Hotărârea nr. 189/2020

Hotărârea nr. 189/09.11.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 180/18.09.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului

Start spre o educație digitalizată,

modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și H.C.L. Sector 5 nr.

180/18.09.2020

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 91.737/06.11.2020;

  • - Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 91.738/06.11.2020;

  • - Hotărârea nr. 6/06.11.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5;

  • - Hotărârea CNSU nr. 52/05.11.2020;

  • - H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată',

  • - H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată;

  • - H.C.L. Sector 5 nr. 180/18.09.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată;

  • - Avizele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, ale Comisiei Juridice, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești precum și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și în cel al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5, art. 58, art. 59, art. 60 și art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit.a), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 180/18.09.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020.

Art 2 - Se modifică și se completează art. 2 al HCLS 5 nr. 96/07.05.2020 și va avea următorul cuprins: „Produsele/materialele necesare implementării programului au fost achiziționate de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L și vor fi distribuite beneficiarilor (elevi și cadre didactice) de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L, cu suportul tehnic al Primăriei Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport și al unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 5.”

Art 3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Economică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 5 și S.C. Economat Sector 5 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar/General Sect6f)5 Elena Luminița Peprescu

Nr. 183 /09.11.2020