Hotărârea nr. 184/2020

Hotărârea nr. 184/18.09.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31

imobile situate în Sectorul 5

Având în vedere:

  • -Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 76379/18.09.2020;

  • -Raportulde Specialitate al Direcției Tehnice- Serviciul Verificare Lucrări Edilitare nr.DT 770/18.09.2020;

  • -Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Art.29 lit. g din Legea Achizițiilor Publice 98/2016, actualizată;

Ținând seama de prevederile art.58 și art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1),

art. 155 alin. (4) lit. d), art. 166 alin. (2) lit.d) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul Adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Art. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 89/07.05.2020 care va avea

următorul conținut: „Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la Art.l se va face pentru asigurarea resurselor financiare necesare reabilitării termice a 25 imobile de pe raza Sectorului 5 și a 3 unități școlare de pe raza Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă la prezentei Hotărâri”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 89/07.05.2020 rămân neschimbate;

Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/18.09.2020

ftntyzt -tq f-f.Q.L, fcefvrz r/r.

Nr. Crt

Obiectivul de Investiții

Valoarea de C+M mii lei (TVA inclus)

1

Srada Pecineaga Nr.5 BI.29C

2.058,47

2

Strada Pecineaga Nr.7 Bl.25

2.172,01

3

Strada Pecineaga Nr.9 Bl.26

2.166,42

4

Strada Zamfir Olaru Nr.8 BI.87D

464,80

5

Strada Mihail Sebastian Nr.17 BI.S21

1.290,29

6

Strada Mihail Sebastian Nr.ll BI.S30 Sc.3

1.158,55

7

Strada Mihail Sebastian Nr.21 Bl. S12 Scl+2

1.948,30

8

Strada Mihail Sebastian Nr.23 BI.S13

100,00

9

Strada Mihail Sebastian Nr.33 BI.S6 Sc.l

70,55

10

Strada Mihail Sebastian Nr.33 BI.S6 Sc.2

196,92

11

Strada Mihail Sebastian Nr.137 Bl. V79

640,00

12

Strada Mihail Sebastian Nr.139 BI.V74

516,69

13

Strada Mihail Sebastian Nr.27 BI.S10 Sc.l

60,11

14

Strada Mihail Sebastian Nr.31 BI.S8 Sc.2

159,80

15

Strada Mihail Sebastian Nr.31 BI.S8 Sc.l

116,85

16

Strada Mihail Sebastian Nr.108 BI.V87 Sc. A

492,83

17

Strada Mihail Sebastian Nr.31 BI.S8 Sc.3

179,74

18

Strada Mihail Sebastian Nr.27 BI.S10 Sc.3

50,83

19

Strada Mihail Sebastian Nr.27 BI.S10 SC.2

70,29

20

Strada Mihail Sebastian Nr.31 BI.S8 Sc.4

127,60

21

Strada Mihail Sebastian Nr.110 BI.V86 Scl+2

3.046,48

22

Strada Mihail Sebastian Nr.133 BI.V30

2.190,93

23

Strada Mihail Sebastian Nr.ll BI.S30 Sc.1+2

2.066,03

24

Strada Mihail Sebastian Nr. 116 Bl.1/2 Sc.1/2

2.733,96

25

Strada Mihail Sebastian Nr.112 BI.V85

1.369,61

26

Școala Nr.124

6.468,00

27

Grădiniță Nr.269

2.477,00

28

Școala Tocilescu

6.188,00

TOTAL

40.581,06