Hotărârea nr. 170/2020

Hotărârea nr. 170/18.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr.DD1251/17.09.2020;

  • • Raportul de specialitate nr. DD1250/17.09.2020 întocmit de Direcția de Dezvoltare;

  • • Avizele Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • • H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”;

  • • Ghidul Specific al Axei 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentu dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc de părăsire timpurie a sistemului;

Luând în considerare prevederile art. 58 și art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, alin (1); art. 166, alin (2), lit. 1) și lit. k) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică art. 3 al H.C.L. Sector 5 nr. 137/30.07.2020 și va avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie a Sectorului 5 al Municipiului București aferentă proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”, în valoare de

3.007.129,06 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 117.591,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 137/30.07.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Secretar

Elena Lum


'ontrasemneză neral Sector 5


ita PE


seu


PREȘED ALEXANDRU SEB^Nr. Z18.09.2020