Hotărârea nr. 179/2020

Hotărârea nr. 179/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programuluiVoucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului

Voucher educațional, în anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, înregistrat sub nr. 76101/18.09.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 76105/18.09.2020;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71503/04.09.2020, emisă de Colegiul Național Gh. Lazăr\

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71481/04.09.2020, emisă de Liceul Teoretic Ștefan Odobleja;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71681/04.09.2020, emisă de Liceul Teoretic Ion Barbu;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71505/04.09.2020, emisă de Colegiul Economic Viilor;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71504/04.09.2020, emisă de Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez ;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020 - 2021;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

 • - Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând cont de prevederile art.58 și art.59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a și d), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020 - 2021, rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CQntrasemnează, Secretar ^jCneral Rector 5 Elena Lunriinița PetrescuNr.         /18.09.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. jrfâ ♦ /18.09.2020

ACT ADIȚIONAL 9

la Protocolul de colaborare

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, reprezentat prin domnul/doamna, în calitate de Director General,

Și

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de,

Convin încheierea actului adițional la Protocolul de colaborare înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.și la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache sub nr..

Art. 1 Infonnațiile prevăzute la art. 1 din protocolul de colaborare se modifică și vor avea următorul conținut:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea programului Voucher educațional în cadrul Unității de învățământ.

Scopul programului Voucher educațional îl constituie ameliorarea condițiilor de educație și formare a copiilor și tinerilor din sectorul 5 și stimularea profesională a cadrelor didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5.

Obiective specifice:

 • - recompensarea și recunoașterea activității dascălilor din sectorul 5, precum și stimularea perfecționării profesionale a acestora;

 • - îmbunătățirea accesului și participării elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;

 • - prevenirea fenomenului de abandon școlar și creșterea incluziunii școlare la nivelul sectorului 5;

 • - îmbunătățirea prestației academice a elevilor de nivel mediu;

 • - dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor capabili de performanță.

Stimulentele de tip voucher vor fi acordate profesorilor și elevilor școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, exclusiv în scopul achiziționării de carte școlară.

Beneficiarii direcți ai programului (număr estimativ):

 • 2.290 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5;

 • 11.200 de elevi din învățământul primar;

 • 8.602 elevi din învățământul secundar inferior (gimnaziu);

 • 7.700 de elevi din învățământul secundar superior (liceu, zi) și din învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani.

Beneficiarii indirecți ai programului: părinții/turorii/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, școala, în ansamblul ei, comunitatea sectorului 5.

Valoarea nominală a voucherelor educaționale:

500 lei/persoană pentru categoria cadrelor didactice;

 • 100 lei/persoană pentru categoria elevilor din învățământul primar;

 • 150 lei/persoană pentru categoria elevilor din învățământul secundar inferior (gimnaziu);

200 lei/persoană pentru categoria elevilor din învățământul secundar superior (liceu și învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani).

Art. 2 Celelalte prevederi ale Protocolului de colaborare rămân neschimbate.

PREȘE ALEXANDR

.N LAZAROV