Hotărârea nr. 164/2020

Hotărârea nr. 164/30.07.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative înregistrat sub nr. DATJ 48/29.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 60282/29.07.2020;

Referatul constatator înregistrat sub nr. 52942/06.07.2020, prin care propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Coroblea Cristina;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. d), alin. (3), alin. (6), alin. (10), alin. (15), și art. 602 din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 77/23.03.2020.

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 al in.( I), art. 243 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina și se declară vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Local al Sectorului 5;

Art. 2 Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de lege;

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ,/6 4 Z30.07.2020