Hotărârea nr. 161/2020

Hotărârea nr. 161/30.07.2020 privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.60252/29.07.2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 15335/24.07.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (7), lit.b), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. p) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5, conform anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5 și DGASPC Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Sectorului 5

Elena Luminița PETRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, TANDRU SEBASTIAN LAZAROV

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. !£ț /30.07.2020

METODOLOGIE DE LUCRU în vederea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care pot fi înhumate persoanele decedate pe raza Sectorului 5, fiind structurată în 4 capitole, după cum urmează:

 • 1. Cadrul legal general;

 • 2. Definiții și abrevieri;

 • 3. Selecția beneficiarilor;

 • 4. Acordarea efectivă a serviciului social sub forma înhumării persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.

 • 1. Cadrul legal general

 • ♦ Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

 • ♦ Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/30.05.2019;

 • ♦ OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • 2. Definiții

în sensul prezentei metodologii, în conformitate cu legislația în vigoare, următorii termeni se definesc astfel:

 • • Asistența socială - măsurile și acțiunile specifice care au drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

 • • Beneficiarul - persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

 • • Eligibilitatea - setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale;

 • • Grupul vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială;

 • • Serviciile comunitare - serviciile sociale organizate într-o unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu și privesc serviciile acordate la domiciliu și în centre de zi, precum și serviciile rezidențiale adresate exclusiv cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă; sunt similare cu serviciile sociale acordate în comunitate;

 • • Persoana decedată nedeclarată de familie sau fără susținători legali - persoana are la data decesului sau la data descoperirii cadavrului este considerată singură, fără urmași sau a cărei familie ori aparținători legali sunt necunoscuți;

 • • Aparținătorii - membrii familiei, susținătorii sau reprezentanții legali ai defunctului (părinți, copii, frați, surori, curator, tutori etc.), precum și orice alte persoane prevăzute în legislația aplicabilă;

Abrevieri

 • 1. ACCU - Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

 • 2. DGPMB - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • 3. INML - Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

 • 3.Selecția beneficiarilor

Prevederile prezentei hotărâri se aplică atunci când se produce decesul persoanei care a locuit pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și aparținătorul legal, de asemenea domiciliat pe raza Sectorului 5, se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor familiale ce îi revin, din următoarele motive:

 • • este plecat din localitate/țară;

 • • starea de sănătate este precară;

 • • nu dispune de resursele financiare necesare demarării procedurilor de înhumare;

 • • refuză, din varii motive să îndeplinească demersurile necesare înmormântării;

 • • este minor sau persoană cu vârsta înaintată;

 • • execută o pedeapsă privativă de libertate;

 • • alte situații temeinic justificate.

 • 4. Acordarea efectivă a serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5

înhumarea persoanelor decedate care au locuit pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, se face în cimitirele Municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

In situația în care persoanele decedate au deținut locuri de veci în cimitirele Municipiului București, înhumarea se poate face în acestea, decontarea fiind asigurată de DGASPC Sector 5, la cererea societăților comerciale de prestări servicii funerare și a ACCU. In sensul acesta, reprezentanților ACCU li se va transmite de către reprezentanții DGASPC Sector 5 sau de orice altă parte interesată, în original sau fotocopie, actul de concesiune existent pe numele defunctului.

Constatarea decesului se face de către următoarele persoane:

 • • medicul legist, în cazul cadavrelor găsite și depuse la INML;

 • • medicul circumscripției sanitare sau alt medic abilitat în sensul acesta, în cazul decesului produs la domiciliul/în afara unităților sanitare;

 • • medicul unității sanitare, în cazul persoanei decedată în spital.

Sesizarea DGASPC Sector 5, cu privire la persoanele decedate pe raza Sectorului 5 se face prin:

 • 1. prezentarea aparținătorilor la sediul instituției;

 • 2. telefonic;

 • 3. intermediul persoanelor din cadrul instituției;

 • 4. folosirea oricărui mijloc electronic.

în urma sesizării primite, reprezentanții DGASPC Sector 5 se vor deplasa la adresa indicată în sesizare ca fiind locul în care persoana care a domiciliat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 a decedat.

Reprezentanții DGASPC Sector 5 semnează și păstrează o copie a procesului-verbal întocmit de poliția română la fața locului, confirmând astfel prezența defunctului la locul indicat în sesizare.

Urmare verificărilor efectuate cu prilejul identificării cadavrului, inspectorii DGASPC Sector 5 vor întocmi un raport de teren care cuprinde date despre persoana decedată, datele de identificare ale aparținătorilor, adrese de contact și numere de telefon. Totodată, se solicită intervenția firmei de prestări servicii de înhumare, în vederea ridicării cadavrului.

în scopul declarării decesului, actul de identitate al decedatului, precum și negația eliberată de Serviciul Omoruri, unde este cazul, sunt predate reprezentantului DGASPC Sector 5 de către agenții de poliție. Dacă nu este identificat actul de identitate al persoanei decedate, reprezentanții DGASPC Sector 5 solicită Direcției de Evidență a Persoanei eliberarea unei adeverințe cu datele de stare civilă ale defunctului, pe care o vor transmite firmei de prestări servicii de înhumare. Pentru persoanele al căror deces este declarat la mai mult de 48 de ore de la momentul producerii, se impune emiterea documentului prin care se autorizează înregistarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului, de către procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

Locuințele situate pe raza Sectorului 5, care se aflau în proprietate privată în care sunt descoperite persoanele decedate, se sigilează de către organele judiciare, după ridicarea cadavrului pentru efectuarea necropsiei sau de către reprezentantul DGASPC Sector 5 ( dacă decesul nu reprezintă caz medico-legal).

Reprezentanții DGASPC Sector 5 se prezintă la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, în termen de maximum 24 ore de la declarația de înregistrare a decesului, cu adeverința de înhumare, locul de înmormântare urmând a se asigura gratuit, în vederea repartizării unui loc de înhumare. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane va emite repartiția, în termen de 24 ore de la înregistrarea solicitării, cu menționarea cimitirului unde se va face înhumarea.

Declararea decesului se face la Direcția de Evidență a Persoanei din cadrul Primăriei Sector 5 de următoarele persoane:

 • • reprezentanții DGASPC Sector 5;

 • • orice persoană interesată;

 • • persoanele delegate din partea unităților sanitare.

Pentru persoanele decedate în unități sanitare/centre rezidențiale, persoanele delegate din partea unității împuternicite să declare decesul, se prezintă la sediul DGASPC Sector 5, cu o solicitare de înhumarea persoanei decedate pe raza Sectorului 5.

DGASPC Sector 5, în baza documentelor justificative obținute, va face demersurile necesare pentru înmormântarea persoanelor decedate.

Firma de prestări servicii de înhumare va asigura:

 • a) confecționarea / achiziționarea sicriului și a însemnului religios cu înscrierea numelui decedatului și a anului decesului;

 • b) transportarea de la locul de depunere la cimitir;

 • c) orice altă prestație necesară și utilă legată de înmormântare.

Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane va lua următoarele măsuri:

 • a) săparea gropilor;

 • b) oficierea slujbei de înhumare;

 • c) înhumarea decedaților;

 • d) orice altă activitate necesară înmormântării.

Manipularea cadavrelor în vederea înhumării, în cadrul spitalelor sau INML se face de către personalul acestor unități, iar pentru celelalte situații se face de către societatea comercială cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii.

DGASPC Sector 5, la cererea societății comerciale de prestări servicii funerare contractante și a ACCU, virează în contul acestora cheltuielile de înmormântare, pe baza facturilor prezentate în prealabil, în vederea decontării.

în urma sesizării înregistrate la DGASPC Sector 5, se întocmește de către reprezentanții instituției câte un dosar, care poate cuprinde, de la caz la caz, copia procesului-verbal întocmit de poliția română aflată la fața locului, declarație vecini/cunoștințe privind aparținătorii defunctului, dovada emisă de Poliția Omoruri din care reiese că defunctul nu este caz medico-judiciar, documente/declarații scrise ale aparținătorilor legali din care reiese că nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale, referatul de specialitate în care este prezentată situația aparținătorilor, informații referitoare la persoana decedată și calculul total al cheltuielilor efectuate, documentul prin care se autorizează înregistarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului, emis de procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, adeverința de înhumare, certificat medical de constatare al decesului, extrasul din registrul de deces emis de Serviciul de Stare Civilă, dovada de concesionare a unui loc de înhumare pe 7 ani, emisă de Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, copia facturilor prezentate în vederea decontării de către Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și firma de servicii de înhumare, dovada achitării de către DGASPC Sector 5, a cheltuielilor cu înmormântarea efectuate, atât de Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cât și de firma de servicii de înhumare.

Toate dosarele întocmite în mod individual se vor păstra în arhiva instituției pentru o perioadă de 3 ani de zile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEB ASTIAN LAZAROV h * / 1               \