Hotărârea nr. 174/2020

Hotărârea nr. 174/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, înregistrat sub nr. 69231/28.08.2020;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 69234/28.08.2020;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 64836/13.08.2020, emisă de Școala Gimnazială Nr. 128;

 • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 68368/26.08.2020, emisă de Colegiul Național Gh. Lazăr;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 68468/26.08.2020, emisă de Liceul Teoretic D. Bolintineanu;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând cont de prevederile art.58 și art.59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) lit. a) și lit. d), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020, rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

„„ntrasemnează,

Secretar General Sector 5


Elena L'ummit


'etrescuNr. Z18.09.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /18.09.2020

ACT ADIȚIONAL 5

Ia Protocolul de colaborare

Prin intermediul adreselor înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 64836/13.08.2020, 68368/26.08.2020 și 68468/26.08.2020, Școala Gimnazială Nr. 128, Colegiul Național Gheorghe Lazăr și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu au constatat necesitatea reconfigurării grupului-țintă al proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020. In acest context,

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, reprezentat prin domnul/doamna, în calitate de Director General,

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de,

Convin încheierea actului adițional la Protocolul de colaborare înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.și la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache sub nr..

Art. 1 Informațiile privind Beneficiarii direcți ai proiectului, prevăzute la art. 1 din protocolul de colaborare, respectiv cele menționate în cadrul secțiunilor A. Examenul de evaluare națională și B. Bacalaureat, se modifică și vor avea următorul conținut:

 • A. Examenul de evaluare națională:

 • 23 de elevi cu media 10 la examenul de evaluare națională;

 • 157 de elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • 60 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale elevilor gimnaziști de 10.

 • B. Examenul de bacalaureat:

 • 6 elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat;

 • 110 elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • 37 de elevi care au obținut nota maximă la două dintre disciplinele de examen;

- 42 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale liceenilor de 10.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Protocolului de colaborare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

PRESE ALEXANDR

'A,

?;arov