Hotărârea nr. 173/2020

Hotărârea nr. 173/18.09.2020 privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2020 – 2021, a proiectului educațional Abilități de viață independentă (AVI).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2020 - 2021, a proiectului educațional Abilități de viață independentă (AVI)

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 69231/28.08.2020;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 69234/28.08.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • - Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Luând în considerare prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2020 - 2021, a proiectului educațional Abilități de viață independentă (AVI), conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 126 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 7/3 /18.09.2020Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /£? ZI8.09.2020

Sumar al proiectului educațional Abilități de viață independentă (A VI) (an școlar 2020 - 2021)

 • a) Organizator: Fundația World Vision România, cu sprijinul Școlii Gimnaziale Nr. 126 și al Primăriei Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: septembrie 2020 - august 2021;

 • c) Beneficiari direcți: aproximativ 100 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 126 și care frecventează cursurile ciclului primar;

 • d) Scopul proiectului: acordarea de sprijin și îndrumare copiilor vulnerabili, identificați și selectați la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în cadrul unui program de educație non-formală orientat spre dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor antreprenori ale ale elevilor de nivel primar, precum și spre orientarea vocațională a acestora.

 • e) Obiective-cadru specifice:

 • — organizarea și desfășurarea atelierelor de formare pentru dezvoltarea abilităților de viață, pentru educație antreprenorială de tipul învățare prin practică și consiliere vocațională pentru copii - 20 de ore săptămânal/grupă;

 • - dezvoltarea parteneriatelor sociale având drept obiect asigurarea sprijinului necesar organizării vizitelor de studiu și a activităților de orientare în carieră a elevilor;

 • - dezvoltarea și integrarea proiectelor anteprenoriale propuse de copii pentru comunitatea lor.

 • f) Activități specifice proiectului:

 • - organizarea unei dezbateri având drept subiect necesitatea implementării, în comunitate, a unor programe de educație pentru viață și antreprenoriat, la care să participe reprezentanți ai autorităților locale, oameni de afaceri, cadre didactice etc.;

 • - activități privind identificarea companiilor locale din mediul de afaceri care să se implice în parteneriate educaționale și sociale având drept scop promovarea importanței muncii și a principiilor antreprenoriatului în rândul tinerilor;

 • - organizarea, împreună cu mediul local de afaceri, a unor vizite de studiu și lecții motivaționale pentru copii, în scopul promovării importanței educației, a profesiei și a experiențelor antreprenoriale;

 • - identificarea de voluntari din diferite domenii profesionale, inclusiv părinți ai copiilor care sunt deschiși să împărtășească aspecte din experiența lor profesională;

 • - organizarea de întâlniri lunare pe teme vocaționale și profesionale cu grupuri mici de copii, susținute de voluntarii proiectului din diverse domenii profesionale;

 • - organizarea lunară a unor sesiuni de consiliere vocațională individuală și de grup, vizând cunoașterea și dezvoltarea personală a copiilor din grupul țintă;

 • - oferirea unui pachet modular de sesiuni săptămânale (20 ore) pe tema abilităților de viață, comunicare, competențe antreprenoriale, dezvoltare personală prin care copiii să învețe să lucreze în echipă și să pună în practică idei;

 • - dezvoltarea de proiecte practice inițiate de copii (realizarea manuală a unor produse, organizarea unui eveniment, a unei acțiunii sociale, ecologice etc.);

 • - organizarea unor târguri sau evenimente sociale, inclusiv în mediul on-line, în cadrul cărora se vând produse confecționate de copii sau se prestează alte activități prin care se experimentează responsabilitatea socială și antreprenoriatul;

 • — organizarea unui Club de Vacanță în perioada iunie-iulie, dedicat copiilor din școală;

 • - evaluare și reflecție asupra rezultatelor obținute, împreună cu copiii, la finalul fiecărei activități, g) Principii de lucru utilizate în cadrul proiectului: promovarea învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea creativității, responsabilizarea socială și construirea de competențe antreprenoriale și digitale, dezvoltarea/consolidarea abilităților de viață independentă.

 • h) Temele abordate în curricula AVT. Noțiuni de bază în comunicare (modulul 1), Codul bunelor maniere (modulul 2), Gândire strategică și planificare (modulul 3), Motivația mea (modulul 4), Meseriile pe înțelesul copiilor (modulul 5), Banii pe înțelesul copiilor (modulul 6), Stil de viață sănătos (modulul 7), Stilul meu personal (modulul 8), Caruselul emoțiilor (modulul 9), Responsabilitate socială (modulul 10), Noțiuni de educație digitală (modul transversal).

 • i) Componența echipei de proiect:

 • - 1 coordonator de proiect (expert în programe educaționale) și 4 pedagogi sociali, desemnați de Fundația World Vision România;

 • - 2 cadre didactice desemnate de Școala Gimnazială Nr. 126, în scopul asigurării monitorizării proiectului.

 • j) Obligații și responsabilități în proiect

Fundația World Vision România: 9

 • — pune la dispoziția școlii materialele aferente implementării proiectului și curricula de activități;

 • - pune la dispoziția școlii o echipă de profesioniști pentru organizarea și implementarea activităților din proiect;

 • - asigură resursele financiare necesare implementării proiectului în bune condiții, în anul școlar 2020-2021.

Școala Gimnazială Nr.126:

 • - pune la dispoziția fundației, cu titlu gratuit, a spațiului, pentru desfășurarea activităților din proiect;

 • - aprobă criteriile interne de selecție a elevilor în proiect și comunică fundației lista beneficiarilor direcți ai A VI;

 • — solicită angajamentul scris al părinților/tutorilor privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul;

 • - desemnează 2 cadre didactice, cu rol în asigurarea monitorizării proiectului;

 • - oferă sprijin prin colaborarea cu cadrele didactice din școală, în vederea monitorizării si

desfășurării activităților din proiect.

Primăria Sector 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport:

 • - asigură sprijin logistic Școlii Gimnaziale Nr. 126, dacă este cazul, în scopul desfășurării A VI în bune condiții;

 • - are dreptul de a participa, ori de câte ori consideră necesar, la ședințele de monitorizare a implementării proiectului.