Hotărârea nr. 183/2020

Hotărârea nr. 183/18.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru amenajarea/modernizarea spațiilor verzi (Lot 1 Parcuri și spațiu verde- locuri de joacă și agrement; Lot 2 Peluze, Squaruri și Aliniamente).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru amenajarea/modernizarea spațiilor verzi (Lot 1 Parcuri și spațiu verde- locuri de joacă și

agrement; Lot 2 Peluze, Squaruri și Aliniamente)

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. DADPPS 60/18.09.2020 al Direcției de Administrare a Domeniului Public si Privat;

  • - Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile:

  • - H.C.G.M.B. nr. 203/29.11.2012 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public a unor terenuri din Municipiul București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

  • - H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

  • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și rectificările ulterioare, art. 861 alin.(3);

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 129, alin. (2) - lit. c, art.139, alin (3) lit.g), art.140 alin. (1), art.166, alin (2) lit.g) și ale art. 243 alin.(l), litera a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba indicatorii tehnico- economici, conform Anexelor 1- 9 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Sumele prevăzute în anexe 1-9 vor fi asigurate din bugetul local al sectorului 5.

Art.3. Primarul sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Nr. /£5 /18.09.2020ELENA LUMINIȚA PETlLsCU


REAMENAJARE LOC DE JOACA

aleea lacob Andrei nr. 5 sector 5, București NC 213628

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1064

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

759

3

Suprafața spațiu verde

Mp

122

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

3,760,302.61

C+M inclusiv TVA

Lei

2,617,212.05

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

3,163,782.03

C+M exclusiv TVA

Lei

2,199,337.86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

Strada lacob Andrei sector 5, București NC 237459

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1247

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

572

3

Suprafața spațiu verde

Mp

340.8

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

Buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

2,974,889.67

C+M inclusiv TVA

Lei

1,992,672.68

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

2,502,861.08

C+M exclusiv TVA

Lei

1,674,514.86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

Strada Vigoniei sector 5, București NC 237441

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1635

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

394

3

Suprafața spațiu verde

Mp

798

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

2,531,584.29

C+M inclusiv TVA

Lei

1,622,075.74

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

2,129,776.72

C+M exclusiv TVA

Lei

1,363,088.86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

strada Malcoci, sector 5 București, NC 237458

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1180

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

393

3

Suprafața spațiu verde

Mp

537

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

2.094.117,19

C+M inclusiv TVA

Lei

1.560.611,05

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

1.762.077,47

C+M exclusiv TVA

Lei

1.311.437,86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

strada Salaj (Telitei), sector 5, București NC 237487

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1511

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

601

3

Suprafața spațiu verde

Mp

563

4

Toaleta automatizata

buc

1

5

Cișmea

buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

3,675,280.41

C+M inclusiv TVA

Lei

2,534,626.05

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

3,092,191.11

C+M exclusiv TVA

Lei

2,129,937.86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

Strada Toporasi sector 5, București NC 237450

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

2861

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

611

3

Suprafața spațiu verde

Mp

1146

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

4,495,392.30

C+M inclusiv TVA

Lei

3,111,300.05

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

3,782,238.91

C+M exclusiv TVA

Lei

2,614,537.86

REAMENAJARE LOC DE JOACA

Calea Ferentari sector 5, București NC 237622

Nr.crt.

Indicatori fizici

U.m.

valoare

1

Suprafața amplasament

Mp

1363

2

Suprafața dale de cauciuc loc de joaca

Mp

417

3

Suprafața spațiu verde

Mp

492

4

Toaleta automatizata

Buc

1

5

Cișmea

Buc

1

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

2,720,166.93

C+M inclusiv TVA

Lei

1,791,958.95

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

2,288,489.02

C+M exclusiv TVA

Lei

1,505,847.86