Hotărârea nr. 168/2020

Hotărârea nr. 168/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 09/06.07.2016 .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Tehnică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția de Dezvoltare înregistrat sub nr. 62521/05.08.2020; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. .62522/05.08.2020;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. DGEC-DRU 24/18.10.2018 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară S.A., Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 S.R.L.,

Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. 47932/18.06.2019 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară S.A., Societate la care Consiliul Local Sector 5 este acționar majoritar,

Prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 09/06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

  • î n conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și, art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 2 al H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016 și va avea următorul cuprins:

Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. va fi alcătuit până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 5 persoane, respectiv:

  • 1. Lupașcu Marian;

  • 2. Serediuc Mircea;

  • 3. Agheorghiesei Emil;

  • 4. Constantinescu Ileana;

  • 5. Sichitiu Adina Irina.

Art. 2 Se mandatează domnul Rareș Hopincă, în calitate de Administrator Public al Sectorului 5, să semneze contractele de mandat și să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale ulterioare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, persoanele desemnate la art. 1 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 0/06.08.2020