Hotărârea nr. 166/2020

Hotărârea nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor

Având în vedere:

  • - Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 62603/06.08.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 62604/06.08.2020;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit.a), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă derularea și finanțarea programului multianual Start spre viitor de către Primăria Sectorului 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Art.2 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local al sectorului 5, capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.