Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea nr. 152/30.07.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, cu modificările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, cu modificările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la necesitatea și oportunitatea modificării plafonului de venit până la care se acordă tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 5 nr.200/2018, înregistrat sub nr. 59008/24.07.2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 5, înregistrat sub nr. 15234/23.07.2020;

Dată fiind Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.200/2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 175/19.08.2019;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

Ținând seama de Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în concordanță cu prevederile art.58, art.59, art.61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit.b), art.139, alin.(l), art.140, alin.(l), art.166, alin.(2), lit.p) și art.243 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.09.2020, se modifică art.l al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.200/2018 și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare lunară de 100 de lei, pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5, ale căror venituri lunare nu depășesc plafonul de 1.150 de lei. ”

Art.2. în conținutul Metodologiei aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/2018, valoarea de 955 de lei se înlocuiește în mod corespunzător cu valoarea de 1.150 de lei.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 200/27.08.2018, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art.4. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /30.07.2020LAZAROV


Secretar

Elena L


itrasemnează, nerai SeefSr 5 inița Beirescu