Hotărârea nr. 157/2020

Hotărârea nr. 157/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI -2020.07.24-02 din data de 24.07.2020;

- Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 58980/24.07.2020,

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), art.139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada 01 august 2020 - 30 septembrie 2021, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprinse în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZ.

SECRETAR GENE^


ENTRU LEGALITATE L AL RECTORULUI 5,


PREȘED]

ALEXANDRU

Nr. /30.07.2020

ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. 7^/30.07.2020

privind aprobarea proiectului „#FAPTE : STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

  • 1. „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

  • a. Organizator: Centrul Cultural și dc Tineret „Ștefan lordache”,

  • b. Descriere: Centrul Cultuial și de Tineret „Ștefan lordache” își propune implementarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”, care visează susținerea unui număr de 500 de studenți, locuitori ai Sectorului 5, prin instituirea unor burse, care să vină în sprijinul acestora în procesul de învățământ, susținând activitatea acestora, precum și a părinților acestora, locuitori ai Sectorului 5, într-un amplu program pentru perioada 01 august 2020 — 30 septembrie 2021 . Bursele se vor acorda studenților care au minim media 8,50 și un venit sub salariul mediu pe membru de familie, cu condiția să fie studenții la învățământul de zi, la forma de învățământ de stat la buget cât și pentru cei care îsi continuă definitivarea studiilor de masterat. Pentru studentii din anul I se acordă burse începând cu semestrul II. Instituția nostră a derulat de-a lungul timpului o serie de proiecte menite să sprijine elevii din Sectorul 5, având ca obiectiv încurajarea, susținerea și promovarea performanței în orice domeniu, atât în procesul de învățământ cât și în plan social.

Acest program își propune să dezvolte relația dintre administrația publică locală și societatea civilă, în speță studenții din Sectorul 5, să fie un factor de coeziune și de stabilitate socială, mizând pe faptul că sprijinul acordat acestor studenți poate avea efect pe termen mediu și lung în limitarea migrației tinerilor absolvenți și determinarea acestora să se implice în activități sociale și în dezvoltarea societății românești, dezvoltarea Sectorului 5.

Implementarea acestui proiect ambițios presupune crearea unui cadru de colaborare extins între administrația publică și unitățile de învățământ din sistemul universitar. Studenții vor fi selectați din locuitorii Sectorului 5 pe baza criteriilor stabilite, în baza unei cereri si a unui dosar depus de către aceștia la sediul instituției noastre.

c.

d.

e.

f.


Bugetul estimativ este de aproximativ 3.000.000 lei.

Studenți locuitori ai Sectorul 5 implicați în proiect: 500.

Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : minim 500 de familii cu copii studenți locuitori ai Sectorul 5;

Perioadă de desfășurare: 01 august 2020 — 30 septembrie 2021.

PREȘ ALEXANDRUDINȚĂ, ÎAZAROV