Hotărârea nr. 162/2020

Hotărârea nr. 162/30.07.2020 privind acceptarea de către D.G.A.S.P.C. sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACCEPTAREA DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 A LEGATULUI CU TITLU PARTICULAR AUTENTIFICAT SUB NR. 1018/14.05.2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 60131/29.07.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate și Societate Civila;

Dat fiind Testamentul autentificat sub nr. 1018/14.05.2015 de către

Societatea Profesională Notariala POPA MARIANA-TAMARA si ASOCIAȚII, cu sediul în Mun.București, str.Radu Beller nr.6, bl.20, sc.C, ap 50, sector 1, prin care testatoarea

, decedată la data de 21.08.2019, lasă Centrului de Primire Copii în Regim de Urgență Cireșarii, cu sediul în Municipiul București, str. Aron Florian nr. 5, sector 2 și Centrului de Plasament Cireșarii 2 cu sediul în Municipiul București , str. Prelungirea Ferentari nr. 72-74, sector 5, în cote egale de Vi (jumătate) pentru fiecare,

, împreună cu toate bunurile din acesta, precum și Citatia nr. 197/10.06.2020, emisă de Biroul Individual Notarial Simion Cristina-Denisa, cu sediul in București, Bd.Ion Mihalache nr.42-52, bl.35, sc.D, et.l, ap.121. sector 1. în Dosarul succesoral nr. 96/2020 și înregistrată sub nr.61692/19.06.2020 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Ținând seama de H.C.L. Sector 5 nr. 82/24.12.2004, privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, precum și de H.C.L. Sector 5 nr. 69/23.03.2020, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

în conformitate cu prevederile art. 205, art. 208 teza I, art. 209 alin. (1) art.553 alin.(l) și (4), art.557, art. 987 alin. (1) și alin. (4), art. 1057 și art. 1103 alin.(l) și alin. (2) lit.„c„ Cod civ;

în temeiul art. 113 alin. (1) și (2) și art. 128 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 116 și art. 127 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 1 și art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare ale direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București, aprobat prin H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit.b), art 139 alin.(2), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se ia act de moștenirea în cota de Vz (jumătate) din

situat în Mun. București,                                               sector

cu Nr.cadastral 252868-C1-U36 și înscris în CF nr.252868-Cl-U36 și din toate bunurile existente în acesta, lăsată Centrului de Primire în Regim de Urgență Cireșarii 2, cu sediul în Municipiul București, str. Prelungirea Ferentari nr. 72-74, sector 5, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 5 cod fiscal 17104480 conform Testamentului autentificat sub nr. 1018/14.05.2015 de către notar public Duminica Aniela- Societatea Profesională Notarială Popa Mariana-Tamara si Asociații.

ART.2. Se împuternicește directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare acceptării legatului cu titlu particular prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri.

ART.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ASEMNEAZÂ, L SECTOR 5 ȚA PETRESCU


Nr. jgj; Z30.07.2020