Hotărârea nr. 143/2020

Hotărârea nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița Nr.205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București ”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere

Grădinița Nr.205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București ”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 611/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.59055/24.07.2020;

în baza Avizelor Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 89/ 21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d); art. 139, alin (1); art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k și art.243 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretau General SjtCior 5 Elena Lițminița/Petrescu

'E ȘEDINȚA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV VA ''      —

Nr. 7 O /30.07.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr.         730.07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București”

Grădinița Nr.205-Calea Ferentari Nr.2

Obiect-Extindere Grădinița Nr.205

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei-inclusiv TVA (total) conform deviz general actualizat

5.741.599,42

Din care

Construcții + montaj (C+M)

4.890.244,04

2. Indicatori fizici

2.1 Durata contractului

262 zile

2.1.1 Termen execuție proiectare

43 zile

2.1.2 Termen execuție lucrări

219 zile

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBĂȘTIAN LAZAROV