Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea nr. 144/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, Municipiul București ”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, Municipiul București ”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr.DT 613/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 59042/24.07.2020;

în baza Avizelor Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 90/ 21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125 -Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de Art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d), art. 139, alin (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k și art. 243 alin. (1), lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București ” conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar General Sectar 5, Elena Luminița   reseu

/' ' /' A r •           /)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBAS'f IAN LAZAROV

Nr. ///6 /30.07.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr.   / h/ / /3().07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București ”,

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

  • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, este 5.954.972,01 lei tară TVA, respectiv 7.086.416,69 lei inclusiv TVA. din care construcții-montaj (C+M), 4.834.738,94 lei, în conformitate cu devizul general;

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;.

  • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta fiind efectuată în numele întregii comunități. Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

  • - îmbunătățirea mediului educațional pentru pârtieipanții la procesul de învățământ.

  • - Dezvoltarea durabilă a localității;

  • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 8 luni, respectiv 43 de zile de la ordinul privind data de începere a proiectării si 262 zile de la ordinul privind data de începere a lucrărilor, conform contractului semnat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU SEIMlȘtÎaN LAZAROV