Hotărârea nr. 147/2020

Hotărârea nr. 147/30.07.2020 privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiţii „Reconstrucţie, reabilitare, consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”

Având în vedere:

  • - Raportul comun al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. DT 618/ 24.07.2020;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 59032/ 24.07.2020;

  • - H.C.L.Sector 5 nr. 47/12.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent;

  • - H.C.L.Sector 5 nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții: „Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”;

  • - H.C.L.Sector 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”;

  • - H.C.L.Sector 5 nr. 152/09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124”, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5;

  • - H.C.L.Sector 5 nr. 84/07.05.2020 privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.4 lit.d), art. 139, alin. 1, art. 140 alin. 1, al art. 166, alin 2, lit. k) și art. 243 alin.l lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”, așa cum sunt prezentați în anexă.

Art. 2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 3 Primarul, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Tehnică, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ menționate în anexă vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar LeJeral SetfFor 5 Elena Luminița Betrescu

Nr.


/30.07.2020Anexa Ia H.C.L. Sector 5 nr. 730.07.2020

Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”

Școala Gimnazială nr. 124, Str Mărgeanului nr. 25A

Obiectiv de investiții: „Lucrări de consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, (rest de executat)

sector 5, București”

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform contract

7.884.560,18

din care:

Construcții+montaj (C+M)

6.468.125,12

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

6 luni

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, Str. Grigore Tocilescu nr. 20

Obiectiv de investiții: „Lucrări de reparații corp clădire școală” (rest de executat)

I. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform contract

6.283.052,87

din care:

Construcții+montaj (C+M)

6.188.609,72

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

6 luni

Școala Gimnazială Ion I. C. Brătianu, Str. Amurgului nr. 35

Obiectiv de investiții: „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu” (rest de executat)

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform contract

23.304.866,29

din care:

Construcții+montaj (C+M)

21.456.598,78

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

6 luni

Grădinița nr. 54, Calea Ferentari nr. 96

Obiectiv de investiții: „Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 54” (rest de executat)

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform expertiză tehnică)

3.986.525,31

din care:

Construcții+montaj (C+M)

3.903.623,72

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

6 luni

Grădinița nr. 268, Str. Ion Creangă nr. 8

Obiectiv de investiții: „Reabilitare și extindere Grădinița nr. 268” (rest de executat)

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform expertiză tehnică)

5.612.127,73

din care:

Construcții+montaj (C+M)

5.161.279,25

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Grădinița nr. 269, Str. Constantin Miculescu nr. 12

Obiectiv de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 269” (rest de executat)

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform expertiză tehnică)

2.526.036,57

din care:

Construcții+rnontaj (C+M)

2.476.267,32

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

4 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

ALEXANDRU SEBA:


ov