Hotărârea nr. 172/2020

Hotărârea nr. 172/18.09.2020 privind execuția bugetară a Administrației Domeniului Public Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind preluarea execuție bugetare a A.D.P. Sector 5

Având in vedere ca prin H.C.L nr 02/23.01.2020 , art 2, se desfinteaza Administrația Domeniului Public , instituție publica cu personalitate juridica , aflata in subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 , Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica nr. 76.055/18.09.2020 si Referatul de aprobare nr. 76.056/18.09.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr.6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 139, alin(3), lit. a) , art.166, alin (2), lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba preluarea execuției bugetare a A.D.P. Sector 5 conform Raportului de execuție bugetara COFOG 3 emis de Ministerul Finanțelor Publice (Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL SECTOR 5

PETRESCU LUMINIȚA E1ENAAnexă la H.C.L. Sector 5 nr. 172/18.09.2020

Raport de execuție bugetară COFOG 3 emis de Ministerul Finanțelor Publice (9/

Pg-


PREȘE

ALEXAND

AROVCod Fiscal IP: 38333274


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-JAN-20

Denumire IP : ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administrație locala)

iSiS®

^dtunciiouglaf?^

OM

TOTAL VENITURI

0,00

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

100101

Salarii de baza

451.086,00

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

100117

Indemnizații de hrana

27.193,00

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.646,00

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200103

Încălzit, Iluminat si forța motrica

13.795,19

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200104

Apa, canal si salubritate

3.014,49

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200105

Carburanți si lubrifiant!

21.920,28

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200106

Piese de schimb

990,14

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8.332,81

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25.656,40

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.1 17,68

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200200

Reparatii curente

2.007,53

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

200530

A Ite obiecte de inventar

5.093,62

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

201200

Consultanta si expertiza

9.007,64

Cheltuiala

A - Integral de la buget

840303

Străzi

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

8.278,00

TOTAL CHELTUIELI

600.138,78

FXB-EXB-900