Hotărârea nr. 20/2020

Hotărârea nr. 20/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului


„Inițiativa pentru eco-sustenabilitate", înregistrat la Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache"

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural de Tineret „Ștefan Iordache" cu nr.

CCTSI - 2020.0128 - 09 din data de 28.01 .2020;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache";

Solicitarea depusă de Asociația Yes For Future - Da Pentru Viitor, înregistrată la Centrul Cultural 9i de Tineret „Ștefan Iordache" cu nr. CCTSI — 2020.01 .17 — 28, din data de 17.01.2020.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i), art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă proiectul "Inițiativa pentru eco-sustenabilitate", desfășurat de Centrul Cultural si de Tineret Ștefan Iordache" în parteneriat cu "Asociația Yes For Future - Da Pentru Viitor" din București, sector 5, în perioada februarie 2020 — decembrie 2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului la prezentul proiect de hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" .

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache" va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE 1 ALEXANDRU ȘEBA;

ȘEDINȚA,

IAN LAZAROV


Nr.         /31.01.2020

1. "INIȚIATIVA PENTRU ECO-SUSTENABILITATE"

Organizator: Centrul Cultural de Tineret „Ștefan Iordache" în parteneriat cu Asociația Yes For Future — Da Pentru Viitor din București, sector 5, reprezentată de Dincă-Macovei Alexandra în calitate de Președinte.

Descriere: Centrul Cultural de Tineret „Ștefan Iordache" își propune implementarea proiectului "INIȚIATIVA PENTRU ECO-SUSTENABILITATE" , proiect care presupune crearea unui parteneriat între instituția noastră Asociația Yes For Future — Da Pentru Viitor. Prezentul proiect vizează promovarea valorilor principiilor în domeniul ecologiei, informarea cetățenilor Sectorului 5 cu privire la managementul deșeurilor, a dezvoltării durabile a surselor de energie alternativă, a oportunităților de accesare a programelor care au drept scop reducerea poluării și, își propune să creeze o comunitate online care să capaciteze locuitorii sectorului 5 și să promoveze inițiativele prietenoase cu mediul înconjurător, să genereze noi inițiative în domeniu.

Implementarea acestui proiect presupune crearea unui cadru care să conducă la îmbunătățirea gradului de informare a cetățenilor din sectorul 5, prezentul proiect, "INIȚIATIVA PENTRU ECO-SUSTENABILITATE" vine în întâmpinarea acestei nevoi, continuând activitatea inițiată de autoritățile locale, ce vizează promovarea valorilor și principiilor în domeniul ecologiei, informarea cetățenilor Sectorului 5 cu privire la managementul deșeurilor, a dezvoltării durabile și a surselor de energie alternativă în unitățile de învățământ din Sectorul 5.

Bugetul estimativ este de 471.500 lei;

Beneficiari direcți: locuitorii și elevii din Sectorul 5.

Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : cadre didactice, copii, părinți, locuitorii ai Sectorului 5.

Perioadă de desfășurare februarie-decembrie 2020.