Hotărârea nr. 146/2020

Hotărârea nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 610/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistreat sub nr. 59061/24.07.2020;

în baza Avizului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 162/ 25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport - Sector 5, București și aprobarea finanțării de la bugetul local al sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d); art. 139, alin (1); art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ” conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Elena L


inița Ptârescu


Anexă Ia H.C.L. Sector 5 nr. /W Z30.07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ”

Școala Nr.135

Obiect-Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei-inclusiv TVA (total) conform deviz general actualizat

6.235.606,53

Din care

Construcții + montaj (C+M)

5.923.231,53

2. Indicatori fizici

2.1 Durata contractului

262 zile

2.1.1 Termen execuție proiectare

43 zile

2.1.2 Termen execuție lucrări

219 zile

PREȘEDINTE t)E ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV \           . I IJ                                   ___