Hotărârea nr. 148/2020

Hotărârea nr. 148/30.07.2020 privind completarea anexei 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietu lui de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul

Sectorului 5 al Municipiului București

A vând în vedere:

 • • Raportul de specialitate nr. DT 617/23.07.2020, întocmit de Direcția Tehnică;

 • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

 • • Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • • Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor.

In conformitate cu :

 • • Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea 211/201 1 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • • O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • • H.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

 • • ORDIN ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

 • • ORDIN ANRSC nr. I I I din 9 iulie 2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

 • • ORDIN ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

 • • H.C.G.M.B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020, privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.93/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 124/18.06.2020 privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București"4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Stud iului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile art. 58 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d),art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1) art. 166,alin(2) lit. o) și art.243 din alin.(l) lit. a) din ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează Anexa 5 ” Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București” a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 cu următoarele anexe:

 • -Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa I a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 17 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020;

 • -Fișa de fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile- hârtie, metal, plastic și sticlă, colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 18 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020;

-Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa 3 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 19 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /30.07.2020

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL SECTOfî 5, ELENA LUMINIȚA PETRECU

7 /' . A .                                                T"

PREȘEDINT E DE ȘEDINȚA,                      C/WrȚȚȚ)

ALEXANDRI) SEBASTIAN LAZAROV

f-1--
ANEXA NR 1 la H.C.L. Sector 5 nr. /M /30.07.2020

Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat în SECTOR 5 TARIFE-17

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat annual

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

6,929,759.72

Combustibil și lubrifianți

lei

3,060,000.00

34 autocompactoare/zi x 5 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna * 5 lei/l

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

Piese de schimb, utilaje

lei

387,600.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 34 autocompactoare

Materii prime și materiale consumabile

lei

12,240.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

44,500.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 178 angajati x 250 lei per echipament

Reparații

lei

1,020,000.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 29 autocompactoare (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

Redevență

lei

1,958,035.72

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe

durata contractului de delegare 5% din total venituri

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

Alte servicii executate de terți

lei

336,048.00

Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

Alte cheltuieli materiale

lei

11 1,336.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1 % din total cheltui lei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

6,643,785.00

Salarii net

lei

5,807,400.00

Salarii personal TESA ( 13 personal TESA) + salarii personal operativ (51 șoferi + 128 încărcători)

CAM 2.5%

lei

145,185.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichcte de masă)

lei

691,200.00

Personalul deservent + tesa valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 192 angajati

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

315,000.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 34 buc / 12 luni )

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea

lei

10,979,878.53

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 100 lei pe tona depozitare

6

Cheltuieli cu compostarea

0.00

7

Cheltuieli cu sortarea

4,726,318.41

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 33% deșeuri reciclabile cu obligație de colectare a 50% din acestea x 300 lei pe tona de deseu sortata

8

Cheltuieli cu tratarea mecano-biologica

0.00

9

Cheltuieli cu contribuția pentru

Economia Circulara

lei

8,783,902.82

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 80 lei pe tona contribuția la Economia

Circulara

10

Alte cheltuieli

lei

692,975.97

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

lei

39,071,620.46

Total cheltuieli (1+2+3+4+54-6+7+8+9)

B.

Cheltuieli financiare (comisioane bancare)

lei

345,600.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 192 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

39,417,220.46

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit 8%

lei

1,970,861.02

5% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Valoare gestionare deșeuri reziduale si biodescuri (I+II+III)

lei

41,388,081.48

Total venituri: I+II+III

V.

Număr persoane

persoane

294695

VI.

Cantitate de deșeuri menajere/luna/persoana (tone/luna/persoana) (0.9kg/zi/pcrsoana x 30 zile)

tone

0.027

Cantitate de deșeuri menajere/luna/persoana (tone/luna/persoana) (0.9kg/zi/persoana x 30 zile)

VIL

Cantitate programata anuala deșeuri menajere (VxVIxl2 luni) (tone)

tone

84,156.05

Cantitate programata anuala deșeuri menajere (VxVIxl2 luni) (tone)

VIII

Cantitate programata anuala deșeuri similare (tone)

tone

30,072.00

Cantitate anuala desuri similare

IX

Cantitate programata anuala deșeuri municipale (VII+VIII)

tone

1 14,228.05

Total cantitate anuala deșeuri municipale (VI1+VI1I)

X

Densitate deșeuri municipale (tone/mc)

0.3

densitate deșeuri municipale 0.3 tone/mc

XI

Tarif salubrizare deșeuri municipale, exclusiv TVA (IV: IX) (lei/tona)

lei

362.33

Tarif salubrizare deșeuri municipale, exclusiv TVA (1V:1X) (lei/tona)

XII

TVA 19%

lei

68.84

TVA 19%

XIII

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (lei/tona)

lei

431.17

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (lei/tona)

XIV

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (lei/persoana/luna) (XIII x VI)

lei

11.64

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (lei/persoana/luna) (XIII x VI)

XV

Tarif salubrizare deșeuri municipale, exclusiv TVA (XI x X) (lei/mc)

lei

101.88

Tarif salubrizare deșeuri municipale, exclusiv TVA (XI x X) (lei/mc)

XVI

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (XIII x X) (lei/mc)

121.23

Tarif salubrizare deșeuri municipale, inclusiv TVA (XIII xX) (lei/mc)

ANEXA țir.2 la H.C.L. Sector 5 nr. fkb /30.07.2020

Fișa de fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în SECTOR 5 TARIFE-18

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat anual

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

2,251,848.15

Combustibil și lubrifianți

lei

1,170,000.00

13 autocompactoare/zi x 5 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5 lei/l

Energie electrică

lei

0.00

Piese de schimb utilaje

lei

148,200.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 13 autocompactoare

Materii prime și materiale

lei

4,680.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

12,750.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 51 angajati x 250 lei per echipament / 12 luni

Reparații si întreținere

lei

390,000.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de întreținere si garanție pentru 13 autocompactoare (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

Amortizarea

lei

0.00

Redevență

lei

463,698.15

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

Alte servicii executate de terți

lei

28,128.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

Alte cheltuieli materiale

lei

34,392.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltui lei materiale)

2

Cheltuieli cu salariile personalului, din care:

Iei

1,908,225.00

2-1.

Salarii

lei

1,665,000.00

Salarii personal TESA ( 5 personal TESA) + salarii personal operativ (j 15 șoferi + 36 încărcători)

2.3.

Contribuții sociale obligatorii

lei

41,625.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte drepturi salariele asimilate salariilor

lei

201,600.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 56 angajati

3

Taxe, licențe

lei

97,500.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 13 buc/ 12 luni )

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu sortarea

lei

4,726,318.41

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 33% deșeuri reciclabile cu obligație de colectare a 50% din acestea x 300 lei pe tona de deseu sortata

6

Alte cheltuieli

lei

225,184.82

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6)

lei

9,209,076.38

Total cheltuieli (1+2+3-14+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare (comisioan bancare)

lei

100,800.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 56 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

9,309,876.38

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit 5%

lei

465,493.82

5% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Valoare gestionare deșeuri reciclabile

(i+n+iii)

lei

9,775,370.20

Total venituri: l+Il+III

V.

Cantitate programata anuala deșeuri reciclabile (tone)

tone

15,754

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9 kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 33% deșeuri reciclabile cu obligație de colectare a 50% din acestea

VI.

Tarif pentru deșeuri reciclabile, exclusiv TVA (IV:V)

lei/tona

620.49

Tarif lei/tona = Total valoare gestionare deșeuri reciclabile 9.737.661,2 lei / 15.754 tone anual = 618,09 lei / tona

VII.

TVA 19%

117.89

TVA 19%

VIII

Tarif pentru deșeuri reciclabile, inclusiv TVA

lei/tona

738.38

Tarif inclusiv TVA = 618,09 x 19% = 735,53 lei / tona

r'\

ANEXA nr.3 la H.C.L. Sector 5

nr. /Af /30.07.2020

Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor colectate separat în

SECTOR 5

TARIFE-19

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/ luna

Programat anual

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

4,677,91 1.57

Combustibil și lubrifianți

lei

1,890,000.00

21 autocompactoare/zi x 5 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5 lei/l

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

Piese de schimb utilaje

lei

239,400.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 21 autocompactoare

Materii prime și materiale

lei

7,560.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

31,750.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 127 angajati x 250 lei per echipament / 12 luni

Reparații si intretincre

lei

630,000.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de întreținere si garanție pentru 21 autocompactoare (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie

Amortizare

lei

0.00

Redevență

lei

1,494,337.57

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare 5% din total venituri

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

Alte servicii executate de terți

lei

307,920.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

Alte cheltuieli materiale

lei

76,944.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

4,735,560.00

Salarii -net

lei

4,142,400.00

Salarii personal TESA ( & personal TESA) + salarii personal operativ (36 șoferi + 92 încărcători)

Contribuții sociale obligatorii

lei

103,560.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

Alte drepturi salariate asimilate salariilor

lei

489,600.00

Personalul deservent + tesa valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 136 angajati

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

217,500.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x21 buc / 12 luni )

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

5

Cheltuieli cu depozitarea

lei

10,979,878.53

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 100 lei pe tona depozitare

6

Cheltuieli cu compostarea

0.00

7

Cheltuieli cu tratarea mecano-biologica

0.00

8

Cheltuieli cu contribuția pentru

Economia Circulara

lei

8,783,902.82

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 80 lei pe tona contribuția la Economia Circulara

9

Alte cheltuieli

lei

467,791.16

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

lei

29,862,544.08

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

B.

Cheltuieli financiare (comisioane bancare)

lei

244,800.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 136 pers x 150 lei

1.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

30,107,344.08

Cheltuieli totale (A+B)

11.

Profit 5%

lei

1,505,367.20

5% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Valoare gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri (I+II+III)

lei

31,612,71 1.28

Total venituri: 1+11+111

V.

Cantitate programata anuala deșeuri reziduale si biodeseuri (tone)

tone

109,798.79

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9 kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale si biodeseuri

VI.

Tarif gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri, exclusiv (lei/tona) TVA (IV: V)

Ici

287.91

Tarif / tona = Valoare gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri 31.612.711,28 lei / 109.798,79 tone = 287,91 lei/tona

VII.

TVA 19%

lei

54.70

TVA 19%

VIII

Tarif gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri (lei/ tona), inclusiv TVA

Ici

342.62

Tarif inclusiv TVA = 287,91 lei/tona x 19% = 342,62 lei / tona

IX

Tarif lunar gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri (lei/persoana) exclusiv TVA

lei

8.94

Tarif exclusiv TVA / persoana = Valoare gestionare deșeuri lunar reziduale si biodeseuri 2,634,392.61 / total populație 294695 persoane

X

TVA 19%

lei

1.70

TVA 19%

XI

Tarif lunar gestionare deșeuri reziduale si biodeseuri (lei/persoana) inclusiv TVA

lei

10.64

Tarif exclusiv TVA / persoana = Valoare gestionare deșeuri lunar reziduale si biodeseuri 2,634,392.61 / total populație 294695 persoane * TVA 19%


DE ȘEDINȚĂ,

TIAN LAZAROV


DE ȘEDINȚĂ,

TIAN LAZAROV