Hotărârea nr. 185/2020

Hotărârea nr. 185/08.11.2020 privind alegerea domnului Agheorghiesei Emil președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre privind alegerea domnului Agheorghiesei Emil președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. DATJ 63/06.11.2020 întocmit de Serviciul Evidentă Acte Administrative-Directia de Asistentă Tehnică si 5                                                                                                 5                                              5                                       5

Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 91741/06.11.2020;

Ținând cont de propunerea domnului consilier Marian Țigănuș precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2020;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art.139 alin.(l), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alege domnul Agheorghiesei Emil președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu data de 08.11.2020.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.