Hotărârea nr. 187/2020

Hotărârea nr. 187/08.11.2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr.91745/07.11.2020;

  • • Raportul de specialitate al Serviciul Evidență Acte Administrative nr. DATJ 66/07.11.2020;

Luând în considerare prevederile art. 24 alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 77/23.03.2020;

Ținând cont de propunerile domnilor consilieri Marian Țigănuș, Cătălin Lucian Iliescu, Mircea Horațiu Nicolaidis, Mihail Cristian Laslo și Alexandru Ducuță, precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 127 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. i), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, respectiv 2020 - 2024, Comisia de numărare a voturilor alcătuită din 5 consilieri, în următoarea componență:

  • 1. Melnic Constantin - Ion

  • 2. Pop Claudia - Ramona

  • 3. Gomeanu Mihaela

  • 4. Kofod Helen - Daniela

  • 5. Titică Niculae - Florin

Art.2 Secretarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică- Serviciul Evidență Acte Administrative și persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘE EMIL AGHEQâGH

Nr. 1     /08.11.2020

AL

^Contrasemnează,

Secretar General al Sectarului 5 Elena Luminița PETRESCU

țîiNȚĂ,

IWX-----

17 Sil