Hotărârea nr. 176/2020

Hotărârea nr. 176/18.09.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale ,,Luceafărul’’ către Asociația de părinți “Luceafărul”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale „Luceafărul” către Asociația de părinți “Luceafărul”

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr.69037/28.08.2020;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 69046/28.08.2020;

  • - adresa nr. 752/12.08.2020 emisă de către Școala Gimnazială “Luceafărul”, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 66654/20.08.2020;

Luând în considerare Avizele Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar; Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Loca le ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 129 alin.7, lit. a), art. 139, alin. 3 lit. g), art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. g) și art. 243 alin.l, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 8,41 mp, având destinația anexă hol, situat în incinta Școlii Gimnaziale “Luceafărul” către Asociația de Părinți „Luceafărul”, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale “Luceafărul” să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistentă Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii Gimnaziale “Luceafărul” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretar General Sedtor 5, Elena Luminița Petrescu ’ s /