Hotărârea nr. 181/2020

Hotărârea nr. 181/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Tehnică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția de Dezvoltare înregistrat sub nr. 76092/18.09.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 76096/18.09.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. DGEC-DRU 24/18.10.2018 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară S.A.,

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 S.R.L.,

Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. 47932/18.06.2019 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară S.A., Societate la care Consiliul Local Sector 5 este acționar majoritar,

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Art. 5 alin. (2) art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru o perioadă de maxim 4 ani până la data numirii Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • 1. Munteanu Dumitru cetățean român, născut la data de             în .

Municipiul Constanța, cu domiciliul în 3 '■

;                                       , identificat

în calitate de administrator

executiv al Consiliului de Administrație;

  • 2. Serediuc Mircea cetățean român, născut la data de

în calitate de administrator executiv al Consiliului de Administrație;

  • 3. Constantinescu Ileana cetățean român, născută la data de

calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;;

  • 4. Diaconu Daniela-Emilia cetățean român, domiciliată în

în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;;

  • 5. Sichitiu Adina-Irina cetățean român, născută la data de

, în calitate de administrator neexecutiv al

Consiliului de Administrație;

Art. 2 Se aprobă comisia de cenzori astfel:

a') Se prelungește pentru un an mandatul cenzorului Zablotchi Nicolae, cetatean roman, născut

!    ,                        reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice in calitate de cenzor.

  • b) Se revocă mandatele cenzorilor Ion Cristina Isabela, Morândău Mioara, Ghinita Constantin și se numesc următorii cenzori:

  • 1. CAZAZIAN MARIA-RAFAELA, cetățean român, domiciliată în

în calitate de Cenzor;

  • 2. RUSU GHEORGHE, cetățean român, domiciliată în

, în calitate de Cenzor;

  • 3. PARASCHIV AURELIA, cetățean român, domiciliat în

în calitate de Cenzor.

Art. 3 Se desemnează domnul Rareș Hopincă cetățean român, domiciliat

, în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 București în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., precum și să voteze și să semneze pentru și în numele Consiliului Local Sector 5 orice alte acte în vederea realizării hotărârii Adunărilor Generale a Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. constând în, dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat.

Art. 4 Comisia de selecție constituită va demara de urgență procedura pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. potrivit prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a a întreprinderilor publice.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 nr.09/06.07.2016, nr. 98/30.09.2016 și nr. 168/06.08.2020.

Art. 6 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PENTRU LEGALITATE [ERAI/S^CTOR 5, IȚAPETRESCU-r—-

Nr. /18.09.2020