Hotărârea nr. 186/2020

Hotărârea nr. 186/08.11.2020 privind depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați ulterior emiterii Ordinului Prefectului nr. 626/02.11.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre

privind depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validati ulterior emiterii Ordinului Prefectului nr. 626/02.11.2020

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. DATJ nr. 65/06.11.2020 întocmit de Serviciul Evidentă Acte Administrative-Directia de Asistentă Tehnică 5                                                                                                        5                                               9

și Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 91743/06.11.2020;

Ținând cont de: 9

-Ordinul Prefectului nr. 626/02.11.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 5, municipiul București;

-Ordinul Prefectului nr. 634/04.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

-Ordinul Prefectului nr.63 8/05.11.2020 privind modificarea și completarea art.3 al Ordinului nr. 634/04.11.2020 emis de Prefectul Municipiului București privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

Luând în considerare încheierile de validare a mandatelor consilierilor locali ai sectorului 5 Agafiței Gheorghiță, Gomeanu Mihaela, Ploscaru George Alexandru și Laslo Mihail Cristian, pronunțate de Judecătoria Sectorului 5 împotriva cărora, potrivit portalului instanțelor, au fost formulate apeluri de către cei interesați, hotărâri rămase definitive ca urmare a respingerii apelurilor de către Tribunalul București precum și Jurămintele consilierilor locali anterior menționați;

în conformitate cu prevederile art. 114, art. 117, 129 alin. (14), art.139 alin.(l), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați ulterior emiterii Ordinului Prefectului nr. 626/02.11.2020, după cum urmează:

-Domnul Agafiței Gheorghiță;

-Doamna Gomeanu Mihaela;

-Domnul Laslo Mihail Cristian;

-Domnul Ploscaru George Alexandru.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative si 5                                      5                                                                                                    5                                                                                5

persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE

EMIL AGHE0RC

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENEI^AL SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCU

Ny            '/// jfj j q

1 A,

---1 \

jHIESEI

> nț

/V^/J

C&M/






Nr. >86 /08.11.2020