Hotărârea nr. 165/2020

Hotărârea nr. 165/06.08.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚA SOCIALĂ

SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 5                                     9

Având în vedere:

 • • referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5,

 • • raportul de specialitate întocmit la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat sub nr. 15889/31.07.2020,

 • • avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

 • • amendamentul domnului consilier local Florinei Boloș, precum și rezultatul votului consemnat în procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 06.08.2020,

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 69/23.03.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 156/24.07.2019,

Luând în considerare:

 • • prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

 • • prevederile HGR nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

 • • prevederile HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

 • • prevederile art. 197, art. 198, art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 476, alin. (2) lit.a și lit.b, art. 478, alin. (1) și alin. (2), art. 518, art. 519, art. 539, lit.b și art. 541, alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 • • prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • • prevederile art. 65-67 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 58, alin. (1) coroborat cu art. 64, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și art. 166, alin. (2), lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul DGASPC Sector 5 salarizarea personalului din conducere se va realiza conform grilei aprobată de Consiliul Local al Sectorului 5 și utilizată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. Pe cale de consecință, funcția publică de Director Executiv al DGASPC Sector 5 va fi asimilată celei de Director General/Executiv din cadrul Primăriei Sectorului 5, iar funcția publică de Director Executiv Adjunct va fi asimilată celei de Director General Adjunct din cadrul Primăriei Sectorului 5.

Art. 3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 4. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr......./.^.C../.dfe.9.?...2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Anexa nr. 2                                    __

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr..../.6^...../.............06.08.2020

STAT DE FUNCȚII

AFERENT ORGANIGRAMEI DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

5                                      9

Funcția

Nivel studii

Clasa

Grad/ Treaptă

Studii licență/domeniu

1. DIRECTOR EXECUTIV

S

I

II

Asistență Socială/Teologie Asistență Socială/Sociologie/ Psihologie/Stiințe ale educatiei/Drept/Știinte Administrative/ Sănătate/Economie/Management/ Finanțe/Contabilitate/Tehnice

2. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Direcția Strategii și Programe în Domeniul Asistenței Sociale

S

I

II

Asistență Socială/Teologie Asistență Socială/Sociologie/ Psihologie/Stiințe ale educatiei/Drept/Știinte Administrative/ Sănătate/Economie/Management/ Finanțe/Contabilitate/Tehnice

3. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Direcția Protecția Copilului

s

I

II

Asistență Socială/Teologie Asistență Socială/Sociologie/ Psihologie/Stiințe ale educatiei/Drept/Știinte Administrative/ Sănătate/Economie/Management/ Finanțe/Contabilitate/Tehnice

4. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Direcția Socială

s

I

II

Asistență Socială/Teologie Asistență Socială/Sociologie/ Psihologie/Stiințe ale educatiei/Drept/Știinte Administrative/ Sănătate/Economie/Management/ Finanțe/Contabilitate/Tehnice

5. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Direcția Resurse Umane și Juridic

s

I

II

Asistență Socială/Teologie Asistență Socială/Sociologie/ Psihologie/Stiințe ale educatiei/Drept/Știinte Administrative/ Sănătate/Economie/Management/ Finanțe/Contabilitate/Tehnice

6. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Direcția Economică

s

I

II

Economie/Management/

Finanțe/Contabilitate/Tehnice

Serviciul

Managementul Calității și Control Intern

7. Șef Serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/Sociologie/Psihologie/

Administrație Publică

8. Inspector

S

I

superior Psihologie

9. Inspector

s

I

superior

Științe economice/Administratie Publica

10. Inspector

s

I

asistent

Psihologie

11. Referent

M

III

superior

12.Inspector

s

I

asistent

Științe Sociale/Știinte Umaniste

13. Inspector

s

I

superior

Științe Juridice

14. Referent

M

III

superior

Serviciul Secretariat.

Registratură și Reiatii cu Publicul

15. Șef Serviciu

s

II

Științe Exacte/Administrație

Publică/Științele Comunicării

16. Referent

M

IA

17. Inspector specialitate

S

IA

Administrație Publică

18. Inspector specialitate

s

IA

Administrație Publică/Științe Economice

19. Inspector specialitate

s

IA

Științe Economice

20. Inspector specialitate

s

n

Administrație Publică      ____

21. Referent

M

I

22. Inspector specialitate

S

I

Administrație Publică

23. Curier

G/M

24. Inspector specialitate

S

IA

Științe Economice/Administrație Publică

25. Referent

M

I

26. Referent

M

I

27. Inspector de specialitate

S

IA

Administrație Publică

28. Referent

M

I

29. Referent

M

IA

30. Inspector specialitate

S

II

Educație fizică

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap

31. Șef Birou

S

I

I

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala Stiinte juridice/Administratie Publica

32. Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala/Administratie Publica

33. Inspector

s

I

principal

Administrație Publica/Sociologie

34.Inspector

s

I

superior

Științe Juridice

35. Inspector

s

I

superior

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala

36. Inspector

s

I

debutant

Științe Sociale/Științe Umaniste

37. Medic

s

primar

Medicină

Compartiment Audit Intern

38. Auditor

s

I

superior

Științe Economice

39. Auditor

s

I

superior

Științe Economice

Serviciul Adopții si Postadopții

40. Șef Serviciu

s

I

II

Teologie Asistență Socială/Asistență Socială/Știinte Juridice

41. Inspector

s

I

principal

Teologie Asistență Socială/Asistență Socială

42.Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

43.Inspector

s

I

superior

Psihologie

44. Inspector

s

I

debutant

Psihologie

45. Consilier juridic

s

I

principal

Științe Juridice

46. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială

47. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

48.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

49.Inspector

s

I

debutant

Teologie-Asistenta Sociala/Asistenta Sociala/Sociologie

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistenta Socială

50. Șef Serviciu

S

I

II

Științe Juridice/Sociologie/Psihologie/ Administrație Publică

51. Inspector

S

I

superior

Științe Juridice/Administrație Publică

52. Inspector

s

I

superior

Administrație Publică

53.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

54. Referent

M

III

superior

55. Inspector

s

I

asistent

Științe Sociale/Științe Umaniste

56. Expert

s

I

superior

Științe Juridice

57. Referent

M

III

superior

Serviciul Strategii, Programe si Proiecte în domeniul Asistentei Sociale

58. Șef Serviciu

s

I

II

Științe Juridice/Sociologie/Psihologie/ Administrație Publică

59. Inspector

s

I

asistent

Științe Economice/Administrație Publică

60. Consilier juridic

s

I

asistent

Științe Juridice

61. Inspector

s

I

principal

Psihologie/Sociologie/Asistență Socială/ Științe Economice

62. Referent

M

III

superior

63.Inspector

s

I

asistent

Psihologie/Sociologie/Asistență Socială/ Științe Economice

64.Inspector

s

I

superior

Științe Sociale/Științe Umaniste

65.Inspector

s

I

superior

Științe Sociale/Științe Umaniste

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor

66. Șef Serviciu

S

I

Tehnice/Cibernică/Informatică/Științe Juridice/Științe Economice/Administrație Publică

67. Analist (programator) ajutor

M

IA

68. Analist (programator) ajutor

M

IA

69. Inspector specialitate

S

I

Filologie/Cibernetică/Informatică/Științe

Economice/Administrație Publică

70. Operator calculator

M

I

71. Referent

M

IA

72. Operator calculator

M

I

73. Inspector de specialitate

S

IA

Cibernetică/Informatică

74. Inspector de specialitate

S

IA

Cibernetică/Informatică

DIRECȚIA RESURSE UMANE SI JURIDIC

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă si Situatii de Urgență

75. Șef Serviciu

s

I

II

Tehnice/Științe Juridice/Administrație

Publică

76. Inspector

s

I

principal

Științe Juridice

77. Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

78. Inspector specialitate

s

IA

Tehnice

79. Inspector

s

I

asistent

Administrație Publică

80. Pompier

G/M

I

81. Referent

M

ni

superior

82. Inspector

S

I

principal

Tehnice

83. Inspector

s

I

asistent

Tehnice/Științe Juridice

84. Referent

M

III

debutant

Serviciul Resurse Umane

85. Șef Serviciu

S

I

II

Științe Juridice

86. Inspector

s

I

superior

Științe Economice/Administrație Publică

87. Inspector

s

I

debutant

Științe Economice

88. Inspector

s

I

asistent

Științe Juridice

89. Inspector

s

I

superior

Științe Juridice

90. Inspector

s

I

superior

Psihologie/Științe Juridice/

Administrație Publică/Științe Economice

91.Inspector

s

I

superior

Științe Economice/Tehnice

92.Inspector

s

I

superior

Administrație Publică

93. Referent

M

III

superior

94.Inspector

s

I

superior

Stiinte Economice/Psihologie/

Stiinte Juridice

95. Referent

M

III

principal

96.Inspector

S

I

debutant

Stiinte Economice/Psihologie/

Stiinte Juridice

Serviciul Juridic si Contencios

97. Șef Serviciu

s

I

II

Științe Juridice

98. Consilier juridic

s

I

principal

Științe Juridice

99. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

100. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

101. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

102. Consilier juridic

s

I

principal

Științe Juridice

103. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

104. Consilier juridic

s

I

principal

Științe Juridice

105. Referent

M

III

asistent

106. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Buget, Execuție Bugetară

107. Sef Serviciu

s

I

II

Științe Economice

108.Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

109.Inspector

s

I

principal

Științe Economice

110. Inspector

s

I

superior

Științe Economice

111. Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

112.Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

113. Referent

M

III

principal

114.Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

Serviciul Financiar-Contabilitate

115. Sef Serviciu

s

I

II

Științe Economice

116. Referent

M

III

asistent

117. Referent

M

III

superior

118. Referent

M

III

superior

1__________________ ____ .                              -----j

119. Referent

M

III

superior

119. Referent

M

III

superior

120.Inspector

S

I

principal

Științe Economice

121. Referent

M

III

superior

122. Referent

M

III

superior

123.Inspector

S

I

superior

Științe Economice

124.Inspector

s

I

principal

Științe Economice

125. Inspector

s

I

superior

Științe Economice

126. Referent

M

III

superior

127. Inspector

s

I

principal

Științe Economice

128. Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

129. Inspector

C/2

I

asistent

Științe Economice

130. Referent

S

III

superior

130. Referent

S

III

superior

131.Inspector

S

I

asistent

Științe Economice

132.Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

133. Referent

M

III

asistent

134. Referent

M

III

asistent

135.Inspector

S

I

superior

Științe Economice

Serviciul Achiziții Publice si Urmărire Contracte

136. Șef Serviciu

S

I

II

Știinte Juridice/Administrație Publică/ Tehnice

137. Consilier achiziții publice

s

I

asistent

Științe Economice/Administrație Publică

138. Consilier achiziții publice

s

I

asistent

Științe Juridice/Administrație Publică/Științe Economice

139. Consilier achiziții publice

s

I

principal

Construcții Civile, Industriale și Agricole

140. Consilier achiziții publice

s

I

principal

Administrație Publică

141. Consilier achiziții publice

s

I

principal

Administrație Publică/Științe Economice

142. Consilier achiziții publice

s

I

superior

Științe Economice/Științe Juridice

143. Consilier achiziții publice

s

I

superior

Științe Economice

144. Referent

M

III

superior

145. Referent

M

IA

Biroul Contractare Servicii Sociale și Derulare Contracte

146. Șef Birou

s

I

II

Științe Juridice/Administrație

Publică/Tehnice

147. Inspector

S

I

asistent

Științe Economice

148. Inspector

S

I

asistent

Științe Economice

149. Referent

M

III

superior

150. Referent

M

III

superior

151.Inspector

S

I

principal

Științe Economice

Serviciul Administrativ, întreținere

152. Șef Serviciu

S

II

Științe Economice/Tehnice

153. Referent

M

IA

154. Referent

M

IA

155. Administrator

M

I

156. Magaziner

G/M

157. îngrijitor

G

158. îngrijitor

G

159. îngrijitor

G

160. îngrijitor

G

161. îngrijitor

G

162. îngrijitor

G

163. Inspector specialitate

S

IA

Științe Economice/Științe Inginerești

164. Inspector specialitate

S

I

Științe Economice

165. Inspector specialitate

s

IA

Construcții Civile, Industriale și Agricole/ Tehnice

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Serviciul Alternative de Tip Familial

166. Șef Serviciu

s

I

II

Asistență Socială/Psihologie/Sociologie

167. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

168. Inspector

s

I

asistent

Psihologie

169. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

170. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

171. Inspector

s

I

debutant

Psihologie/Pedagogie/Psihopedagogie specială

172.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

173. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

174.Inspector

s

I

principal

Administrație Publică

175. Inspector

S

I

superior

Sociologie/Asistență Socială/Filosofie

176. Inspector

S

I

debutant

Psihologie

177.Inspector

s

I

superior

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/Asistență socială

178. Referent

M

III

superior

179.Inspector

s

I

superior

Asistență socială___________________________

180.Inspector

s

I

asistent

Administrație Publică/Asistență socială/Psihologie/Sociologie

181. Inspector

s

I

asistent

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/Asistență socială

182. Corpul Asistenților Maternali Profesioniști = 137 posturi

Serviciul Intervenție în Regim de Urgentă a Copilului

183. Sef Serviciu

s

I

II

Psihologie/Pedagogie

184.Inspector

s

I

superior

Științe Sociale/Științe Umaniste

185. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Sociologie

186. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

187.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

188. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială/Psihologie

189.Inspector

s

I

superior

Psihologie/Sociologie

190. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe Umaniste

Compartimentul Telefonul Copilului

191.Inspector

s

I

debutant

Psihologie

192.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

193.Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Teologie-Asistență Socială/Sociologie

194. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Teologie-Asistență

Socială/Sociologie

195.Inspector

s

I

debutant

Psihologie

196. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Teologie-Asistență

Socială/Sociologie

Serviciul de Intervenție în Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri

197. Șef Serviciu

s

I

II

Psihologie

198.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

199.Inspector

s

I

superior

Sociologie/Psihologie/Asistență Socială

200.Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe

Umaniste

201.Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe Umaniste

202. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe Umaniste

203.Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe

Umaniste

204.Inspector

s

I

asistent

Administrație Publică/

Sociologie/Asistență Socială/Pedagogie

Serviciul Rezidențial - Management de Caz Copii

205. Șef Serviciu

s

I

II

Asistență Socială/Psihologie/

Pedagogie/Sociologie

206. Inspector

s

I

debutant

Psihologie

207. Inspector

s

I

superior

Psihologie

208. Inspector

s

I

asistent

Administrație Publică/Sociologie/

Asistență Socială

209. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială/Teologie-Asistență

Socială/Sociologie

210. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Teologie-Asistență

Socială/Sociologie

211. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială/Administrație Publică

212. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/T eologie-Asistență

Socială/Sociologie

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

213. Șef Serviciu

s

I

n

Psihologie/Asistență Socială/Teologie-Asistență Socială

214. Inspector

s

I

principal

Psihologie

215. Consilier

s

I

superior

Asistență Socială/Sociologie

216.Inspector

s

I

superior

Asistență Socială___________________

217. Inspector

S

I

superior

Asistență Socială

218. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Psihologie/Științe

Sociale/Științe Umaniste

219. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

220. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

221. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială

Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Reiatii Personale si Sprijin pentru Copii și Părinți

222. Consilier

S

I

debutant

Psihologie

223. Consilier

s

I

debutant

Psihologie

224. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

225. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

226. Inspector

s

I

debutant

Psihologie/Asistență Socială

Serviciul Evaluare

Complexă

a Copiilor cu Dizabilități

227. Șef Serviciu

S

I

II

Sociologie/Psihologie/Asistență

Socială/Medicină

228.Inspector

S

I

principal

Sociologie/Psihologie/Asistență

Socială/Administrație Publică

229. Medic

s

primar

Neuropsihiatrie/Neurologie/Psihiatrie

230. Consilier

s

I

principal

Psihologie

231. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială

232. Inspector

s

I

principal

AdministrațiePublică

233.Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

234. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială

235. Inspector

s

I

superior

Psihologie/Psihopedagogie specială

236. Inspector

s

I

asistent

Științe Sociale/Științe Umaniste/Medicină

237. Medic

s

primar

Medicină

Biroul de Protecție a

Copilului Delincvent si Predelincvent

238. Șef Birou

S

I

II

Psihologie

239.Inspector

S

I

asistent

Psihologie/Psihopedagogie specială

240. Inspector

s

I

superior

Științe Sociale/Științe Umaniste

241.Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială

242. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Științe Sociale/Științe Umaniste/Științe Politice

243. Referent

M

III

asistent

Biroul Organizare și Funcționare

Crese

244. Șef Birou

S

II

Științe Sociale/Științe

Umaniste/Administrație Publică/Științe

Juridice/Tehnice

245. Inspector specialitate

A

IA

Administrație Publică

246. Inspector specialitate

A

IA

Administrație Publică/Științe Economice

247. Referent

M

IA

248. Referent

M

IA

249. Referent

M

IA

DIRECȚIA SOCIALĂ

Serviciul Asistenta Socială a Persoanei Adulte

250. Șef Serviciu

S

I

II

Științe Juridice/Asistență

Socială/Sociologie

251. Inspector

S

I

superior

Istorie/Administrație Publică/Asistență

Socială

252.Inspector

s

I

superior

Asistență Socială

253.Inspector

s

I

principal

Administrație Publică/Asistență Socială

254.Inspector

s

I

superior

Științe Economice

255. Inspector

s

I

superior

Psihologie/Asistență Socială

256. Consilier

s

I

superior

Asistență Socială/Tehnice

257. Consilier juridic

s

I

asistent

Științe Juridice

258. Consilier

s

I

asistent

Psihologie

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

259.Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

260. Consilier juridic

s

I

asistent

Științe Juridice

261.Inspector

s

I

principal

Psihologie

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu

262. îngrijitori la domiciliu = 10 posturi

Serviciul Alocații si Indemnizații

263. Șef Serviciu

S

I

II

264. Referent

S

III

superior

265. Inspector

S

I

superior Psihologie

266. Inspector

s

I

asistent Asistență Socială/Științe Economice/

Psihologie

267. Referent

M

III

superior

268. Consilier juridic

s

I

asistent Științe Juridice

269. Inspector

s

I

asistent Științe Juridice

270. Inspector

s

I

superior Psihologie

271. Inspector

s

I

asistent Științe Juridice

272.Inspector

s

I

asistent Asistență Socială/Științe Economice/

Psihologie

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

273. Șef Serviciu

s

I

II      Științe Juridice/Administrație Publică/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

274. Consilier juridic

s

I

asistent Științe Juridice

275. Inspector

s

I

asistent Administrație Publică

276. Referent

M

III

superior

277. Inspector

s

I

principal Științe Juridice

278.Inspector

s

I

principal Științe Juridice

279. Inspector

s

I

superior Asistență Socială

280.Inspector

s

I

debutant Psihologie

281. Consilier juridic

s

I

principal Științe Juridice

282. Consilier

s

I

superior Asistență Socială/Biologie

283. Referent

M

III

superior

284. Referent

M

III

superior

285. Inspector

s

I

asistent Științe Juridice

286. Referent

M

III

superior

287. Referent

M

III

superior

288. Referent

M

III

superior

289.Inspector

S

I

superior Psihologie

290.Inspector

S

I

asistent Administrație Publică

291.Inspector

s

I

asistent Științe Sociale/Științe Umaniste/

Științe Biologice și Biomedicale

292.Inspector

s

I

superior Asistență Socială/Psihologie

293.Inspector

s

I

principal Asistență Socială

Compartimentul Venit Minim Garantat

294. Consilier

s

I

superior Sociologie/Psihologie/Asistență Socială

295. Referent

M

III

superior

296. Referent

M

III

superior

297.Inspector

S

I

superior Științe Economice

298. Referent

M

III

superior

Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței

299.Inspector

S

I

asistent Științe Juridice

300. Inspector

s

I

asistent Asistență Socială/Sociologie/Științe

Juridice

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

301.Inspector

s

I

principal Științe Economice

302.Inspector

s

I

superior Științe Juridice

303.Inspector

s

I

principal Psihologie/Sociologie

304. Inspector

s

I

superior Psihologie/Științe Economice

Compartimentul Acordare Sprijin Financiar Bone

305. Inspector

s

I

asistent Psihologie

306. Inspector

s

I

asistent Asistență Socială

307. Referent

M

III

debutant

308. Referent

M

III

principal

Compartimentul Asistență Comunitară

309. Asistent medical comunitar          PL

principal Medicale

310. Asistent medical comunitar          PL

principal Medicale

311. Mediator sanitar

G/M

principal

Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte

312. Șef Serviciu

S

I

II      Asistență Socială/Psihologie/Sociologie/

Științe Juridice

313. Consilier

S

I

superior Asistență Socială/Psihologie

314. Inspector

s

I

principal Psihopedagogie specială

315. Inspector

s

I

asistent Asistență Socială

316. Inspector

S

I

asistent

Psihologie

317. Inspector

S

I

superior

Asistență Socială

318. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială

319. Inspector

s

I

superior

Asistență Socială/Teologie-Asistență Socială

Biroul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilităti

320. Șef Birou

s

I

II

Asistență Socială/Psihologie/Sociologie/ Științe Juridice

321. Inspector

s

I

principal

Științe Sociale/Științe Umaniste

322. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială/Pedagogie/

Psihologie/Sociologie

323. Consilier juridic

s

I

asistent

Științe Juridice

324. Consilier

s

I

principal

Asistență Socială

325. Inspector

s

I

principal

Asistență Socială

Compartimentul

Monitorizare Asistenti Personali

326. Inspector

S

I

superior

Administrație Publică

327. Consilier

s

I

superior

Tehnice/Asistență Socială

328. Consilier

s

I

superior

Asistență Socială

329.Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

330. Asistenți Personali = 630 posturi

331. Asistenți Personali Profesioniști = 10 posturi

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

332. Sef Serviciu

S

I

II

Asistență Socială/Psihologie/Medicină

333. Inspector

S

I

principal

Asistență Socială

334. Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială

335. Inspector

s

I

principal

Psihologie

336.Inspector

s

I

superior

Psihologie/Pshihopedagogie

337. Medic

s

primar

Medicină

338. Inspector

s

I

superior

Psihologie

339. Inspector

s

I

debutant

Asistență Socială

340. Medic

s

I

superior

Medicină

341. Referent

M

in

superior

342. Inspector

s

i

debutant

Asistență Socială

343. Referent

M

iii

superior

Serviciul Drepturi si

Facilități Persoane cu Dizabilităti

344. Șef Serviciu

S

I

II

Științe Juridice/Tehnice

345. Inspector

S

I

superior

Administrație Publică

346. Inspector

s

I

superior

Administrație Publică

347.Inspector

s

I

superior

Psihologie

348. Inspector

s

I

superior

Administrație Publică

349.Inspector

s

I

superior

Administrație Publică

350. Referent

M

III

principal

351. Inspector

s

I

asistent

Științe Economice

352.Inspector

s

I

principal

Asistență Socială/Științe Economice

353.Inspector

s

I

asistent

Asistență Socială/Administrație Publică

354. Consilier juridic

s

I

superior

Științe Juridice

355. Inspector

s

I

asistent

Științe Inginerești

356. Referent

M

III

principal

357.Inspector

s

I

debutant

Științe Sociale/Științe Umaniste/

Administrație Publică/Științe Economice

358. Inspector specialitate

s

II

Științe Economice

CENTRUL DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU COPII CU DIZABILITÂȚI

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ Domei

STUDII

aiul de licență/specializarea

359.SEF CENTRU

S

1

II     Administrație Publica/

Medicina/Științe Socio-Umaniste/

360.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

361. EDUCATOR

s

1

Principal

Știinte Socio -Umaniste

362.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

3

Principal

363.K1NETOTERAPEUT

s

1

Principal

Kinetoterapie

364.KINETOTERAPEUT

s

1

Principal

Kinetoterapie

365.ADMENISTRATOR

M

1

I

366.MAGAZINER

G/M

1

367.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

368.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST

369.INFIRMIERA

G

5

370.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

371.MUNCITOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar)

372.SPALATOREASA

G

1

373.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

374.INGRIJITOARE

G

3

375.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

:      G

5

376.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus)

377.SOFER

G

1

TOTAL =1+ 35

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITÂȚI - TROMPETULUI NR.117

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/          STUDII

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

378. SEF CENTRU

S

1

II        Administrație Publica/

Medicina/Științe Socio-Umaniste/

379. LOGOPED

s

2

Principal

Psihopedagogie speciala/ Psihologie

380.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

381.PSIHOPEDAGOG

s

2

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

382.EDUCATOR

383.KINETOTERAPEUT

S

S

5

4

Principal

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

Kinetoterapie

384.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

1

Principal

385.REFERENT

M

1

IA

386.ADMINISTRATOR

M

1

I

387.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

388.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

389.INFIRMIERA

G

1

390.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

391.ÎNGRIJITOARE

G

2

392.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

393.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electrician)

394.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

395.SOFER

G

1

TOTAL = 1+31

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ Di

STUDII

omeniul de licență/specializarea

Posturi comune care deservesc toate apartamentele

396. SEF CENTRU               S          1

II Științe Juridice/Asistențâ Socială/

397. PSIHOPEDAGOG

S

2

Principal

Sociologie/Psihologie/Filosofie

Psihopedagogie/Psihologie

398. PSIHOLOG

s

3

Principal

Psihologie

399. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

400. MEDIC

s

1

Primar

Medicina

401. ADMINISTRATOR

M

3

I

402. MUNCITOR CALIFICAT

G

6

I

(bucatar)

403. MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

404. ÎNGRIJITOARE

G         6

TOTAL = 1+25

Asistență Socială/Științe Juridice/ Administrație Publică/Psihologie


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 1 - BALTAGULUI Nr.3

405.EDUCATOR


PL


Principal


Pedagogice/Asistenta Sociala


406.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


407.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 6


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 1— DOINA Nr.14


408.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


409.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


410.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 6


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 3 - MOTOC Nr.ll


411.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


412.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


413.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 6


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 4 - BUZOIENI Nr.l


414. EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/

Pedagogice


415. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


416. SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 6


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 5 - BUZOIENI Nr.2


417. EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


418. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


419. SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 7


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 6 - SOLD.VASILE CROITORU Nr.6


420.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


421.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M


Principal


422.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

TOTAL = 7


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 7 - SOLD.VASILE CROITORU Nr.10


423.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


424.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


425.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 5


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 8 - BÂRCÂ Nr.18


426.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


427.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


428.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 5


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 9 - GLICINELOR Nr.9


429.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/

Pedagogice


430.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


431.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 5


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 10 - SOLD. ILIE MIHAIL Nr.ll


432.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


433.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 6


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 11 - SOLD. VASILE CROITORU Nr.7


434.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


435.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE


Principal


436.SUPRAVEGHETOR NOAPTE


TOTAL = 5


UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 12


437.EDUCATOR


Principal Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice


438.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

Principal


439.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G       2

TOTAL = 5

UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 13

440.EDUCATOR

S

1

Principal

Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice

441.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

2

Principal

442.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

2

TOTAL = 5

UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 14

443.EDUCATOR

S

1

Principal

Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice

444.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

2

Principal

445.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

2

TOTAL = 5

UNITATEA REZIDENȚIALĂ DE TIP FAMILIAL 15

446.EDUCATOR               S

1           Principal Științe Socio-Umaniste/

Pedagogice

447.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2            Principal

448.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

2

TOTAL = 5

TOTAL POSTURI COMPLEX DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI = 1+109

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE DE ZI PENTRU COPII

Nr. FUNCȚIA          NIVEL NR. GRAD/           STUDII

crt.                            STUDII POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

Posturi comune care deservesc toate centrele

449.SEF CENTRU

S

1

II

Științe Juridice/Asistență Socială/ Sociologie/Psihologie

450. PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

451.PSIHOLOG

s

3

Principal

Psihologie

452.ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

2

Principal

Medicale

453.ADMINISTRATOR

M

1

I

454.MAGAZINER

G/M

2

455.MUNCITOR CALIFICAT (electrician)

G

1

TOTAL = 1 + 10

I

CENTRUL DE ZI "SF. MARIA

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

456.EDUCATOR

S

5

Principal

Științe Socio-Umaniste/

457.INSTRUCTOR EDUCAȚIE/

M

Pedagogice

EDUCATOR PUERICULTOR M/PL/SSD

2

Principal

Pedagogice

458.INGRIJITOARE

G

1

459.SPALATOREASA

G

1

460.INFIRMIERA

G

2

461.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

TOTAL =

13

CENTRUL DE ZI ”SF. ANA”

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ Dor

STUDII

neniul de licență/specializarea

462.EDUCATOR

S

3

Principal

Științe Socio-Umaniste/ Exacte/Pedagogice

463.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

3

Principal

464.MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

G

2

I

465.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

466.INGRIJITOARE

G

G

1

1

TOTAL = 10

I

CENTRUL DE ZI ’GEORGE CALINESCU"

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

467.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

468.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Științe Socio-Umaniste

469.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

470.INGRIJITOARE

G

1

TOTAL = 5

CENTRUL DE ZI "MIHAEL SADOVEANU

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

471.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

472.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Științe Socio-Umaniste

473.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

474.INGRIJITOARE

G

1

TOTAL = 5

TOTAL POSTURI COMPLEX DE SERVICII SOCIALE DE ZI PENTRU COPII = 1+43

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILTĂȚI BACĂU nr.l

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTU

GRAD/

RI TREAPT

STUDII

Ă Domeniul de licență/specializarea

475. SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Socio-Umaniste

476. ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

477. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

478. PSIHOLOG

S

2

Principal

Psihologie

479.LOGOPED

s

2

Principal

Psihopedagogie speciala/ Psihologie

480. PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

481. EDUCATOR

s

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Științe Sociale/Stiinte Umaniste

482. KINETOTERAPEUT

483. MAGAZINER

s

M

4

1

Principal

Kinetoterapie

484.ASISTENT MEDICAL

BALNEOFIZIOTERAPIE

485.INGRIJITOARE

S/M/PL

G

1

2

Principal

Medicale

486.MUNCITOR CALIFICAT   G

(lăcătuș mecanic de întreținere)

487.SOFER                  G

1

1

I

TOTA L =1 + 18

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI SI COPII CU DIZABILITATI

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.      GRAD/           STUDII

POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

488.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

489.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

490.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

491.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

492.LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie specială/Psihologie

TOT A L =1+4

CENTRUL DE ZI PENTRU ADOLESCENTI

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.      GRAD/           STUDII

POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

493.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

494.ASISTENT SOCIAL

495.PSIHOLOG

s

s

1

1

Principal

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

Psihologie

496.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

497.ANIMATOR

SOCIO-EDUCATIV

M

2

Principal

498.EDUCATOR             S

499.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

GENERALIST

2

2

Principal

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

Medicale

500. ADMINISTRATOR

M

1

I

501.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

502.INGRIJITOARE

G

G

2

2

I

503.MUNCITOR CALIFICAT (lăcătuș mecanic/electrician)

G

1

I

TOTA L = 1 + 15

CENTRUL DE ZI PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA

Nr. crt.

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ

STUDII

Domeniul de licență/specializarea

504.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/

Psihologie/Filosofie

505.ASISTENT SOCIAL       S

506.INSPECTOR DE SPECIALITATE S (CONSILIER VOCATIONAL)

1

1

Principal

IA

Asistenta Sociala/ Teologie Asistenta Sociala Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

507.PSIHOLOG             S

1

Principal

Psihologie

508.PSIHOPEDAGOG        S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

509.EDUCATOR            S

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

TOTAL =1 + 6

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE, SPRIJIN ȘI RESURSE PENTRU PĂRINȚI SI COPII

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI TREAPTĂ

Domeniul de licență/specializarea

510.SEF CENTRU

S

1

II

Științe Socio-Umaniste/

511.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

512.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

513.ASISTENT SOCIAL

s

2

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

514.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

2

Principal

(PEDAGOG RECUPERARE)

515.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

516. ADMINISTRATOR

M

1

517.INGRIJITOARE

G

2

518.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

519.INFIRMIERA

G

1

TOTA L =1 + 14

CENTRUL DE RECREERE SI DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU COPII

T O T A L = 25

CENTRUL SOCIAL-COMUNITAR ' FERENTARI"

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTĂ

STUDII

Domeniul de licență/specializarea

520. SEF CENTRU

S

1

II

Administrație Publica/

Medicina/Științe Socio-Umaniste/

521. REFERENT

M

2

IA

522. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

2

IA

Științe Socio-Umaniste

523. ASISTENT SOCIAL

S

2

Teologie Asistenta Sociala/ Asistenta Sociala

524. LOGOPED

Speciala/Psihologie

S

1

Psihopedagogie

525. PSIHOLOG

s

2

Psihologie

526. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

2

Principal

527. EDUCATOR

S

5

Principal Științe Socio-Umaniste

528. ADMINISTRATOR

M

1

I

529.MAGAZINER

G/M

1

530. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal        Medicale

531. ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV M

4

532.MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

533.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

G

G

3

3

I

534. ÎNGRIJITOARE

G

4

TOTAL = 1+ 33

CENTRUL MATERNAL "SF. MARJA"

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ T

STUDII

domeniul de licență/specializarea

535.SEF CENTRU

S

1

II

Medicină/Științe Socio-Umaniste

536.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

537.EDUCATOR

s

1

538.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

539.ADMINISTRATOR

M

1

I

540.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

2

541.ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

542.INFIRMIERA

G

3

543.ÎNGRIJITOARE

G

1

544.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

TOTAL= 1 + 13

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ "CIRESARHII"

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL     NR.     GRAD/           STUDII

STUDII    POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

545.SEF CENTRU

SI        II       Administrație Publica/

Științe Socio-Umaniste/Asistență Socială

546.EDUCATOR

S

7

Principal

Pedagogice/Teologie/ Științe Socio-Umaniste/

Educație fizică și sport

547.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

548.PSIHOLOG

S

2

Principal

Psihologie

549. ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/Teologie

550.LOGOPED

s

1

Principal

Asistenta Sociala

Psihopedagogie speciala/

551 .ADMINISTRATOR

M

1

I

Psihologie

552.MAGAZINER           G/M

553.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

554.MEDIC                   S

1

6

1

Specialist

Medicina

555.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

556.MUNCITOR CALIFICAT

G

3

I

(bucatar)

557.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

558.SPALATOREASA

559. ÎNGRIJITOARE

560.PREOT

G

G

S

2

4

1

I

Teologie

561.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus mecanic)

562.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electro-mecanic)

563.SOFER

G

TOT

3

AL =

1+44

ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR. POSTURI

GRAD/           STUDII

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

564.SEF CENTRU

S

1

II                Administrație Publica/

Științe Socio-Umaniste/Asistență Socială

565.EDUCATOR

s

2

Principal

Științe Socio-Umaniste/ Pedagogice

566.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

567.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

568.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie/

Psihologie

569.REFERENT

M

1

IA

570.ADMINISTRATOR

571.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

M

G

1

4

I

572.MEDIC

S

1

Primar              Medicina

573.ASISTENT MEDICAL     PL/SSD/S

GENERALIST

3

Principal               Medicale

574.MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

G

2

I

575.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

576.SPALATOREASA

G

G

1

2

I

577.MUNCITOR CALIFICAT (lenjereasa)

578.INGRIJITOARE

G

G

1

2

I

579.MUNCITOR CALIFICAT (fochist)

G

4

I

580.MUNCITOR CALIFICAT (instalator)

G

1

I

581.MUNCITOR CALIFICAT (mecanic)

G

1

I

582.MUNCITOR CALIFICAT (zugrav)

G

TOT A

1

L =1+33

I

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

T O T A L = 25

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENTĂ A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.      GRAD/           STUDII

POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

583.SEF CENTRU

S

1            II       Științe Socio-Umaniste/Asistență Socială

584.ASISTENT SOCIAL

s

1          Principal            Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

585.PSIHOLOG

s

1         Principal               Psihologie

586.CONSILIER JURIDIC

s

1              II                   Stiinte Juridice

587.REFERENT

M

1            IA

588.ADMINISTRATOR

M

1                I

589.MAGAZINER

M

1

590.INGRIJITOARE

G

1

591.MUNCITOR CALIFICAT

G

1                 II

(bucatar)

592.SOFER

TOTAL = 1+ 10

CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPT

STUDII

Ă Domeniul de licență/specializarea

593.SEF CENTRU

S

1

II             Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

594.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

595.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

596.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORULUI

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTĂ

STUDII

Domeniul de licență/specializarea

597.SEF CENTRU

S

1

II            Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

598.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

599.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

600.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

LOCUINȚA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL     NR.     GRAD/          STUDII

STUDII    POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

601.SEF CENTRU

S            1            II         Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

602.ASISTENT SOCIAL

S            1        Principal           Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

603.REFERENT

M        2        IA

TOTAL = 1+3

ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC

Nr.     FUNCȚIA          NIVEL

crt.                             STUDII

NR.      GRAD/           STUDII

POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

604. SEF CENTRU              S

1               II          Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

605. ADMINISTRATOR

M

1

I

606. ASISTENT SOCIAL

S

3

Principal

Asistenta Sociala

607. PSIHOLOG

S

3

Principal

Psihologie

608. MEDIC

s

3

Primar

Medicina

609. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

610. ȘOFER

G

3

TOTAL =1+16

BAIA PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIA SOCIALĂ

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/           STUDII

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

611. SEF CENTRU

S

1

II          Medicina/Științe Juridice/

Asistență Socială/Sociologie/Psihologie

612. REFERENT

M

4

IA

613. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

614. ASISTENT MEDICAL

PL/S

1

Principal

Medicale

DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

615. ADMINISTRATOR

M

1

I

616. MAGAZINER

G/M

1

617. BĂIEȘ

G/M

4

618. ÎNGRIJITOARE

G

4

619.SPĂLĂTOREASĂ

G

6

620. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

2

I

(electrician)

621. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

2

I

(instalator sanitar)

TOTAL = 1+ 26

LOCUINȚA TEMPORARA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST

Nr.      FUNCȚIA

crt.

NIVEL     NR.     GRAD/           STUDII

STUDII    POSTURI TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

622. SEF CENTRU

S               1         II               Administrație Publica/

Medicina/Științe Socio-Umaniste/

623. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

3

Principal

624. ADMINISTRATOR

M

1

I

625. SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

2

626. ÎNGRIJITOARE

G

2

627. MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

TOTAL =1+9

CLUBUL BUNICILOR SECTOR 5 - CENTRUL COMUNITAR

Nr.     FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

628. SEF CENTRU

S

1

II

Administrație Publica/

Medicina/Asistență Socială/Psihologie

629. REFERENT

M

2

IA

630. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

2

IA

Științe Socio-Umaniste

631. EDUCATOR

S

1

Principal

St. Socio-Umaniste/Ed.fizica si

sport

632.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

633. ADMINISTRATOR

M

1

634. ÎNGRIJITOARE

G

3

TOTAL = 1+ 10

CREȘA "SF. STELIAN"

Nr.     FUNCȚIA

crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTĂ ]

STUDII

Domeniul de licență/specializarea

635.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Socio-Umaniste

636.PSIHOLOG

S

2

Principal

Psihologie

637.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/

Științe Socio-Umaniste

638.EDUCATOR

SSD

1

Principal

Pedagogice

639.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

640.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

641.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

16

Principal

642.MAGAZINER

G/M

1

643.ADMINISTRATOR

M

1

I

644.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

645.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

646.INFIRMIERA

G

19

647.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

648.MUNCITOR NECALIFICAT

G

3

I

(ajutor bucatar)

649.SPALATOREASA

G

3

650.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

651.INGRIJITOARE

G

4

652.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

TOT A

L

= 1 + 65

CRESA'

’SF. ANDRET'

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ

Domeniul de licență/specializarea

653.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Socio-Umaniste

654.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

655.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/

Științe Socio-Umaniste

656.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

657.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

658.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

6

Principal

659.MAGAZINER

G/M

1

660.ADMINISTRATOR

M

1

I

661.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

662.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

663.INFIRMIERA

G

12

664.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

665.MUNCITOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar)

666.SPALATOREASA

G

2

667.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

668.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

669.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(zugrav)

670.INGRIJITOARE

G

4

TOT A

L

= 1+47

CRESA "ARIEL și AURORA'

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTĂ Domeniul de licență/specializarea

671.SEF CENTRU

S

1

II

Medicina/Științe Socio-Umaniste

672.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

673.EDUCATOR

s

5

Principal

Pedagogice/

Științe Socio-Umaniste

674.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

675.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

16

Principal

676.MAGAZINER

G/M

1

677.ADMINISTRATOR

M

1

I

678.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

679.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

680.INFIRMIERA

G

16

681.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

682.MUNCITOR NECALIFICAT

G

3

I

(ajutor bucatar)

683.SPALATOREASA

G

2

684.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

685.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

686.ÎNGRIJITOARE

G

4

TOTAL = 1+ 64

TOTAL POSTURI DGASPC SECTOR 5 = 1869, din care:

• Aparat propriu:

354

• Funcționari publici total:

297

- Funcționari publici de conducere:

32

- Funcționari publici de execuție:

265

• Personal contractual total:

57

- Personal contractual de conducere:

4

- Personal contractual de execuție:

53

• Personal contractual:

1.515

Total Centre, din care:

315

• Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului

110

• Complexul de Servicii Sociale de Zi pentru Copii

44

• Centrul de Primire in Regim de Urgenta Ciresarii II

45

• Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii

34

• Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati

36

• Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati

32

• Centrul Maternal "Sf.Maria"

14

• Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

25

• Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice

23

• Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii

62

• Baia Publică si Spalatoria Socială

27

• Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc

17

• Centrul Social-Comunitar "Ferentari"

34

• Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar

11

• Locuința Temporară pentru Persoane Adulte fără Adăpost

10

• Centrul de recreere și dezvoltare personală pentru copii

25

• Asistenți Maternali Profesioniști

137

• Compartimentul îngrijiri Ia Domiciliu

10

• Asistenți Personali

630

• Asistenți Personali Profesioniști

10

• Creșe program zi și săptămânal

179

Presedi

l( X [ Alexandru Sebastți

iriLAZAROV


ANEXA nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.Z65T.../06.08.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 5

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, denumită în continuare DGASPC Sector 5, funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

DGASPC Sector 5 are sediul în București, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.

CAP. II. ATRIBUȚIILE DGASPC SECTOR 5

Art. 2. în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege DGASPC Sector 5 are în principal următoarele funcții:

 • a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială și planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

 • b) de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a familiei și a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul Sectorului 5;

 • c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și persoanele beneficiare;

 • e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul Sectorului 5;

 • f) de reprezentare a Consiliului Local Sector 5 pe plan intern și extern în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 3. DGASPC Sector 5 îndeplinește următoarele atribuții:

(1) în domeniul beneficiilor de asistență socială:

a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5 și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local al Sectorului 5 și le înaintează Primarului Sectorului 5 pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea fmanciar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) Atribuțiile DGASPC Sector 5 în domeniul beneficiilor de asistență socială din bugetul propriu sunt cele prevăzute la alin. (1), lit. a, f, h și i din HGR nr. 797/2017 și, după caz, cele prevăzute prin legile speciale.

 • (3) Atribuțiile DGASPC Sector 5 în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, Strategia Sectorului 5 București de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare Comisiei Municipiului București pentru incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Sectorului 5 și le propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;

 • f) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

 • g) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • h) încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public-public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a structurilor din subordine pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • i) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • j) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • k) realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

 • 1) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

 • m) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • n) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură fmanțarea/cofmanțarea acestora;

 • o) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • p) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113, alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • r) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

 • s) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • Ar t. 4. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcția Generală în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3, alin. (3), lit. d, hșiidin HGRnr. 797/2017.

Documentul de fundamentare conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a zonei;

 • c) structura populației, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, ocupație etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul potențialilor beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

 • Ar t. 5. Planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ale Sectorului 5 și cuprinde date detaliate privind numărul estimat și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Planul anual de acțiune cuprinde planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează și acordă servicii sociale.

Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și cele propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei locale Sector 5 de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul Sectorului 5 se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea DGASPC Sector 5, inclusiv ale celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5 a planului anual de acțiune, DGASPC Sector 5 îl transmite spre consultare Comisiei Municipiului București privind incluziunea sociala.

In situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

 • Ar t. 6. în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, DGASPC Sector 5 are următoarele obligații principale:

 • a) să asigure informarea comunității;

 • b) să transmită către Ministerul Muncii și Protecției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul Sectorului 5, precum și planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

 • c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate, acordându- le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii;

 • e) să transmită către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul Sectorului 5, conform solicitărilor acestora;

 • f) să publice pe pagina de internet proprie, precum și să afișeze la sediul instituției informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • g) să transmită către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

Obligația de informare a comunității se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul Sectorului 5, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul Sectorului 5.

 • Ar t. 7. In vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, DGASPC Sector 5 realizează în principal următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura/subordinea sa;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • e) realizează evaluarea complexă și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la Art. 46 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

 • Ar t. 8. Structura organizatorică și numărul de posturi aferente DGASPC Sector 5 se aprobă de Consiliul Local al Sectorului 5, cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa nr.l la HGR nr. 797/2017, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

Consiliul Local Sector 5 București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC Sector 5.

Art. 9. Finanțarea DGASPC Sector 5 se asigură din bugetul local al Sectorului 5.

Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local al Sectorului 5, bugetul de stat, din donatii, sponsorizări si alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 10. DGASPC Sector 5 îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:

1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • 2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

 • 3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;

 • 4. monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

 • 5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți matemali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți matemali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • 6. acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

 • 7. reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • 8. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

 • 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în Sectorul 5 care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

 • 10. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-1 infonna pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 12. realizează la nivelul Sectorului 5 baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;

 • 13. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii;

 • b) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

 • 1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 4. fundamentează și propune Consiliului Local Sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 5. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 6. monitorizează cazurile de violență domestică din Sectorul 5;

 • 7. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • 8. realizează la nivelul Sectorului 5 baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

 • c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

 • 1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • 2. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiei locale Sector 5, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • 3. acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • 4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

 • 5. asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

 • 6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 7. respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

 • 8. ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

 • 9. asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

 • 10. asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

 • 11. asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și alte instituții cu activități în domeniu;

 • 12. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • d) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

 • 1. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • 3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

 • 4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s- a instituit o măsură de asistență socială într- o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • 5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

 • 6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 7. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • e) alte atribuții:

 • 1. coordonează si realizează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

 • 2. acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

 • 3. colaborează cu organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale Sector 5;

 • 5. colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din Sectorul 5, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

 • 6. asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • 7. fundamentează și propune Consiliului Local Sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofmanțarea serviciilor sociale;

 • 8. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local Sector 5 București rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • 9. asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

 • 10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 • 12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

 • 13. asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • 14. realizează la nivelul Sectorului 5 baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum este prevăzută în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • 15. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • 16. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 5.

CAP. III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Art. 11. DGASPC Sector 5 are următoarea structură organizatorică:

 • 1. DIRECTOR EXECUTIV

Structuri subordonate:

 • • Direcția Resurse Umane si Juridic 9                                                        5

 • - Serviciul Resurse Umane;

 • - Serviciul de Securitate, Sănătate în muncă și Situații de urgență;

 • - Serviciul Juridic și Contencios.

• Direcția Strategii și Programe în Domeniul Asistenței Sociale

 • - Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiză si Statistici în Asistenta Socială;

 • - Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale;

 • - Serviciul Prelucrare Informatizată a Datelor;

• Direcția Economică

 • - Serviciul Buget, Execuție Bugetară;

 • - Serviciul Financiar Contabilitate;

 • - Serviciul Achiziții Publice si Urmărire Contracte;

 • - Biroul Contractare Servicii Sociale si Derulare Contracte;

 • - Serviciul Administrativ, întreținere.

 • • Serviciul Managementul Calității și Control Intern;

 • • Serviciul Secretariat, Registratură și Relații cu Publicul;

 • • Compartimentul Audit Intern;

 • • Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap;

 • • Serviciul Adopții și Postadopții.

 • 2. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI:

Structuri subordonate:

 • • Serviciul Alternative de Tip Familial - Corpul Asistenților Matemali Profesioniști;

 • • Serviciul Intervenție în Regim de Urgență a Copilului:

 • - Compartimentul Telefonul Copilului;

 • • Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II";

 • • Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri;

 • • Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • • Serviciul Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități;

 • • Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent;

 • • Serviciul Rezidențial - Management de Caz Copii;

 • • Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Unități Rezidențiale de Tip Familial:

 • - Apartamentul nr.l - Baltagului nr.3;

 • - Apartamentul nr.2 - Moțoc nr. 11;

 • - Apartamentul nr.3 - Doina nr.14;

 • - Apartamentul nr.4 - Sold. Vasile Croitoru nr.6;

 • - Apartamentul nr.5 - Sold. Vasile Croitoru nr.10;

 • - Apartamentul nr.6 - Buzoieni nr. 1;

 • - Apartamentul nr.7 - Buzoieni nr.2;

 • - Apartamentul nr.8 - Sold. Ilie Mihail nr.l 1;

 • - Apartamentul nr.9 - Bârcă nr.l8;

 • - Apartamentul nr.10 - Sold. Vasile Croitoru nr.7;

 • - Apartamentul nr.l 1 - Glicinelor nr.9;

 • - Apartamentele 12-15 - în curs de înființare.

 • • Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități;

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

- Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți;

 • • Centrul Matemal "Sf. Maria";

 • • Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități - Trompetului nr.l 17;

 • • Complexul de Servicii de Zi pentru Copii:

 • - Centrul de Zi "Sf. Maria";

 • - Centrul de Zi "Sf. Ana";

 • - Centrul de Zi "George Călinescu";

 • - Centrul de Zi "Mihail Sadoveanu".

 • • Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii:

 • - Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități - Bacău nr.l;

 • - Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii cu Dizabilități;

 • - Centrul de Zi pentru Adolescenți;

 • - Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă;

 • - Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii;

 • • Centrul Social-Comunitar "Ferentari";

 • • Biroul Organizare și Funcționare Creșe:

 • - Creșa „Ariei și Aurora”;

 • - Creșa „Sf. Stelian”;

 • - Creșa „Sf. Andrei”.

 • • Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală pentru Copii.

 • 3. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA SOCIALĂ 5

Structuri subordonate:

 • • Serviciul asistență socială a Persoanei Adulte:

 • - Compartimentul îngrijiri la Domiciliu;

 • - Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice;

 • - Baia Publica și Spălătoria Socială;

 • - Locuința Temporara pentru Persoanele Adulte fara Adăpost;

 • - Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar;

 • - Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor.

• Serviciul Acordare Beneficii Sociale:

 • - Compartimentul Venit Minim Garantat;

 • - Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței;

 • - Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei;

 • - Compartimentul Acordare Sprijin Financiar Bone.

 • • Serviciul Alocații și Indemnizații;

 • • Compartimentul Asistenta Comunitara;

 • • Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;

 • • Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte:

 • - Biroul Anchete Psiho-Sociale și Consiliere Persoane cu Dizabilități;

 • - Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali.

 • • Serviciul Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități;

 • • Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc;

 • • Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice

 • - Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice;

 • - Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice;

 • - Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice;

 • - Centrul de Asistență Destinat Agresorului.

CAP. IV. CONDUCEREA DGASPC SECTOR 5

Art. 12. Conducerea DGASPC Sector 5 este asigurata de către Directorul Executiv și de

Colegiul Director.

Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 este ajutat de 5 directori executivi adjuncți, respectiv:

 • • un director executiv adjunct coordonează activitatea in domeniul resurselor umane și în domeniul juridic;

 • • un director executiv adjunct coordonează activitatea in domeniul strategiilor și programelor din domeniul asistenței sociale;

 • • un director executiv adjunct coordonează activitatea in domeniul economic;

 • • un director executiv adjunct coordonează activitatea in domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei;

 • • un director executiv adjunct coordonează activitatea in domeniul protecției copilului.

Directorul Executiv și Directorii Executivi Adjuncți au calitatea de funcționar public.

Art. 13. DIRECTORUL EXECUTIV

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) asistență socială, sociologie, teologie-asistență socială;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

 • g) studii tehnice.

• are o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul Executiv răspunde de buna funcționare a Direcției Generale in indeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Directorul Executiv indeplineste, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercita atribuțiile ce revin DGASPC Sector 5 in calitate de persoana juridica;

 • b) exercita funcția de ordonator tertiar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al DGASPC Sector 5 si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director si aprobării Consiliului Local Sector 5;

 • d) elaborează si supune aprobării Consiliului Local Sector 5 proiectul strategiei anuale pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistență socială si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului Director si al Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială si protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director si apoi Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • f) aproba statul de personal al DGASPC Sector 5; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul direcției, potrivit legii;

 • g) elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 statul de funcții al DGASPC Sector 5, avand avizul Colegiului Director;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC Sector 5 si aplica sancțiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • i) este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă DGASPC Sector 5 in relațiile cu aceasta;

 • j) asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului;

Directorul Executiv indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local Sector 5 sau prin dispoziția Primarului Sectorului 5.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 emite dispoziții.

Numirea, eliberarea din funcție si sancționarea disciplinara a Directorului Executiv se fac la propunerea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

In absenta Directorului Executiv, atribuțiile acestuia se exercita de către unul dintre Directorii Executivi Adjuncți sau de către persoana desemnata in acest sens prin Dispoziție.

Art. 14. DIRECTORII EXECUTIVI ADJUNCT!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 are în structură 5 funcții publice de conducere de Director Executiv Adjunct, astfel:

Art.15. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI JURIDIC

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) psihologie;

 • b) drept;

 • c) stiinte admnistrative;

 • d) economie sau management, finanțe, contabilitate;

 • e) studii tehnice.

 • • are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul Executiv Adjunct al Direcției Resurse Umane și Juridic îndeplinește următoarele atribuții:

 • - coordonează si controlează activitatea din domeniul resurselor umane și din domeniul juridic, respectiv ale fiecărui serviciu aflat în subordinea sa;

 • - primește, verifica si repartizează corespondenta pentru serviciile pe care le are in subordine si informează Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

 • - verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor pe care le coordonează;

 • - tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente;

 • - organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul DGASPC Sector 5;

 • - analizează si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de servicii din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a DGASPC Sector 5, fisele de post ale personalului din serviciile aflate in subordinea sa;

 • - coordonează activitatea de elaborare a Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

 • - întocmește rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • - indeplineste si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

 • A rt.16. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de Art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) asistență socială, sociologie, teologie-asistență socială;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte administrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

 • g) studii tehnice.

 • • are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul Executiv Adjunct al Direcției Strategii și Programe în Domeniul Asistenței Sociale îndeplinește următoarele atribuții:

 • - coordonează si controlează activitatea din domeniul strategiilor și programelor elaborate în domeniul asistenței sociale, respectiv ale fiecărui serviciu aflat în subordinea sa;

 • - primește, verifica si repartizează corespondenta pentru serviciile pe care le are in subordine si informează Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

 • - verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor pe care le coordonează;

 • - tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente;

 • - organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul DGASPC Sector 5;

 • - analizează si aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de servicii din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - participă la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a DGASPC Sector 5, fisele de post ale personalului din serviciile aflate in subordinea sa;

 • - întocmește rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • - indeplineste si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

Art.17. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de Art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) economie, management, finanțe, contabilitate.

 • • are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul Executiv Adjunct al Direcției Economice Îndeplinește următoarele atribuții:

 • - coordonează si controlează activitatea din domeniul economic si administrativ, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa;

 • - primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

 • - verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor pe care le coordonează;

 • - tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente;

 • - analizează si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de servicii din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • - organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul DGASPC Sector 5;

 • - participă la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a DGASPC Sector 5, fisele de post ale personalului din serviciile aflate in subordinea sa;

 • - îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

Art 18. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA SOCIALĂ

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de Art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) asistență socială, sociologie, teologie-asistență socială;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte administrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

 • g) studii tehnice.

 • • are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul Executiv Adjunct al Direcției Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei sociale a familiei si persoanei adulte, cu sau fără handicap, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa;

 • - primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

 • - verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • - tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate;

 • - analizează si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorul Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - stabilește modalitățile de asigurare și valorificare a resurselor umane și materiale în cadrul servicilor/compartimentelor din subordine;

 • - stabilește atribuții și sarcini, scadente, subiective, raportate la timpul și resursele de care dispune;

 • - asigură soluționarea în termen a scrisorilor, cererilor, petițiilor și reclamațiilor persoanelor fizice și juridice adresate direct către DGASPC Sector 5 sau prin organele centrale ale Administrației Publice, presei, radio-televiziunii;

 • - numește managerii de caz in protecția și asistența persoanei adulte și cu dizabilități;

 • - colaborează cu Directorul Executiv Adjunct Economic, precum și cu serviciile/ compartimentele din subordine acestuia în vederea verificării persoanelor care nu ridică la termen beneficiile sociale aprobate conform actelor normative în vigoare;

 • - unnărește modul de întocmire a situațiilor centralizatoare cu persoanele creditoare și le transmite serviciilor/compartimentelor aflate în subordinea Directorului Executiv Adjunct Economic, în vederea soluționării conform prevederilor legale în vigoare;

 • - propune modalități de organizare și prelucrare eficientă a informațiilor cuprinse în baza de date a Direcției;

 • - organizează datele și informațiile, precum și circulația acestora în cadrul Direcției;

 • - face propuneri privitoare la măsurile socio- organizatorice ce se impun pentru eficientizarea activității servicilor/compartimentelor din subordine;

 • - întocmește rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • - indeplineste orice alte atribuții delegate de Directorul Executiv, cu respectarea legislației in vigoare;

 • - întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul DGASPC Sector 5;

 • - participă la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a DGASPC Sector 5, fisele de post ale personalului din serviciile aflate in subordinea sa;

 • - indeplineste orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

 • A rt.19. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT - DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULULUI

Condițiile pentru ocuparea postului:

 • • îndeplinește condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • este absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz:

 • a) asistență socială, sociologie, teologie-asistență socială;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte administrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

 • g) studii tehnice.

 • • are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul Executiv Adjunct al Direcției Protecția Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - coordonează si controlează activitatea din domeniul protecției drepturilor copilului, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa;

 • - primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

 • - verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează;

 • - tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente;

 • - organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul DGASPC Sector 5;

 • - analizează si aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa;

 • - participă la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

 • - întocmește/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a DGASPC Sector 5, fisele de post ale personalului din serviciile aflate in subordinea sa;

 • - întocmește rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate;

 • - numește managerii de caz in protecția copilului;

 • - elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul protecției copilului aflat in dificultate;

 • - propune Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • - indeplineste si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

Art.20. COLEGIUL DIRECTOR AL DGASPC SECTOR 5

Componența Colegiului Director al DGASPC Sector 5 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5 și este constituită din Secretarul General al Sectorului 5, Directorul Executiv, Directorii Executivi Adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției Generale, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președintele Colegiului Director este Secretarul General al Sectorului 5. în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul Executiv sau, după caz, de către Directorul Executiv Adjunct al DGASPC Sector 5, numit prin dispoziție a Directorului Executiv.

Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului Executiv, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți.

La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele Consiliului Local, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Primarul Sectorului 5 si alti consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) analizează activitatea DGASPC Sector 5; propune Directorului Executiv măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției Generale;

 • b) avizează proiectul bugetului propriu al DGASPC Sector 5 și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c) avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de Directorul Executiv al DGASPC Sector 5, potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) și e) HG 797/2017; avizul este consultativ;

 • d) propune Consiliului Local al Sectorului 5 modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e) propune Consiliului Local Sector 5 înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC Sector 5, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • f) propune Consiliului Local Sector 5 concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC Sector 5, în condițiile legii;

 • g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local Sector 5, în condițiile legii.

Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAP.IV. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Resurse Umane și Juridic

Art. 21. Serviciul Resurse Umane îndeplinește următoarele atribuții principale:

• asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților pentru adoptarea sau după caz modificarea/actualizarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, pe baza analizei finale a Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 și a propunerilor înaintate de compartimentele instituției;

 • • propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 5 ori de cate ori este nevoie, la solicitarea șefilor de compartimente;

 • • elaborează Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern ale DGASPC Sector 5;

 • • analizează necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul DGASPC Sector 5, pe structură și specializări și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

 • • elaborează planul anual de formare și perfecționare profesională pentru salariații din cadrul instituției pe baza propunerilor șefilor de compartimente si asigură îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu formarea și perfecționarea profesională;

 • • gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

 • • respectă legislația specifică domeniului de activitate și legislația conexă acestuia, cu sprijinul Serv. Juridic si Contencios din cadrul instituției;

 • • întocmește proiectele de dispoziții specifice domeniului de activitate;

 • • organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a angajatilor;

 • • stabilește salariul de bază și drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariațiior și a altor tipuri de concediu;

 • • întocmește legitimații de serviciu in baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

 • • asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

 • • controlează respectarea disciplinei muncii;

 • • răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare si promovarea a personalului;

 • • asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

 • • asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției precum și pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte profesionale;

 • • întocmește și gestionează dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajaților cadrul DGASPC Sector 5, urmărind ca acestea să fie complete și să cuprindă toate documentele necesare derulării corespunzătoare a relațiilor de muncă;

 • • calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime;

 • • eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale (salarii de incadrare, sporuri de vechime etc);

 • • întocmește, actualizează și transmite Registrul General de Evidență a Salariaților și Registrul de Evidență a Funcțiilor și Funcționarilor Publici în format electronic;

 • • întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

 • • întocmește fișa de monitorizare pentru domeniul său de activitate;

 • • comunica la Serviciul Financiar-Contabilitate date privind evidenta lunara a tuturor angajatilor, inclusiv a asistentilor personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajati ai DGASPC Sector 5;

 • • colaborează cu Direcția Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, furnizând datele necesare, precum și pentru elaborarea statelor de plată;

 • • întocmește Registrul de dispoziții al instituției si înregistrează toate dispozițiile emise de Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct al Direcției Sociale, respectiv al Direcției Protecția Copilului (pentru numirea managerilor de caz);

 • • fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 te supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul sau de activitate.

Art. 22. Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • organizează, îndrumă și controlează activitatea pe linie de securitate, sanatate in munca si situații de urgență atat in cadrul aparatului propriu cat si la toate componentele funcționale din subordinea DGASPC Sector 5;

 • • studiază actele normative care reglementează activitatea de securitate, sanatate in munca si P.S.L.; asigura aplicarea lor în practică și face propuneri pentru completarea, reactualizarea și îmbunătățirea instrucțiunilor proprii de securitate, sanatate la locul de munca si apărare împotriva incendiilor;

 • - evaluează riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propune masuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de prevenire si protecție a muncii in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

 • • întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să-1 aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

 • • controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnăviri profesionale;

 • • verifică periodic încadrarea noxelor în limitele admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organisme/laboratoare abilitate si sa propună masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul;

 • • elaborează Normativul de acordare a echipamentului individual de protecție necesar lucratorilor din cadrul DGASPC Sector 5, întocmește documentația necesara acordării EIP si participa la recepția acestuia in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protectie(EIP) la locul de munca.

 • • verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la, protecția sănătății angajaților, ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare si a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic si asigură organizarea activității de securitate si sanatate în muncă în colaborare cu medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice, aplicabile in domeniu;

 • • propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilități in domeniul securității, sanatatii in munca si a situațiilor de urgenta in funcție de necesitățile concrete;

 • • urmărește angajarea persoanelor care, in urma examenului medical, si după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si asigura controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii

 • • propune atribuții si răspunderi in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se vor consemna in fisa postului.

 • • asigură planificarea activităților de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul DGASPC Sector 5;

 • • asigură organizarea activității de apărare împotriva incendiilor respectând prevederile Normelor generale de aparare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007 cu modificările si completările ulterioare;

 • • asigură activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I. în conformitate cu prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor și cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare și să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficiențelor constatate;

 • • controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • • acordă asistență tehnică de specialitate pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență;

 • • asigură instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă si a situațiilor de urgență prin întocmirea unui necesar de documente cu caracter tehnic de informare, instruire, si control in domeniul securității si sanatatii in munca, a apararii împotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta, ținând seama de particularitățile activitatilor si a locurilor de munca(tematici pentru toate fazele de instruire, intructiuni proprii, metodologii, etc.) si le aduce la cunoștința lucratorilor.

 • • elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de Securitate si Sanatate in Munca in funcție de particularitățile proceselor de munca din cadrul DGASPC Sector 5 si de riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala respectând prevederile Legii nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative aplicabile in domeniu

 • • asigură avizarea documentațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă si situațiile de urgență;

 • • participă la instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență (instruirea la locul de munca si instruirea periodica);

 • • întocmește documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizaților sanitar-veterinare ale unităților, conform actelor normative specifice, in vigoare;

 • • asigura organizarea activitatilor de paza avand in vedere prevederile Legii nr 303/2003 (Rl) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice domeniului de paza.

 • • asigura funcționarea in parametrii normali a centralelor termice si a cazanelor de apa calda din centrele din subordine, prin aplicarea normativelor si a prescripțiilor tehnice - colecția ISCIR;

 • • ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • • întocmește documentația in vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere a securității si sanatatii in munca, pentru intitutie;

 • • colaborează cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" București - Ilfov in privința protecției civile conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

 • • colaborează cu Inspecția de Stat pentru Controlul Recipientilor sub Presiune si Instalații de Ridicat pentru autorizarea fochistilor;

 • • colaborează cu instituții ale statului in vederea îndepliniri corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

 • • analizează și aplică modificările survenite în legislația în domeniu;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu si structuri funcționale din subordinea DGASPC Sector 5 în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

 • • îndeplinește și alte atribuții stabilite de Directorul Executiv ce decurg din natura postului si sunt in acord cu studiile absolvite.

Art. 23. Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • analizează si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si funcționare;

 • • urmărește realizarea planului de prevenire si protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de munca;

 • • analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând in considerare consecințele asupra securității si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situația constatării anumitor deficiente;

 • • analizează alegerea, cumpărarea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecție colectiva si individuala;

 • • analizează modul de indeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protecție, precum si menținerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;

 • • propune masuri de amenajare a locurilor de munca, ținând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • • analizează cererile formulate de lucratori privind condițiile de munca si modul in care isi indeplinesc atribuțiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

 • • urmărește modul în care se aplica si se respecta reglementările legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

 • • analizează propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea condițiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protecție;

 • • analizează cauzele producerii accidentelor de munca, Îmbolnăvirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetării;

 • • efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatările făcute;

 • • dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de către conducătorul unitarii cel puțin o data pe an, cu privire la situația securității si sanatatii in munca, la acțiunile care au fost Întreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecție ce se va realiza in anul unnator.

Art. 24. Serviciul Juridic si Contencios îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • avizeaza pentru legalitate dispozițiile Directorului Executiv in domeniul asistenței sociale, muncii, financiar-contabil, achiziții publice, funcției publice;

 • • acorda Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru Îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii;

 • • acorda Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atribuțiilor legale ce ii revin;

 • • redactează proiecte de convenții, statute, contracte, acte administrative in domeniul asistenței sociale, muncii, financiar-contabil, achiziții publice, funcției publice;

 • • asigura reprezentarea pe baza de imputemicire din partea Directorului Executiv in fata instanțelor judecătorești, autoritarilor publice, notarilor publice etc.;

 • • formulează avize scrise si acorda consultanta juridica serviciilor direcției in domeniile asistenței sociale, muncii, financiar, achiziții publice si funcție publica;

 • • tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa;

 • • asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale direcției in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza Împuternicirii date de conducerea insitutiei, in domeniile protecției copilului, muncii, financiar, achiziții publice si funcția publica;

 • • asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza Împuternicirii date de președintele comisiei;

 • • asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza imputemicirii date de președintele comisiei;

 • • comunica hotărârile judecătorești serviciilor de specialitate ale DGASPC Sector 5;

 • • instrumentează dosarele, formulează aparari, cai de atac, note scrise;

 • • asigura timbrarea cererilor conform dispozițiilor legale;

 • • avizeaza pentru legalitate contracte, convenții, acte normative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar-contabil, achiziții publice, funcției publice;

 • • redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea direcției in domeniile protecției copilului, muncii, financiar-contabil, achiziții publice si funcției publice;

 • • realizează cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de personalului contractual din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al Sectorului 5 si proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv in domeniul sau de activitate;

 • • nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Serviciului;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Direcția Strategii și Programe în Domeniul Asistentei Sociale

Art.25. Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistența Socială îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • centralizează și sintetizează toate informațiile specifice domeniului de activitate al DGASPC Sector 5 primite de la serviciile din subordine;

 • • întocmește rapoarte cu privire la activitatea de asistență socială desfășurată de către DGASPC Sector 5;

 • • monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia prin colectarea de date referitoare la beneficiile sociale acordate;

 • • realizează raportări lunare, trimestriale, semestriale etc. către Agenția de Plati si Inspecție Sociala a Mun. București, Agenția Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Parchetul General precum și alte instituții;

 • • solicită, centralizează de la serviciile din cadrul DGASPC Sector 5șsi ulterior transmite către instituțiile sau entitățile solicitante diverse informații legate de măsurile de asistență socială realizate în comunitatea locală Sector 5;

 • • ține evidența nominală a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea DGASPC Sector 5 și a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea ONG - urilor care funcționează pe raza Sectorului 5;

 • • realizează cartografierea instituțiilor și a serviciilor la nivel teritorial implicate în activitatea de protecție a copilului;

 • • eliberează adeverințe pentru părinții care notifică DGASPC Sector 5 cu privire la faptul că vor pleca la muncă în străinătate în conformitate cu prevederile HG nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin HG nr. 384/2001;

 • • verifică documentația depusă de către fundații/asociații acreditate și licențiate conform legii în vederea încheierii convențiilor de colaborare/parteneriatelor având ca obiect protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • • solicită serviciilor din cadrul DGASPC Sector 5 copii ale convențiilor încheiate cu alte instituții/fundații/asociații având ca obiect acordarea serviciilor sociale persoanelor respectiv persoanelor adulte cu dizabilitati.

 • • realizează statistici și situații centralizatoare privind situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; întocmește fișa de identificare a riscurilor și fișa de observație, conform HG 691/2015;

 • • întocmește rapoarte de monitorizare postreintegrare pentru copiii/tinerii reintegrați în comunitatea Sector 5 la solicitarea instituțiilor din alte unități administrativ-teritoriale care au dispus reintegrarea acestora;

 • • primește notificarea prevăzută la art. 8. din HGR nr. 75/2015, precum și documentele aferente acesteia, centralizează și transmite trimestrial situația copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;

 • • elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen lung și mediu, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 în domeniul său deactivitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie/Poliție și/sau Parchet, de la caz la caz.

Art.26. Serviciul Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigură sprijin compartimentelor de specialitate pentru implementarea la nivelul local a strategiilor, programelor, proiectelor și planurilor de acțiuni naționale;

 • • elaborează strategiile și planurile de acțiuni locale în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției;

 • • menține contactul permanent cu celelalte departamente din cadrul direcției generale în vederea unei bune cunoașteri a contextului social și al nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea strategiilor și a proiectelor;

 • • realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției, materialele necesare promovării activității acesteia și care prezintă interes pentru potențialii beneficiari în derularea unor programe/ proiecte în domeniul asistenței sociale, protecției copilului, persoanelor vârstnice și cu handicap;

 • • desfășoară activități legate de managementul programelor și proiectelor aflate în derulare;

 • • identifică surse de finanțare și accesarea unor fonduri nerambursabile pentru proiecte destinate categoriilor defavorizate;

 • • colaborează cu organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor, schimb de experiență, informare și bune practici;

 • • îndeplinește la solicitarea directorului executiv și alte atribuții și sarcini care au legătură cu specificul activității compartimentului și al direcției generale.

Art.27. Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • propune modalitati de organizare si prelucrare eficienta a informațiilor cuprinse in baza de date a serviciilor;

 • • organizează datele si informațiile, cat si circulația acestora in cadrul direcției;

 • • centralizează si sintetizează toate datele si informațiile din teritoriu;

 • • asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor;

 • • creeaza si intretine la zi baza de date a asistentilor personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si ale Îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajati ai Direcției Generale de asistență socială si Protecția Copilului Sector 5;

 • • întocmește, pe baza borderourilor realizate de către Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciul Financiar, Salarizare, borderourile privind evidenta lunara a asistentilor personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a Îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajati ai Direcției Generale de asistență socială si Protecția Copilului Sector 5;

 • • transmite borderourile privind evidenta lunara a asistentilor personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a Îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajati ai DGASPC Sector 5, Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciului Financiar, Salarizare in vederea verificării si confirmării exactitatii datelor;

 • • întocmește lunar centralizatoare privind drepturile acordate persoanelor cu handicap;

 • • întocmește statele de plata pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;

 • • întocmește lunar centralizatoare si borderouri cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

 • • întocmește lunar borderouri cu beneficiarii Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

 • • întocmește lunar borderouri si state de plata cu beneficiarii Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • întocmește situația statistica privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale precum si orice alte rapoarte statistice;

 • • prelucrează, centralizează, întocmește borderouri si rapoarte statistice solicitate de către Agenția pentru Plati si Inspecție Sociala a Municipiului București si furnizori, cu beneficiarii OUG nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece cu modificările si completările ulterioare;

 • • întocmește lunar, trimestrial, semestrial si anual statisticile cerute de către Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati;

 • • întocmește tabele nominale cu persoanele care solicita diferite beneficii de asistență socială;

 • • verifica in sistemul informatic PATRIMVEN bunurile si veniturile persoanelor care solicita beneficii de asistentă socială;

 • • răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/persoane;

 • • întocmește si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Direcția Economică

Art.28. Serviciul Buget, Execuție Bugetară

• întocmește proiectul de buget al instituției in colaborare cu Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Serviciul Administrativ, întreținere si Serviciul Resurse Umane;

 • • întocmește contul de execuție;

 • • întocmește execuția bugetara centralizata a DGASPC Sector 5.;

 • • propune proiectul de buget cu finanțare de la bugetul local, de stat, precum si rectificarea acestuia pe parcursul exercițiului financiar;

 • • întocmește bugetul de venituri si cheltuieli al instituției, precum si rectificarea acestuia;

 • • in colaborare cu Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Administrativ, întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

 • • in colaborare cu Serviciul Financiar-Contabilitate efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziția conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor bănești;

 • • urmărește incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • • asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, Înregistrate in contabilitate;

 • • urmărește incadrarea bugetara in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • • analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

 • • avizeaza achiziționarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si bunurilor si serviciilor cuprinse in bugetul aprobat;

 • • asigura deschiderea finanțării prin intocmirea lunara a cererii de credite;

 • • întocmește lista cu mijloacele fixe finanțate de la bugetul local;

 • • realizează un schimb permanent de date si informatii cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritari;

 • • întocmește in colaborare cu Serviciul Administrativ, întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite;

 • • asigura gestiunea patrimoniului DGASPC Sector 5: clădirile, mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protecție a persoanelor vârstnice, crese si centre de zi, etc.;

 • • organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituțiilor;

 • • tine evidenta fizica a mijloacele fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unitarii;

 • • întocmește necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achiziționării lor conform legislației in vigoare;

 • • face propuneri si verifica actele pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral, in urma Proceselor Verbale primite de la comisiile de inventariere;

 • • inventariază anual sau ori de cate ori este nevoie (in situațiile prevăzute de legislația in vigoare), patrimoniul DGASPC Sector 5;

 • • participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale DGASPC Sector 5.

 • • întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale directorului in domeniul sau de activitate;

 • • colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug.

Art. 29. Serviciul Financiar-Contabilitate îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigura plata drepturilor de personal si a indemnizațiilor prevăzute de lege, etc.;

 • • ridicare si depunere de numerar;

 • • ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

 • • întocmește raportări statistice specifice in domeniul sau de activitate;

 • • schimb permanent de date si informatii cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • • asigura colaborarea permanenta cu Trezoreria Statului Sector 5 si instituții bancare;

 • • efectuează plati prin casierie pe baza statelor de plată;

 • • asigura ridicarea si depunerea de numerar pentru fiecare subcapitol bugetar;

 • • întocmește statele de plata ale salariatilor DGASPC Sector 5;

 • • operează rețineri salariale conform legilor;

 • • retine garanțiile materiale gestionarilor;

 • • întocmește si transmite, lunar si anual, situatii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 5;

 • • întocmește si transmite lunar, semestrial la Administrația Financiara a Sectorului 5 declarațiile privind structura si cheltuielile de personal ale DGASPC Sector 5;

 • • întocmește si transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 5, la Casa de Asigurări de Sanatate, la Agenția Municipiului București pentru Ocuparea Forței de Munca declarațiile privind contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale de sanatate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

 • • întocmește si transmite lunar la Administrația Financiara a Sectorului 5 situația privind impozitul aferent drepturilor salariate plătite;

 • • întocmește documentele necesare pentru impozitul pe venitul anual ale salariatilor DGASPC Sector 5 in confonnitate cu legislația in vigoare;

 • • primește declarațiile privind impozitul pe venit, precum si actele necesare deducerilor personale suplimentare, in vederea stabilirii impozitului aferent drepturilor salariate lunare;

 • • colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • efectuează operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug;

 • • înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniala si rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cat si in relațiile cu clientii,furnizorii,băncile,organele fiscale, persoane fizice sau juridice;

 • • controlul operațiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

 • • respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar- contabila, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor, privind intocmirea si utilizarea acestora, potrivit legislației in vigoare;

 • • întocmește si verifica balanțele de verificare centralizate lunar;

 • • întocmește si verifica darea de seama contabila;

 • • participa la inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • • asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, Înregistrate in contabilitate;

 • • schimb permanent de date si informatii cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • • urmărește angajarea patrimoniala in baza aprobării conducerii instituției (contracte);

 • • asigura evidenta sintetica si analitica a sumelor evidențiate in dările de seama, balanțe si a altor situatii;

 • • organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare;

 • • aduce la Îndeplinire dispoziții referitoare la reținerea penalităților si a imputatiilor;

 • • urmărește si verifica garanțiile de gestiune;

 • • întocmește in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite;

 • • întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • • colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 in domeniul sau de activitate.

Art. 30. Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • centralizează referatele de necesitate privind achizițiile publice ale structurilor din subordinea direcției și pe baza acestora întocmește proiectul de program de achiziții publice;

 • • comunică Serviciului Buget, Execuție Bugetară valoarea estimată a achizițiilor publice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al direcției în vederea prevederii fondurilor bugetare necesare efectuării acestora;

 • • efectuează demersurile necesare aprobării, modificării și completării programului de achiziții publice al direcției;

 • • întocmește documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției;

 • • asigură derularea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru atribuirea și modificarea contractelor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare;

 • • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării direcției în SICAP sau, după caz, pentru recuperarea certificatului digital;

 • • comunică Serviciului Buget, Execuție Bugetară încheierea contractelor de achiziție publică, precum și modificările intervenite în executarea acestora în măsura în care acestea implică modificări ale prețurilor/bunurilo/serviciilor/lucrărilor cu incidență în structura bugetară aprobată a instituției;

 • • comunică structurilor competente ale direcției documentele contractelor de achiziție publică necesare realizării recepției bunurilor/serviciilor/lucrărilor ce constituie obiectul acestora;

 • • întocmește documentele necesare derulării contractelor de achiziție publică ( comenzi, ordine de începere a executării contractului, notificări, eliberare/reținerea garanțiilor de bună execție a contractului procese- verbale de recepție/respingere a recepție, s.a), inclusiv pentru modificarea clauzelor acestuia cu respectarea legislației în vigoare aplicabile în materie;

 • • verifică facturile însoțite de documentele prevăzute în contractele de achziție publică, acordă bun de plată pe acestea și le transmite Serviciului Contabilitate în vederea efectuării plății. Fac excpție facturile emise în derularea contractelor de servicii sociale și medicină a muncii;

 • • urmărește derularea contractelor de achiziții publice încheiate de către DGASPC Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii și executanți de lucrări,ținând evidența acestora, atât cantitativ cât și valoric în format electronic, vizând inclusiv executarea obligațiilor contractuale de către aceștia, cu excepția contractelor de servicii sociale și medicină a muncii.

Se unnărește:

respectarea clauzelor contractuale privind cantitatea și prețul bunurilor/serviciilor/lucrărilor contractate,

 • - respectarea termenelor de livrare/prestare/executare angajate de către fiecare contractant.

 • - concordanța între comandă, nota de recepție și factură, privind cantitatea, prețul și calculele aferente;

 • • menține legătura între fumizorii/prestatorii de servicii/executanții de lucrări și structurile din subordinea direcției, pentru o bună executare a contractelor de achiziție publică, urmărind realizarea acestora de la semnare până la finalizare cu excpția contractelor de servicii sociale și medicină a muncii;

 • • întocmește documentele constatatoare emise în temeiul dispozițiilor Art. 166 din HGR nr. 395/2016;

 • • asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislației specifice în vigoare;

 • • constituie și ține arhiva dosarelor de achiziție publică încheiate de către instituție;

 • • colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul său de activitate.

Art. 31. Biroul Contractare Servicii Sociale și Derulare Contracte îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri;

 • • elaborează documentația de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

 • • realizează punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică;

 • • îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • • propune componența comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;

 • • elaborează strategiile de contractare și notele justificative în funcție de procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentului juridic;

 • • asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;

 • • răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități la solicitările de clarificări, răspunsurile însoțite de întrebările aferente transmițandu-le de către toți operatorii economici care au obținut documentația de atribuire;

 • • verifică propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă in vederea stabilirii ofertelor admisibile și a celei câștigătoare;

 • • informează ofertanții cu privire la rezultatele procedurii de achiziție;

 • • asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale și a hotărârilor comisiei de evaluare, prin încheierea contractelor de achiziție publică;

 • • verifică respectarea legalității si regularității specifice procedurii de achiziție publică;

 • • colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicați);

 • • urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;

 • • elaborează împreună cu Serviciul Juridic și Contencios și transmite la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor punctul de vedere al autorității contractante în cazul existenței unei contestații, duce la îndeplinire măsurile impuse Autorității contractante de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • • asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției, document cu caracter public;

 • • operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar contabil;

 • • întocmește și transmite către Autoritatea Națională pentru Achiziții situații și rapoarte privind contractele atribuite, în format electronic, la termenele și datele stabilite de lege;

 • • participă la întocmirea proiectelor de acte administrative pentru reglementarea activităților date în competența serviciului;

 • • asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în vigoare.

Art. 32. Serviciul Administrativ, întreținere îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • efectuează recepția calitativa si cantitativa a bunurilor livrate si serviciilor prestate;

 • • monitorizează activitatea de implementare a Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor pe întreaga instituție prin evidențierea acestora în registru și raportarea, dacă este cazul;

 • • întocmește bonuri de consum pentru bunurile recepționate;

 • • participă la inventarierea bunurilor aflate în contabilitatea instituției la termenele și Tn condițiile prevăzute de lege, împreună cu comisia de inventariere;

 • • asigura si intretine starea de curățenie in spatiile unde se afla sediul instituției, colectează si depozitează gunoiul in spatii special amenajate;

 • • răspunde de conducerea în stare de siguranța a autoturismelor din dotare, de intretinerea, de reviziile si inspecțiile tehnice periodice ale acestora;

 • • coordonează desfășurarea activităților de transport de natura a asigura realizarea obiectului de activitate al instituției, respectiv realizarea masurilor de asistență socială in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricăror persoane aflate in nevoie;

 • • primește si verifică foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta si consumul mediu de carburant;

 • • întocmește și tine evidența rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

 • • întocmește și calculează F.A.Z.-urile autovehiculelor și documentele privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea direcției;

 • • întocmește dosare tehnice (înscriere, radiere, etc) și urmărește încadrarea în cotele de consum alocate lunar;

 • • colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției pentru indelinirea atribuțiilor si pentru buna desfășurare a activitatii acestora si sesizează eventualele nereguli persoanei competente sa ia masuri;

 • • centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare și imprimante, precum și a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate și întocmește note de fundamentare către Seviciul Buget;

 • • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local Sector 5, dispoziții ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de șefii ierarhici superiori si răspunde de modul de îndeplinire a acestora.

Art. 33. Serviciul Managementul Calității și Control Intern

 • • elaborează planul și strategia anuală a activității de management al calității servicilor sociale;

 • • asigură secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial la nivelul instituției și îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în acest sens;

 • • întocmește informări cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intem managerial;

 • • centralizează documentele justificative, fișe de evaluare în vederea acreditării de către organismele de acreditare;

 • • colaborează cu organismele de certifîcare/acreditare în cadrul proceselor de certificare/acreditare desfășurate de către acestea;

 • • colaborează cu Direcția de Control din cadrul Primăriei Sectorului 5, în vederea programării auditurilor interne în domeniul calității, dacă instituția implementează/menține standardele de calitate, în vederea certificării/recertificării de către organismele acreditate;

 • • întocmește rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătățire a activității serviciilor/compartimentelor/unităților evaluate, în vederea creșterii calității serviciilor furnizate de către DGASPC Sector 5;

 • • îndeplinește la solicitarea directorului executiv alte atribuții și sarcini care au legătură cu specificul activității compartimentului și al direcției generale.

Art. 34. Serviciul Secretariat, Registratura si Reiatii cu Publicul îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigura informarea publica directa a persoanelor;

 • • asigura infonnarea interna a personalului;

 • • asigura infonnarea interinstitutionala;

 • • asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistență socială, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

 • • facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG- uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu- se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

 • • pennite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesati;

 • • întocmește anual un raport privind accesul la infonnatiile publice, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;

 • • tine evidenta solicitărilor de informatii de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, in condițiile prevăzute in art. 6 din Legea nr. 544/2001;

 • • pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte;

 • • in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cerere in scris;

 • • creeaza baza de date si o gestionează eficient;

 • • preia de la solicitanti (persoane fizice sau juridice) cererile depuse de aceștia si le transmite serviciilor responsabile de rezolvarea lor;

 • • tine un registru general de intrare - ieșire pentru Înregistrarea cererilor solicitantilor si a răspunsurilor serviciilor de specialitate ale DGASPC Sector 5 privind modurile si termenele de rezolvare ale acestora;

 • • tine un registru privind actele intocmite in cadrul DGASPC Sector 5 in vederea soluționării problemelor interne care se pot ivi pe parcursul desfășurării activitatii sale;

 • • se ocupa de expedierea corespondentei către persoanelor fizice sau juridice care s- au adresat DGASPC Sector 5;

 • • asigura respectarea dispozițiilor OGR nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;

 • • asigura activitatea de secretariat a conducerii DGASPC Sector 5;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/Politie si/sau Parchet, de la caz la caz;

 • • asigura infonnarea publica directa a persoanelor ce locuiesc pe raza Sectorului 5 cu privire la drepturile de asistență socială prevăzute de legislația in vigoare aplicabila in aceasta materie;

 • • asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistență socială, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

 • • permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.292/2011, privind sistemul național de asistență socială si a celorlate legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

 • • facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG- uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

 • • permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesati;

 • • pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte;

 • • in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cu o cerere in scris;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinrea corespunzătoare a atribuțiilor.

Art. 35. Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigură convocarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

 • • întocmește proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de serviciile DGASPC Sector 5 și îl inaintează președintelui comisiei;

 • • pregătește dosarele de ședință;

 • • convoacă persoanele chemate în fața Comisiei în forma și termenul prevăzut de lege și ține un registru special de evidență a convocărilor;

 • • asigură consemnarea în procesul-verbal de ședință a audierilor și dezbaterilor ce au loc în ședințele Comisiei, a hotărârilor adoptate, precum și a modului în care au fost adoptate;

 • • asigură redactarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 în termenul legal, potrivit procesului- verbal de ședință;

 • • asigură înregistrarea hotărârilor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap într-un registru de evidență separat;

 • • asigură înregistrarea actelor emise de către Comisie, care nu necesită adoptarea unei hotărâri, în registrul de intrări-ieșiri;

 • • înregistrează și numerotează dosarele ce urmează a fi înaintate Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

 • • înregistrează hotărârile în registrul special de evidență a hotărârilor;

 • • înregistrează în registrul general de intrări-ieșiri al Comisiei, altele decât hotărârile;

 • • redactează și completează certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială;

 • • ține registrul special de procese-verbale ale ședințelor comisiei;

 • • comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei în termen de 5 zile de la data ședinței;

 • • urmărește modul în care sunt duse la îndeplinire măsurile prevăzute în cuprinsul hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

 • • organizează și ține la zi arhiva Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

 • • asigură corespondența cu alte Comisii și Servicii publice de asistență socială;

 • • comunică lunar Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București lista copiilor aflați în plasament și plasament în regim de urgență la familii sau persoane, la asistent matemal profesionist, precum și a celor ce beneficiază de măsura de protecție la O.N.G.-uri;

 • • asigură secretariatul Colegiului Director al DGASPC Sector 5;

 • • asigură convocarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

 • • întocmește proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și îl inaintează președintelui comisiei;

 • • întocmește și înaintează dosarele comisiei de evaluare a personelor adulte cu handicap;

 • • redactează și completează certificatele de încadrare într- o categorie de persoane adulte cu handicap care necesită protecție specială;

 • • redactează deciziile emise de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 cu privire la măsurile de protecție a adultului cu handicap;

 • • ține evidența cazurilor prin registrele speciale din cadrul biroului;

 • • comunică certificatele de încadrare în grad de handicap pentru persoanele adulte, precum și deciziile emise de către Comisie;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de Dispoziții ale Directorului DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice/Poliție și/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 36. Compartimentul Audit Intern îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigura certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara, prin verificarea legalității, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

 • • asigura examinarea legalității, regularității si conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

 • • asigura supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al Îndeplinirii deciziilor;

 • • realizează evaluarea economicității, eficacității si eficientei cu care sistemele de conducere si de execuție existente in cadrul instituției ori la nivelul unui program/proiect finanțat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane si materiale pentru Îndeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

 • • asigura identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, după caz;

 • • organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 privind organizarea si funcționarea controlului financiar si a Gărzii financiare, Nonnele Ministerului Finanțelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991;

 • • asigura verificarea periodica a gestiunilor centrelor de plasament si a complexelor sociale din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor, după caz;

 • • examinează sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obținute;

 • • examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control a Îndeplinirii deciziilor;

 • • identifica slăbiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operațiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, după caz;

 • • efectuează inspecția de audit intern ori de cite ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, funcționale si de sistem, propunând masuri pentru inlaturarea acestora;

 • • întocmește si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Art. 37. Serviciul Adopții și Postadopții îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • • asigură luarea în evidență a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă;

 • • asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere;

 • • accesează lista pentru copiii care au deschisă procedura adopției, aflați în evidența R.N.A (Registrul Național pentru Adopții), în vedrea identificării și selectării din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;

 • • asigură determinarea compatibilității copil-familia potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta, în baza listei cu persoanele/familiile atestate, accesată în RNA, de la domiciliul copilului;

 • • realizează procesul de potrivire inițială și practică a copiilor adoptabili aflați în evidența R.N.A, cu persoanele/familiile adoptatoare cu reședința obișnuită în străinătate;

 • • asigură informarea prealabilă a persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta, prin furnizarea de informații referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la documentația necesară, demersurile și durata procedurilor adopției interne, precum și la serviciile de sprijin existente;

 • • realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, îndeplinirea garanțiilor morale și a condițiilor materiale, precum și pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a rolului de părinte;

 • • analizează caracteristicile sociale și medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu persoana/familia care solicită obținerea atestatului în vederea adopției;

 • • întocmește raportul de anchetă socială, iar la sfârșitul perioadei de evaluare raportul final privind acordarea/neacordarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

 • • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare și organizează programe de pregătire pentru acestea;

 • • acordă sprijin persoanei/familiei adoptatoare în scopul îndeplinirii obligației acestora de a informa gradual copilul că este adoptat;

 • • asigură urmărirea și monitorizarea evoluției copilului și a relațiilor dintre acesta și părinții săi adoptivi pe întreaga perioadă de încredințare în vederea adopției prevăzută de lege;

 • • întocmește rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul încredințat în vederea adopției la persoana/familia atestată ca aptă să adopte, formulând la sfârșitul perioadei de monitorizare propuneri privind revocarea măsurii de protecție sau după caz încuviințarea adopției;

 • • întocmește rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul încredințat în vederea adopției la persoana/familia atestată ca aptă să adopte până la soluționarea cererii de încuviințare a adopției adresată instanței judecătorești prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • • realizează activități post-adopție prin acordarea de suport și asistență de specialitate adoptatului și adoptatorilor care să răspundă nevoilor identificate atât în timpul perioadei de monitorizare post-adopție cât și ulterior expirării acestei perioade;

 • • realizează activitatea de consiliere a adoptatului în vederea dezvăluirii identității părinților firești/rudelor biologice, precum și consilierea și pregătirea adoptatului/părinților fîrești/rudelor biologice în vederea contactării;

 • • întocmește raportul final privind încheierea perioadei de monitorizare post-adopție și introduce în R.N.A copia electronică a acestuia;

 • • își îndeplinește obligația de a introduce în R.N.A copia electronică a documentelor prevăzute de Legea nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative, în scopul organizării la nivel național a evidenței în materia adopției și a realizării etapei de potrivire;

 • • desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri, Serviciul Intervenție în Regim de Urgență a Copilului-Compartimentul Telefonul Copilului, Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei în Familie/Politie si/sau Parchet, de la caz la caz;

 • • răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care îi revin în cadrul Serviciului Adopții;

 • • îndeplinește orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate și sunt în concordanță cu studiile absolvite;

 • • răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • • sesizează instanța judecătorească cu privire la deschiderea procedurii adopției interne, încredințării în vederea adopției, încuviințării adopției, precum și alte dosare ale căror cauze se soluționează de către instanța judecătorească;

 • • realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, îndeplinirea garanțiilor morale, precum și pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a rolului de părinte;

 • • analizează caracteristicile psihologice ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu persoana/familia care solicită obținerea atestatului în vederea adopției;

 • • întocmește fișa de evaluare psihologică la sfârșitul perioadei de evaluare psihologică a persoanei/familiei apte să adopte. Aceasta trebuie să conțină propunerea vizând soluționarea cererii de eliberare a atestatului;

 • • avizeză de legalitate actele cu caracter juridic în domeniul adopției;

 • • asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați/adoptatului și familiei biologice.

Direcția Socială

Art. 38. Serviciul Asistență Socială a Persoanei Adulte îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local Sector 5 privind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • • Desfășoară activități de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale si de 9       5                                      5                                                                                                                                                                 J                                 5

grup pentru prevenirea marginalizării persoanelor adulte și vârstnicilor;

 • • Identifică persoanele adulte/vârstnice aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv;

 • • Răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică ori persoana adultă domiciliată pe raza Sectorului 5 în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • • SASPA intervine în situații de urgență cu sprijinul reprezentanților altor instituții abilitate în acest sens (Poliție, Poliție Locală, Pompieri, Ambulanță), însoțește persoanele aflate în situații de urgență la camera de gardă pentru evaluare medicală și internare;

 • • Avizează pentru legalitate dosarele privind intemarea/extemarea beneficiari în cămine destinate persoanelor vârstnice;

 • • întocmește contractele și convențiile care se impun în vederea acordării drepturilor de asistență socială pentru persoane adulte;

 • • Depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte;

 • • Asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea directorului executiv, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. în cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor adulte;

 • • Acordă servicii de asistență socială a persoanei adulte și a persoanei vârstnice aflate în dificultate constând în îngrijire la domiciliu sau instituționalizarea în centre rezidențiale;

 • • întocmește contracte, convenții, acte adiționale, precum și orice alte documente prin care se asigură acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoane adulte conform legii 292/2011;

 • • întreprinde activități în vederea soluționării cazurilor sociale, precum facilitarea emiterii actului de identitate, certificatului de naștere, certificatului de căsătorie, demersuri în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate, certificat de handicap, evaluări medicale și referate de stare prezentă, sprijin în vederea obținerii ajutorului de urgență, demersuri în vederea obținerii ajutorului social;

 • • Participă la procedura de evacuare/executare silită imobiliară;

 • • Oferă consiliere psihologică, socială, administrativă și juridică;

 • • Efectuază anchete sociale solicitate de către instanțele de judecată în vederea soluționării cererilor de acordare a ajutorului public judiciar;

 • • Soluționează reclamantiile formulate de către beneficiari;

 • • Soluționează alte cazuri semnalate de către persoane fizice ori juridice - înregistrare tardivă a nașterilor, înhumări cazuri sociale etc.;

 • • Gestionează și asigură respectarea procedurilor privind înhumarea gratuită a persoanelor decedate neidentificate/nedeclarate de familie sau fără aparținători legali aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

 • • în vederea soluționării cazurilor de deces neidentificate, nedeclarate de familie sau fără aparținători legali personalul SASPA colaborează cu: Direcția Generală a Poliției Municipiului București, Serviciul Omoruri-Departamentul Morți Suspecte, Secțiile de Poliție de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, Poliția Locală Sector 5, Institutul Național de Medicină Pag. 138

Legală “Mina Minovici”, Unități spitalicești, DGASMB, Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Municipiului București, Operatorul economic care prestează servicii de înhumare prevăzute în anexa HCGMB nr. 125/2011 cu care DGASMB are convenții de colaborare, Cabinete Medicale, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Starea Civilă Sector 5, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, Administrația Cimitirelor și Crematoriile Umane, Serviciul Administrativ Cimitir Străulești II;

 • • Solicită echipei operative de la Direcția Generală a Poliției Municipiului București, Serviciul Omoruri - Departamentul Morți Suspecte pentru eliberarea negației care atestă că nu sunt constatate suspiciunui asupra decesului și aprobarea eliberării certificatului constatator al decesului de la un medic de familie sau o unitate sanitară autorizată;

 • • Obține certificatul constatator al decesului de la un medic de familie, Serviciul Ambulantă București-Ilfov sau de la un cabinet medical după constatarea decesului de către aceștia, în cazul persoanelor decedate fără aparținători;

 • • întocmește documentația necesară obținerii de aprobări în vederea înhumării persoanei decedate;

 • • Identifică ONG-uri care au ca activitate ocrotirea și socializarea persoanelor vârstnice;

 • • Promovează parteneriate cu ONG-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente și inițiază noi servicii în domeniul protecției persoanelor adulte;

 • • Desfășoară activități de informare cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor adulte aflate în dificultate;

 • • Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în vederea soluționării cazurilor sociale;

 • • Asigură intervenția rapidă în cazul persoanelor adulte aflate în dificultate, care necesită un ajutor imediat în vederea rezolvării unor situații excepționale și neprevăzute (violență în familie, abuzul, exploatarea, tratamente inumane sau degradante, lipsa unei locuințe);

 • • Colaborează cu “Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie”;

 • • Identifică persoane fără adăpost și le însoțește la centrele destinate acestora.

Art. 39. Compartimentul îngrijiri La Domiciliu

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu este o unitate de asistență socială, fără personalitate juridică, în structura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, coordonată metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5, prin intermediul căreia se oferă servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice.

Scopul principal al CID este de a oferi sprijin și suport persoanelor vârstnice în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale si creșterea calității vieții. 9              3                                 9               3

CID se adresează asistenței persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență, ca urmare a degradării/pierderii autonomiei personale, asigurându-le acestora un set de servicii de îngrijire și de asistare în îndeplinirea activităților de bază ale vieții zilnice, cu rolul de a limita degradarea autonomiei fucnționale, de a păstra și a îmbunătăți starea de sănătate și de a preveni instituționalizarea persoanelor vârstnice în centre rezidențiale de îngrijire și asistență/cămine pentru persoane vârstnice.

Prin raportare la situația socio-economică și la cea de sănătate, nevoile individuale ale persoanelor vârstnice, corelate cu gradul de dependență obținut în urma evaluării socio-medicale (geriatrice), confonn Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin

HGR nr.886/2000, sunt satisfăcute prin oferirea de asistență și suport pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, după cum urmează:

 • • igienă corporală;

 • • îmbrăcare si dezbrăcare;

 • • igiena eliminărilor;

 • • hrănire și hidratare;

 • • mobilizare și transfer;

 • • deplasare în interior;

 • • comunicare.

Standardul minim de calitate aplicabil este reprezentat de Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standerdelor minime de calitate pentru acreditarea servi ci ilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantiele sociale- Anexa 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Art. 40. Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice are următoarele atribuții principale:

 • • promovarea ansamblului de măsuri și programe de protecție socială a persoanelor vârstnice: consiliere, activități de grup/socializare, informare prin personal de specialitate din diferite domenii de interes cu scopul combaterii marginalizării sociale.

 • • promovarea și dezvoltarea unei serii de măsuri care să permită persoanelor vârstnice să-și aleagă liber modul de viață pentru a avea o existență independentă în mediul lor obișnuit.

Art. 41. Baia Publică și Spălătoria Socială

Serviciul social furnizat în comunitate “Baia Publică și Spălătoria Socială” funcționează, ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, în subordinea DGASPC Sector 5, coordonarea metodologică fiind asigurată de la nivelul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte.

Obiectivele serviciului social furnizat în comunitate sunt următoarele:

 • • asigurarea unui serviciu social comunitar pentru menținerea igienei personale/public-comunitare, care să substituie lipsa posibilităților individuale ale persoanelor aflate într-o situație de dificultate sau a utilităților din locuințele unor persoane care locuiesc în imobile debranșate de la furnizarea apei potabile;

 • • îmbunătățirea condițiilor de igienă în comunitățile sărace, scăderea riscului de îmbolnăvire din cauza lipsei de igienă, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiiilor în școli și grădinițe pe motiv de igienă precară;

 • • scăderea riscului de excluziune socială din cauza lipsei igienei personale/vestimentar și a prezenței bolilor derivate din aceasta;

 • • desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sănătate individuală/publică și dezvoltare comunitară;

 • • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • • referirea către alte structuri organizaționale din cadrul DGASPC Sector 5, care oferă servicii/beneficii sociale, complementare serviciilor oferite prin intermediul BPS;

 • • organizarea unor campanii de promovare prin care să se stimuleze civismul și voluntariatul în comunitatea locală a Sectorului 5;

Pag. | 40

 • • îmbunătățirea comunicării inter-instituționale și dezvoltarea parteneriatelor DGASPC Sector 5 - instituții, mediu asociativ, ONG-uri, cetățeni, care să contribuie la evoluția sistemului de asistență/protecție socială la nivel local;

 • • creșterea calității vieții individuale/familiale/comunitare.

Art. 42. Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost

Serviciul social “Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost” funcționează, ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, în subordinea DGASPC Sector 5, coordonarea metodologică fiind asigurată de la nivelul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte.

Scopul “Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost” este asigurarea protecției/asistenței sociale pentru persoanele adulte fără adăpost, identificate pe raza Sectorului 5.

Principalele activități/funcții/obiective ale serviciului social LTPAFA sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada stabilită în urma evaluării, dar nu mai mult de 24 de luni;

 • 3. asigurarea cazării, cazarmamentului, echipamentului și condițiilor igienico-sanitare necesare protecției persoanelor fără adăpost care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • 4. supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor;

 • 5. urmărirea modalităților concrete de punere în aplicare a serviciilor sociale, de integrare și evoluție a beneficiarilor în cadrul serviciului și formularea de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de servicii sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate;

 • 6. asigurarea climatului favorabil dezvoltării personale;

 • 7. asigurarea pazei și securității beneficiarilor;

 • 8. asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 9. promovarea și aplicarea măsurilor de protecție a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și punerea la dispoziția publicului materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. elaborarea și utilizarea unui ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile și facilitățile oferite;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 5. elaborarea și actualizarea datelor/informațiilor de prezentare a LTPAFA.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și aplicarea programelor de integrare-reintegrare socială;

 • 2. facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 3. orientarea profesională și medierea accesului pe piața muncii;

 • 4. sprijinirea în obținerea unor drepturi (ajutor social, încadrare în grad de handicap, pensii, locuință socială, instituționalizare);

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;

Art. 43. Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar

“Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar” este o unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, în structura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, coordonat metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.

Obiectivul general al acestei structuri din cadrul DGASPC Sector 5 este de a dezvolta un serviciu social de zi, complex, de recuperare și reabilitare socială a pensionarilor, a persoanelor vârstnice, precum și a altor categorii de persoane aflate în risc de marginalizate socială, centrat pe nevoile acestora, care să aibă, printre altele, ca finalitate și reducerea numărului de persoane vârstnice instituționalizate.

Pe lângă beneficiile aduse în mod direct persoanelor vârstnice, pensionarilor sau altor persoane aflate în situații de dificultate, organizarea serviciului social de zi va dezvolta parteneriatul și cooperarea cu instituțiile neguvemamentale și cu ceilalți actori sociali pentru dezvoltarea unor structuri comunitare de servicii sociale destinate categoriilor sociale anterior menționate, bazate pe un model de bună practică acceptat la nivel european și cu respectarea standardelor de calitate cerute de funcționarea, autorizarea, acreditarea și evaluarea acestor servicii.

Principalele obiective/funcții/activități:

 • • creșterea capacității instituționale și administrative a Sectorului 5 pentru oferirea de servicii sociale de zi, pe diferite arii de specialitate, destinate atât persoanelor vârstnice, cât și aparținătorilor acestora;

 • • dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale de zi, alternative, prin amenajarea în funcție de specificul activităților a unui spațiu („Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar”), pentru a fi cât mai ușor accesibil beneficiarilor, astfel încât să se ofere posibilitatea persoanelor vulnerabile din comunitatea locală a Sectorului 5 de a comunica, socializa, de a se implica în viața comunității, de a fi puși în valoare, atât ca indivizi, cât și prin experiența lor, de a se simți utili și de a avea o viată socială activă;

 • • identificarea nevoilor pe care le au persoanele vulnerabile în vederea dezvoltării unor structuri corespunzătoare acestor nevoi;

 • • realizarea la nivelul serviciului social a unor activități specifice cum ar fi: activități de integrare/reintegrare socială, activități de recuperare/reabilitare funcțională, activități de supraveghere și menținere a sănătății, alte activități/servicii de suport;

 • • facilitarea și încurajarea legăturilor inter-umane, cu impact pozitiv asupra menținerii relațiilor cu familia extinsă, pentru a preveni abandonul persoanei vulnerabile;

 • • reducerea îmbătrânirii fizice premature prin măsuri care să încurajeze persoanele vulnerabile din comunitatea locală a Sectorului 5 să se implice activ și să își aducă contribuția la viața comunității locale prin activități civice, inclusiv prin acțiuni de voluntariat;

 • • menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice, precum și stimularea participării la viața socială, cu scopul îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice în condițiile îmbătrânirii active și în condiții optime de sănătate;

 • • prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice și/sau vulnerabile;

 • • participarea activă a persoanelor vârstnice și/sau vulnerabile la demersurile specifice din cadrul serviciului social de zi, în vederea valorificării potențialului lor și facilitării accesului la servicii sociale colaterale adecvate nevoilor identificate;

 • • reducerea numărului de persoane vârstnice și/sau vulnerabile care suferă de singurătate, cu scopul combaterii marginalizării sociale;

 • • reducerea numărului de persoane vârstnice instituționalizate în centre rezidențiale;

 • • crearea cadrului organizat de manifestare și de valorificare a experienței acestora în viața civică a comunității locale Sector 5.

Art. 44. Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor are următoarele atribuții:

 • • asigură, printr-o intervenție multidisciplinară și, dacă este cazul, interinstituțională informarea, sprijinirea și protecția pentru orice persoană care a fost identificată ca fiind victima unei infracțiuni, precum și pentru membrii familiei acesteia;

Procesul de informare, sprijinire și protecție a victimelor infracțiunilor cuprinde următoarele etape:

 • - identificarea - constatarea calității de victimă a infracțiunilor, în sensul Legii nr. 211/2004;

 • - referirea - îndrumarea victimei către furnizorii de servicii sociale;

 • - informarea inițială - aducerea la cunoștința victimei a informațiilor generale privind drepturile pe care le are și serviciile de care poate beneficia;

 • - evaluarea situației victimei pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia;

 • - acordarea serviciilor de sprijin și protecție;

 • - monitorizarea și evaluarea serviciilor de sprijin și protecție.

 • • asigură accesul victimelor cât mai rapid la suport psihologic, medical, de asistență socială, consiliere juridică, în funcție de nevoile individuale ale victimei;

 • • realizează o evaluare inițială a oricărei persoane care a fost identificată ca victimă a unei infracțiuni, în sensul identificării nevoilor de asistență și protecție, precum și a serviciilor de sprijin și protecție adecvate;

 • • întocmește referatul de evaluare;

 • • întocmește un Registru special privind victimele infracțiunilor, în care se vor consemna date privind victimele ce au beneficiat de măsurile de sprijin și protecție furnizate de DGASPC Sector 5;

 • • completează registrul special privind victimele infracțiunilor;

 • • comunică victimei, dacă aceasta nu a sesizat organele de urmărire penală, drepturile pe care le are în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2004;

 • • organizează/participă la derularea unor campanii publice de informare în domeniul protecției victimelor infracțiunilor;

Art. 45. Serviciul Acordare Beneficii Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • oferă consiliere în vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale prevăzute de legislația în vigoare (ajutor de urgență, ajutor de urgență pentru plata chiriei, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de Pag. | 43

căsătorie neîntreruptă, tichete sociale acordate pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți pe raza Sectorului 5);

 • • verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererile depuse la registratura DGASPC Sector 5 în vederea obținerii diverselor tipuri de beneficii sociale, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la adresa indicată de titularul cererii;

 • • efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de beneficii sociale;

 • • efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de beneficii sociale acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local al altor unități teritorial-administrative;

 • • reevaluează periodic, în condițiile legii, situația persoanelor/familiilor cărora le-a fost stabilit dreptul la diverse beneficii sociale;

 • • întocmește fișa de calcul a punctajului realizat și a sprijinului financiar acordat ca ajutor de urgență pentru plata chiriei, în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HCL Sector 5 și a referatului de prezentare;

 • • prezintă situația socio-financiară a solicitantului în cadrul comisiei de analiză a cererilor depuse în vederea acordării ajutorului de urgență;

 • • întocmește referatul de propunere și dispoziția de acordare/respingere/ suspendare/repunere în plată/recuperare a diverselor beneficii sociale;

 • • întocmește repartițiile pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității locale, comunică persoanei menționată în Dispoziția Primarului obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității locale și ia angajamentul acestei persoane pentru efectuarea orelor;

 • • întocmește și actualizează registrul de consiliere în vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale în cazul persoanelor care locuiesc pe raza Sectorului 5;

 • • întocmește și actualizează baza de date, în format electronic, a beneficiarilor de ajutor de urgență, ajutor de urgență pentru plata chiriei, tichete sociale, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

 • • soluționează cererile persoanelor care locuiesc pe raza Sectorului 5 al Municipiului București privind:

 • * acordarea de ajutoare de urgență în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat și ale HCL Sector 5;

 • * acordarea de ajutoare de urgență pentru plata chiriei in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ale HCL Sector 5;

 • * acordarea unor beneficii sociale cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale HCL Sector 5;

 • * acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenți pe raza Sectorului 5, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și HCL Sector 5;

 • • avizează pentru legalitate dosarele întocmite în vederea acordării diverselor beneficii sociale, precum și dispozițiile Primarului Sectorului 5 de acordare/ respingere/suspendare/repunere în plată/recuperare a drepturilor acordate în mod necuvenit;

 • • asigură reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului general, în față instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. în cauzele referitoare la acordarea beneficiilor sociale;

 • • face propuneri pentru acordarea beneficiilor sociale în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, la prețurile și tarifele stabilite prin lege, pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • • face propuneri pentru acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei în bani, conform criteriilor pentru evaluarea situației socio-economice și punctajului acordat conform HCL Sector 5 și a acordului de principiu încheiat între solicitant și proprietarul locuinței, referitor la perioada de închiriere și cuantumul lunar solicitat drept chirie care însoțește cererea de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • • aduce la cunoștința solicitanților sau, după caz, beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea/respingerea/ suspendarea/repunerea în plată/recuperarea diverselor beneficii sociale;

 • • participă la acțiunile de evacuare a persoanelor/familiilor din adăposturi improvizate, locuințe retrocedate, locuințe pierdute ca urmare a neplății utilităților, la solicitarea executorilor judecătorești, a reprezentanților jandarmeriei, a Poliției Locală Sector 5 sau la solicitarea reprezentanților secțiilor de poliție de pe raza Sectorului 5;

 • • identifică, monitorizează și întreprinde demersurile necesare pentru relocarea sau instituționalizarea persoanelor adulte fără adăpost;

 • • sesizează serviciului de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 orice caz de violență domestică și propune luarea măsurilor legale, ce intră în competența serviciilor din cadrul Direcției Persoanei Adulte și Familiei;

 • • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 privind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • • coordonează activitatea din Compartimentul Venit Minim Garantat, Compartimentul Acordare Ajutor încălzirea Locuinței și Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului General al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate.

Art. 46. Compartimentul Venit Minim Garantat îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigură consilierea și informarea solicitanților asupra drepturilor și obligețiilor acestora, asupra beneficiilor și serviciilor disponibile pe plan local, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale, la data solicitării;

 • • asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • înregistrează cererile și declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de ajutor social, însoțite de acte doveditoare privind componentța familiei și veniturile realizate de mebrii acesteia și le soluționează în termen legal;

 • • instrumentează dosarele de venit minim garantat;

 • • avizează pentru legalitate dosarele de venit minim garantat, precum și dispozițiile de acordare, modificare, suspendare, respingere sau încetare a acestuia;

 • • asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea Directorului General al DGASPC Sector 5, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici etc., în cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001;

 • • efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

 • • reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, în condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, conform cu prevederile legale în vigoare și propune luarea măsurilor ce se impun;

 • • întocmește și verifică lunar fișele de calcul, conform legislației în vigoare, privind acordarea, modificarea cuantumului, recuperarea sumelor încasate necuvenit, încetarea plății ajutorului social;

 • • calculează numărul de ore de muncă în folosul comunității pe care trebuie să le efectueze lunar beneficiarii de ajutor social, care sunt apți de muncă și întocmește lunar reparțiile pentru aceste persoane, conform Planului de acțiuni și lucrări de interes public local aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5;

 • • monitorizează efectuarea orelor de muncă în folosul comunității locale si atașează la 9                                  9                  9

dosarul personal toate documentele justificative care attestă efectuarea orelor de muncă (fișă de protecția muncii, foaia de pontaj și adeverința eliberată de instituția în cadrul căreia au fost efectuate orele de muncă);

 • • redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și încetarea ajutorului social, în termenul legal;

 • • face propuneri pentru acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, la prețurile și tarifele stabilite prin lege pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • • transmite în termen legal către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului Bucurețti situațiile statistice, situația centralizatoare privind plățile, borderoul și xerocopii după toate documentele justificative care au stat la baza întocmirii dosarului de ajutor social;

 • • întocmește lunar Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, a ajutorului de urgență, îl supune spre avizare Primarului Sectorului 5, apoi îl transmite către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • înregistrează cererea și verifică documentele justificative atașate, în baza cărora beneficiarii de ajutor social solicită acordarea sprijinului financiar pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, acordat potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002;

 • • calculează sumele care pot fi acordate sub formă de ajutor financiar pentru achitarea unei părți din datoriile către furnizorii de servicii de strictă necesitate (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, gunoi menajer etc.);

 • • redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile lunare pentru stabilirea dreptului la ajutor financiar acordat în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale;

 • • înregistrează cererea și verifică documentele justificative atașate, în baza cărora se solicită acordarea ajutorului de înmormântare în cazul decesului unei persoane beneficiară de ajutor social;

 • • soluționează cererea mai sus menționată prin întocmirea referatului de propunere și a dispoziției Primarului Sectorului 5 referitoare la acordarea sau respingerea acestui tip de ajutor;

 • • la începutul fiecărui sezon rece, verifică, prin efectuarea anchetelor sociale, eligibilitatea beneficiarilor de ajutor social în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și propune acordarea acestui drept;

 • • redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței și întocmește ștatul în baza căruia se achită, din bugetul local, acest drept pentru întreaga perioadă a sezonului rece;

 • • efectuează lunar, trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este nevoie verificări în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și la alte instituții din administrația publică locală sau centrală, pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate în ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 și Legea nr. 116/2002;

 • • întocmește și eliberează adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social, conform legislației în vigoare.

Art, 47. Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Primește, înregistrează și verifică cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Verifică documentele depuse în susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și datele referitoare la beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței (energie termică/gaze naturale/lemne/energie electrică), asigurând confidențialitatea informațiilor;

 • • Instrumentează dosarele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței;

 • • înaintează Primarului Sectorului 5 cererile și anchetele sociale privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011, în vederea certificării lor de către acesta sau persoana împuternicită în acest scop;

 • • Avizează pentru legalitate dosarele de acordare a jutorului pentru încălzirea locuinței, precum și dispozițiile de acordare, modificare, respingere sau încetare a acestuia;

 • • Efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat, în mod obligatoriu în cazul celor care au solicitat acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și ori de câte ori este necesar sau există vreo sesizare în celalalte cazuri;

 • • Redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în termenul legal;

 • • Aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în termenul legal;

 • • Transmite situațiile centralizatoare lunare, precum și bazele de date aferente, cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței, furnizorilor de energie termică, energie electrică, respectiv gaze naturale și Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • Verifică borderourile transmise de către furnizori și le supune avizării Primarului Sectorului 5, după avizare acestea devenind documente de plată, în baza cărora Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București decontează, de la bugetul de stat, către furnizori, sumele acordate ca ajutor pentru încălzirea locuinței;

 • • Transmite rapoarte statistice către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • Efectuează ori de câte ori este nevoie verificări în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și la alte instituții din administrația publică locală sau centrală, pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate în ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011;

 • • întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței (transmitere adrese de înștiințare către titularii dreptului necuvenit, întocmire referat și dispoziție pentru recuperarea sumelor, întocmire și actualizare evidență sume recuperate, întocmire documentație pentru recuperarea pe cale judecătorească a sumelor acordate în mod necuvenit ca ajutor pentru încălzirea locuinței, transmiterea situațiilor către organele de urmărire fiscală);

 • • Eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Primește corespondența, răspunde reclamațiilor și sesizărilor adresate și care au ca obiect activitatea compartimentului;

 • • întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autorități superioare;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica compartimentului;

 • • Pregătește semestrial și anual documentația spre arhivare și propune păstrarea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • Colaborează cu alte instituții/societăți/persoane juridice private, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite, potrivit legii;

 • • elaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 48. Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Asigură consilierea și informarea solicitanților asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra beneficiilor și serviciilor disponibile pe plan local, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale, la data solicitării;

 • • Asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr. 277/2010 alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;

 • • înregistrează cererile și declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de ajutor social, însoțite de acte doveditoare privind componentța familiei și veniturile realizate de mebrii acesteia și le soluționează în termen legal;

 • • Instrumentează dosarele de alocație pentru susținerea familiei;

 • • Avizează pentru legalitate dosarele de alocație pentru susținerea familiei, precum și dispozițiile de acordare, modificare, suspendare, respingere sau încetare a acestuia;

 • • Asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea Directorului General al DGASPC Sector 5, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici etc., în cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 277/2010;

 • • Efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

 • • Reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, în condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație pentru susținerea familiei, conform cu prevederile legale în vigoare și propune luarea măsurilor ce se impun;

 • • întocmește referatul de propunere și dispoziția Primarului Sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea alocației pentru susținerea familiei, în termenul legal;

 • • Redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea alocației pentru susținerea familiei, în termenul legal;

 • • Aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și incetarea alocației pentru susținerea familiei, in termenul legal;

 • • Transmite în termen legal către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului Bucurețti situațiile statistice, situația centralizatoare privind plățile, borderoul și xerocopii după documentele justificative care au stat la baza întocmirii dosarului;

 • • Efectuează verificări în sistemul informatic PATRIMVEN ori de câte ori este nevoie precum și verificări la alte instituții din administrația publică locală sau centrală, pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate în ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 277/2010;

 • • Transmite in termen legal către Direcție Generala de asistență socială a Municipiului București situațiile centralizatoare cu familiile monoparentale aflate in plata si cuantumul de care acestea beneficiază;

 • • întocmește și eliberează adeverințe pentru beneficiarii alocației pentru susținerea familiei.

 • • Eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Primește corespondența, răspunde reclamați!lor și sesizărilor adresate și care au ca obiect activitatea compartimentului;

 • • întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autorități superioare;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica compartimentului;

 • • Pregătește semestrial și anual documentația spre arhivare și propune păstrarea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • Colaborează cu alte instituții/societăți/persoane juridice private, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite, potrivit legii;

 • • Colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 49. Compartimentul Acordare Sprijin Financiar Bone îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Asigură consilierea și informarea solicitanților asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra beneficiilor și serviciilor disponibile pe plan local, în confonnitate cu legislația în vigoare în domeniul asistentei sociale, la data solicitării;

 • • Asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr.3 5/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și prin HCL Sector 5 nr.l 16/18.06.2020;

 • • înregistrează cererile și declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, însoțite de acte doveditoare privind componentța familiei și veniturile realizate de mebrii acesteia și le soluționează în termen legal;

 • • Instrumentează dosarele pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • • Avizează pentru legalitate dosarele pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, precum și dispozițiile de acordare, modificare, suspendare, respingere sau încetare a acestuia;

 • • Asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea Directorului General al DGASPC Sector 5, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici etc., în cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și prin HCL Sector 5 nr.l 16/18.06.2020;

 • • Efectuează anchete sociale ori de câte ori este necesar pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

 • • Reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, în condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform cu prevederile legale în vigoare și propune luarea măsurilor ce se impun;

 • • Redactează și înaintează Primarului Sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, în Pag. | 49

termenul legal;

 • • Efectuează verificări în sistemul informatic PATRIMVEN ori de câte ori este nevoie precum și verificări la alte instituții din administrația publică locală sau centrală, pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate în ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și prin HCL Sector 5 nr.l 16/18.06.2020;

 • • întocmește și eliberează adeverințe pentru beneficiarii ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • • întocmește referatul de propunere și dispoziția Primarului Sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, în termenul legal;

 • • Aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, in termenul legal;

 • • Eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Primește corespondența, răspunde reclamațiilor și sesizărilor adresate și care au ca obiect activitatea compartimentului;

 • • întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autorități superioare;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica compartimentului;

 • • Pregătește semestrial și anual documentația spre arhivare și propune păstrarea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • Colaborează cu alte instituții/societăți/persoane juridice private, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite, potrivit legii;

 • • Colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 50. Serviciul Alocații și Indemnizații îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului (85% din media veniturilor nete realizate în ultimile 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului) și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 3-7 ani (copil cu dizabilitate) și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației lunare pentru program de lucru redus (program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani) și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea sprijinului lunar pentru îngrijire copil 0-3(2) ani și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea sprijinului lunar pentru îngrijire copil 3(2) - 7 ani și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea stimulentului de inserție (650 lei/lună - pana la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului pe venit, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu dizabilitate) și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor privind modificarea, încetarea indemnizatiei/stimulentului pentru creșterea și îngrijirea copilului și transmiterea spre soluționare Agenției de Plăți și Insecție Socială a Municipiului București;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor pentru acordarea sumei suplimentară pentru situațiile suprapuneii de nașteri și transmiterea către APISMB în vederea stabilirii dreptului și a efectuării plăților;

 • • Primirea, verificarea, înregistrarea cererilor în vederea acordării alocației de stat în baza Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările si completările ulterioare, pentru copii (300 lei/luna - 0-2 ani, 150 lei/luna - 2-18 ani) și transmiterea către APISMB în vederea efectuării plăților.

 • • Primește, înregistrează și transmite spre soluționare cererile privind majorarea cuantumului indemnizației pentru cel de-al doilea copil;

 • • întocmește tabele nominale pentru Autoritatea Tutelară competentă, în vederea efectuării anchetelor sociale;

 • • Verifică și instrumentează cererile privind modificările intervenite în situația beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului/sprijin lunar;

 • • întocmește tabele nominale în vederea efectuării modificărilor intervenite în situația beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului/sprijinului lunar și înaintarea acestora către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • Acordă consultanță privind modalitatea de acordare a alocației de stat;

 • • Acordă consultanță privind modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute de OUG nr.l 11/2010, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 148/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • • înaintează Primarului Sectorului 5 cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 148/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea certificării lor de către acesta sau persoana împuternicită în acest scop;

 • • întocmește borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de actele normative mai sus menționate;

 • • Transmite pe bază de borderouri cererile înregistrate, însoțite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • întocmește și transmite săptămânal cererile și tabelul nominal cu modificările intervenite în cazul încetării/suspendării plății drepturilor mai sus menționate;

 • • întocmește borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr.61/1993, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Transmite pe bază de borderouri cererile înregistrate, însoțite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

 • • Primește corespondența, răspunde reclamațiilor și sesizărilor adresate și care au ca obiect activitatea serviciului;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica compartimentului;

 • • Pregătește semestrial și anual documentația spre arhivare și propune păstrarea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • Colaborează cu alte instituții/societăți/persoane juridice private, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite, potrivit legii;

 • • Colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 51. Compartimentul Asistență Comunitară

Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este colectivitatea locală a Sectorului 5, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

 • a) nivel economic sub pragul sărăciei;

 • b) șomaj;

 • c) nivel educațional scăzut;

 • d) diferite dizabilități, boli cronice;

 • e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

 • f) graviditate;

 • g) vârsta a treia;

 • h) vârsta sub 16 ani;

 • i) fac parte din familii monoparentale;

 • j) risc de excluziune socială.

Atribuții:

 • • Cultivarea încrederii reciproce între autoritățile publice locale și comunitatea de romi de la nivelul local al Sectorului 5;

 • • Facilitarea comunicării între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;

 • • Catagrafierea gravidelor și lehuzelor în vedea efectuării controalelor medicale periodice pre- și post-natale; explicarea necesității și importanței efectuării acestor controale; însoțirea femeilor la aceste controale; facilitarea comunicării cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare;

 • • Catagrafierea populației infantile a comunității de romi;

 • • Explicarea noțiunilor de bază, a avantajelor și importanței asistenței medicale a copilului;

 • • Urmărirea înscrierii nou născutului pe listele medicului de familie;

 • • Explicarea avantajelor închiderii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

 • • Explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune, popularizarea în comunitatea de romi a măsurilor de igienă dispuse de autoritățile competente;

 • • Explicarea noțiunilor de bază și a avantajelor planificării familiale;

 • • Facilitarea acordării primului ajutor prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

 • • Facilitarea obținerii drepturilor persoanelor cu dizabilități; însoțirea persoanelor identificate în vederea evaluării și obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap;

 • • Identificarea si facilitarea obținerii actelor de identitate;

 • • Identificarea minorilor aflați în risc de abandon și informarea serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • întreprinderea demersurilor necesare în vederea înregistrării tardive a nașterii;

 • • Mobilizarea și însoțirea membrilor comunității la acțiunile de sănătate publică; campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice, explicarea rolului și scopului acestora;

 • • Participarea la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • • Semnalarea cadrelor medicale a apariției problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, paraziteze, intoxicații, probleme de igienă a apei;

 • • Semnalarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București în scris, a problemelor identificate privind accesul membrilor comunității rome la serviciile de asistență medicală primară;

 • • Identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității locale a Sectorului 5;

 • • Determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

 • • Culegerea de date despre starea de sănătate a familiilor rezidente pe raza teritorială a Sectorului 5;

 • • Identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistență din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou născutului;

 • • Efectuarea de vizite la domiciliul lehuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei si a nou născutului;

 • • Participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecție;

 • • îndrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul medical periodic;

 • • Identificarea și evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate și propunerea de soluții de depășire a problemelor sociale;

 • • Evaluarea necesităților comunității și contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente si/sau inițierea de servicii sociale noi;

 • • Mobilizarea comunității și stabilirea de parteneriate în scopul soluționării problemelor beneficiarilor;

 • • Completarea cu regularitate a documentației din cadrul compartimentului; registrul de evidență a persoanelor care solicită audiență, registrul de evidență a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor, etc.;

 • • Identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

 • • întocmirea de statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autorități superioare;

 • • Realizarea de activități de corespondență privitoare la problematica compartimentului;

 • • Pregatireă semestrială și anuală a documentației pentru arhivare, cu indicarea termenului de păstrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • Colaborarea cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor compartimentului.

Art. 52. Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

 • • întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată: evaluarea socială asigurată de asintenți sociali; evaluarea medicală asigurată de medici de specialitate; evaluarea psihologică asigurată de psihologi; evaluarea vocațională sau a abilităților profesională asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare; evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi sau asistenți sociali;

 • • Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

 • • Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;

 • • Evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • • Recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

 • • Evaluează gratuit și orientează profesional orice persoană cu handicap în vederea integrării și reintegrării în muncă, indiferent de vârstă, tipul și gradul de handicap, acccesibilizează informarea și alegerea activității, conform cu dorințele și aptitudinile sale;

 • • Realizează activități de corespondență privitor la problematica compartimentului;

 • • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate.

 • A rt. 53. Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte îndeplinște următoarele atribuții principale:

 • • Asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru persoana adultă cu/fară grad de handicap, aflată în familie, prin coordonarea activităților de asistență socială și protecție a persoanei adulte;

 • • Realizează activități de consiliere cu privire la drepturile și obligațiile persoanei adulte cu/fară grad de handicap;

 • • Asigură prin intermediul personalului specializat efectuarea anchetelor sociale la domiciliu cu privire la evaluarea inițială a nevoilor acesteia și propune, după caz, elaborarea unui Plan Individual de Servicii și a planului de intervenție;

 • • Asigură prin intermediul personalului specializat existent în cadrul serviciului implementarea Planului de Servicii (P.I.S.) pentru persoana cu handicap aflată în familie, monitorizarea și reevaluarea acestui ași a planului de intervenție specifică;

 • • Asigură consilierea individuală și de grup a persoanelor cu încadrate într-un grad de handicap, aflate în familie, cu P.I.S. în desfășurare, pentru facilitarea reinserției sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilității față de sine și față de ceilalți;

 • • Managerul de caz asigură respectarea etapelor managementului de caz;

 • • Asigură prin responsabilul de caz vizite la domiciliul asistentului profesionist;

 • • Sprijină și monitorizează activitatea APP, asigurându-se că acesta este informat în scris, că acceptă, înțelege și acționează în conformitate cu standardele minime obligatorii, procedurile de lucru și metodologia promovată în cadrul DGASPC Sector 5 cu privire la măsura de protecție dispusă pentru adultul cu handicap;

 • • Se asigură că asistentul personal profesionist prestează pentru adultul cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului, în planul individualizat de servicii și în programul individual de recuperare și integrare socială a persoanei cu handicap grav;

 • • Asigură întâlniri tematice cu asistenții personali profesioniști precum și cu adulții cu handicap pentru care s-a dispus această măsură de protecție;

 • • Evaluează anual acivitatea fiecărui asistent personal sau asistent personal profesionist, conform normativelor în vigoare;

 • • Colaborează cu serviciile/instituțiile abilitate, în vederea rezolvării cazurilor complexe, care implică competență alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;

 • • Promovează colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal al persoanei adulte cu handicap;

 • • Colaborează cu specialiștii din cadrul echipelor multidisciplinare constituite la nivelul fiecțrui serviciu din domeniul protecției din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • Colaborează cu serviciile specializate pentru protecția persoanelor adulte din Sectoarele Municipiului București și Județe, cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate care desfășoară activități în domeniul protecției adultului cu/fară grad de handicap, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

 • • Asigură activități de supervizare internă;

 • • Propune și selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala, in funcție de restantul funcțional al acestora;

 • • Realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap;

 • • Acționează pentru promovarea alternativelor la protecția institutionalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • • Propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecția specială a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistența socială și socio-medicală;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • • Acționează pentru promovarea alternativelor la protecția institutionalizată a persoanelor cu dizabilităti;

 • • Realizează activități de corespondență privitor la problematica serviciului;

 • • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • • Coordonează metodologic activitatea Biroului Anchete Psiho-Sociale și Consiliere Persoane cu Dizabilități și a Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate.

 • A rt. 54. Biroul Anchete Psiho-Sociale și Consiliere Persoane cu Dizabilități îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Efectuează anchete sociale pentru verificarea condițiilor privind acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav și accentuat;

 • • Efectuează verificări la domiciliul persoanelor cu handicap în urma solicitărilor din partea altor instituții publice (centre de recuperare și reabilitare, de îngrijire și asistență, cămine atelier, servicii publice de asistență, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • Efectuează anchete sociale la domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav în vederea acordării prestațiilor sociale lunare, în urma opțiunii pentru indemnizația echivalentă a părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav sau adultului cu handicap grav/ reprezentantului sau legal;

 • • Instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc găzduire în Centre de îngrijire si Asistență pentru Persoanele cu Handicap, Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică etc.;

 • • Sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate în subordine, sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate sub coordonarea Direcției Generale De Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • • Sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele și pentru aceasta, în colaborare cu alte autorități publice ale statului;

 • • Realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap;

 • • Realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap și familiile acestora;

 • • Realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap;

 • • Propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecția specială a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistența socială și socio-medicală;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica serviciului;

 • • întocmește si fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 si 5          5                                                                                                                                                                                                                                                                 5

Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul sau de activitate;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • • Promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • • Asigură acordarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități în condițiile legii, în baza strategiilor, pe tennen mediu și lung, de organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • • Acționează pentru promovarea alternativelor la protecția institutionalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • • Propune spre decontare facturi emise de instituții publice sau furnizori privați de servicii sociale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de întreținere ale persoanelor cu handicap, în baza contractelor pentru furnizarea de servicii sociale încheiate cu aceștia.

Art. 55. Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • • Identifică, evaluează și pregătește persoane care pot devenit asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora.

 • • Asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • • Efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activității prestate de către asistenții personali și asistenții personali profesioniști, periodic;

 • • Urmărește îndeplinirea planului individual de recuperare stabilit de către Comisia de Evaluare Medicală pentru persoana cu handicap grav;

 • • Acordă servicii de consiliere și sprijin în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin asistentului personal profesionist cu privire la îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav;

 • • Organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali/asistenților personali profesioniști;

 • • Sprijină persoana cu handicap grav, în vederea găzduirii într-un centru de tip respiro sau găsirea unui înlocuitor pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal profesionist;

 • • întocmește dosarul persoanei cu handicap grav pentru a stabili posibilitatea de a beneficia de indemnizația echivalentă salariului asistentului personal, pe perioada concediului legal de odihna a asistentului personal, și întocmește dispozițiile pe care le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5;

 • • Verifică și controlează întocmirea raportului de activitate cu privire la evoluția persoanei cu handicap în funcție de obiectivele programului individual de recuperare și integrare socială;

 • • Verifică și supraveghează modul în care se desfășoară programul individual de recuperare și integrare socială stabilit de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap;

 • • Verifică și sesizează orice eventuală modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap de natura să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

 • • Ține evidența persoanelor cu handicap care beneficiază de programe individuale de recuperare și integrare socială;

 • • Efectuează verificări la domiciliul asistenților personali în urma solicitărilor din partea altor instituții publice (servicii publice de asistență, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • Avizează pontajele lunare în baza cărora se efectuează plata asistenților personali;

 • • Realizează activități de corespondență privitor la problematica compartimentului;

 • • Colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;

 • • întocmește si fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

Art. 56. Serviciul Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • Acordă plata pentru prestațiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap cu domiciliul/reședința în Sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare cu precizarea că plata se realizează din oficiu;

 • • întocmește referatele de înaintare în plată pentru prestația socială în funcție de gradul de handicap al fiecărui beneficiar și le înaintează serviciului de specialitate pentru viză CFP;

 • • Primește documentația care stă la baza acordării indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal gradația zero, pentru persoanele cu handicap grav/reprezentanții legali ai acestora care optează pentru primirea ei;

 • • Primește și verifică documentația necesară acordării alocației de stat pentru minorii cu handicap, respectiv a normei de hrană HIV/SIDA pentru minorii cu acest diagnostic și are atribuții în transmiterea datelor și dosarelor către APISMB până la data de 5 ale fiecărei luni;

 • • întocmește referatele de înaintare pentru plata beneficiarilor cu handicap și tipărește dispozițiile de stabilire a dreptului la prestația socială cu ajutorul Programului de lucru SeeSoft-Dsmart, aplicație utilizată la nivel național și agreată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu rol important în centralizarea și colectarea datelor;

 • • Lunar, tipărește și verifică borderourile de plată pentru beneficiarii aflați în evidența serviciului;

 • • Lunar, editează și verifică documentațiile pentru poștă și instituțiile bancare necesare efectuării plăților pe mandat, respectiv în cont bancar și transmite acestora actele necesare; are responsabilitate în tipărirea și verificarea mandatelor pe baza cărora se realizează achitarea lunară a prestațiilor sociale și le transmite oficiului central de poștă;

 • • Primește cererile pentru acordarea facilităților de transport RATB, METROU, CFR, AUTO-INTERURBAN și eliberează legitimațiile și biletele de călătorie;

 • • Primește cererile persoanelor cu handicap sau a reprezentanților legali ai acestora privind eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, precum și a rovignietelor gratuite în condițiile legii;

 • • Colaborează în mod permanent cu Serviciul Prelucrare Informatizată a Datelor în vederea introducerii în programul de lucru a datelor necesare în vederea efectuării plăților lunare și a emiterii tuturor documentelor care presupun realizarea plăților pe fiecare lună;

 • • întocmește contractele și convențiile care se impun în vederea acordării drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • Avizează pentru legalitate contractele, convențiile, precum și orice alte documente prin care se asigură acordarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • Asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea Directorului Executiv, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. în cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • Eliberează adeverințe pentru DAFI în vederea stabilirii chiriei, în condițiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuință, deținute de stat sau din unitățile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă persoana are handicap accentuat sau grav;

 • • întocmește lunar tabelele cu persoanele cu handicap care au solicitat la depunerea dosarului de acordare drepturi, cartele METROREX și referatul prin care se solicită Serviciului Buget, Execuție Bugetară și Evidență Patrimoniu achiziționarea acestora;

 • • Verifică facturile fiscale emise de către R.A.T.B., C.F.R., precum și cele aferente transporturilor rutiere interurbane, pentru care există Convenții de colaborare și le înaintează Serviciului Contabilitate spre decontare;

 • • Verifică reordonanțarea mandatelor poștale neridicate la timp de către beneficiari și transmite aceste date Serviciului Contabilitate pentru luarea măsurilor care se impun în condițiile legii;

 • • înregistrează dispozițiile pentru acordarea tuturor categoriilor de prestații sociale cuvenite adultului cu handicap, respectiv copilului cu handicap sau după caz reprezentanților legali ai acestora, în Registrul de Dispoziții al instituției;

 • • Primește și instrumentează dosarele persoanelor cu handicap pentru acordarea beneficiilor sociale complementare așa cum se prevede în HCL Sector 5, funcție de îndeplinirea criteriilor de eligilibilitate;

 • • Controlează și verifică în fapt aplicarea dispozițiilor legale în vigoare în ceea ce privește accesibilitațile persoanelor cu handicap și a accesului neîngrădit al acestora în instituțiile publice și cultural sportive, mijloace de transport în comun, special adaptate pentru cei cu nevoi speciale;

 • • Sesizează autoritățile competente pentru adoptarea măsurilor legale în vederea respectării legislației privind accesibilitățile acordate pentru persoanele cu handicap;

 • • Colaborează cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea bazelor de Date pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor în vederea prevenirii acordării în mod eronat de beneficii sociale persoanelor beneficiare de drepturi de asistență socială;

 • • Colaborează în mod permanent cu Serviciul de Stare Civilă, precum și cu Casa de Pensii a Sectorului 5 - Serviciul Stabilire Plăți în vederea înregistrării și identificării situațiilor ce pot afecta corectitudinea plăților prestațiilor sociale efectuate de către serviciul de specialitate în baza prevederilor Legii nr. 448/2006;

 • • Realizează atribuții în ceea ce privește exportul lunar de date realizat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 1106/09.03.2011 al Ministrului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru constituirea și administrarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap (RENPH);

 • • Primește corespondența, răspunde reclamațiilor și sesizărilor adresate și care au ca obiect activitatea serviciului;

 • • întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autorități superioare;

 • • Realizează activități de corespondență privitoare la problematica serviciului;

 • • întocmește, fundamentează și pune în aplicare Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Art. 57. Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc:

Echipa mobilă de intervenție pentru persoane aflate în situații de risc este un compartiment din cadrul DGASPC Sector 5 care oferă servicii sociale de tip outreach consumatorilor de droguri injectabile, substanțe necunoscute cu efect psihoactiv (SNP) injectabile sau alte tipuri de droguri. Activitățile desfășurate în cadrul serviciului diferă, de la servicii de harm reduction (schimb de seringi), asistență medicală primară, testare HIV sau alte infecții asociate consumului de droguri, la activități de prevenție antidrug, consiliere, informare și referire către servicii sociale specializate.

Echipa mobilă de intervenție pentru persoane aflate în situații de risc are următoarele atribuții principale:

 • • stabilește criteriile de eligibilitate privind accesarea serviciilor;

 • • se deplasează în zonele cu consum ridicat de heroină injectabilă, SNP sau alte droguri în vederea oferirii de servicii tip harm-reduction - schimb de seringi sterile pentru a reduce riscul infectării cu HIV, VHB, VHC între consumatorii de droguri injectabile și oferirea de asistență medicală primară;

 • • distribuie prezervative în zonele cu consum ridicat de droguri ca modalitate de prevenție a infectării cu HIV și alte infecții asociate consumului de droguri injectabile;

 • • asigură servicii de consiliere psihologică consumatorilor de droguri în vederea prevenirii excluziunii socio-profesionale și /sau susținerea persoanei în tratament substitutiv;

 • • efectuează la cerere testare rapidă HIV, VHB, VHC precum și consiliere pre și post testare;

 • • asigură confidențialitatea informațiilor cu privire la datele de identificare a consumatorilor de droguri;

 • • colaborează cu Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 (C.P.E.C.A. Sector 5) și cu alte instituții și O.N.G.-uri cu atribuții în domeniul intervenției pentru consumatorii de droguri;

 • • asigură servicii pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale persoanelor defavorizate, din mediul stradal, care prezintă tulbirări psihice, în vederea internării nevoluntare a acestora , conform prevederilor legale în vigoare;

 • • ține evidența consumatorilor de droguri injectabile nedeplasabili și asigură la solicitarea acestora servicii de reducere a riscurilor punându-le la dispoziție prin deplasarea la domiciliu seringi sterile, în vederea eliminării/scăderii riscului de infectare cu HIV/VHB/VHC/TB, etc;

 • • realizează evaluarea socio-medicală a persoanelor vulnerabile social (consumatori de droguri injectabile, persoane adulte tară adăpost, etc);

 • • realizează servicii de educare în școli, cu elevii, în vedrea prevenirii debutului consumului de droguri și pentru conștientizarea efectelor nocive ale consumului de substanțe stupefiante și psihoactive;

 • • realizează campanii de informare în comunitate în vederea conștientizării efectelor nocive ale consumului de droguri în vederea prevenirii debutului consumului de droguri și a riscurilor de îmbolnăvire;

 • • aplicarea de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, cu scopul de îmbunătăți serviciile oferite și de a dezvolta activități adaptate nevoilor comunității;

 • • raportează serviciului Observatorul Român de Droguri și Toxicomanie din cadrul Agenției Naționale Antidrog (ANI), semestrial, în baza codului de rapotare, respectând confidențialitatea beneficiarilor, serviciile oferite acestora, precum și drogul principal utilizat de beneficiari;

 • • asigură gestiunea materialelor consumabile destinatate a fi oferite persoanelor cu adicție de drog;

 • • asigură funcționarea în parametri normali a mașinilor tip furgon aflate în dotarea serviciului precum și păstrarea în condiții bune a echipamentelor medicale cu care sunt dotate mașinile;

 • • întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de Dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Art. 58. Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice se organizează și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflat sub directa coordonare a Directorului Executiv Adjunct al Direcției Sociale, ca măsură activă de prevenire conflictelor și violenței domestice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioate.

Structura Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice este următoarea:

 • 1. Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice;

 • 2. Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice;

 • 3. Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice;

 • 4. Centrul de Asistență destinat Agresorului.

 • 1. Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice, cu o capacitate de 6 locuri, are următoarele atribuții:

 • • De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - găzduire pe o perioadă determinată, de maxim 1 an de zile;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional;

 • - reintegrare familială și comunitară;

 • - hrană.

 • • De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • - diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • - colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violenței domestice și a serviciilor oferite;

 • - efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvemamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • - promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • - implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • • De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului, în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • - elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • - informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • - măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • - dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • - dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • - asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • - respectarea Codului etic al angajaților.

 • • De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • - în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • - dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • - evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise la ieșirea din centru.

 • • De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • - recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • - bugetul este asigurat din fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • - atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • - evaluarea anuală a personalului;

 • - personalul angajat, precum și voluntarii centrului se obligă să păstreze confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

 • - facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor.

 • 2. Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice

Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice, cu o capacitate de 12 locuri, are următoarele atribuții:

 • • De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

5

 • - reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - găzduire pe o perioadă determinată, între 5 și 60 de zile; hrană ( 3 mese/zi); supraveghere; pază;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional; consiliere juridică; reintegrare familială și comunitară;

 • • De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • - diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • - colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violentei domestice si a 9                                               9

serviciilor oferite;

 • - efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvemamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • - promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • - implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • • De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • - elaborarea și aplicarea „Cartei drepturilor beneficiarilor’’, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • - informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • - măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • - dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • - dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • - asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • - respectarea Codului etic al angajaților.

 • • De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • - în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • - dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • - evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise la ieșirea din centru.

3

 • • De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • - recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • - stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • - bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • - nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • - se întocmesc situații estimative privind consumul de alimente și alte produse /materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • - atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • - monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

 • 3. Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice

Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice, cu o capacitate de 7 locuri, are următoarele atribuții:

 • • De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - găzduire pe o perioadă detenninate, până la maxim 180 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia; hrană (3 mese/zi); supraveghere; pază;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional; consiliere juridică;

 • - reintegrare familială și comunitară;

 • • De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • - diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • - colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violentei domestice si a 3                                          3

serviciilor oferite;

 • - efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvemamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • - promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • - implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • • De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • - elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • - informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • - măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • - dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • - dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • - asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • - elaborarea și aplicarea Codului etic al angajaților.

 • • De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • - în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • - dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • - evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise, la ieșirea din centru.

 • • De administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului:

Recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • - stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • - bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • - nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • - se întocmesc situații estimative privind consumul de alimente și alte produse /materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • - atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • - monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

 • 4. Centrul de Asistentă destinat Agresorului

Centrul de Asistență destinat Agresorului funcționează ca centru de zi, cu o capacitate de 7 beneficiari/zi si are următoarele atribuții:

3                                                                      3

 • • De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - reprezentare a furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional;

 • - consiliere juridică;

 • - asigurarea relațiilor de colaborare cu actorii sociali cu competențe în domeniu și încheie parteneriate în condițiile legii;

 • • De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - promovarea prin afișarea serviciului pe site-ul DGASPC Sector 5, conform ROF;

 • - distribuire de pliante-flayere.

 • • De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • - informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • - măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • - dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • - dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • - asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • - elaborarea și aplicarea Codului etic al angajaților.

 • • De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • - în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • - dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • - evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise, la ieșirea din centru.

 • • De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • - recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • - stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • - bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • - nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • - întocmirea de situații estimative privind consumul de produse/materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • - atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • - monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

 • A rt. 59. Serviciul Alternative de Tip Familial - Corpul Asistenților Maternali Profesioniști îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • realizează evaluarea persoanei/familiei care solicită să devină persoană/familie de plasament prin:

 • - evaluarea capacității solicitantului cu privire la condițiile materiale și garanțiile morale pe care trebuie să le îndeplinescă pentru a primi un copil sub măsură de protecție specială, în condițiile legii;

 • - organizarea cursurilor de formare profesională pentru persoanele care să devină persoană/familie de plasament;

 • - identificarea nevoilor de pregătire ale persoanei/familiei de plasament și organizarea cursurilor de formare continuă;

 • - monitorizarea lunară a activității persoanei/familiei de plasament.

 • • verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoană/asistent matemal profesionist;

 • • întocmește trimestrial sau ori de câte ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a coplului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • • evaluează persoana sau familia care unnează a fi tutore cu privire la garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire;

 • • instrumentează dosarele copiilor pentru care urmează să se instituie măsura de protecție specială plasament la asistent matemal profesionist/persoană/familie sau tutela;

 • • realizează activitățile de informare a părinților firești și rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului în care se află efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție specială plasament, precum și a modalităților concrete prin care pot menține relații personale cu acesta, dar și asupra demersurilor necesare în vederea reintegrării sau integrării copilului în familie;

 • • informează persoana/familia care s-a bucurat de viață de familie pentru o perioadă de minim 6 luni, alături de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie să le întreprindă în situația în care intenționează să adopte copilul;

 • • urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul pentru care s-a încetat măsura de protecție specială prin reintegrarea în familia sa, pe o perioadă de minim 6 luni;

 • • înaintează dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă, Serviciului Adopții și Postadopții;

 • • oferă informații și asigură sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția planului individualizat de protecție este reprezentată de adopție, precum și pentru familia extinsă;

 • • atestă, reatestă și monitorizează asistentul matemal profesionist, prin:

 • - evaluarea capacității solicitantului în vederea atestării/reînnoirii atestatului ca asistent matemal profesionist, în condițiile legii;

 • - organizarea cursurilor de formare profesională pentru persoanele care solicită atestarea ca asistent matemal profesionist;

 • - identificarea nevoilor de pregătire ale asistentului matemal profesionist și organizarea cursurilor de formare continuă;

 • - monitorizarea lunară a activității asistentului matemal profesionist;

 • - evaluarea anuală a activității fiecărui asistent matemal profesionist;

 • • supraveghează activitatea asistenților matemali profesioniști și întocmește rapoarte privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, morale, sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • • acordă consiliere și sprijin asistenților matemali profesioniști în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin cu privire la copiii primiți în plasament;

 • • facilitează procesul de menținere a relațiilor între copil și familia naturală sau alte persoane importante acestuia;

 • • reevaluează trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie împrejurările care au stat la baza instituirii măsurii de protecție;

 • • în cazul în care împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială s-au modificat, sesizează de îndată C.P.C. (Comisia pentru Protecția Copilului) Sector 5 sau după caz, aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios în vederea sesizării Instanței Judecătorești, 9.     9                                       9                                                                         9                        9’

pentru a modifica sau a înceta măsura;

 • • comunică hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele privind instituirea, reevaluarea și încetarea măsurilor de protecție specială a copiilor la asistent matemal/persoană/familie serviciilor de specialitate ale DGASPC Sector 5 precum și instituțiilor cu atribuții în acest domeniu;

 • • întocmește referate, dispoziții și alte documente prevăzute de legislația în vigoare pentru respectarea interesului superior al copilului;

 • • pregătește copiii/tinerii care beneficiază de măsura plasamentului la asistent matemal profesionist/familie/persoană/pentru însușirea deprinderilor de viață independentă;

 • • întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în cadrul serviciului;

 • • asigură managementul de caz pentru beneficiarii de măsură de protecție specială din cadrul Serviciului Alternative de Tip Familial;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • respectă normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • • răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care îi revin în cadrul serviciului;

 • • răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • • răspunde în termenul legal solicitărilor primite de la diverse instituții/persoane/ONG-uri;

 • • respectă prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/ 04.2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului executiv/ directorului executiv adjunct care au legătură cu specificul activității serviciului și al Direcției Generale.

Corpul Asistenților Maternali Profesioniști

Obiectivul specific al Corpului Asistenților Maternali Profesioniști este de a asigura creșterea, îngrijirea și găzduirea copilului separat temporar sau definitiv de familia sa, pe perioada măsurii de protecție, pentru îndeplinirea căruia are următoarele atribuții:

 • • asigură un mediu sănătos, sigur și stimulativ pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului primit în plasament/plasament în regim de urgență în vederea dezvoltării armonioase (fizice, psihice, afective și intelectuale) a acestuia;

 • • încurajează copilul aflat în plasament să-și mențină și să-și dezvolte relațiile cu familia și prietenii, în concordanță cu planul individualizat de protecție și cu prevederile convenției de plasament;

 • • asistă copilul în realizarea și exercitarea drepturilor lui;

 • • pregătirea copilului pentru reintegrarea în familia naturală sau adopție;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului executiv/ directorului executiv adjunct care au legătură cu specificul activității serviciului și al Direcției Generale.

Art. 60. Serviciul Intervenție în Regim de Urgentă a Copilului - Compartimentul Telefonul Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • preluarea/verificarea sesizărilor privind expunerea unui copil la situații de risc iminent de abuz/neglijare/copiii străzii/ explotare/trafic;

 • • asigură intervenția în regim de urgență în cazurile copiilor aflați în situații de risc iminent de abuz, neglijare, copiii străzii, trafic, exploatare și migrație;

 • • asigură instituirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare, în cazurile copiilor expuși riscului semnificativ de abuz/neglijare/copiii străzii/trafic/exploatare în mediul familial, când situația impune separarea acestora de familie/reprezentant legal;

 • • colaborează cu reprezentanții Serviciului Juridic și Contencios, în vederea emiterii dispoziției de plasament în regim de urgență;

 • • referă cazul copilului abuzat/neglijat/traficat/exploatat/copiii străzii, pentru care s-a instituit măsura de protecție specială - plasament în regim de urgență, serviciului de specialitate, în vederea asigurării etapelor managementului de caz;

 • • referă cazul copilului, rămas în familia naturală, asupra căruia există suspiciunea de abuz, neglijență, exploatare, trafic, în vederea efectuării de verificări suplimentare și realizării evaluării detaliate, către Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri;

 • • clarifică/soluționează, conform atribuțiilor, sesizările preluate prin intennediul Compartimentului Telefonul Copilului;

 • • asigură instituirea măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență la asistent matemal profesionist, pentru copilul părăsit în maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București, când mama figurează cu domiciliul pe raza administrativ — teritorială a sectorului 5 sau când nu a putut fi identificată;

 • • asigură admiterea în cadrul Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii, a copilului aflat în situatii de risc;

 • • colaborează cu reprezentanții Serviciului Juridic și Contencios, în vederea emiterii dispoziției de admitere în cadrul Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea Directorului Executiv Adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului și a Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Compartimentul Telefonul Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

 • • preluarea/verificarea oricărei sesizări privind expunerea unui copil la situații de abuz, neglijare, exploatare, copil al străzii, prin:

 • - acordarea de servicii de asistență, consiliere telefonică, 12/24, pentru copilul/familia copilului expus unei situații de abuz/neglijare/exploatare;

 • - evaluarea riscului imediat și potențialului de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare, trafic sau exploatare;

 • - intervenția în regim de urgență în situații de urgență, pentru copilul victimă a abuzului, neglijării și exploatării;

 • - evaluarea inițială a situației copiilor victime ale violenței domestice, precum și a familiei acestora;

 • - autosesizare în cazurile care indică o situație de risc pentru copil.

 • • referă cazurile copiilor abuzați, neglijați, exploatați, în funcție de rezultatul evaluării inițiale, către Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, pentru copilul rămas în familie, în vederea acordării de servicii de specialitate sau Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului, pentru copilul în situația în care se impune separarea acestuia de familie, în vederea instituirii măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență;

 • • asigură asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, în vederea audierii acestuia, la sediul instituției solicitante - secție de poliție, DUCOT, Poliția Capitalei, etc.; întocmește raportul privind audierea minorului, care cuprinde concluziile preliminarii ale audierii; referă situația copilului asistat la audiere în calitate de victimă, Serviciului de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri, dacă este cazul, pentru acordarea de servicii de specialitate - consiliere psihologică, servicii sociale;

 • • informarea comunității privind problematica abuzului, neglijării, exploatării, prin realizarea de materiale promoționale pentru copii, părinți, profesioniști;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea Directorului Executiv Adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului și a Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 61. Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II”, cu o capacitate de 30 de locuri, asigură protecția copilului abuzat, neglijat, copiii străzii, traficat și exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

5

 • • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • • găzduire pe perioadă determinată;

 • • îngrijire personală prin asigurarea de materiale igenico-sanitare și de igienă personală, precum și asigurarea condițiilor de locuit apropiate mediului familial;

 • • asigurarea hranei prin elaborarea unui meniu zilnic printr-o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;

 • • asistență medicală;

 • • orientare școlară și profesională; încadrare după caz într-un grad de handicap;

 • • consiliere psihologică și de specialitate;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • informarea beneficiarilor prin aducerea la cunoștință a ghidului de prezentare a serviciilor oferite în cadrul CPRU Cireșarii H;

 • • activități de promovare a imaginii centrului în comunitate;

 • • activități de comunicare și colaborare permanență cu alte instituții publice locale, organizații ale societății civile active în comunitate în folosul beneficiarilor;

 • • elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activități:

 • • activități de intervenție de specialitate și reabilitare;

 • • stabilirea identității/înregistrarea tardivă a nașterii;

 • • colaborarea permanentă cu Biroul de Evidență a Populației în vederea eliberării cărții de identitate/cărții provizorii de identitate;

 • • vizite la domiciliul părinților sau după caz a familiei lărgite, în scopul reintegrării sau menținerii legăturii cu familia;

 • • pentru combaterea marginalizării și discriminării, copii sunt înscriși într-o formă de învățământ recunoscută de stat (învățământ de masa, programul a 2-a șansa și învățământul frecvență redusă);

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • • formarea continua a personalului din cadrul centrului;

 • • evaluarea anuală a calității serviciilor prestate de către personalul angajat;

 • • evaluarea tuturor activităților întreprinse în interesul beneficiarilor;

 • • elaborarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea calității activităților desfășurate de resursele umane alocate serviciului;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

9

 • • activități de întreținere a patrimoniului instituției în vederea asigurării unor servicii sociale de înalta calitate;

 • • se îngrijește cu aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți - potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5;

 • • elaborarea unor măsuri de gospodărire rațională a consumurilor de utilități (apă, gaze, curent electric);

 • • elaborarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea calității activităților desfășurate de 9                              3                             9                             3

resursele umane alocate serviciului;

 • • evaluarea anuală a personalului;

 • • instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • • facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor.

Art. 62. Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic,

Migrație și Repatrieri

• asigură asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului;

 • • realizează evaluarea detaliată a situației copilului asupra căruia există suspiciunea de abuz / neglijare / traficare / exploatare și acordă servicii de specialitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie;

 • • răspunde sesizărilor primite cu privire la cazurile de abuz / neglijență / trafic / exploatare și întocmește răspuns scris, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, persoanelor fizice, reprezentanților instituțiilor publice care au efectuat sesizarea;

 • • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență ”Cireșarii H”;

 • • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii care beneficiază de serviciile Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii victime ale violenței domestice, admiși în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice;

 • • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii victime ale violenței domestice, admiși în cadrul Centrului de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice;

 • • întocmește rapoarte de specialitate în situațiile în care se impune separarea copilului de mediul familial și/sau în situații în care dezvoltarea și integritatea sa fizică și psihică sunt periclitate și aduce la cunoștință Serviciului Juridic și Contencios, în vederea sesizării instanței, pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție pe calea ordonanței președințiale;

 • • include în programe de consiliere / evaluare psihologică minorul victimă a oricărei forme de abuz / neglijență / trafic / exploatare în cadrul evaluării detaliate;

 • • desfășoară activități de informare la nivelul comunității locale Sector 5, privind drepturile copilului;

 • • efectuează demersurile necesare în vederea înființării si funcționării la nivelul Sectorului 5 9              5                    9

a Echipei Intersectoriale Locale pentru Prevenirea și Combaterea Explotării prin Muncă și a Violenței Asupra Copilului;

 • • verifică situația minorilor care prestează activități remunerate și completează documentele prevăzute de H.G. nr. 75/2015;

 • • efectuează demersurile necesare în vederea clarificării situației copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și sesizează instanța de judecată pentru delegarea autorității părintești, conform legii;

 • • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea identificării situațiilor deosebite, care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate;

 • • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • respectă prevederile legale referitoare la normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • • introduce, prelucrează, salvează, scrie, modifică, citește, șterge în bazele de date existente la nivelul serviciului;

 • • respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • • colaborează cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în vederea activității de plasare a copiilor din statele membre UE, respectiv în derularea următoarelor etape:

 • - exprimarea acordului prealabil privind plasarea, pe baza rezultatelor evaluării familiei/persoanei de plasament, respectiv evaluarea condițiilor materiale și a garanțiilor morale, în condiții similare procedurii aplicabile persoanei sau familiei care primește un copil în plasament, în condițiile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care se propune plasamentul în cadrul unui organism privat acreditat, se verifică dacă serviciul social la care unnează să fie stabilit plasamentul internațional este licențiat;

 • - transmiterea acordului prealabil către A.N.D.P.D.C.A. care ulterior va fi trimis către Ministerul Justiției, în calitatea sa de autoritate centrală, națională, desemnată cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Regulamentului 2201/2003, pentru a fi pus la dispoziția autorităților străine competente;

 • - inițierea urmăririi măsurii plasamentului dispus în baza Regulamentului 2201/2003, în cel mai scurt timp, de la sosirea copilului în România;

 • - urmărirea modului în care este pusă în aplicare decizia privind plasamentul internațional, dezvoltarea și îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii.

 • - întocmirea de rapoarte în urma vizitelor;

 • - informarea și sprijinirea, în măsura competențelor ce îi revin, a persoanei/familiei/OPA în grija cărora este plasat copilul cu privire la obligativitatea de a iniția pe lângă Inspectoratul General pentru Imigrări demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților administrative prevăzute de legislația privind regimul străinilor în România;

 • - informarea persoanei/familiei/OPA, cu privire la obligația de comunica, în regim de urgență, orice schimbare a circumstanțelor inițiale care au stat la baza instituirii măsurii de protecție specială;

 • - notificarea de îndată a A.N.D.P.D.C.A. care la rândul său va pune aceste informații la dispoziția Ministerului Justiției, în situația în care se constată necesitatea modificării, sau după caz, a încetării măsurii;

 • - notificarea de îndată a A.N.D.P.D.C.A. în situația în care se constată că persoana/familia de plasament stabilită de autoritatea străină a fost schimbată fără ca autoritățile străine să fi notificat în prealabil acest lucru;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea Directorului Executiv Adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului și a Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 63. Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii

Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii este un serviciu alternativ la instituționalizarea de tip clasic, având ca beneficiari copiii care fac parte din categoria copiilor străzii, cu vârste între 7-17 ani.

Programul este permanent și asigură rezidența de zi și/sau de noapte, hrană, îmbrăcăminte, activități instructiv-educative, școlarizare sau reșcolarizare, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, asistență medicală, consiliere psihologică, psihopedagogică;

Admiterea copilului în Adăpostul de zi și de noapte se va face ca unnare a:

 • a) solicitării voluntare a copiilor străzii,

 • b) acompanierii copiilor străzii de către Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri;

 • c) acompanierii copiilor străzii de către organele de poliție (după caz);

 • d) în baza deciziei directorului Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului privind măsura plasamentului în regim de urgență;

In perioada în care copiii străzii vor beneficia de serviciile adăpostului, se vor efectua demersuri pentru prevenirea instituționalizării, pentru prevenirea reîntoarcerii în mediul stradal sau pentru clarificarea situației școlare, medicale, familiale, sociale și juridice, după cum urmează:

 • a) informarea copiilor străzii asupra drepturilor lor și despre serviciile de care pot beneficia în adăpost, prin distribuirea unor materiale informative și discuții pe marginea lor (broșuri ce conțin Convenția ONU privind drepturile copilului, pliante care prezintă DGASPC Sector 5, etc.);

 • b) evaluarea complexă a copilului străzii și a familiei acestuia (socială, medicală, educațională și psihologică);

 • c) asigurarea unor servicii medicale, adecvate nevoilor, a hranei, îmbrăcămintei, încălțămintei, rechizitelor, etc.; 5                    7                                7             7

 • d) participarea la activități de petrecere a timpului liber (vizionare filme la cinematograf, vizitarea unor muzee, parcuri, stadioane sau în unități de învățământ specifice vârstei);

 • e) includerea copiilor străzii în programe de consiliere psihologică și pregătirea familiilor pentru reintegrarea copilului în familie;

 • f) restabilirea și consolidarea legăturilor cu familia de origine a copiilor străzii;

 • g) realizarea și menținerea unei colaborări active cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de către adăpost;

 • h) mediatizarea fenomenului copiilor străzii, având ca obiectiv sensibilizarea opiniei publice și implicarea comunității locale în protecția și îngrijirea copiilor străzii;

 • i) promovarea drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora;

 • j) prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra copiii străzii;

 • k) colaborarea cu Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii, care asigură managementul de caz pentru copiii care benficiază de serviciile adăpostului, dar și cu celelalte servicii din subordinea DGASPC Sector 5 sau organizații nonguvemamentale acreditate conform legislației în vigoare, în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor străzii;

Pentru asigurarea calității serviciilor sociale se vor realiza următoarele activități: elaborează instrumentele standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizează evaluări periodice a serviciilor prestate, efectuează demersuri pentru formarea continuă a personalului, conform legislației în vigoare;

Administrează resursele financiare, materiale și umane ale centrului prin aprovizionarea cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și de petrecere a timpului liber a copiilor;

Completează periodic baza de date informatizată cu informații noi referitoare la datele de stare civilă ale copilului, părinților sau membrilor familiei extinse;

In conformitate cu prevederile legale, efectuează demersuri pentru reactualizarea procedurilor de lucru, îmbunătățirea activității și a servicilor oferite copiilor străzii, organizând sesiuni de instruire și/sau informare a angajaților și beneficiarilor.

Art. 64. Serviciul de Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități îndeplinește în temeiul art. 19 din HG 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, următoarele atribuții:

 • a) identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

 • b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

 • c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

 • d) contribuie la întocmirea, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;

 • e) informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

 • f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

 • g) comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

 • h) reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

 • i) eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsura de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art. 64, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

 • j) colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și asistență psihopedagogică, respectiv a municipiului București în vederea respectării interesului superior al copilului;

 • k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

 • 1) întocmește anual propuneri documentate privindînființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei.

Art. 65. Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • evaluează situația copiilor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală dar care nu răspund penal, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cât și a potențialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de măsură de protecție adecvată;

 • • asigură și urmărește aplicarea măsurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală dar care nu răspunde penal;

 • • propune Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 sau Instanței de judecată, instituirea măsurii de protecție specială - supraveghere specializată pentru minorii care au săvârșit fapte cu caracter penal dar nu răspund penal;

 • • consilierea și orientarea părinților și a copilului, în vederea sprijinirii integrării sociale a acestuia;

 • • popularizează în rândul minorilor consecințele penale ale activității infracționale desfășurate de aceștia;

 • • unnărește evoluția copilului delincvent după ce Comisia/instanța a dispus față de acesta o măsură specială de protecție;

 • • propune plasamentul copilului în familia extinsă ori în cea substitutivă sau plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat în cazul în care gradul de pericol social al faptei săvârșite impune separarea copilului de mediul familial și/ sau dacă dezvoltarea și integritatea lui morală sunt periclitate din motive independente de voința părinților;

 • • asistă la audierea minorilor care sunt cercetați penal la solicitarea Secțiilor de Poliție sau a Parchetului;

 • • întocmește rapoarte de evaluare pentru minorii care au săvârșit fapte cu caracter penal la solicitarea Parchetului;

 • • asigură confidențialitatea informațiilor cu privire la faptele săvârșite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

 • • asigură servicii specializate pentru a-i asista pe copii în procesul de integrare în societate;

 • • comunică hotărârile judecătorești pronunțate cu privire la copiii delincvenți serviciilor de specialitate din subordinea DGASPC sector 5 , precum și instituțiilor cu atribuții în domeniu;

 • • întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de Dispoziții ale Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • • colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/ Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie/Poliție si/sau Parchet, de la caz la caz;

 • • coordonează activitatea persoanelor pentru care Instanța de judecată a dispus efectuarea unei munci neremunerate în folosul comunității si comunică Serviciului de Probatiune situația 3        3                                                                                                      3                               3

acestora (luarea în evidență, terminarea efectuării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității, tipurile de activități prestate).

Art. 66. Serviciul Rezidențial - Management de Caz Copii îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • • respectă, promovează și garantează drepturile copilului conform Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului și Constituției României;

 • • instrumentează dosarele sociale în vedere instituirii măsurii de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale de tip familial din subordinea instituției, cât și în cadrul organismelor private acreditate, conform Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • monitorizează și încetează măsurile de protecție specială pentru copiii cărora li s-a instituit măsura de protecție specială plasament în cadrul unităților rezidențiale, cât și pentru cuplurile mamă-copil, în cadrul admisiei mamei minore în centrul matemal;

 • • monitorizează situația copiilor reintegrați în familia naturală pentru o perioadă de minim 6 luni, întocmind rapoarte lunare de monitorizare (pentru copiii reintegrați în sectorul 5, iar pentru cei reintegrați în alte sectoare/ județe solicită întocmirea acestora de către instituțiile competente), conform Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • • întocmește dispoziții de primar sau de director, în situația în care acestora le este delegat exercițiul drepturilor părintești, pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială plasament, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Codului Civil;

 • • asigură managementul de caz pentru beneficiari de măsură de protecție specială din unitățile rezidențiale de tip familial aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 (Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial, Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, Centrul Matemal "Sfânta Maria”) conform prevederilor legislației în vigoare;

 • • răspunde în termenul legal solicitărilor primite de la diverse instituții/organizații nonguvemamentale/ persoane;

 • • întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în serviciu;

 • • promovează păstrarea confidențialității cazurilor aflate în evidența serviciului;

 • • evaluează periodic nevoile copilului și revizuiește planul individualizat de protecție (PIP) în conformitate cu prevedrile legislației în vigoare;

 • • facilitează procesul de menținere a relațiilor dintre copil și familia naturală sau alte persoane importante din viața acestuia în conformitate cu prevedrile legislației în vigoare;

 • • organizează, coordonează și monitorizează activitățile în care sunt implicați și alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului;

 • • monitorizează modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, în urma dispunerii măsurii de protecție specială în cadrul unităților rezidențiale din subordinea DGASPC sector 5 și în cadrul ONG-urilor care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, potrivit reglementărilor legislației în vigoare;

 • • reevaluează periodic progresele înregistrate, deciziile și intervențiile specializate în evoluția cazurilor aflate în evidența serviciului precum și a evoluțiilor înregistrate în implementarea planului individualizat de protecție;

 • • furnizează informații membrilor familiei beneficiarilor, privind serviciile sociale de sprijin, disponibile în vederea menținerii copilului în familie;

 • • informează familia copilului, urmărind ca aceasta să cunoască, să înțeleagă și să acționeze în conformitate cu prevederilor legale, în ceea ce privește exercitarea drepturilor și îndeplinarea obligațiilor cu privire la copil;

 • • monitorizează relațiile copilului cu familia sau cu alte persoane relevante/de atașament și evaluează potențialul de reintegrare pentru copiii aflați în evidența serviciului;

 • • pregătește reintegrarea copilului în familie sau, după caz, integrarea într-o familie substitutivă temporară sau o altă formă de protecție;

 • • sesizează autorităților competente în domeniul protecției copilului, atunci când apare o situație care impune necesitatea modificării sau încetării măsurii de protecție specială pentru cazurile aflate în evidentă;

 • • întocmește, păstrează actualizează și gestionează documentația referitoare la situația copiilor care beneficiază de măsura de protecție specială plasament, aflați în evidența serviciului;

 • • primește și înregistrează sesizările de abuz, repartizează cererile/sesizările privind abuzul asupra copilului, efectuează evaluarea inițială și detaliată, planifică serviciile/inetrvențiile sociale, monitorizează și reevaluază progresele înregistrate, închide cazul, în conformitate cu Hotărîrea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor fonne de violență pe teritoriul altor state;

 • • referă cazurile de abuz asupra copilului precum și în domeniul prevenii și combaterii violenței în familie către serviciile de specialitate din cadrul direcției/Poliției/Parchetului,etc;

 • • colaborează cu alte servicii/birouri/compartimente de specialitate din cadrul instituției, alte instituții publice sau organisme private autorizate care acționează în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor, conform Hotărârii nr.797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 • A rt. 67. Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Unități Rezidențiale de Tip Familial:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Unități Rezidențiale de Tip Familial sunt: copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială. Capacitatea Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Unități Rezidențiale de Tip Familial este de 20 apartamente, în prezent funcționând 11 apartamente, după cum urmează:

 • • Apartamentul nr.l - Baltagului nr.3;

 • • Apartamentul nr.2 - Moțoc nr. 11;

 • • Apartamentul nr.3 - Doina nr.14;

 • • Apartamentul nr.4 - Sod. Vasile Croitoru nr.6;

 • • Apartamentul nr.5 - Sod. Vasile Croitoru nr.10;

 • • Apartamentul nr.6 - Buzoieni nr.l;

 • • Apartamentul nr.7 - Buzoieni nr.2;

 • • Apartamentul nr.8 - Sold. Ilie Mihail nr.l 1;

 • • Apartamentul nr.9 - Bârcă nr.l8;

 • • Apartamentul nr.10 - Sod. Vasile Croitoru nr.7;

 • • Apartamentul nr.l 1 - Glicinelor nr.9;

Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Unități Rezidențiale de Tip Familial îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • • găzduire pe perioadă nedeterminată;

 • • îngrijire personală;

 • • reintegrare familială și comunitară;

 • • educație;

 • • asistentă medicală;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • colaborarea cu celelalte servicii din subordinea DGASPC Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină;

 • • realizarea și menținerea unei colaborări active cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale complexului;

 • • elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor;

 • • consiliere psihologică;

 • • asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;

 • • măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • • formarea continuă a personalului;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • • aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • evaluarea anuală a personalului;

 • • instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • • facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • • planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 68. Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt: copiii încadrați în grad de handicap, separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani, încadrați în grad de handicap și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

Principalele atribuții ale Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • • găzduire pe perioadă nedeterminată;

 • • îngrijire personală;

 • • reintegrare familială și comunitară;

 • • educație;

 • • asistență medicală;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • colaborarea cu celelalte servicii din subordinea DGASPC Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină;

 • • colaborarea cu Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

 • • realizarea și menținerea unei colaborări active cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului;

 • • elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor;

 • • consiliere psihologică;

 • • asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;

 • • măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • • formarea continuă a personalului;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

3

 • • aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC Sector 5;

 • • evaluarea anuală a personalului;

 • • instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • • facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • • planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 69. Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • realizează evaluarea psihosocială și instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confruntă temporar cu o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului în vederea acordării de prestații financiare excepționale;

 • • verifică îndeplinirea condițiilor legale în vederea acordării de prestații financiare excepționale/stimulent educațional, confonn procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistentă socială;

 • • întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială (prestații financiare excepționale/stimulent educațional, creșe sociale) acordate din bugetul local;

 • • comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii, urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • • realizează evaluarea psihosocială și instrumentarea dosarelor beneficiarilor (evaluare inițiala, evaluarea detaliată, întocmirea planului de servicii, monitorizarea, contractul cu familia, procedura de admitere, încetarea/revocare a dispoziției, etc) în vederea acordării serviciilor sociale furnizate de Centrul Matemal Sf. Maria, Complexul de servicii socio-educative pentru copii și centrele de zi;

 • • realizează evaluarea psihosocială și instrumentarea dosarelor beneficiarilor care solicitat suportarea de la bugetul local a contribuției aferente frecventării creșelor din subordinea instituție;

 • • acordă servicii de specialitate și sprijină demersul de repatriere a copiilor aflați în situație de risc;

 • • orientarea și acompanierea beneficiarilor pentru consiliere juridică și medicală în vederea obținerii drepturilor legale;

 • • realizează informarea părinților cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au față de proprii copii;

 • • realizează informarea și consilierea beneficiarilor cu privire la beneficii și servicii sociale ce pot fi accesate în conformitate cu prevederile legale;

 • • mediază între femeia gravidă aflată în situație de criză, cu risc de părăsire a copilului și serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultațiile pre-/post- natale;

 • • are responsabilitatea de a identifica / interveni în obținerea actelor de identitate ale beneficiarilor inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acestora sau obținerea actelor de stare civilă;

 • • colaborează cu centrele matemale din alte unități administrativ teritoriale pentru prevenirea separării noului născut de mamă;

 • • inițiază și derulează parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educație sexuală și contraceptivă;

 • • are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-născutului și de a oferi informare și consiliere mamelor cu risc de abandon;

 • • efectuează demersuri în vederea clarificării situației copiilor părăsiți în maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București, în situația în care mama figurează cu domiciliul pe raza altor autorități administrativ - teritoriale, conform H.G. nr. 11303/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin administrației publice locale, instituțiilor și profesionisților implicati în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, iar în situația în care mama copilului părăsit figurează cu domiciliul pe raza sectorului 5, cazul este referit către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului în vederea instituirii măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență la asistent matemal profesionist/persoană/familie de plasament;

 • • inițiază și implementează programe de prevenire abandonului familial;

 • • previne abandonul familial/școlar prin facilitarea accesului copiilor la grădinițele din comunitate (prin plata alocației de hrană) și în centrele de zi proprii DGASPC Sector 5;

 • • derulează în grădinițe, școli și licee programe de educație pentru sănătate, educație sexuală și educație comunitară;

 • • dezvoltă programe de susținere și informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale;

 • • respectă și promovează SMO omologate privind serviciile sociale pentru părinți și copii, serviciile de zi si centrele matemale;

 • • respectă SMO privind managementul de caz;

 • • respectă și promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului și drepturile copilului;

 • • întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în serviciu;

 • • promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

 • • monitorizează cazurile aflate în evidentele serviciului;

 • • inițiază programe, proiecte și planuri antisărăcie care au ca scop combaterea marginalizării sociale în rândul copiilor cu risc crescut de abandon școlar și instituțional;

 • • identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

 • • realizează, în limita competențelor, consilierea psihosocială a copiilor și familiilor acestora în vederea prevenirii separării copilului de familie;

 • • colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare și integrate;

 • • dezvoltă programe de susținere și informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale;

 • • fundamentează proiectele de dispoziții ale Directorului Executiv precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul său de activitate;

 • • întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului Execitiv și proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 5 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate;

 • • are în subordine Compartimentul evaluare, consiliere, monitorizare relații personale și sprijin pentru părinți și copii.

Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți îndeplinește următoarele atribuții principale:

Monitorizarea relațiilor personale părinte-copil

 • • sprijină menținerea relațiilor personale părinte-copil pentru familii aflate într-una dintre următoarele situații: proces de separare, divorț cu minori, stabilire domiciliu minor, dificultăți în desfășurare programului de legături personale;

 • • acordă prin personalul de specialitate, pentru restabilirea și menținerea relațiilor, consilierea copilului și a părinților săi, la solicitarea acestora;

 • • monitorizează relațiile personale părinte-copil pentru o durată de până la 6 luni în cazul în care părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de către aceștia, la cererea părintele la care nu locuiește în mod statornic copilul;

 • • întocmește rapoarte de specialitate pe toată perioada de monitorizare a programului de legături personale;

 • • asigură garantarea și respectarea dreptului minorului pe parcursul procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minor;

 • • întocmește toată documentația necesară pentru stabilirea unui program de consiliere psihologică, în vederea sesizării instanței de judecată în caz de refuz al minorului în cadrul executării silite;

 • • asigură garantarea și respectarea drepturilor minorului pe parcursul procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești.

Evaluarea psihologică a minorilor

 • • realizează evaluarea psihologică a minorilor în context familial, la solicitarea instanțelor de judecată și a altor instituții abilitate (poliție, parchet, etc.) și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, în spețe referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de legături personale, exrecitarea autorității părintești;

 • • realizează la solicitarea instanțelor de judecată și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, evaluarea psihologică a părinților din perspectiva abilităților parentale;

 • • realizează consilierea psihologică a minorilor în scopul reducerii consecințelor negative și aspectelor disfuncționale ale divorțului și separării părinților;

Consilierea psihologică

 • • realizează consilierea psihologică a minorilor în scopul identificării stărilor psihologice și/sau boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogenoză și/sau de sanogeneză la solicitarea instanțelor de judecată și a altor instituții abilitate (poliție, parchet, etc) și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor în speță referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de vizitare minor, stabilire custodie minor evaluarea psihologică a copilului în context familial;

 • • realizează la solicitarea instanțelor de judecată și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, consilierea psihologică a părinților în vederea îmbunătățirii abilităților parentale;

Asistare la desfășurarea programului de legături personale dispus de către instanță la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • • Respectarea dispozițiilor instanței prin asigurarea unui spațiu corespunzător desfășurării programului de legături personale;

 • • Asigurarea prin personalul de specialitate, a îndeplinirii obligațiilor aflate în sarcina instituției, conform dispozitivului sentinței;

 • • Realizarea intervenției de specialitate în interesul superior al copilului, și în acord cu dispozitivul sentinței;

Asistare la audierea minorilor în cauze cu minori si de familie

 • • Oferirea prin personalul de specialitate, a suportului în crearea unui cadru securizant, care să permită autodezvăluirea minorului;

 • • întocmirea de rapoarte la solicitarea organului judiciar și trasmiterea informațiilor rezultate din analiza asupra comportamentului și mărturiei minorilor, din perspectivă psihologică.

Informare și consiliere socială

 • • informarea părinților cu privire la drepurile și obligațiile pe care le au față de proprii copii;

 • • informarea și consilierea de specialitate atunci când programul de legături personale dintre copil-părinte nu este clar definit în convenția notarială/hotărârea judecătorească sau între părinți;

 • • respectă SMO privind managementul de caz;

 • • respectă și promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului și drepturile copilului;

 • • întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în cadrul biroului;

 • • promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • • monitorizează cazurile aflate în evidentele biroului;

 • • identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor biroului;

 • • colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare și integrate;

 • • dezvoltă programe de susținere și informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale.

Art. 70. Centrul Maternal "Sf. Maria" îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local prin asigurarea următoarelor activități:

 • • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • • asigură cazarea, hrană, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției cuplurilor mama-copil care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • • asigură supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;

 • • asigură paza și securitatea beneficiarilor;

 • b) de informare a beneflciarilor/potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • campanii de informare prin postere, afișe, pliante;

 • • activități de promovare a serviciilor centrului în mass media (televiziuni, radio-uri locale, publicații);

 • • întâlniri cu specialiști, cu alți membrii ai comunității locale, cu scopul informării și sensibilizării acestora în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului;

 • • elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • • întâlnire cu liderii de opinie din comunitate;

 • • atragerea și implicarea voluntarilor, de către coordonator, în activități de promovare și informare a publicului sau grupurilor țintă;

 • • întâlniri cu grupuri pentru informarea drepturilor lor;

 • • încheierea de parteneriate și colaborări cu diverse instituții locale în vederea asigurării bunăstării copilului și familiei;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • • evaluarea anuală a personalului;

 • • instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • • facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • • planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 71. Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități

 • - Trompetului nr.117

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități este o unitate funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului al cărui scop este prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități dispune de 70 de locuri , oferind servicii de îngrijire , hrană și recuperare și servicii educaționale, de abilitare -reabilitare în funcție de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar, prevăzute în planul de servicii și planul de recuperare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități sunt:

 • a) Beneficiari direcți:

 • • copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap care trăiesc în familie în sectorul 5, București după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale conform legislației în vigoare și a misiunii centrului;

 • • copiii cu dizabilități și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

 • b) Beneficiari indirecți:

 • • Părinții și membri ai familiei lărgite sau reprezentantul legal și/sau persoana care au în îngrijire copil cu dizabilități;

Principalele atribuții ale Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități sunt următoarele:

 • 1) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • b. îngrijire;

 • c. educare și dezvoltare timpurie;

 • d. supraveghere;

 • e. consiliere psihosocială și suport emoțional;

 • f. asistență și recuperare medicală, după caz;

 • g. abilitare - reabilitare - intervenție psihologică, kinetoterapeutică,logopedică, educațională;

 • h. suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;

 • i. activități instructiv-educative de dezvoltare a abilităților și a disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative, prin elaborarea unor programe individualizate;

 • j. program de servicii educaționale pentru copiii înscriși în centru la componenta abilitare -reabilitare, ce include masa, odihnă , sprijin la efectuarea temelor precum și program de recreere și socializare, în intervalul orar 10.00.-18.00;

 • k. socializare și petrecere a timpului liber;

 • 1. reintegrare familială și comunitară;

 • m. conștientizare și sensibilizare a populației;

 • n. alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative.

 • 2) facilitarea accesării serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcțională de către copiii cu dizabilități pe baza recomandărilor specialiștilor;

 • 3) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea unor activități de:

 • a. colaborare cu alte servicii din cadrul DGASPC Sector 5, în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității, cu privire la problematica copiilor cu dizabilități,în vederea integrării/includerii sociale depline și active;

 • b. distribuire de pliante/broșuri etc;

 • c. colaborare cu instituțiile care au responsabilități în promovarea și respectarea drepturilor copilului, precum și responsabilități în recuperarea și reabilitarea copilului cu dizabilități;

 • d. colaborare activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi;

 • e. de informare la nivelul comunității și de promovare a serviciilor sociale oferite de centru cu privire la necesitatea accesării serviciilor de recuperare/reabilitare funcțională în vederea ameliorării dificultăților copiilor cu dizabilități;

 • f. facilitare a accesului în incinta proprie a potențialilor beneficiari pentru a cunoaște serviciile acordate, prin organizarea lunară a "Zilei porților deschise".

 • 4) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea de activități:

 • a. de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare;

 • b. de optimizare a activității de integrare și incluziune în viața socială, prin colaborarea cu profesioniști și instituții din domeniu;

 • c. de consiliere a părinților și familiei lărgite a beneficiarilor cu dizabilități;

 • d. de organizare a unor campanii de promovare a dreptului la educație/școală gratuită pentru fiecare copil;

 • e. de inițiere a unor campanii de sensibilizare privind problemele și nevoile copiilor cu dizabilități.

 • 5) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • a. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • b. asigurarea evaluării inițiale complexă și multidisciplinară a copilului cu dizabilități și stabilirea obiectivelor în funcție de rezultatele evaluării prin întocmirea planului personalizat de intervenție;

 • c. realizarea de intervenții terapeutice recuperatorii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

 • d. întâlniri de lucru interdisciplinare în vederea analzării evoluției copilului;

 • e. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • f. formarea și informarea personalului;

 • g. îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite și standardelor ocupaționale specifice personalului încadrat;

 • 6) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • a. recrutarea și angajarea personalului calificat, cu abilități empatice și de comunicare cu copiii, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a nevoilor identificate și posturilor vacante, pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor centrului în condiții optime (recrutarea și angajarea este realizată de către furnizorul public de servicii sociale - DGASPC Sector 5);

 • b. respectarea și îndeplinirea de către personalul centrului a atribuțiilor și responsabilităților din fișele de post și a sarcinilor trasate de către conducere;

 • c. revizuirea fișelor de post în funcție de dinamica cerințelor posturilor respective;

 • d. asigurarea numărului și structurii de personal adecvate nevoilor și asigurării continuității activităților de îngrijire și educație timpurie pentru copii, consiliere și sprijin pentru părinți, beneficiari ai centrului;

 • e. realizarea evaluării anuale a performanțelor profesionale;

 • f. dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

Toate activitățile, prevăzute a se desfășura în Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități ,vor fi prezentate în regulamentul de Organizare și Funcționare, care se aprobă de conducerea DGASPC sector 5

Art. 72. Complex de Servicii de Zi pentru Copii

Obiectivul specific al Complexului de Servicii de Zi pentru Copii este prevenirea separării copilului de familie.

Pentru îndeplinirea obiectivului specific complexul îndeplinește următoarele atribuții:

 • • asigură activități de educare, asistență și îngrijire pe timpul zilei, consiliere psihologică pentru familie și copil, socializare și petrecere a timpului liber prin Centrul de Zi "Sf Maria";

 • • asigură activități de educare, asistență și îngrijire pe timpul zilei, consiliere psihologică pentru familie și copil, socializare și petrecere a timpului liber prin Centrul de Zi "Sf Ana";

 • • asigură activități de educare, asistență și îngrijire pe timpul zilei, consiliere psihologică pentru familie și copil, socializare și petrecere a timpului liber prin Centrul de Zi "George Călinescu";

 • • asigură activități de educare, asistență și îngrijire pe timpul zilei, consiliere psihologică pentru familie și copil, socializare și petrecere a timpului liber prin Centrul de Zi ”Mihail Sadoveanu”;

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului executiv/directorului executiv adjunct care au legătură cu specificul activității complexului și al Direcției Generale.

Șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii întocmește Regulamentul de Ordine Interioară care se aprobă de conducerea DGASPC sector 5.

în activitatea sa șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii se bazează pe dispozițiile directorului executiv al DGASPC Sector 5 și normelor legale în vigoare elaborate de către autoritățile abilitate;

Centrul de Zi „ Sf. Maria

Centrul de Zi „ Sf.Maria” face parte din cadrul Complexului de Servicii de Zi pentru Copii, funcționând ca serviciu al acesteia și de el beneficiază copiii (băieți și fete ) cu vârste cuprinse între 6 luni și 5 ani.

Beneficiarii Centrului de Zi „Sf. Maria” sunt copiii și părinții cărora li se acordă servicii și prestații destinate prevenirii separării lor, precum și copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care au fost reintegrați în familie.

Centrul de zi este coordonat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii.

Accesul copiilor în centrul de zi se face în baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv în baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului executiv al DGASPC Sector 5;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii instituționalizați, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

Toate activitățile prevăzute a se desfășură în centrul de zi vor fi prezentate detaliat în M.O.F. și R.O.I. care sunt elaborate de șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii și aprobate de Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele:

 • • asigură îngrijire și securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea acestora;

 • • desfășoară activități de educație sanitară, de însușire și consolidare a deprinderilor de igienă corporală;

 • • facilitează înscrierea copiilor proveniți din familiile cu risc la medicul de familie;

 • • întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

 • • previne abandonul școlar și asigură creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

 • • infonnează părinții cu privire la problematica copiilor lor, a abilităților și deprinderilor ce trebuie consolidate;

 • • desfășoară acțiuni menite să întărească relația copil -familie - comunitate;

 • • asigură consiliere pentru copiii cuprinși în programele centrului, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale lor;

 • • asigură consilierea familiei copilului aflat în dificultate;

 • • acordă sprijin părinților în schimbarea locului de muncă, în găsirea altor surse de sprijin, în orientarea către alte instituții care îi pot ajuta în soluționarea problemelor cu care se confruntă;

 • • desfășoară activități menite să conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

 • • identifică familiile aflate în dificultate;

 • • întocmește rapoarte statistice, și în baza acestora programe specifice de natură a veni în sprijinul copiilor familiilor aflate în dificultate;

 • • asigură o parte din hrană, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, în condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi;

 • • realizează un registru electronic cu toți beneficiarii serviciului social Centrul de Zi;

 • • asigură informarea și consilierea beneficiarilor (părinți și aparținătorii legali), precum și informarea populației privind serviciul social Centrul de Zi;

 • • facilitează înscrierea copiilor proveniți din familiile cu risc, înainite de ieșirea din centrul de zi, într-o formă de învățământ preșcolar - gradință;

 • • planifică și realizează activitățile de formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care oferă servicii sociale în cadrul Centrului de Zi;

 • • colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • • elaborează planul anual de acțiune al Centrului de Zi;

 • • aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • • asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire, identificare, evaluare și soluționare a acuzațiilor de abuz asupra copiilor, precum și de prevenire și combatere a violenței domestice;

 • • dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie;

 • • identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • • realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale din Centrul de Zi;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul Centrului de zi vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Centrul de Zi "Sf. Ana”

Centrul de Zi "Sf Ana" face parte din cadrul Complexului de Servicii de Zi pentru Copii, funcționând ca serviciu al acestuia și de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani;

Centrul de zi are ca obiectiv înlocuirea treptată a centrelor de plasament de tip clasic, asigurând îngrijirea și securitatea copiilor pe timpul zilei, fiind un serviciu alternativ la instituțional izare; 3                             '

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii instituționalizați, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

Centrul de zi este coordonat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii.

în activitatea sa coordonatorul complexului se bazează pe dispozițiile Directorului Executiv al DGASPC Sector 5 și normele legale în vigoare elaborate de către autoritățile abilitate;

Accesul copiilor în centrul de zi se face în baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv în baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele:

 • • asigură îngrijire și securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea acestora;

 • • desfășoară activități de educație sanitară, de insușire și consolidare a deprinderilor de igienă corporală;

 • • desfășoară acțiuni în vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum și a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • • facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniți din familiile cu risc la medicul de familie;

 • • întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

 • • previne a abandonul școlar ;

 • • informează părinții cu privire la problematica școlară a copiilor lor, a abilităților de care dau dovadă, a punctelor slabe în procesul de învățare;

 • • desfășoară acțiuni menite să întărească relația școală-familie-comunitate;

 • • asigură consiliere și orientare școlară pentru copiii cuprinși în programele centrului, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale lor;

 • • desfășoară activități menite să conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

 • • desfășoară activități în vederea diminuării ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile prin reintegrare familială, școlară ori socio-profesională, planificarea timpului liber, precum și prin colaborarea cu alte servicii și instituții în vederea rezolvării problemelor copilului;

 • • identifică familii aflate în dificultate;

 • • întocmește rapoarte statistice, și în baza acestora programe specifice de natură a veni în sprijinul copiilor familiilor aflate în dificultate;

 • • asigură o parte din hrană, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, în condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

 • • dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele acte:

 • - planul de servicii sau, după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmit de echipa multidisciplinară;

 • - dispoziția Primarului sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului executiv al DGASPC Sector 5 de admitere în centru;

 • - certificat de naștere al copilului (copie);

 • - buletin de identitate pentru copiii care depășesc vârsta de 14 ani;

 • - acte de identitate ale părinților/reprezentanților legali;

 • - certificate de naștere ale fraților minori;

 • - copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare- dacă este

cazul;

 • - certificat de căsătorie;

 • - sentința de divort-dacă este cazul;

 • - dovada spațiului de locuit;

 • • fișa medicală a copilului și analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare;

 • • ancheta socială privind situația familiei, a copilului;

 • • adeverința de venit a părinților copilului;

 • • adeverința privind situația școlară la zi a copilului;

 • • contractul de servicii sociale încheiat între furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) și beneficiar;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul Centrului de Zi "Sf.Ana" vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi elaborat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii și aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Centrul de Zi "George Călinescu"

Centrul de Zi "George Călinescu" face parte din cadrul Complexului de Servicii de Zi pentru Copii, funcționând ca serviciu al acesteia și de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi "George Călinescu" sunt copiii și părinții cărora li se acordă servicii și prestații destinate prevenirii separării lor, precum și copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care au fost reintegrați în familie, și care urmează cursurile Școlii Gimnaziale "George Călinescu";

Accesul copiilor în centrul de zi se face în baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv în baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului Executiv al DGASPC Sector 5;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii instituționalizați, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

Centrul de zi este coordonat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii.

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele:

 • • asigură îngrijire și securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea acestora;

 • • desfășoară activități de educație sanitară, de insușire și consolidare a deprinderilor de igienă corporală;

 • • desfășoară acțiuni în vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum și a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • • facilitarea/medierea inscrierii copiilor proveniți din familiile cu risc la medicul de familie;

 • • întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

 • • previne abandonul școlar și asigură creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

 • • informează părinții cu privire la problematica școlară a copiilor lor, a abilităților de care dau dovadă, a punctelor slabe în procesul de învățare;

 • • desfășoară acțiuni menite să întărească relația școală-familie-comunitate;

 • • asigură consiliere și orientare școlară pentru copiii cuprinși în programele centrului, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale lor;

 • • asigură consilierea familiei copilului aflat în dificultate;

 • • acordă sprijin copilului în luarea deciziilor privind alegerea școlii, profesiei, locului de muncă;

 • • acordă sprijin părinților în schimbarea locului de muncă, în găsirea altor surse de sprijin, în orientarea către alte instituții care îi pot ajuta în soluționarea problemelor cu care se confruntă;

 • • desfășoară activități menite să conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

 • • desfășoară activități în vederea diminuării ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile prin reintegrare familială, școlară ori socio-profesională, planificarea timpului liber, precum și prin colaborarea cu alte servicii și instituții în vederea rezolvării problemelor copilului;

 • • identifică familiile aflate în dificultate;

 • • întocmește rapoarte statistice, și în baza acestora programe specifice de natura a veni în sprijinul copiilor familiilor aflate în dificultate;

 • • asigură o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, în condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

 • • dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele acte:

 • - planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmit de echipa multidisciplinară;

 • - dispoziția Primarului Sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului executiv al DGASPC Sector 5 de admitere în centru;

 • - certificat de naștere al copilului (copie);

 • - buletin de identitate pentru copiii care depășesc vârsta de 14 ani;

 • - acte de identitate ale părinților/reprezentanților legali;

 • - certificate de naștere ale fraților minori;

 • - copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare - dacă este cazul;

 • - certificat de căsătorie;

 • - sentința de divorț - dacă este cazul;

 • - dovada spațiului de locuit;

 • - fișa medicală a copilului și analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare;

 • - ancheta socială privind situația familiei, a copilului;

 • - adeverința de venit a părinților copilului;

 • - adeverința privind situația școlară la zi a copilului;

 • - contractul de servicii sociale încheiat între furnizorul de servicii sociale (DGASPC Sector 5) și beneficiar;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul Centrului de Zi "G. Călinescu" vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi elaborat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii și aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Centrul de Zi "Mihail Sadoveanu"

Centrul de Zi "Mihail Sadoveanu" face parte din cadrul Complexului de Servicii de Zi pentru Copii, funcționând ca serviciu al acesteia și de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi "Mihail Sadoveanu" sunt copiii și părinții cărora li se acordă servicii și prestații destinate prevenirii separării lor, precum și copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială, care au fost reintegrați în familie și care urmează cursurile Școlii Gimnaziale nr. 134;

Centrul de zi este coordonat de către șeful Complexului de Servicii de Zi pentru Copii.

Accesul copiilor în centrul de zi se face în baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv în baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului executiv al DGASPC Sector 5;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizați, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale.

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele:

 • • asigură îngrijire și securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea acestora;

 • • desfășoară activități de educație sanitară, de însușire și consolidare a deprinderilor de igienă corporală;

 • • desfășoară acțiuni în vederea prevenirii bolilor contagioase, dennato-venerice, precum și a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • • asigură înscrierea copiilor proveniți din familiile cu risc la medicul de familie;

 • • întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

 • • previne abandonul școlar și asigură creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

 • • informează părinții cu privire la problematica școlară a copiilor lor, a abilităților de care dau dovadă, a punctelor slabe în procesul de învățare;

 • • desfășoară acțiuni menite să întărească relația școală-familie-comunitate;

 • • asigură consiliere și orientare școlară pentru copiii cuprinși în programele centrului, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale lor;

 • • asigură consilierea familiei copilului aflat în dificultate;

 • • acordă sprijin copilului în luarea deciziilor privind alegerea școlii, profesiei, locului de muncă;

 • • acordă sprijin părinților în schimbarea locului de muncă, în găsirea altor surse de sprijin, în orientarea către alte instituții care îi pot ajuta în soluționarea problemelor cu care se confruntă;

 • • desfășoară activități menite să conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ-gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

 • • desfășoară activități în vederea diminuării ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile prin reintegrare familială, școlara ori socio-profesională, planificarea timpului liber, precum și prin colaborarea cu alte servicii și instituții în vederea rezolvării problemelor copilului;

 • • identifică familiile aflate în dificultate;

 • • întocmește rapoarte statistice, și în baza acestora programe specifice de natură a veni în sprijinul copiilor familiilor aflate în dificultate;

 • • asigură o parte din hrană, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, în condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

 • • dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele acte:

 • - planul de servicii sau, după caz, planul de protecție individualizat al copilului întocmite de echipa multidisciplinară;

 • - dispoziția Primarului Sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului executiv al DGASPC Sector 5 de admitere în centru;

 • - certificat de naștere al copilului (copie);

 • - carte de identitate pentru copiii care depășesc vârsta de 14 ani;

 • - acte de identitate ale părinților/reprezentanților legali;

 • - certificate de naștere ale fraților minori: 5                             3                             ’

 • - copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare - dacă este cazul;

 • - certificat de căsătorie;

 • - sentința de divorț - dacă este cazul;

 • - dovada spațiului de locuit;

 • - fișa medicală a copilului și analizele medicale stabilite de nonnele medicale în vigoare;

 • - ancheta socială privind situația familiei, a copilului;

 • - adeverința de venit a părinților copilului;

 • - adeverința privind situația școlară la zi a copilului;

 • - contractul de servicii sociale încheiat între furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) și beneficiar.

Toate activitățile prevăzute a se desfășură în cadrul Centrului de Zi "M.Sadoveanu" vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului și aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 73. Complexul de Servicii Socio - Educative pentru Copii are următoarele atribuții principale:

Complexul de servicii socio-educative pentru copii este destinat cu titlu gratuit copiilor care domiciliază în Sectorul 5, ce provin din familii defavorizate sau vulnerabile, copii cu risc de abandon școlar, copiilor cu întârzieri în dezvoltare, copiilor cu dizabilități și părinților acestora. Complexul de servicii socio-educative pentru copii este o componentă funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, fiind structurat ca un sistem integrat de servicii oferit atât copiilor cu handicap cât și celor aflați în situații de risc de abandon școlar și instituțional, dar și tinerelor mame.

Astfel acesta reprezintă un continuum de servicii socio-educative strucutrat astfel: Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati; Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii cu dizabilități; Centrul de zi pentru adolescenți; Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; Centrul de zi pentru consiliere, sprijin și resurse pentru părinți și copii.

Centrul de zi pentru recuperare a copiilor cu dizabilități - Bacău nr.l, are următoarele atribuții principale:

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități funcționează în baza Ordinului nr.27/2019, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Serviciile oferite în cadrul Centrului sunt complementare demersurilor și eforturilor propriilor familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori, corespunzător nevoilor individuale ale copilului, în contextul sau socio-familial.

Principalele atribuții ale CZRCD din cadrul CSSE:

 • • Identificarea beneficiarilor se realizează de către Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului în colaborare cu Servicul de Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități, având ca bază evaluarea inițială a nevoilor individuale ce sunt ulterior evidențiate și în planul de abilitare -reabilitare a copilului cu dizabilități, inclusiv în cadrul centrului de zi, după cum urmează:

 • • de furnizare a serviciilor sociale de interes public local (îngrijire, educare și dezvoltare timpurie, supraveghere, consiliere psihosocială și suport emoțional, intervenție psihologică, kinetoterapeutica, logopedica, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață autonomă, activități educative de dezvoltare a abilităților și a disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative, programe de servicii educaționale, programe de socializare;

 • • facilitează accesul copiilor cu dizabilități, din familie, cu domiciliul pe raza sectorului 5 din București care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială în vederea reducerii riscului izolării acestora în familie,

 • • facilitează accesul copiilor cu dizabilități, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială.

 • • facilitează accesul copiilor cu încadrare CES;

 • • facilitează accesul copiilor care prezintă evaluare medicală de specialitate cu recomandare de servicii de recuperare/reabilitare și pentru care nu a fost emis un certificat de încadrare în grad de handicap;

 • • de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate;

 • • de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;

 • • de asigurare a calității serviciilor sociale.

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășură în centrul de zi vor fi prevăzute detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care este elaborate de șeful centrului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5 București.

 • B. Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii cu dizabilități are următoarele atribuții principale:

 • • consiliază, infonnează și îndrumă familia/reprezentanții legali ai copilului elaborând recomandări privind modalitățile de: integrare socială și combaterea discriminării; acces la cele mai utile forme de terapie și recuperare;

 • • includere în sistemul de învățământ special (grădinițe și școli speciale pentru hipoacuziei, nevăzători ,etc);

 • • promovează și facilitează integrarea/reintegrarea socială acopiilor, aceștia urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială și segregare școlară;

 • • elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare copil care cuprind activități, servicii, terapii specifice;

 • • colaborează și stabilește legături cu diferite unități școlare, centre de recuperare, clinici medicale, ONG-uri care activează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilitati;

 • • facilitează participarea copiilor și părinților la cursuri de perfecționare, simpozioane, grupuri de lucru, manifestări culturale, competiții sportive organizate pentru copiii/persoanele cu dizabilități;

 • • propune proiecte și programe cu reprezentantii ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă copiii cu nevoi speciale;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în centrul de zi vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare care este elaborat de șeful centrului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • C. Centrul de zi pentru adolescenți are următoarele atribuții principale:

 • • asigură îngrijire și securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea acestora;

 • • desfășoară activități de educație sanitară, de insușire și consolidare a deprinderilor de igienă corporală;

 • • desfășoară acțiuni în vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum și a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • • facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniți din familiile cu risc la medicul de familie;

 • • întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

 • • asigură asistență educațională prin desfășurarea de activități instructiv-educative, rezolvarea de probleme aplicative pentru noțiunile teoretice care trebuiesc cunoscute prevenindu-se astfel abandonul școlar;

 • • asigură educație informală și nonformală: activități pentru dezvoltarea creativității și a resurselor personale, de antrenare a spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive;

 • • infonnează părinții cu privire la problematica școlară a copiilor lor, a abilităților de care dau dovadă, a punctelor slabe în procesul de învatare;

 • • desfășoară acțiuni menite să întărească relația scoală-familie-comunitate;

 • • asigură consiliere și orientare școlară pentru copiii cuprinși în programele centrului, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale lor;

 • • desfășoară activități menite să conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ-gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

 • • desfășoară activități în vederea diminuării ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile prin reintegrare familială, școlara ori socio-profesională, planificarea timpului liber, precum și prin colaborarea cu alte servicii și instituții în vederea rezolvării problemelor copilului;

 • • întocmește rapoarte statistice, și în baza acestora programe specifice de natura a veni în sprijinul copiilor familiilor aflate în dificultate;

 • • asigură o parte din hrană, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, în condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi;

 • • propune proiecte și programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții în protecția drepturilor copilului;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în centrul de zi vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care este elaborat de șeful centrului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • D. Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

Este responsabil de asigurarea tuturor condițiilor de dezvoltare armonioasă a personalității copiilor sau tinerilor aflați în evidența sa, în sfera deprinderilor de viață independentă.

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă asigură premisele și condițiile pentru implementarea programelor de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă potrivite cu vârsta, personalitatea și aspirațiile fiecărui copil/tânar.

Atribuțiile principale ale Centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă:

 • • pentru fiecare copil și fiecare tânăr aflat în evidența sistemului de protecție a drepturilor copilului se asigură elaborarea și implementarea unui PIS pentru dezvoltarea DVI, care este parte integrantă fie a planului individualizat de protecție atunci când se decide o măsură de protecție, fie a planului de servicii atunci când se urmărește prevenirea abandonului și instituționalizării sau menținerea lui în familie după încetarea măsurii de protecție;

 • • calitatea activităților de dezvoltare a DVI se asigură prin intervenția unor echipe interdisciplinare, cu respectarea demnității și integrității persoanei, exprimarea opiniei, consultarea și solicitarea acordului copilului/tânărului, participarea activă a familiei/reprezentantului legal și a altor persoane importante pentru copil/tânar sau pentru implementarea PIS;

 • • centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă asigură, pentru fiecare copil/tânăr aflat în evidența sa, evaluarea competențelor, deprinderilor, aptitudinilor, potențialului și a carențelor în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în context sociofamilial, utilizând instrumente adecvate și luând în considerare opinia și aspirațiile personale ale copilului/tânărului;

 • • fiecare copil/tânar aflat în evidența sistemului de protecție beneficiază de un program de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă în funcție de nevoile sale individuale și de contextul socio familial în care trăiește și se dezvoltă. Programul asigură individualizarea procesului de educație, socializare la care are dreptul fiecare copil/tânăr, coerența și continuitatea intervenției, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea liberă a opiniei, antrenarea și responsabilizarea copilului/tânărului față de propriul proces de educare și integrare socială, mobilizarea resurselor familiale;

 • • desfășoară activități structurate sau semistructurate de pregătire și stimulare a autonomizării copiilor și tinerilor, de stimulare a individualității și dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependență la independență personal;

 • • asigură desfășurarea activităților de pregătire a fiecărui copil/tânăr, în raport cu vârsta, studiile și legislația în vigoare, în vederea integrării active a acestuia pe piața muncii la părăsirea sistemului de protecție;

 • • propune proiecte și programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții în protecția drepturilor copilului;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în centru de zi vor fi prezentate detaliat Regulamentul de Organizare și Funcționare, care este elaborat de șeful centrului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • E. Centrul de zi pentru consiliere, sprijin și resurse pentru părinți și copii

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, este un serviciu de zi care sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.Totodată acesta asigură copiilor servicii destinate prevenirii abandonului școlar și instituțional prin oferirea unor mese calde și respectiv odihnă, de la caz la caz.

Atribuțiile principale ale Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

 • • desfășoară activități de informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare a serviciilor oferite și stabilește relații de colaborare cu instituții, organizații și/sau alte grupuri de suport comunitar;

 • • realizează evaluarea inițială a clienților în maxim 3 zile de la primirea solicitării;

 • • echipa centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii elaborează planul personalizat de consiliere în maxim 5 zile de la realizarea evaluării detaliate;

 • • susținerea măsurilor, acțiunilor și activităților necesare realizării în condiții optime a educației timpurii în rândul copiilor;

 • • acordă servicii de hrană și odihnă temporară pentru beneficiarii direcți, de la caz la caz;

 • • responsabilul planului personalizat de consiliere asigură desfășurarea activităților de monitorizare a cazului și propune închiderea cazului;

 • • asigură condiții optime și oferă servicii de consiliere și informare beneficiarilor săi;

 • • oferă părinților programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale;

 • • propune proiecte și programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții în protecția drepturilor copiilor;

 • • identifică potențiale beneficiare, mame și mame minore aflate în situație de risc la nivelul comunității locale sector 5;

 • • evaluează nevoile individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane din categoriile de beneficiari;

 • • asigură servicii de consiliere psihologică și socială în funcție de nevoile identificate ale beneficiarilor si familiilor acestora;

 • • derulează activități de educație sexuală precum și privind metodele contraceptive;

 • • asigurarea accesului la activitățile de planning familial;

 • • suport și orientare pentru mamele aflate în situație de risc și familiile acestora;

 • • derularea de programe specifice pentru depășirea situației de dificultate în care se găsesc beneficiarele;

 • • propune proiecte și programe specifice cu reprezentantii ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții în protecția drepturilor copiilor;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în centru de zi vor fi prezentate detaliat în proceduri și în ROI care sunt elaborate de șeful centrului și aprobate de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5.

Art. 74. Centrul Social-Comunitar "Ferentari"

Centrul Social-Comunitar "Ferentari" este un serviciu de asistență socială fără personalitate juridică organizat în subordinea DGASPC Sector 5 și care are drept obiect de activitate îmbunătățirea accesului persoanelor aflate în situații de risc, în special a celor de etnie rommă, la servicii sociale integrate de: informare, consiliere socială și vocațională, activități educative și culturale, sprijin în găsirea unui loc de muncă, depășirea unor situații de criză, activități de socializare și petrecere a timpului liber, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, acces la o Bancă de produse.

Centrul Social-Comunitar "Ferentari" - îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • realizează informarea comunității cu privire la serviciile pe care le oferă Centrul Social-Comunitar "Ferentari": banca de produse; sala de lectură; spațiu de recuperare-socializare; punct de închiriat jucării; orientare vocațională și profesională;

 • • desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • • asigură accesul beneficiarilor la serviciile oferite în cadrul centrului: banca de produse alimentare și nealimentare, biblioteca și sala de lectură, spațiu de recuperare și socializare, punct de închiriat jucării;

 • • desfășoară activități cu beneficiarii centrului în vederea susținerii acestora sau a familiilor 5                                     3                                                                                                                        3

lor aflate în risc de excluziune socială;

 • • colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sector 5, cu alți furnizori de servicii sociale, organisme private autorizate sau structuri ale societății civile în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a accesării acestor servicii de către grupurile vulnerabile, aflate în risc de excluziune socială;

 • • asigură activități de socializare în vederea prevenirii riscului de excludere socială a unor categorii precare, aflate în risc de excluziune;

 • • asigură activități pentru formarea deprinderilor de viață independentă și creșterea stimei de sine a beneficiarilor centrului în funcție de vârsta, nevoile identificate ale acestora și gradul de maturizare;

 • • se preocupă de formarea unui optim motivațional în scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional pentru beneficiarii centrului;

 • • sprijină beneficiarii centrului și identifică măsuri alternative de integrare socio-profesională a acestora;

 • • asigurarea, prepararea și servirea unei mese calde pe zi copiilor care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Centrului Social-Comunitar "Ferentari";

 • • urmărește îmbunătățirea abilităților parentale, sprijinirea familiilor monoparentale și facilitarea accesului, prin informare și referire, la servicii de creștere și îngrijire a copiilor;

 • • inițiază activități specifice în vederea integrării pe piața muncii, calificare/recalificare a beneficiarilor centrului.

Art. 75. Biroul Organizare și Funcționare Creșe îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • • asigură primirea, verificarea și selectarea dosarelor privind includerea în programele creșelor;

 • • asigură activitatea de distribuție a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • • coordonează si monitorizează activitatea Cresei "Sf Stelian";

 • • coordonează si monitorizează activitatea Cresei "Ariei si Aurora";

 • • coordonează și monitorizează activitatea Creșei "Sf Andrei";

 • • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului executiv/directorului executiv adjunct, care au legătură cu specificul activității biroului și al Direcției Generale.

Creșa „Sf. Stelian”

Creșa "Sf. Stelian" este componentă funcțională a DGASPC Sector 5, având drept scop asigurarea creșterii, educării și supravegherii medicale a copiilor în vârstă de până la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în muncă, se află în perioada de efectuare a studiilor sau în alte situații care determină imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Creșa "Sf. Stelian" asigură creșterea, educarea și supravegherea medicală a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar în situația în care copilul antepreșcolar împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul creșei până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani atât în regim săptămânal, cât și în regim de zi.

Creșa "Sf. Stelian" este condusă de un șef de creșă. Acesta este numit în funcție de către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 prin dispoziție în urma unui concurs organizat pe baza legislației și a normelor în vigoare. Candidații pentru ocuparea postului de șef trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată, în domeniul științelor socio-umane sau medicale. 5            9

Serviciile oferite copiilor au la bază contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, îcheiat între părinți/reprezentanții legali ai copilului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

înscrierea copiilor la creșă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinților/reprezentanților legali ai copiilor, în baza procedurii de admitere și în conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 în limita locurilor disponibile.

Actele necesare înscrierii copiilor la creșă:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori, și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • d) adeverința de venit pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fișa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • g) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) și g) împreună cu avizul epidemiologie se prezintă în momentul în care copilul este admis în programul creșei.

Creșa „Sf. Stelian” are următoarele atribuții:

 • • efectuarea triajului epidemiologie zilnic și examinarea generală a copiilor la primirea în creșă cel puțin o dată pe săptămână, de regulă la revenirea copiilor din familie;

 • • monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate în fișele copiilor;

 • • stabilirea periodică a controalelor și a măsurilor curative-profilactice si de educație;

 • • efectuarea de sondaje la primirea copiilor în creșă, precum și a triajului epidemiologie al copiilor;

 • • examinarea copiilor reținuți la izolator și luarea măsurilor care se impun având în vedere starea de sănătate a acestora;

 • • urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale și a controalelor periodice privind dezvoltarea fizică și psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidența specială;

 • • colaborarea cu medicul de famile, precum și cu familia;

 • • organizarea și controlarea permanentă a activității personalului medico-sanitar;

 • • întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesională a personalului medico-sanitar;

 • • controlarea inopinantă a stării igienico-sanitare a tuturor încăperilor;

 • • controlarea zilnică a modului de păstrare, depozitare, manipulare și pregătire a alimentelor și ingredientelor pentru masa copiilor;

 • • controlarea zilnică a întocmirii și diferențierii meniurilor pe grupe de vârste, modul cum s-a efectuat calculul caloriilor și a principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte;

 • • instruirea personalului în vederea respectării normelor de protecția muncii și asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

 • • organizarea și realizarea activităților privind programul de viață al copiilor (toaleta, îmbrăcarea, dezbrăcarea, curățenia) în vederea formării bunelor deprinderi ale copiilor;

 • • asigurarea activității de curățenie, aerisire și igienizare a tuturor spațiilor în care se desfășoară activiățile creșei;

 • • asigurarea utilizării corespunzătoare în condiții de igienă optimă a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum și a echipamentului copiilor existent în dotarea patrimonială a creșelor;

 • • controlarea activității de spălare și călcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • • luarea măsurilor necesare creșterii rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • • asigurarea unui program complex, adaptat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

 • • luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;

 • • acordarea primului ajutor și a îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau izolare la domiciliu;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul creșei vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare care este elaborat de șeful de creșă și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Creșa "Sf. Andrei0

Creșa "Sf. Andrei" este componenta funcțională a DGASPC Sector 5, având drept scop asigurarea creșterii, educării și supravegherii medicale a copiilor în vârstă de până la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în muncă, se află în perioada de efectuare a studiilor sau în alte situații care determină imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Creșa "Sf.

Andrei" asigură creșterea, educarea și supravegherea medicală a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar în situația în care copilul antepreșcolar împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul creșei până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani atât în regim săptămânal, cât și în regim de zi.

Cresa "Sf. Andrei" este condusă de un sef de cresă. Acesta este numit în funcție de către 3                                                                                                                           3                                3                                                                                                  3

Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 prin dispoziție în urma unui concurs organizat pe baza legislației și a normelor în vigoare. Candidații pentru ocuparea postului de șef trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durata în domeniul științelor socio-umane sau medicale.

Serviciile oferite copiilor au la bază contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, încheiat între părinți/reprezentanții legali ai copilului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

înscrierea copiilor la creșă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinților/reprezentanților legali ai copiilor, în baza procedurii de admitere și în conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 în limita locurilor disponibile.

Actele necesare înscrierii copiilor la creșă:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori, și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • d) adeverința de venit pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fișa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • g) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) și g) împreună cu avizul epidemiologie se prezintă în momentul în care copilul este admis în programul creșei.

Creșa "Sf. Andrei" are următoarele atribuții:

 • • examinarea generală a copiilor la primirea în creșă cel puțin o dată pe săptămână, de regulă la revenirea copiilor din familie;

 • • monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate în fișele copiilor;

 • • stabilirea periodică a controalelor și a măsurilor curativ-profilactice și de educație;

 • • efectuarea de sondaje la primirea copiilor în creșă, precum și a triajului epidemiologie zilnic al copiilor;

 • • examinarea copiilor reținuți la izolator și luarea măsurilor care se impun având în vedere starea de sanatate a acestora;

 • • urmărirea înregistrărilor, rezultatele examenelor medicale și a controalelor periodice privind dezvoltarea fizică și psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidența specială;

 • • colaborarea cu medicul de familie și cu ceilalți specialiști precum si cu familia;

 • • organizarea și controlarea permanentă a activității personalului medico-sanitar;

 • • întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesională a personalului;

 • • controlarea inopinata a stării igenico-sanitara a tuturor incaperilor cresei;

 • • controlarea zilnică a modului de păstrare, depozitare, manipulare, tratare și pregătire a alimentelor și ingredientelor pentru masa copiilor;

 • • controlarea zilnică a întocmirii și diferențierii meniurilor pe grupe de vârste, modul cum s-a efectuat calculul caloriilor și a principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte;

 • • instruirea personalului în vederea respectării normelor de protecția muncii și asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

 • • organizarea și realizarea activităților privind programul de viață al copiilor (toaleta, îmbrăcarea, dezbrăcarea, curățenia) în vederea formării bunelor deprinderi ale copiilor;

 • • asigurarea activității de curățenie, aerisire și igienizare a tuturor spațiilor în care se desfășoară activitățile creșei;

 • • asigurarea utilizării corespunzătoare în condiții de igienă optimă a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum și a echipamentului copiilor, existente în dotarea patrimonială a creșelor;

 • • controlarea activității de spălare și călcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igenico-sanitare;

 • • luarea măsurilor necesare creșterii rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • • asigurarea unui program complex, adaptat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

 • • luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;

 • • acordarea primului ajutor și a îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, accidentare până la anunțarea părintelui/reprezentantului legal al copilului și/sau amplasare în izolator;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul creșei vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare care este elaborat de șeful de creșă și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Creșa "Ariei și Aurora”

Creșa "Ariei și Aurora" este componenta funcțională a DGASPC Sector 5, având drept scop asigurarea creșterii, educării și supravegherii medicale a copiilor în vîrstă de până la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în muncă, se află în perioada de efectuare a studiilor sau în alte situații care determină imposibilitatea supravegherii permanente a acestora.

Creșa "Ariei și Aurora" asigură creșterea, educarea și supravegherea medicală a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar în situația în care copilul antepreșcolar împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul creșei până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

Cresa "Ariei si Aurora" este condusă de un sef de cresă. Acesta este numit în funcție de 9                            9                                                                                             5                               5                                                                                       5

către Directorul Executiv al DGASPC Sector 5 prin dispoziție în urma unui concurs organizat pe baza legislației și a normelor în vigoare. Candidații pentru ocuparea postului de șef trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor socio-umane sau medicale.

Serviciile oferite copiilor au la bază contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, încheiat între părinți/reprezentanții legali ai copilului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

înscrierea copiilor la creșă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinților/reprezentanților legali ai copiilor, în baza procedurii de admitere și în conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 în limita locurilor disponibile.

Actele necesare înscrierii copiilor la creșă:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori, și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • d) adeverința de venit pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fișa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • g) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) și g) împreună cu avizul epidemiologie se prezintă în momentul în care copilul este admis în programul creșei.

Creșa "Ariei și Aurora" are următoarele atribuții:

 • • examinarea generală a copiilor la primirea în creșă cel puțin o dată pe săptămână, de regulă la revenirea copiilor din familie;

 • • monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate în fișele copiilor;

 • • stabilirea periodică a controalelor și a măsurilor curativo-profilactice și de educație;

 • • efectuarea de sondaje la primirea copiilor în creșă, precum și a triajului epidemiologie al copiilor;

 • • examinarea copiilor reținuți la izolator și luarea măsurilor care se impun având în vederea starea de sănătatate a acestora;

 • • urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale și a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica și psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidența specială;

 • • colaborarea cu medicul de familie, cu ceilalți specialiști, precum și cu familia;

 • • organizarea și controlarea permanentă a activității personalului medico-sanitar;

 • • întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesională a personalului medico-sanitar;

 • • controlarea inopinantă a stării igienico-sanitară a tuturor încăperilor creșei;

 • • controlarea zilnică a modului de păstrare, depozitare, manipulare, tratare și pregătire a alimentelor și ingredientelor pentru masa copiilor;

 • • controlarea zilnică a întocmirii și diferențierii meniurilor pe grupe de vârstă, modul cum s-a efectuat, calculul caloriilor și a principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte;

 • • instruirea personalului în vederea respectării normelor de protecția muncii și asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

 • • organizarea și realizarea activităților privind programul de viață al copiilor ( toaleta, îmbrăcarea, dezbrăcarea, curățenia în vederea formării bunelor deprinderi ale copiilor;

 • • asigurarea activității de curățenie, aerisire și igienizare a tutror spațiilor în care se desfășoară activitățile creșei;

 • • asigurarea utilizării corespunzătoare în condiții de igienă optimă a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum și a echipamentului copiilor exiustente în dotarea patrimonială a creșelor;

 • • controlarea activității de spălare și călcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare;

 • • controlarea zilnică a modului de păstrare, depozitare, manipulare și pregătire a alimentelor și ingredientelor pentru masa copiilor;

 • • luarea măsurilor necesare creșterii rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • • asigurarea unui program complex, adaptat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

 • • luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea bolilor tansmisibile;

 • • acordarea primului ajutor și a îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau izolare la domiciliu;

 • • toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul creșei vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare care este elaborat de șeful de creșă și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 76. Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală pentru Copii

Activitățile derulate în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală pentru Copii contribuie la prevenirea marginalizării sociale, susține procesul de școlarizare a copiilor și va reduce riscul de abandon școlar în rândul copiilor care provin din familii defavorizate.

Activitățile din acest centru au caracter multifuncțional și transdisciplinar fiind grupate pe grupe de vârstă și pe domenii de interes, cum ar fi:

 • • dezvoltarea personală a copilului (educația timpurie prin joc un factor fundamental în dezvoltarea abilităților de motricitate, orientare în spațiu și recunoașterea obiectelor și persoanelor, dezvoltare personală, curaj și inițiativă, cursuri de atitudine, comportament și limbaj pentru copii, cursuri pentru dezvoltarea atenției, a puterii de concentrare și a gândirii strategice a copiilor);

 • • dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul științelor umaniste (cursuri limbi străine, lecturi, concursuri de literatură și cultură generală);

 • • dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul științelor reale (cursuri de fizică aplicată, informatică, jocuri logice);

 • • artă (arta decorativă, pictura, canto, modelaj, actorie/cinematografie, teatru);

 • • educație fizică (piscină/cursuri de înot, karate, șah);

 • • educație sanitară;

 • • educație rutieră;

 • • activități specifice unui centru de zi pentru copii din grupa de vârsta 5 ani - 14 ani (găzduire temporară inclusiv cu o cameră de odihnă, sprijin în efectuarea temelor, activități de consiliere a copiiilor și părinților, oferirea de hrană).

CAP.VI. RELAȚIILE FUNCȚIONALE ÎNTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL DGASPC SECTOR 5

Art. 77. Serviciile, birourile, compartimentele și celelalte componente ale DGASPC Sector 5 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal al lucrărilor al căror obiect implică colaborarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

CAP. VIL DISPOZIȚII FINALE

Art. 78. Toți salariații DGASPC Sector 5 au obligația de a îndeplini atribuțiile cuprinse în fișa postului, precum și cele rezultate din actele normative în vigoare.

Conducerea DGASPC Sector 5 poate însărcina salariații să îndeplinească și alte atribuții decât cele prevăzute din fișa postului potrivit funcției ocupate și studiilor absolvite, altele decât cele din domeniul de activitate al serviciului unde sunt încadrați, în cazul în care un alt serviciu/birou înregistrează întârzieri în realizarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii activității de ansamblu a DGASPC Sector 5.

Art. 79. Personalul DGASPC Sector 5 răspunde penal, material, disciplinar sau administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru abateri de la etica și deontologia profesională.

Art. 80. Salariații DGASPC Sector 5 au obligația să asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor și a documentelor din compartimentele respective.

Art. 81. Neîndepfinirea integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii și salarizării.

Art. 82. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se va comunica tuturor salariaților DGASPC Sector 5, pentru luare la cunoștință.

Art. 83. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5.

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr../£^../06.08.2020Direcția Resurse Umane și Juridic

Director Executiv Adjunct


Direcția Strategii și Programe în Domeniul Asistenței Sociale Director Executiv Adjunct


Direcția Economică

Director Executiv Adjunct


Direcția Socială

Director Executiv Adjunct


Direcția Protecția Copilului

Director Executiv Adjunct

Nr. posturi total: 1.869

Din care:


Funcții publice total:

297

Funcții publice conducere:

32

Funcții publice execuție:

265• Funcții contractuale total:

• Funcții contractuale conducere:

• Funcții contractuale execuție: