Hotărârea nr. 17/2020

Hotărârea nr. 17/31.01.2020 privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării proiectului Antrenat (le majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5

Având în vedere:

Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 7562/28.01.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 7564/28.01.2020;

Adresa emisă de Asociația Joc Responsabil, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6817/23.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile I I.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), ari. 166, alin. (2), lit. I) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. ir Z31.01.2020

Sumar al proiectului Antrenat de majorat

 • a) Organizator. Asociația Joc Responsabil, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării', semestrul al II-lea al anului școlar 2019 - 2020;

 • c)  Beneficiari direcți'. elevii care frecventează cursurile claselor IX-XII, provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5;

 • d) Scopul proiectului:

educarea tinerilor în sensul conștientizării de către aceștia a riscurilor implicării în activități care nu corespund nivelului lor de dezvoltare psiho-socială (jocuri de noroc) și care le pot afecta evoluția ulterioară;

prevenirea problemelor asociate jocului compulsiv.

 • e) Activitățile proiectului: seminarii concepute sub formă de discuții informate interactive, susținute în incinta instituțiilor școlare beneficiare ale programului, respectiv: Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Liceul Teoretic Ion Barbu, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc. Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez și Liceul Tehnologic Dimitrie Guști. Graficul derulării activităților va fi stabilit în consens cu reprezentanții unităților de învățământ, astfel încât să nu afecteze procesul instructiv-educativ obligatoriu.

 • f)   Obligații și responsabilități în proiect

f. 1) Asociația Joc Responsabil'.

 • —     organizează seminariile Antrenat la majorat în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5;

 • —     asigură resursele financiare necesare implementării programului în bune condiții;

 • —      asigură elevilor din grupul țintă al proiectului, provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, accesul gratuit la seminariile Antrenat la majorat.

f.2) Liceele și colegiile din sectorul 5:

 • —      pun la dispoziția asociației, cu titlu gratuit, spațiul necesar desfășurării activităților din proiect;

 • —      solicită angajamentul scris al părinților/reprezentanților legali privind participarea elevilor minori la activitățile pe care le presupune proiectul;

 • -      promovează proiectul în rândul liceenilor, pentru a asigura prezența acestora la seminariile Antrenat la majorat',

 • -     colaborează cu reprezentanții Asociației Joc Responsabil, în vederea monitorizării și desfășurării activităților din proiect.

f.3) Primăria Sector 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport:

 • -      asigură sprijin logistic Asociației Joc Responsabil, dacă este cazul, în scopul desfășurării programului Antrenat la majorat în bune condiții la nivelul sectorului 5;

 • -      are dreptul de a participa, ori de câte ori consideră necesar, la seminariile proiectului, desfășurate în cadrul unităților de învățământ din sectorul 5.

oîivx

PREȘEDINTE

ALEXANDRI) SE^ĂSTi

In [.       \ j

W 1


DE ȘEDINȚĂ, IAN LAZAROV I