Hotărârea nr. 149/2020

Hotărârea nr. 149/30.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor facilități fiscale

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 București, înregistrat sub nr.348470/30.06.2020 și Referatul de aprobare al Primarului nr.57827/22.07.2020;

Ținând cont de dispozițiile art. V, VI si XVII din OUG nr. 69/14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Având in vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 218/18.06.2020.

în conformitate cu prevederile: Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul art. 129 alin.14, art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri pentru anul 2020, cu o cota de 16,67%, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau printr-un alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica întreruperea parțiala a activității economice;

Art. 2 Se aproba scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritorialc, după caz, daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economica;

Art. 3 Se aproba scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certi ficatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

Art. 4 Se aprobă aplicabilitatea prevederilor Capitolului II din OUG nr. 69/14.05.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;

Art. 5 Se aprobă Procedura privind acordarea unor facilități fiscale, potrivit dispozițiilor art. V, VI si Cap. II din OUG nr. 69/14.05.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 6 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 București să emită decizii de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizii de respingere a cererii de anulare.

Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z30.07.2020