Hotărârea nr. 167/2020

Hotărârea nr. 167/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 08/06.07.2016 ..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Tehnică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția de Dezvoltare înregistrat sub nr. 62517/05.08.2020; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 62518/05.08.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. DGEC-DRU 25/18.10.2018 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Economat S.R.L.,

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 S.R.L.,

Raportul final al comisiei de selecție înregistrat sub nr. 49450/21.06.2019 privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Economat Sector 5 S.R.L., societate comercială la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic,

Prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 08/06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art 2 al H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016 și va avea următorul cuprins:

Consiliului de Administrație al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L va fi alcătuit până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 5 persoane, respectiv:

  • 1. Petre Leonard;

  • 2. Mo ga Andrei Valentin;

  • 3. Merliu Marian;

  • 4. Jîjie Alexandru Madălin;

  • 5. Găină Maria.

Art. 2 Se mandatează domnul Rareș Hopincă, în calitate de Administrator Public al Sectorului 5, să semneze contractele de mandat și să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale ulterioare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, persoanele desemnate la art. 1 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/ Contrasemnează

Secret.

Elen;


: General Se< f/uminița Pe

for 5, :rescuNr. 0/06.08.2020