Hotărârea nr. 154/2020

Hotărârea nr. 154/30.07.2020 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5 şi aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap mediu, accentuat sau grav, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social înregistrat sub nr. 59010/24.07.2020;

Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de către directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat sub nr. 15238/23.07.2020;

Ținând seama de avizele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, respectiv al Comisiei Protecției Sociale, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art.4, art. 5 lit. “a”, “b”, “c”, “e”>” i” ,”r”, art. 9 alin. (I) lit. “c”, art.l 1 lit.b, art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) și alin. (3), art. 20 alin. (I), art. 79 alin. (1) și (2) și art. 81 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art. 3 lit. a și c, art. 6 lit. d din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale FLC.G.M.B nr.330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit.b, art.139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.p și art.243 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.L Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare lunară de 100 lei, persoanelor adulte încadrate în gradul de handicap grav, accentuat sau mediu, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Metodologia de lucru anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.2. Se aprobă Metodologia de lucru utilizată pentru implemetarea acestui proiect social, așa cum este prezentată în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.26/26.01.2018 privind completarea H.C.L Sector 5 nr.45/25.08.2016.

ARTA. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


emnează, Secretar General Sect

Elena Luminița Pe
seuAnexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. Iji /30.07.2020

METODOLOGIE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidente pe raza Sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care persoanele adulte încadrate în grad de handicap mediu, accentuat sau grav care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5, pot beneficia de tichete sociale cu o valoare lunară de 100 lei, în vederea achiziționării de produse alimentare, farmaceutice și aparatură medicală.

 • I. Cadrul legal general

 • • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • H.C.G.M.B nr.330/2017 privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

 • • Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • II. Definiții

în sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

 • a) Tichet social - instrument care oferă un control asupra modului în care titularii dreptului utilizează fondurile primite ca beneficiu social și care indică valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziționate în baza acestuia;

 • b) Bunuri/Servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor sociale - produse alimentare, farmaceutice, de igienă personală și aparatură medicală;

 • c) Persoanele cu dizabilități reprezintă acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.

 • III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

 • > domiciliul sau reședința stabilit(ă) în mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă persoanelor adulte încadrate în gradul de handicap grav, accentuat si mediu care au dornici lini/reședința stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în sectorul 5; persoanelor adulte cu handicap care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc efectiv în această unitate administrativ-teritorială, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

De asemenea, persoanele adulte cu handicap grav, accentuat si mediu care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5, dar nu au domiciliul/reședința legal stabilit(ă), nu pot beneficia de tichetele sociale acordate de la bugetul local.

 • > au vârsta peste 18 ani;

 • > sunt încadrate în gradul de handicap grav, accentuat sau mediu și prezintă un certificat de încadrare în grad de handicap valabil;

 • > sunt în evidența serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 cu prestații sociale cuvenite persoanelor cu handicap, acordate conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bunurile mobilc/imobile aflate în proprietate;

 • > activele financiare deținute, respectiv depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii;

în cazul în care solicitantul deține un cont bancar cu o valoare mai mica de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

 • > acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale persoanele adulte încadrate în grad de handicap care dispun lunar de un venit mai mic sau egal cu 1.500 lei.

La stabilirea venitului lunar al persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care sunt rezidenți pe raza sectorului 5 și care depun cerere pentru acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale, nu se iau în calcul prestațiile sociale primite în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifiările și completările ulterioare și nici valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, acordat în temeiul HCGMB nr.330/2017, privind acordarea unui stimulant pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Au dreptul la beneficii sociale sub forma tichetului social mai mulți membrii ai unei familii dacă fiecare în parte îndeplinește condițiile de mai sus.

Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 1.500 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale ( prevăzute în Anexa nr.3), nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

 • IV. Cuantumul beneficiilor sociale acordate

în scopul integrării și incluziunii sociale a persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat și mediu, precum și pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora și egalizării de șanse, se acordă beneficii sociale sub forma de tichete sociale în valoare de 100 lei/lună/persoană.

 • V. Stabilirea/ suspendarea/ respingerea dreptului la beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a tichetelor are la bază cererea persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia, după caz, care se depune la sediul D.G.A.S.P.C Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele documente:

 • > xerocopie a actului de identitate;

 • > xerocopie a certificatului de încadrare în grad de handicap;

 • > xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, dacă este cazul ;

 • > sentința civilă/încheierca/dispoziția care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

 • > xerocopie a actului de identitate pentru reprentantul legal, dacă este cazul;

 • > adeverință de la angajator cu veniturile nete realizate de către persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu salariate;

 • > declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în prorietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta motodologie;

 • > în cazul personelor cu handicap care locuiesc la bloc, se va prezenta în mod obligatoriu adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari;

 • > extras de cont din luna anterioară depunerii cererii emis de unitatea bancară, dacă este cazul;

 • > declarația pe proprie răspundere pentru solicitantul care locuiește tară forme legale la o altă adresă de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sitemul informatic PATR1MVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliul/reședința solicitantului.

Soluționarea cererii se va realiza în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la DGASPC Sector 5.

Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în cel mult 15 zile de la data emiterii.

în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

în situația în care pe parcursul monitorizării acordării beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale există indicii privind neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții DGASPC Sector 5 vor efectua verificările care se impun.

Pe perioada verificărilor, acordarea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se suspendă. Suspendarea dreptului la tichete sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5, aceasta comunicându-i-se titularului în termen de 15 zile de la data emiterii.

Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că titularul îndeplinește condițiile de acordare a dreptului în discuție, atunci se va relua acordarea tichetelor sociale, titularul dreptului beneficiind inclusiv de restanțele aferente perioadei în care dreptul a fost suspendat.Reluarea acordării tichetelor sociale și acordarea drepturilor restante se realizează prin dispoziție a primarului Sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5, care se comunică în termen de 15 zile de la data emiterii.în situația în care în urma verificărilor efectuate se va constata că titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune încetarea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvcnit. încetarea dreptului la beneficii sociale și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit se vor dispune prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiilor sociale următoarele:

 • > nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • > refuzul de a oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul/resedinta solicitantului;

 • > imposibilitatea de a efectua ancheta socială la domiciliul/reședința solicitantului.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica petcntului în cel mult 15 zile de la data emiterii.

 • VI . Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, titularul are obligația de a menționa corect venitul realizat, precum și bunurile mobile și imobile deținute în proprietate de acesta, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Titularii beneficiilor sociale care au și calitatea de salariați au obligația de a depune o data la 3 luni adeverință de la angajator cu veniturile nete realizate, în caz contrar dreptul la beneficii sociale va fi suspendat sau încetat, după caz.

Titularii beneficiilor sociale au obligația să comunice DGASPC Sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri, încadrarea în grad de handicap și noul act de identitate în cazul schimbării acestuia, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Nerespectarea obligației menționată mai sus conduce la suspendarea dreptului la acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale, până la clarificarea situației.

Neprezentarea documentelor justificative solicitate, ca urmare a verificărilor efectuate la nivelul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități din cadrul DGASPC Sector 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, conduce la încetarea dreptului și, după caz, recuperarea sumelor acordate în mod necuvenit.

 • VIL încetarea dreptului la beneficii sociale

Dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații:

 • > la cererea expresă a beneficiarului;

 • > în caz de deces/declarare judecătorească a decesului/dispariției beneficiarului;

 • > în condițiile în care în urma reevaluări prin anchetă socială a situației socio-economice a titularului, se constată că persoana cu handicap în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

 • > dacă titularul dreptului refuză să colaboreze cu reprezentanții DGASPC Sector 5 și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale și în cazul verificărilor periodice;

 • > în cazul în care beneficiarul se intemează/este instituționalizat intr-un centru rezidențial pentru servicii de îngrijire specifice persoanelor cu handicap;

 • > în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa de domiciliu/reședință pe raza altei unități administrativ-teritoriale;

 • > în diverse cazuri de neprevăzute ( de ex. lipsa finanțării proiectului social etc.).

în situația în care se impune încetarea dreptului la beneficii sociale, la nivelul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități din cadrul DGASPC Sector 5 se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale, care va cuprinde:

 • • datele de identificare ale beneficiarului;

 • • motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

 • • numărul și data dispoziției prin care s-a stabilit dreptul persoanei cu handicap la acordarea beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale;

 • • data la care se propune încetarea acordării beneficiilor sociale.

Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului Sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

în cazul în care este emisă o dispoziție globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoana menționată în anexele dispoziției.

 • VIII. Acordarea efectivă a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda în limita bugetului aprobat cu această destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Titularii dreptului la beneficii sociale pot intra în posesia tichetelor sociale după cum urmează:

 • la casieria instituției, prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată;

 • la domiciliu, prin serviciile de curierat contractate de DGASPC Sector 5.

în situația în care titularul dreptului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor sociale, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al acestuia, membrii familiei sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

în cazul în care un titular al dreptului la beneficii sociale decedează înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acestea nu mai pot fi ridicate de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici tichetele sociale aflate în soldul DGASPC Sector 5, acestea urmând să fie redistribuite altor beneficiari eligibili.

Tichele sociale pot fi folosite doar în perioada de valabilitate inscripționată pe acestea.

Nu pot fi achiziționate cu tichete sociale țigări sau băuturi alcoolice.

în cazul în care se constată că au existat persoane adulte cu handicap care au beneficiat în mod necuvenit de tichete sociale, Primarul Sectorului 5 va dispune recuperarea sumelor respective de la titularul dreptului, în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

Dispoziția de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică debitorului în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Beneficiarii de tichete sociale aflați în evidențele DGASPC Sector 5 vor continua să beneficieze de acestea în măsura în care îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale prezentei hotărâri.

DGASPC Sector 5 va face toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziției Primarului Sectorului 5.

 • IX. Monitorizarea proiectului social

Monitorizarea și reevaluarea persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu incluse în proiectul de acordare a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale sunt realizate prin intermediul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități din cadrul DGASPC Sector 5 și implică:

 • • verificări semestriale efectuate la Casa Națională de Pensii Publice;

 • • verificări anuale, în sistemul informatic PATRIMVEN, efectuate după încheierea anului fiscal și actualizarea datelor în baza de date a Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • • verificări la Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazlor de Date, pentru identificarea titularilor de drepturi care au decedat sau nu mai au domiciliul stabilit pe raza sectorului 5, ori de câte ori este cazul;

 • • verificări lunare în tabelele înaintate către DGASPC Sector 5 de Serviciul Stare Civilă, cu persoanele decedate;

 • • efectuarea de anchete sociale ori de câte ori este necesar.

Prezenta metodologie cuprinde anexele atașate, care fac parte integrantă din aceasta:

Anexa nr.l - Proceduri de lucru pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități în vederea acordării tichetelor sociale;

Anexa nr.2 - Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local sub formă de tichete sociale acordate persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu;

Anexa nr.3 - Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale;

Anexa nr.4 - Ancheta social utilizată în procesul de instrumentare a dosarului.

PROCEDURI DE LUCRU pentru activitățile desfășurate ia nivelul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități în vederea acordării tichetelor sociale

 • 1. Procedură privind informarea cetățenilor/beneficiarilor

  • 1.1. Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale.

  • 1.2. Serviciul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

  • 1.3. La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat, după cum urmează:

 • • luni, între orele 14"°- 1 800;

 • • marți, miercuri și joi, între orele 800 - 1600.

Cel puțin o persoană din cadrul SDFPD este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

De asemenea, informații referitoare la acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale vor putea fi obținute de pe site-ul Primăriei sectorului 5, respectiv al DGASPC Sector 5, precum și de la info-chioșcurile situate pe raza Sectorului 5.

 • 1.4. Serviciul deține un registru de evidență privind informarea solicitanților/ beneficiarilor, în care se înscriu: numele complet al solicitantului/ beneficiarului/reprezentantului legal, tema informării, data la care s-a efectuat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea.

 • 2. Procedură de accesare a beneficiilor sociale

  • 2.1. Activitatea de soluționare a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale se organizează prin intermediul Serviciului Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități.

  • 2.2. Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la SDFPD pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

  • 2.3. Dacă solicitarea este adresată în scris, reprezentanții SDFPD vor întocmi un răspuns scris în termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările și informațiile necesare în vederea accesării beneficiilor sociale.

  • 2.4. în cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate, i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

  • 2.5. Cererea de acordare a beneficiilor sociale, însoțită de documentele justificative se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Documentele justificative care trebuie atașate cererii sunt următoarele:

 • > xerocopic a actului de identitate;

 • > xerocopie a certificatului de încadrare în grad de handicap;

 • > xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, dacă este cazul ;

 • > sentința civilă/încheierea/dispoziția care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

 • > xerocopie a actului de identitate pentru reprentantul legal, dacă este cazul;

 • > adeverință de la angajator cu veniturile nete realizate de către persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu salariate;

 • > declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile inobile/imobile aflate în prorietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta metodologie;

 • > în cazul personelor cu handicap care locuiesc la bloc, se va prezenta în mod obligatoriu adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari;

 • > extras de cont din luna anterioară depunerii cererii emis de unitatea bancară, dacă este cazul;

 • > declarația pe proprie răspundere pentru solicitantul care locuiește fără forme legale la o altă adresă de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

 • 2.5. După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC Sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul SDFPD și se repartizează unui asistent social pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

 • 2.6. In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a beneficiilor sociale și se propunere respingerea cererii.

 • 2.7. Persoana care primește și înregistrează cererea de acordare a beneficiilor sociale urmărește modul de completare a acesteia și verifică corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele aspecte:

 • • datele de identificare ale titularului și/sau reprezentantului legal;

 • • veniturile nete realizate de solicitant;

 • • bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea solicitantului, care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale.

Criterii de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale:

 • > domiciliul sau reședința stabilit(ă) în mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă persoanelor adulte încadrate în gradul de handicap grav, accentuat si mediu care au domiciliul/reședința stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în sectorul 5; persoanelor adulte cu handicap care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc efectiv în această unitate administrativ-teritorială, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

De asemenea, persoanele adulte cu handicap grav, accentuat si mediu care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5, dar nu au domiciliul/reședința legal stabilit(ă), nu pot beneficia de tichetele sociale acordate de la bugetul local.

 • > au vârsta peste 18 ani;

 • > sunt încadrate în gradul de handicap grav, accentuat sau mediu și prezintă un certificat de încadrare în grad de handicap valabil;

 • > sunt în evidența serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 cu prestații sociale cuvenite persoanelor cu handicap, acordate conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bunurile mobile/imobile aflate în proprietate;

 • > activele financiare deținute, respectiv depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii;

în cazul în care solicitantul deține un cont bancar cu o valoare mai mica de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

 • > acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale persoanele adulte încadrate în grad de handicap care dispun lunar de un venit mai mic sau egal cu 1.500 lei.

La stabilirea venitului lunar al persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care sunt rezidenți pe raza sectorului 5 și care depun cerere pentru acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale, nu se iau în calcul prestațiile sociale primite în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifiările și completările ulterioare și nici valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, acordat în temeiul HCGMB nr.330/2017, privind acordarea unui stimulant pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Au dreptul la beneficii sociale sub forma tichetului social mai mulți membrii ai unei familii dacă fiecare în parte îndeplinește condițiile de mai sus.

Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 1.500 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale ( prevăzute în Anexa nr.3), nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda în limita bugetului aprobat cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

 • 2.8. După verificarea documentației depusă în vederea acordării de beneficii sociale, se va aduce la cunoștință solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia obligația de a comunica, în scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 • 2.9. Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la acordarea de beneficii sociale (cerere, documente justificative, anchetă socială), cele emise ulterior în cadrul DGASPC Sector 5, cele emise de Primarul Sectorului 5 privind stabilirea sau încetarea dreptului la acordarea de beneficii sociale, precum și cele prezentate ulterior de beneficiar.

 • 2.10. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul SDFPD pe o perioadă de 3 luni, la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentatului legal putându-se elibera o xerocopie a acestuia. SDFPD ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

 • 2.11. Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

în situația în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la beneficii sociale se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

în cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

 • 2.12. O cerere de acordare a beneficiilor sociale poate fi respinsă din următoarele motive:

 • > nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • > refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

 • > imposibilitatea de a efectua ancheta socială la domiciliului solicitantului.

Constituie motiv de respingere a solicitării și neprezentarea tuturor documentelor justificative solicitate în vederea soluționării cererii de acordare a beneficiilor sociale.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

 • 3. Procedură privind încetarea dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale

  • 3.1. Dreptul la beneficii sociale încetează în următoarele situații:

 • > la cererea expresă a beneficiarului;

 • > în caz de deces/declarare judecătorească a decesului/dispariției beneficiarului;

 • > în condițiile în care în urma reevaluări prin anchetă socială a situației socio-economice a titularului, se constată că persoana cu handicap în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

 • > dacă titularul dreptului refuză să colaboreze cu reprezentanții DGASPC Sector 5 și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale și în cazul verificărilor periodice;

 • > în cazul în care beneficiarul se internează/este instituționalizat intr-un centru rezidențial pentru servicii de îngrijire specifice persoanelor cu handicap;

 • > în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa de domiciliu/reședință pe raza altei unități administrativ-teritoriale;

 • > în diverse cazuri de neprevăzute ( de ex. lipsa finanțării proiectului social etc.).

 • 3.2. în cazul încetării dreptului la beneficii sociale la cererea titularului, acesta sau reprezentantul său legal va depune o cerere scrisă la registratura generală a DGASPC Sector 5, care poate fi sau nu motivată.

 • 3.3. în celelalte cazuri precizate anterior, în urma evaluărilor realizate și în baza documentelor justificative întocmite, la nivelul SDFPD se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale, care va cuprinde:

 • • datele de identificare ale beneficiarului;

 • • motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

 • • data la care încetează acordarea beneficiilor.

 • 3.4. Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului Sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

în cazul în care este emisă o dispoziție globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

 • 3.5. Persoana din cadrul SDFPD responsabilă cu informarea beneficiarilor va comunica dispoziția de încetare a dreptului la beneficii sociale, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect.

 • 4. Procedură privind sesizările și reclamațiile

  • 4.1. SDFPD pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale și/sau reprezentanților lor legali formulare tipizate pentru înregistrarea sesizărilor/ reclamațiilor.

Beneficiarii ce nu pot comunica verbal și/sau scris vor fi sprijiniți în acest demers de persoana de referință desemnată și/sau de reprezentanții legali.

 • 4.2. SDFPD pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale următoarele mijloace prin care aceștia pot sesiza diferite aspecte referitoare la modul de acordare a serviciilor:

 • ♦ la sediul SDFPD din Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5;

 • ♦ la numărul de telefon: 031-433.64.12, int.4123, 4124

 • ♦ prin e-mail la adresele: handicap@dgaspcs5.ro

 • ♦ Online folosind formularele de sesizări din site-ul DGASPC Sector 5.

 • 4.3. Reclamațiile/sesizările sunt adresate conducerii DGASPC Sector 5, care în funcție de elementele reclamate/sesizate va dispune efectuarea de verificări la nivelul instituției sau la domiciliul persoanei reclamate.

 • 4.4. în funcție de natura aspectelor semnalate în sesizare/reclamație, modalitățile dc informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la demersurile întreprinse la nivelul DGASPC Sector 5 pot fi: adresă scrisă, transmisă cu sau fără confirmare de primire, telefonic, e-mail.

 • 4.5. în urma concluziilor trase după efectuarea verificărilor, răspunsul în scris va fi transmis beneficiarului/reprezentantului legal în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării/reclamației sau se vor sesiza alte instituții abilitate să cerceteze aspectele semnalate în sesizare/reclamație.

Răspunsul comunicat beneficiarului/reprezentantului legal va fi înregistrat în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

 • 5. Procedură privind efectuarea anchetei sociale în cazul persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

  • 5.1. Ancheta socială se efectuează în baza oricărei cereri de acordare a tichetelor sociale.

  • 5.2. Pentru efectuarea anchetei sociale, inspectorul/inspectorii, dacă sunt în echipă, se deplasează la adresa indicată în cerere de solicitantul beneficiilor sociale.

  • 5.3. Completarea rubricilor referitoare la datele de identitate ale persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, precum și ale celorlalți membri ai familiei, se face prin confruntarea cu actele de identitate originale.

  • 5.4. înainte de a trece la completarea rubricilor privitoare la sursele, tipurile și cuantumurile veniturilor nete individuale ale persoanelor adulte cu handicap, inspectorii vor reaminti solicitantului, precum și celorlalți membri ai familiei, că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform art.326 Cod Penal.

  • 5.5. Pe baza declarațiilor făcute pe proprie răspundere de către solicitantul/reprezentantul legal al persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, inspectorul va completa toate rubricile din formularul de anchetă socială, înregistrând, de asemenea, și bunurile în proprietate sau folosință, care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale

  • 5.6. La rubrica de motivare a propunerii de acordare sau nu a beneficiilor sociale, inspectorii care au efectuat ancheta socială vor face referire și la alte date decât cele economice, date calitative, necuantificabile, dar care pot întregi imaginea asupra condițiilor de viață ale persoanei ce solicită dreptul la servicii socio-medicale.

  • 5.7. Pentru confirmarea veridicității unor declarații, precum și pentru verificarea nivelului de încredere al subiecților anchetați, inspectorii pot utiliza informații și de la alte persoane, respectiv vecini care cunosc situația familială și material-economică a persoanei/familiei în cauză.

  • 5.8. La efectuarea anchetei sociale pot participa și reprezentanți ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale.

  • 5.9. Revenirea la ancheta socială se face în următoarele situații:

 • ♦ când există o sesizare scrisă întemeiată a unei persoane fizice sau juridice;

 • ♦ când funcționarul care întocmește dosarul de acordare a dreptului la beneficii sociale constată că există neconcordanțe între cele declarate de solicitant și datele înscrise în celelalte documente justificative;

ori de câte ori este necesar sau solicitat, în mod întemeiat, de conducerea instituției.

CERERE

pentru acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local sub formă de tichete sociale acordate persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu

Subsemnatul(a):

Al. Date personale ale persoanei cu handicap Numele: Prenumele:

Codul numeric personal: Act de identitate/doveditor*)..........

Seria..............Nr................................

La data de..........................................


Eliberat de................................

A2. Date personale ale reprezentantului legal al persoanei

adulte cu handicap

Numele:

Prenumele:

Codul numeric personal:

Act de identitate/doveditor*)..........

Eliberat de................................

Seria..............Nr................................

La data de..........................................

A3. Domiciliul legal stabilit:

Str....................................................

Nr.........Bl...........Sc............Ap...........

Sector...............

A4. Adresa în fapt:

Str...................................................

(dacă este cazul)

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,

A5. Nr. telefon de contact:

A6. Starea civilă:


□ Căsătorit(ă);D Divorțat(ă);D Văduv(ă);

 • □ Despărțit în fapt; □ Necăsătorit(ă);

 • □ Uniune consensuală.

A7. Dacă beneficiază de unele □ Da;

drepturi de asistență socială:        □ Nu.

Vă rog să aprobați acordarea, de la bugetul local, a beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale.

Venitul net total realizat în luna anterioară depunerii cererii este de.........lei.

Sursă venit                       Cuantum venit (lei)

Lista cu bunuri mobile/imobile ce conduc la excluderea de la acordarea beneficiilor sociale

în cazul în care titularul dețin(e) bunuri din lista de mai jos, vă rugăm să încercuiți numărul corespunzător.

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

Bunuri mobile(*)

l

Mai mult de un autoturism, indiferent de vechimea acestuia

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Atenție: falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 326 Cod Penal.

Nume și prenume solicitant,

Data......................

Semnătura,

Lista cu bunuri mobile/imobile ce conduc la excluderea de la acordarea beneficiilor sociale

In cazul în care titularul dețin(e) bunuri din lista de mai jos, vă rugăm să încercuiți numărul corespunzător.

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

Bunuri mobile(*)

1

Mai mult de un autoturism, indiferent de vechimea acestuia

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

ANCHETA SOCIALĂ - efectuată la data de.......................-

Scopul efectuării anchetei sociale:

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale.

I. Persoana adultă cu handicap evaluată:

Numele:                       ......................................................

Prenumele:                       ......................................................

Codul numeric personal:           ......................................................

Act de identitate.........................

Eliberat de................................

Domiciliul legal stabilit:

Seria..............Nr................................

La data de..........................................

Str...................................................

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,

Sector..........

Adresa în fapt:

Str...................................................

(dacă este cazul)

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,

Nr. telefon de contact:

□ Căsătorit(ă);D Divorțat(ă);D Văduv(ă);

Starea civilă:

□ Despărțit în fapt; □ Necăsătorit(ă);

□ Uniune consensuală.

Nume și prenume soț/soție (dacă este cazul): CNP sot/sotie:

5          5

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistentă socială:

5

□ Da;

□ Nu.

Profesia:

Ocupația:

Studii:

□ tară; □ primare; □ gimnaziale;

Certificat de încadrare în grad de handicap :

Decizie asupra capacității de muncă

(dacă este cazul):


□ liceale; □ universitare;

Nr............./.......................................

Grad de handicap:.................................

Valabilitatea certificatului:.......................

Capacitatea de muncă............................

Gradul de invaliditate.............................

Valabilitatea certificatului:.......................


Copii: □ da/ □ nu (dacă da, completeți tabelul de mai jos):

Nume si prenume

Data nașterii 9

Adresă

Telefon


Reprezentant legal/persoana de contact în caz de urgență:

Numele:                       ......................

Prenumele:                       ......................

Codul numeric personal:

□□□□□□□□□□□□□

Calitatea:

 • □ soț/soție; □ fiu/fiică;

 • □ rudă - relația de rudenie......................;

 • □ alte persoane....................................

Domiciliul legal stabilit:

Str...................................................

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,

Sector..........

Adresa în fapt:

Str...................................................

(dacă este cazul)

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,

Nr. telefon de contact:


II. Evaluarea socio-economică:


A. Locuința:

9


Situația juridică a locuinței:


 • □ casă la curte; □ apartament la bloc;

 • □ alte situatii............................................

 • □ proprietate personală;

 • □ închiriată; □ comodat;

 • □ alte situatii...........................................

9


 • □ trăiește singur; □ cu soț/soție;

  B. Rețea de familie:


 • □ cu copii; □ cu alte rude;

 • □ cu alte persoane.

C. Situația economică: 3

Tipuri de venit/ajutoare financiare de care beneficiază:

Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea titularului:

Titularul deține conturi bancare cu o valoare mai mare de 3.000 lei □ da; □ nu.

E. Evaluarea stării de sănătate (afecțiune/intervenții chirurgicale/certificate medicale și de evaluare și încadrare într-o categorie de persoane cu handicap)

III. Rezultatele evaluării:

Nevoile identificate:

1...........................................................................................

2...........................................................................................

IV. Concluzii/recomandări/propuneri:

Specificăm faptul ca persoana în cauză □ pune / □ nu pune la dispoziție fotocopii ale documentele justificative.

Atașăm prezentei, fotocopii ale următoarelor documente:

Ancheta socială s-a efectuat în prezenta următoarelor persoane (nume și prenume, calitatea, semnătura, data) 1.................................................................................................

2.................................................................................................

întocmit, Nume și prenume angajat DGASPC Sector 5

Titular, Nume și prenume


Semnătura....................................


Semnătură............................................

Sau reprezentant legal, dacă este cazul

Nume și prenume

Semnătură............................................