Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”, Sector 5, București”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”, Sector 5, București”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 612/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 59051/24.07.2020;

în baza Avizului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 91/ 21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI), pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere clădire Grădinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de Art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit.d), art. 139, alin (1), art.140 alin. 1, art. 166, alin (2), lit. k și art. 243, alin. (1), lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”, Sector 5, București conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /30.07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 1                                                                                                                            •»

„Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”,

Sector 5, București

Grădinița Nr.55

Obiect-Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55 - „Floarea Soarelui”

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei-inclusiv TVA (total) conform contract

3.1 10.833,39

Din care

Construcții + montaj (C+M)

2.963.456,64

2. Indicatori fizici

2.1 Durata contractului

257 zile

2.1.1 Termen execuție proiectare

43 zile

2.1.2 Termen execuție lucrări

214 zile

PREȘEDIN1

ALEXANDRU Sț 3

Â

L.............. l'i

CE DE ȘEDINȚĂ, iliASTIAN LAZAROV