Societatea este administrată de 5 (cinci) administratori, persoane fizice, care vor forma un Consiliu de Administrație, condus de către un președinte, ales de membrii consiliului în prima reuniune a acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Aceasta fixează și modifică structura și componența Consiliului de Administrație. Componență a Consiliului de Administrație este:

(1) DL BOGZA LUCIAN, cetățean român,

, având calitatea de administrator executiv al Consiliului de Administrație;

(2) DL COSMIN VĂRZARU, cetățean român,

. având calitatea de administrator executiv al Consiliului de Administrație;

(3) GĂINĂ MARIA, cetățean român,

, având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

(4) STOICA MARIANA, cetățean român,

, având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

(5) SLAV GIULIAN, cetățean român,

, având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

 • 15.2.  Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu excepția primilor administratori, menționați mai sus, care au durata mandatului de 2(doi) ani. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Administratorii sunt reeligibili.

 • 15.3.  Consiliul de Administrație se reunește la sediul Societății sau în alt loc, ori de câte ori este necesar. Dezbaterile vor avea loc conform ordinii de zi stabilită în baza programului comunicat de președinte cu minimum 5 zile înainte de întrunire.

Programul menționat trebuie să fie păstrat și arhivat împreună cu procesul verbal al consiliului. Organizarea consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare și a prevederilor prezentului Act constitutiv.

 • 15.4.  Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități. Ei sunt numiți printr-o hotărâre AGA.

 • 15.5.  în cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

 • 15.6.  Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vancant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

 • 15.7.  Persoanele numite în calitatea de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

 • 15.8.  NU pot fi numite în calitatea de Administrator acele persoane care: Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu acestă funcție; Nu au studii superioare;

Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;

Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv, sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care societatea este în relații comerciale directe;

 • 15.9.  Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la acestă operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.

 • 15.10. Administratorii răspund solidar față de societate pentru:

Realitatea vărsămintelor efectuate de acțiuonari;

Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;

Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;

Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun;

- Actele îndeplinite de directorul general sau personalul încadrat, când aceștia produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

 • 15.11. Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după de AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • 16.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt, cu titlu exemplicativ, următoarele:

 • a. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale societății;

 • b. Stabilirea sistemului contabil și de control al societății;

 • c. Supraveghează activitatea directorului general;

 • d. Convocarea AGA

 • e. stabilește planul financiar de investiții;

 • f.  aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;

 • g. stabilește strategia de marketing;

 • h. prezintă anual Adunării generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;

 • i.  în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor;

 • j.  Elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

 • k. înființarea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, comitet care va efectua procedura de selecție si evaluare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de administrare;

 • l.  orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art. 17. Directorul General

 • 17.1 Conducerea activității curente a societății este asigurată de un director general numit în condițiile legii. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandate.

 • 17.2.    Directorul General va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat. Directorul general în calitate de responsabil al managmentului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.

 • 17.3.   Atribuțiile directorului general sunt, în principal, umrătoarele:

 • a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

 • b) conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societății;

 • c) aplică strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Adminstrație și aprobate de acționari;

 • d) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, încluziv drepturile de natură salariată ale personalului de conducere și execuție;

 • e) angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății, în condițiile legii;

 • f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

 • g) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structure organizatorice;

 • h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

 • i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potivit competențelor legaleși prezentului act constitutiv;

 • j) numește, revocă sau suspendă directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;

 • k) orice altă problemă dată în competența sa potrivit legii.

Art. 18. Directorii executivi

 • 18.1.     Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acesteia care exercită an urnite atribuții de conducere a unor sectoare sau compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către directorul general, fără a avea dreptul de reprezentare al societății. Ei sunt numiți de către directorul general și se află în subordinea directă a acestuia, fiind răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contratele individuale de muncă și contractele de performanță.

 • 18.2.  Directorii executivi, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății

în accepțiunea prevederilor art 143, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.19. Audit

 • 19.1  Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

 • 19.2  Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor

 • 19.3  Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 19.4  Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL VII

PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art.20 Personalul Societății

Organigrama Societății va fi stabilită și aprobată de AGA Extraordinară. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administrație, va avea în competența sa angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a angajaților Societății (cu excepția membrilor Consiliului).

CAPITOLUL IX DIVERSE

Art.21 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar al Societății va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrata, care va incepe la data inregistrarii si se va termina la data de 31 decembrie.

Art.22. Evidentele contabile, registrele, rapoartele și conturile bancare

Societatea va organiza și va păstra o evidența a conturilor și a activităților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art.23. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății

 • 23.1.  Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinătate, cu respectarea legislației aplicabile.

 • 23.2.  Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.

23.3 Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de AGA, cu respectarea prevederilor legale.

Art.24. Calculul și plata dividendelor

 • 24.1.  Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către AGA, după constituirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege și plata impozitului pe profit sau a altor impozite și contribuții prevăzute de lege.

 • 24.2.  Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii AGA luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art.25. Dizolvarea și lichidarea Societății

 • 25.1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele cazuri:

 • i. se constată de către AGA Extraordinară imposibilitatea îndeplinirii scopului [obiectului de activitate) al Societății,

 • ii. AGA Extraordinară decide dizolvarea Societății

 • iii. în baza hotărârii judecătorești de intrare a Societății în procedura de faliment,

 • iv. în orice alte cazuri prevăzute de lege

 • 25.2.  Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr.31/1990, republicată.

 • 25.3.  în cazul dizolvării Societății, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiți de AGEA prin hotărârea de dizolvare sau de instanța competentă, în funcție de prevederile legale aplicabile.

Art.26. Fuziunea si divizarea Societății

Societatea poate fuziona cu alte societăți sau se poate divide în două sa u mai multe societăți în baza hotărârii AGA Extraordinare. Fuziunea va respecta formalitățile legale prevăzute legile aplicabile.

Art.27. Litigii

Orice controversă sau pretenție între acționari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluționate pe cale amiabilă între acționari. în cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluționată de instanțele competente din București, România.

Art.28. Legea aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de Legea nr. 31/1990- legea societăților comerciale, republicată si modificata, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de orice altă prevedere legală aplicabilă din România.

Art.29. Prevederi finale

 • 29.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăți necesare în vederea înființării, autorizării Societății și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății și introduse în registrele Societății drept "cheltuieli de înființare" de la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

 • 29.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni. în cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urmă va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.

Redactat și semnat la București, în ...... (............) exemplare originale, astăzi

Acționari

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Prin Dl. Rareș HOPINCĂ

Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei”,

Prin Dna. Lăcrămioara Elena BĂLAN