Hotărârea nr. 171/2020

Hotărârea nr. 171/18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2020, Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica nr. 76.049/18.09.2020 si Referatul de aprobare nr. 76.051/18.09.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr.6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 139, alin(3), lit. a) , art.166, alin (2), lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2020, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2020, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2020 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2020, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2020, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2020, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 8 Se aproba rectificarea bugetului pentru S.C SALUBRIZARE FAPTE SA ” pe anul 2020, conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 9 Se aproba rectificarea bugetului pentru S.C INFRASTRUCTURA SA ” pe anul 2020, conform Anexelor nr. 86-87, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 10 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


NR. ijl /.ig.....P5..-...2020