Hotărârea nr. 15/2020

Hotărârea nr. 15/31.01.2020 privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane niarginalizatc desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.6793/23.01.2020 al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 6794/23.01.2020 al Direcției de Dezvoltare.

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației;

Adresa nr.35/23.01.2020 emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6754/23.01.2020.

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor, art. 129, alin . (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă finanțarea cu 10.000.000 lei pentru susținerea unui program privind îmbunătățirea condițiilor de locuire din zonele urbane marginalizate ale Sectorului 5 și a tuturor activităților/programelor desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”, printre care și a programului socio-educațional (continuarea activităților realizate prin Centrul Curaj și extinderea programelor aliate în desfășurare în alte unități de învățământ).

Art. 2. - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Direcția As-istență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

trasemnează,


Secretar General Sector 5

Elena Luminița


z-o


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,\


ALEXANDRU SEBASTIAN ^AZARO

Nr. fâ /31.01.2020