Hotărârea nr. 18/2020

Hotărârea nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 7797/28.01.2020;

  • - referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 7800/28.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și cu prevederile OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și unitățile de învățământ menționate în anexa 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 Nr.

/31.01.2020


Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Cuantum lunar bursă/elev -lei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

Ari de corn pletare

Număr de elevi:

27.164

1 1.162

8.768

6.807

204

223

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

573

280

235

58

0

0

500

B. Burse de merit total, din care:

8.486

108

5.652

2.719

0

7

b.1. elevi cu media generală 10

721

0

613

108

0

0

500

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3.291

0

2.349

941

0

1

300

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

2.376

0

1.504

869

0

3

250

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.829

0

1.048

778

0

3

200

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

269

108

138

23

0

0

250

C. Bursa de studiu

343

0

172

171

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.790

1.243

847

700

0

0

ISO

E. Burse de ajutor ocazional

44

26

16

2

0

0

150

Total A+B+C+D+E

12.236

1.657

6.922

3.650

0

7

PREȘEDINTE DESEDINȚĂ,

Sl                      '


ALEXANDRU SEBASTIAN ilAZAROV IV-.1 \ Ml ,7'.'.-


w) , , ,

^UOCAL

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 Nr.           Z31.01.2020

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ,

în semestrul al ll-lea al anului școlar 2019-2020

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1236

0

134

1102

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

47

0

14

33

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1171

0

120

1051

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

161

0

64

97

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

687

0

47

640

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

253

0

7

246

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

57

0

2

55

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

13

0

0

13

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

71

0

1

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1289

0

135

1154

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1647

558

409

680

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

37

14

15

8

0

0

B. Burse de merit total, din care:

789

10

373

406

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

48

0

43

5

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

219

0

164

55

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

270

0

100

170

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

227

0

56

171

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

25

10

10

5

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

3

7

0

0

D. Burse de ajutor social

140

18

30

92

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

976

42

421

513

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1530

486

354

690

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

15

9

4

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

893

0

317

576

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

39

0

33

6

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

349

0

157

192

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

311

0

85

226

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

194

0

42

152

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

3

8

0

0

D. Burse de ajutor social

136

11

16

109

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1055

20

340

695

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1635

469

369

797

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

21

5

8

8

0

0

B. Burse de merit total, din care:

617

0

284

333

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

120

0

86

34

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

223

0

97

126

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

253

0

80

173

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

21

0

5

16

0

0

D. Burse de ajutor social

133

36

23

74

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

792

41

320

431

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Profesional

Număr de elevi:

805

0

0

378

20-4

223

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

22

0

0

15

0

7

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

0

0

1

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

0

1

0

3

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

0

14

0

3

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

23

0

0

23

0

0

D. Burse de ajutor social

61

0

0

61

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

0

0

2

0

0

Total A+B+C+D+E

108

0

0

101

0

7

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Sc. prof dual

Număr de elevi:

576

0

0

576

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

0

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

72

0

0

72

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

0

10

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

0

29

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

33

0

0

33

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

37

0

0

37

0

0

D. Burse de ajutor social

46

0

0

46

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

158

0

0

158

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1524

0

0

1524

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

164

0

0

164

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

0

2

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

48

0

0

48

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

109

0

0

109

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

0

5

0

0

C. Bursa de studiu

63

0

0

63

0

0

D. Burse de ajutor social

174

0

0

174

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

403

0

0

403

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

649

0

0

649

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

11

0

0

11

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

0

3

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

0

8

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

0

1

0

0

D. Burse de ajutor social

20

0

0

20

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

33

0

0

33

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

411

0

0

411

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

91

0

0

91

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

0

8

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

20

0

0

20

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

63

0

0

63

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

0

16

0

0

D. Burse de ajutor social

54

0

0

54

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

162

0

0

162

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

493

289

204

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

96

5

91

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

28

0

28

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

15

5

10

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social

126

96

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

238

101

137

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

510

244

266

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

4

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

95

0

95

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

35

0

35

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

22

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

46

26

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

174

51

123

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1118

639

479

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

48

28

20

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

359

0

359

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

180

0

180

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

89

0

89

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

50

0

50

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social

117

75

42

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

0

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

542

103

439

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

343

216

127

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

20

15

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

79

0

79

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

27

0

27

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

40

0

40

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

38

34

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

211

53

158

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

685

297

388

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

215

5

210

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

23

0

23

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

93

0

93

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

51

0

51

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

42

0

42

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

5

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

60

33

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

283

39

244

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

240

145

95

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

31

0

31

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

11

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

93

69

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

125

69

56

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

545

308

237

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

128

1

127

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

31

0

31

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

42

0

42

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

46

0

46

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

1

6

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

81

42

39

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

211

43

168

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

662

333

329

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

11

7

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

179

53

126

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49- 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

54

53

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

68

36

32

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

263

96

167

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sein. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

446

245

201

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

137

0

137

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

10

0

10

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

70

0

70

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

22

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

25

14

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

173

19

154

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

682

403

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

30

19

11

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

145

0

145

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

8

0

8

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

42

0

42

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

33

0

33

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

34

21

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

209

40

169

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

998

545

453

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

22

14

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

246

0

246

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

88

0

88

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

70

0

70

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

73

0

73

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

106

56

50

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

378

70

308

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

317

179

138

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

59

0

59

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

15

0

15

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

14

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

28

15

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

97

17

80

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

371

209

162

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

1

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

43

0

43

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

16

0

16

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

26

0

26

0

0

0

D. Burse de ajutor social

104

73

31

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

182

76

106

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

677

394

283

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

19

9

10

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

157

0

157

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

55

0

55

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

34

0

34

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

15

0

15

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

53

28

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

232

38

194

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

406

240

166

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

3

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

42

0

42

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

16

0

16

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

89

65

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

137

70

67

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1290

764

526

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

12

6

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

389

6

383

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

15

0

15

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

131

0

131

0

0

0

b.3, elevi cu media generală 9,49 - 9,00

105

0

105

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

64

0

64

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

74

6

68

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

53

31

22

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

459

47

412

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

626

337

289

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

119

5

114

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

30

0

30

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

35

0

35

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

42

0

42

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

5

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

125

78

47

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

258

89

169

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

602

334

268

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

3

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

183

0

183

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

56

0

56

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

44

0

44

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

47

24

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

238

27

211

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

275

162

113

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

45

1

44

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

54

34

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

103

35

68

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca

INDICATOR

TOTAL Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1154

684

470

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

26

12

14

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

460

5

455

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

64

0

64

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

273

0

273

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

89

0

89

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

5

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

20

9

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

508

26

482

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

435

240

195

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

14

0

14

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

3

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

49

32

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

66

32

34

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

748

370

378

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

5

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

84

1

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

27

0

27

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

23

0

23

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

177

116

61

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

277

126

151

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL

Scm. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1121

680

441

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

70

45

25

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

407

1

406

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

77

0

77

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

198

0

198

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

82

0

82

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

49

0

49

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

46

26

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

524

72

452

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

594

315

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

14

4

10

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

232

0

232

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

101

0

101

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

65

0

65

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

36

0

36

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

104

45

59

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

355

49

306

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1687

1017

670

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

125

65

60

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

685

15

670

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

105

0

105

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

287

0

287

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

155

0

155

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

105

0

105

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

33

15

18

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

98

43

55

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

20

10

10

0

0

0

Total A+B+C+D+E

935

133

802

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL Setn. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

126

60

66

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

27

0

27

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

9

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

54

33

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

82

33

49

0

0

0