Hotărârea nr. 177/2020

Hotărârea nr. 177/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor

Având în vedere:

 • - Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 76099/18.09.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 76103/18.09.2020;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71503/04.09.2020, emisă de Colegiul Național Gh. Lazăr,

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71481/04.09.2020, emisă de Liceul Teoretic Ștefan Odobleja;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71681/04.09.2020, emisă de Liceul Teoretic Ion Barbu;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71505/04.09.2020, emisă de Colegiul Economic Viilor;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71504/04.09.2020, emisă de Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez;

H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor,

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând cont de prevederile art.58 și art.59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 7 lit. a), art. 139, alin. (l),art,140 alin.l, art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretar General Sector 5, Elena Luminița f etrescu

Nr. 718.09.2020

Anexă Ia H.C.L. Sector 5 nr. ./^/l 8.09.2020

Sumar al programului multianual Start spre viitor

 • a) Organizator: Primăria Sectorului 5, cu sprijinul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

 • b) Scopul proiectului: susținerea participării școlare și ameliorarea condițiilor de educație a copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • c) Obiective-cadru specifice:

 • — îmbunătățirea accesului și participării preșcolarilor și elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;

 • - prevenirea fenomenului de abandon școlar și creșterea incluziunii școlare la nivelul sectorului 5;

 • - îmbunătățirea prestației academice a elevilor de nivel mediu;

 • - dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor capabili de performanță.

 • d) Calendarul programului cuprinde următoarele acțiuni tematice:

începutul anului școlar;

sărbătorile de iarnă;

sărbătorile pascale;

 • 1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului;

Ziua Tineretului;

sfârșitul anului școlar;

Ziua Limbii Române;

Ziua Educației.

 • e) Sumarul proiectului: Proiectul presupune acordarea de pachete educaționale, în cuantum de 150 lei, fără T.V.A./beneficiar/acțiune tematică, diferențiate pe niveluri de învățământ, astfel: nivel preșcolar: rucsac, materiale educaționale; cărți, publicații, materiale auxiliare, produse alimentare, jocuri educaționale, jucării;

nivel primar și gimnazial: ghiozdan, rechizite, materiale educaționale; cărți, publicații, materiale auxiliare, produse alimentare, jocuri educaționale, jucării;

nivel liceal: produse de birotică, materiale educaționale; cărți, publicații, materiale auxiliare, produse alimentare.

d) Beneficiarii direcți ai proiectului (număr estimativ maxim/acțiune tematică):

5.300 de preșcolari;

11.200 de elevi din învățământul primar;

8.602 elevi din învățământul secundar inferior (gimnaziu);

7.700 de elevi din învățământul secundar superior (liceu, zi) și din învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani.

PREȘE ALEXANDR

INTĂ LAZAROV