Hotărârea nr. 182/2020

Hotărârea nr. 182/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L.

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Tehnică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția de Dezvoltare înregistrat sub nr.76090/18.09.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 76094/18.09.2020

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub DGEC-DRU 25/18.10.2018 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Economat Sector 5 S.R.L.,

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 S.R.L.,

Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. 49450/21.06.2019 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Economat Sector 5 S.R.L., Societate la care Consiliul Local Sector 5 este acționar majoritar,

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Art. 5 alin. (2) art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin(l), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru o perioadă de maxim 4 ani până la data numirii Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • 1. Petre Marian Leonard, cetățean român, născut la data de

, în calitate de administrator executiv al

Consiliului de Administrație;

  • 2. Moga Andrei Valentin, cetățean român, născut la data de

în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

3      3

  • 3. Merliu Marian, cetățean român, născut la data de

în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

3      "

  • 4. Jîjie Alexandru Mădălin, cetățean român, născut la data

, în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

  • 5. Găină Maria, cetățean român, născută la data

în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

Art. 2 Se desemnează domnul Rareș Hopincă cetățean român, domiciliat în

, în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 București în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L., precum și să voteze și să semneze pentru și în numele Consiliului Local Sector 5 orice alte acte în vederea realizării hotărârii Adunărilor Generale a Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L. constând în, dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3 Comisia de selecție constituită va demara de urgență procedura pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. potrivit prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4 Se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 nr.08/06.07.2016 și nr. 167/06.08.2020.

Art. 5 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

APENTR] RAL AL d [RSJTA/PH


Ilegalitate ctorului 5, ’RESCUS---


ALEXAND

NrJ£L/18.09.2020