Hotărârea nr. 151/2020

Hotărârea nr. 151/30.07.2020 privind aprobarea prelungirii și completării Proiectului ”Atelierul Magicienilor – Centrul de excelență ”Magia cifrelor” – Programul ”Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 – decembrie 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii și completării Proiectului "Atelierul Magicienilor - Centrul de excelență "Magia cifrelor” - Programul "Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 - decembrie 2021

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5 înregistrat sub nr. 1138/23.07.2020, realizat în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 59067/24.07.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” Sector 5;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” pentru anul 2020;

în conformitate cu prevederile:

art.58, 59, 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.129 alin. (7) lit. a), lit. d) și lit. f), art.139 alin. (1), art. 140 alin. 1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și ale art. 243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea și completarea Proiectului "Atelierul Magicienilor -Centrul de excelență "Magia cifrelor” - Programul "Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 - decembrie 2021 derulat de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. - Sumele necesare realizării programului din anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

Art.3. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENE ELENA-LUM


ENTRU LEGALITATE CTORULUI 5, TRESCUNr. 151 /30.07.2020

Prelungirea și completarea Proiectului "Atelierul Magicienilor - Centrul de excelență "Magia cifrelor” - Programul ”Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 -decembrie 2021

Organizator: Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” Sector 5, în parteneriat cu Asociația "Atelierul Magicienilor”;

Descriere: Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei" în parteneriat cu Asociația "Atelierul Magicienilor" și cu Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5 își propun prelungirea și completarea Proiectului "Atelierul Magicienilor - Centrul de excelență "Magia cifrelor” cu Programul "Școală după școală" pentru perioada septembrie 2020 - decembrie 2021.

Acest Proiect care se adresează părinților și copiilor din Sectorul 5, a fost aprobat cu scopul de a ameliora problema legată de numărul limitat de locuri în programele de tip after school/before school. Din dorința de a nu neglija educația și nevoile copiilor, foarte mulți părinți sunt determinați să apeleze la before și after-school-uri, unde copiii beneficiază de supraveghere, lecții suplimentare, odihnă și masă.

Prin acest proiect susținem și venim în sprijinul familiilor dezavantajate, familiilor monoparentale, copiilor ai căror părinți sunt plecați să muncească în străinătate, părinților din Sectorul 5 care nu au în grija cui să îți lase copilul până la întoarcerea de la serviciu, care nu au posibilități materiale, financiare pentru a-și înscrie copiii la diferite activități de acest tip din mediul privat

Prin Proiectul "Atelierul Magicienilor" - Centrul de Excelență "Magia cifrelor” -Programul "Școală după școală” se dorește ocuparea timpului copilului înaintea școlii sau după școală cu activități specifice vârstei, să fie înconjurat de alți copii ce au aceleași nevoi și preocupări.

De asemenea, inițiatorii proiectului doresc să vină în sprijinul elevilor din clasele a VIII-a și a XH-a, care vor susține Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat și care nu dispun de resurse financiare pentru a se putea pregăti suplimentar la limba română și matematică.

în acest sens se vor organiza zilnic ore de pregătire suplimentară cu profesori voluntari/colaboratori în vederea obținerii unor rezultate bune și foarte bune la aceste examene. Ne propunem consilierea și orientarea școlară a acestor elevi cu ajutorul unor psihologi școlari.

Cadru legal: Derularea Proiectului "Atelierul Magicienilor - Centrul de excelență "Magia cifrelor” -Programul ”Școală după școală” se va realiza numai în condițiile stabilite de lege, respectând cadrul legal în vigoare la data desfășurării acestor activități, precum și toate măsurile impuse de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică.

în varianta desfășurării Programului în diverse spații de pe raza Sectorului 5, se vor respecta normele legale în vigoare privind prevenția și igiena împotriva pandemiei COVID-19 și anume, reducerea numărului de copii în grupă, asigurarea unei suprafețe de mp. adecvată pentru fiecare copil în parte, distanțare fizică atât în dormitoare cât și în sălile de desfășurare a activităților si în sălile de mese; triajul epidemiologie efectuat de către un cadru medical, obligatoriu în fiecare zi; dezinfectarea tuturor spațiilor și materialelor didactice.

Oferta educațională a Asociației Atelierul Magicienilor respectă programa Ministerului Educației și Cercetării, desfășurând activități instructiv-educative și de socializare în vederea dezvoltării potențialului fizic, intelectual, spiritual și psiho-social al copilului cu scopul realizării unei educații temeinice și a unei adaptări ulterioare cu succes la cerințele școlare.

Variante de funcționare: Programul ”Școală după școală” va cuprinde două variante de funcționare:

 • - Program Before School și After School în locații aparținând Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 5, Primăriei Sectorului 5 sau în alte spații aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 ;

 • - Program Before School și After School Online - prin intermediul unei platforme Zoom;

Avantajele platformelor online - Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii și avantaje copiilor spre mulțumirea părinților. Punctele forte generale ale abordării digitale educaționale din prisma platformei sunt:

 • - Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea și evaluarea activităților, preferințele acestora din punct de vedere al materiilor abordate și al materialelor educative, etc.

 • - Completează educația clasică, și nu numai;

 • - Lecțiile virtuale educaționale oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților întreprinse; se realizează un mix ideal de mijloace audio și vizuale, animații, simulări, dar și conținut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută.

 • - Posibilitatea de a accesa conținutul vast, ludic și formator de oriunde și oricând, cu ajutorul computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului.

-Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat corect. învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative și sumative, calitative și cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor.

Considerăm folosirea platformelor Online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt puternic motivați, ele venind în completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. De asemenea, cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau al inteligenței emoționale, lucruri realizate mai greu la școală.

Activități desfășurate: 3                    3

-Elevii din clasele I-IV vor beneficia de următoarele cursuri:

 • ■ Limba română

 • ■ Matematică

 • ■ Limba engleză

 • ■ Karate

 • ■ Nutriție

-Elevii din clasele V-VIII vor beneficia de următoarele cursuri:

 • ■ Limba română

 • ■ Matematică

 • ■ Limba engleză

 • ■ Karate

 • ■ Nutriție

-Elevii din clasele IX-XII/XIII vor beneficia de următoarele cursuri:

 • ■ Limba română

 • ■ Matematică

 • ■ Nutriție

 • ■ Dezvoltare personală

în varianta desfășurării cursurilor în spațiile aparținând Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” sau în alte locații de pe raza sectorului 5, copiii vor beneficia și de o masă caldă la prânz și o gustare, vom colabora cu o firmă de catering autorizată, iar meniurile vor fi stabilite de medici nutriționiști; de asemenea, vor beneficia și de condiții de odihnă și recreere.

Obiectivul general al Proiectului este acela de a răspunde adecvat solicitării familiilor elevilor, prin oferirea unui serviciu educațional care urmărește formarea deprinderilor de a învăța organizat, de a respecta un program de studiu și recreere, de a interacționa, de a forma o echipă în vederea conștientizării culturii, educației și școlii drept parte componentă a vieții noastre.

Oferta educațională a Asociației ”Atelierul Magicienilor” respectă programa Ministerului Educației Naționale, desfășurând activități instructiv-educative și de socializare în vederea dezvoltării potențialului fizic, intelectual, spiritual și psiho-social al copilului cu scopul realizării unei educații temeinice și a unei adaptări ulterioare cu succes la cerințele școlare. în plus, se urmărește dezvoltarea vocațională și socială a copiilor prin realizarea de activități opționale și extra curriculare care vin în sprijinul descoperirii și dezvoltării aptitudinilor și talentelor copiilor.

Programul vizează promovarea educației și a șanselor egale în obținerea acesteia, promovarea unor modele comportamentale pozitive, îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonului școlar și oferirea unui ajutor pentru părinții și copiii din Sectorul 5.

Perioada: septembrie 2020 - decembrie 2021

Proiectul se va desfășura zilnic, de luni până duminică, 2 ore/sesiune, după un orar stabilit de comun acord între organizatorii Proiectului, părinții copiilor și cadrele didactice.

Beneficiarii direcți: maxim 500 de copii înscriși la unitățile de învățământ din Sectorul 5 București, din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Locația: spații aparținând Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 5, Primăriei Sectorului 5 sau alte locații aflate pe raza teritorială a Sectorului 5.

Bugetul estimativ: 1.300 lei/lună/copil, alocați din bugetul Complexului

Multifuncțional Sf. Andrei, plus o contribuție de 10% din partea Asociației ”Atelierul

Magicienilor”.