Hotărârea nr. 153/2020

Hotărârea nr. 153/30.07.2020 privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr.59012/24.07.2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 15226/23.07.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.61/2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (7), lit.b), art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. “p” și art. 243 alin.(l) lit.a)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă acordarea unui beneficiu social în cuantum de 2.000 de lei cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru pentru acordarea unui beneficiu social în cuantum de 2.000 de lei cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâre se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.61/2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5 și DGASPC Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr...Z?.$....../.Â9.£fc..2020

METODOLOGIE DE LUCRU privind acordarea beneficiului social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, li se poate acorda un beneficiu social în cuantum de 2.000 lei, costurile integrale fiind suportate din bugetul local al Sectorului 5.

 • I. Cadrul legal general

 • ♦ Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

 • ♦ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • II. Definiții

în sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

 • • “Beneficiu social” - suma în cuantum de 2.000 de lei, acordată din bugetul local al Sectorului 5 cuplului care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

 • • “Titular al beneficiului social” - persoana din cuplul care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă (soțul sau soția) care este titulară a cererii de acordare a beneficiului social și care poate realiza exercițiul administrativ al dreptului (primirea sumei de 2.000 de lei);

 • • “Beneficiar” - cuplul căruia i se acordă de la bugetul local al Sectorului 5 beneficiul social în cuantum de 2.000 de lei, care îndeplinește condițiile legale de eligibilitate;

 • • “Cuplul care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă” - soțul și soția, aflați în viață, care la data depunerii solicitării au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

m. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

 • • durata căsătoriei;

La data depunerii solicitării, cuplul a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Solicitarea se poate depune în termen de 1 an de zile de la data împlinirii a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • • domiciliul sau reședința stabilit(ă) în mod legal pe raza Sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă cuplurilor în care cel puțin unul dintre soți are domicHiul/reședința stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în Sectorul 5.

•t

Persoanelor care deși locuiesc pe raza Sectorului 5, nu au înscris în actul de identitate un domiciliu de pe raza Sectorului 5, nu li se poate acorda beneficiul social. ■       • excluderea multiplei participări;

Aceluiași cuplu nu i se poate acorda beneficiul social de mai multe ori, pentru ; aceeași aniversare.

Criteriile menționate anterior sunt cumulative.

 • IV. Stabilirea/respingerea dreptului la beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a beneficiului social cuplurilor care ș au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă are la bază cererea titularului depusă la sediul DGASPC Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele • documente:

 • • xerocopii ale actelor de identitate ale ambilor soți (C.I. sau B.I.), certificate ; pentru conformitatea cu originalul de deponent;

La momentul depunerii cererii ambele acte de identitate trebuie să fie valabile.

 • • xerocopie a certificatului de căsătorie, certificată pentru conformitatea cu originalul de deponent;

în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate, se va prezenta și traducerea legalizată a certificatului de căsătorie.

 • • nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • • declarația pe propria răspundere a titularului/ reprezentantului familiei referitoare la faptul că familia locuiește efectiv pe raza Sectorului 5;

 • • declarație pe propria răspundere a titularului/ reprezentantului familiei referitoare la faptul că nu au le-a mai fost acordat beneficiul social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, niciunuia dintre cei doi soți;

 • • extras de cont bancar, pe numele titularului cererii, în cazul în care se solicită acordarea beneficiului social prin transfer bancar.

La depunerea cererii, actele de identitate ale soților, precum și certificatul de căsătorie se vor prezenta și în original.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea.

Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile lucrătoare, acesta reprezentând intervalul de timp cuprins între data depunerii cererii și data întocmirii referatului pentru propunerea de aprobare sau respingere.

Stabilirea dreptului la beneficiul social se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiului social următoarele:

 • • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • • refuzul a de prezenta documentele justificative.

în situațiile menționate anterior, se va propune emiterea unei dispoziții de respingere a dreptului la beneficiul social acordat cuplurilor au împlinit 50 de ani de i căsătorie neîntreruptă, emisă de Primarul Sectorului 5 la propunerea motivată a .DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la । emitere.

în situația în care dreptul a fost acordat în mod necuvenit, se va propune ■ emiterea unei dispoziții de recuperare a sumei de 2.000 de lei, emisă de Primarul R Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5, în condițiile legii. > Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

i i

 • V . Acordarea efectivă a beneficiului social

Beneficiul social pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se va ■ acorda în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Beneficiul social va fi acordat în numerar la casieria DGASPC Sector 5 sau i prin virament bancar, într-un cont indicat de solicitant.

în cazul în care în intervalul de timp de la data depunerii cererii și până la Racordarea efectivă a beneficiului au intervenit modificări în componența familiei I (decesul celui care nu era titularul cererii), titularul poate ridica beneficiul social de la casieria DGASPC Sector 5, dacă la data emiterii Dispoziției Primarului 5 de acordare a prestației financiare erau întrunite toate condițiile de eligibilitate.

în cazul în care titularul cererii a decedat, celălalt soț poate ridica beneficiul social, dacă decesul a survenit după emiterea actului administrativ de acordare a prestației financiare (Dispoziția Primarului Sectorului 5).

Dacă în intervalul de timp de la data depunerii cererii și până la acordarea efectivă a beneficiului au intervenit modificări cu privire la domiciliul unuia sau | ambilor soți, prestația financiară poate fi ridicată de la casieria instituției dacă la data emiterii Dispoziției Primarului 5 de acordare a beneficiului social erau întrunite toate condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta metodologie.

 • V I. Modelul de cerere pentru acordarea beneficiului social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a).............................................................................

; domiciliat(a) în București, Sector 5, Str...............................................................

:.............................................nr............, Bl............ Ap............ , vă rog

• să îmi aprobați cererea de a fi inclus(ă) în programul social de acordare a unor I beneficii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Prezentei cereri anexez în original sau xerocopie următoarele documente:

 • □ actele de identitate ale subsemnatului(ei) și soției(lui),

 • □ certificatul de căsătorie,

 • □ nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caractere personal,

 • □ extras de cont bancar pe numele titularului(ei) cererii.

I

Nr. telefon:...............................

i

•                  Dată,                                  Semnătură,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,