Hotărârea nr. 156/2020

Hotărârea nr. 156/30.07.2020 privind aprobarea proiectului ,,HASTAG SCHOOL”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”HASHTAG SCHOOL”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2020.07.24-02 din data de 24.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 58978/24.07.2020;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin.(l), art.140 alin (1), art.166 alin. (2) lit. m) din și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul ”HASHTAG SCHOOL”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația Musicando Con Adina Sima, CUI 33290693, având sediul în Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 39, jud. Argeș, IBAN RO24BTRLRONCRT0277229202, deschis la Banca Transilvania, sucursala Pitești, în perioada 29.07.2020 - 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” -20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZ

SECRETAR GENU


PENTRU LEGALITATE AL AL SECTORULUI 5, ITA PETRESCU__

TORULUI 5,

SSCU__


ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. /5g/30.07.2020

privind sprijinirea proiectului ”HASHTAG SCHOOL”

  • a. „HASHTAG SCHOOL”

  • b. Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația Musicando Con Adina Sima, CUI 33290693, având sediul în Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 39, jud. Argeș, IBAN RO24BTRLRONCRT0277229202, deschis la Banca Transilvania, sucursala Pitești;

  • c. Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, intenționează să implementeze proiectul cultural - educativ ”HASHTAG SCHOOL”, episod pilot din serialul cu același nume, care își dorește să atraga atenția asupra acestor aspecte legate de direcția înspre care se îndreaptă elevii de astăzi. ”Hashtag School”, reprezintă viața dintr-o școală privată, cu un sistem de predare bazat pe ultimele tehnologii, unde materiile au denumiri adaptate acestei ere, cu denumiri preluate din limbajul intemetului, tik-ologie, youtub-ică, acestea fiind doar câteva exemple. ”Hashtag school” reprezintă evoluția unei societăți eliberate de restricțiile comuniste, dar și de schimbările tehnologice apărute în ultimele două deceni, de informatizarea și tehnologizarea tuturor activităților, fapt ce a dus la dezvoltarea a două lumi diferite, una a generației celor născuți înainte de 1989 și alta a celor născuți după anul 1995, moment de la care tehnologia a luat avânt în dezvoltare și a evoluat ajungând astăzi să îndeplinească orice activitate realizată până nu de mult de om.

Având în vedere caracterul proiectului propus, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” consideră că impactul benefic pe care proiectul îl poate avea la nivelul Sectorului 5, modelul colaborativ pe care îl propune acesta, precum și posibilitățile de replicare ale acestuia în alte medii educaționale, culturale, socio-civice pot transforma acest proiect într-un exemplu de bune practici la nivel național, care să poată fi preluat și implementat de mai multe autorități locale, cu beneficii reale pentru locuitori Sectorului 5.

Beneficiari direcți: membri ai comunității locale din Sectorul 5, publicul cinefil, telespectatorii TV NETFLIX, minimum 15.800.000 de abonați la sfârșitul lunii mai, locuitorii Sectorului 5;

  • d. Locație: Sectorul 5, București;

  • e. Perioadă de desfășurare: iulie-decembrie 2020.

  • f. Bugetul este de 150.000 lei, reprezentând aproximativ 18% din valoarea proiectului.