Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea nr. 155/30.07.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SECTOR 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5, înregistrat sub nr. 59014/24.07.2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 15238/23.07.2020;

Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art.85 alin. (5) din Legea nr.448/2006 privind privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8, din H.G. nr.430/2008, privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 după cum urmează:

  • a) președinte - Chiriță Felicia;

  • b) medic - Pisică Carmen;

  • c) reprezentant Fundația Estuar - Simion Ximena;

  • d) psiholog - Ganea Georgeta;

  • e) asistent social - Ciorobea Angela Nicoleta.

Art.2 începând cu data prezentei, orice altă prevedere contrară se abrogă.

Art.3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative -Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. iSS' /30.07.2020