Hotărârea nr. 175/2020

Hotărârea nr. 175/18.09.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 25 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 25 la acordul de parteneriat nr.

32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică înregistrat sub nr. 69021/28.08.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 69034/28.08.2020;

- Acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;

adresa nr. 337/26.08.2020 emisă de Grădinița Electromagnetica, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 68189/26.08.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice și al Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.7, lit.a), art 139, alin.l, art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1) și art. 243 alin.l, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 25 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și Directorul Grădiniței Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nr. )^5 /18.09.2020ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 Nr./18.09.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 25

La acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/19/1991, având cont virament R012RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Mihail Stoica, în calitate de proprietar Și

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin dl/dna  -Director, dl/dna- Administrator Financiar și dl/dna-Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

  • I. Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile Acordului de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art. 2, punctul 2.1 se modifică astfel:

  • 2.1 Perioada închirierii se prelungește de la data de 01.09.2020 până la 31.08.2021, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților.

  • II. Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat nr. 32686/08.10.2001 și ale actelor adiționale subsecvente, rămân în vigoare.

  • III. Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

  • IV. Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Primăriei Sectorului 5, unul S.C. Electromagnetica S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagnetica.