Hotărârea nr. 180/2020

Hotărârea nr. 180/18.09.2020 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 80/15.04.2020, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului „Start spre o Educație Digitalizată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 80/15.04.2020, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului “Start spre o

Educație Digitalizată”

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției de Dezvoltare nr.76026/18.09.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 76028/18.09.2020;

H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată',

HCL Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 80/15.04.2020, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului “Start spre o Educație Digitalizată”.

Referatul întocmit de către Direcția de învățământ, Tineret și Sport înregistrat sub nr. 75392/16.09.2020.

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice și al Comisiei Educație, tineret și sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151 ./2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectorelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.41 alin (5), art. 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin.(l), art. 140 alin (1), art. 166 alin.2, lit.l), precum și art. 243, alin.(l), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILUIL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică și se completează art.l al H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și va avea următorul cuprins:” Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri”.

Art. 2 - Se modifică și se completează art. 2 al H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și va avea următorul cuprins:

"Art. 2.1 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local al Sectorului 5, iar produsele/materialele necesare implementării programului vor fi achiziționate de către Primăria Sectorului 5 și S. C. Economat Sector 5;

Art. 2.2 - Produsele achiziționate de S.C. Economat Sector 5 se vor distribui unităților de învățământ pe bază de procese verbale de predare - primire și ulterior facturate către Primăria Sectorului 5. ”

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidenă Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R. L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DEf>EI

ALEXANDRU SEBASTIAN fiz IZ;

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar General Sector 5 Elena Luminița PETRESCU

)INȚĂ,

LAZAROV

NR.    /18.09.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. Ho /18.09.2020

Sumar al programului

Start spre o educație digitalizată

  • a) Organizator: Primăria Sector 5, cu sprijinul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 și SC Economat Sector 5 SRL;

  • b) Număr estimativ maxim de 33.800 beneficiari direcți, după cum urmează:

preșcolari;

elevi nivel primar;

elevi nivel gimnazial;

elevi (liceu zi + profesional);

cadre didactice.

  • c) Scopul proiectului: promovarea, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar, gimnazial și liceal din sectorul 5, a utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale, necesare susținerii online a procesului de predare-învățare-evaluare, prin dotarea elevilor și cadrelor didactice cu tablete și sisteme de predare de la distanță, în cazul în care aceștia nu dispun de astfel de echipamente.

De asemenea, unitățile de învățământ vor fi dotate cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în vederea suținerii examenelor naționale: măști, aparate și substanțe dezinfectante pentru mâini, care să fie montate în clase și pe holurile școlilor, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

  • d) Obiective - cadru specifice:

Promovarea unor instrumente eficiente de predare-învățare-evaluare online, prin utilizarea tehnologiilor inovative adaptate sistemului de învățământ românesc;

Dotarea, cu tabletă, necesară susținerii procesului de învățământ online, a cadrelor didactice și a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

Dotarea unităților de învățământ cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în vederea susținerii examenelor naționale: măști, aparate și substanțe dezinfectante pentru mâini, care să fie montate în clase și pe holurile școlii, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

  • e) Activități Specifice:

Prin intermediul programului, profesori și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor beneficia de câte o tabletă, iar unitățile de învățământ vor fi dotate cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în care să fie montate în clase și pe holurile școlilor, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

Achiziția produselor și a materialelor igienico - sanitare se va realiza, potrivit prevederilor legale în materie de achiziții publice, după cum urmează:

  • - Primăria Sector 5 va achiziționa tablete și sisteme electronice pentru facilitarea predării la distanță, în conformitate cu prevederile prezentului program, precum și alte materiale igienico-sanitare solicitate de unitățile de învățământ;

  • - S.C. Economat Sector 5 S.R.L. va furniza alte materiale igienico-sanitare: nebulizatoare, dezinfectant pentru mâini, măști etc., necesare pentru începerea anului școlar.