Hotărârea nr. 142/2020

Hotărârea nr. 142/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de

reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 614/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 59016/24.07.2020;

In baza Avizelor Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul, din str. Doina nr. 1, sector 5”;

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d); art. 139, alin (1); art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k și art. 243 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)” conform Anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


trasemnează eiieral Se r 5,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBAȘTIAN LAZAROV

Nr. /Ml Z30.07.2020

Indicatorii tchnico-econoinici aferenți obiectivului de investiții „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări «le reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, tară TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 11.090.710,77 lei tară TVA, respectiv 13.197.945.83 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 7.718.063,34 lei fără TVA, respectiv 9.1 84.495,37 lei cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Aria totală proiectată este de 3.036 m.p.

Alte dotări: Conform listei de dotări, anexa a proiectului.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta fiind efectuată în numele întregii comunități. Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

 • - îmbunătățirea mediului educațional pentru participanții la procesul de învățământ.

 • - Dezvoltarea durabilă a localității;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 15 luni, respectiv 60 de zile de la ordinul privind data de începere a proiectării si 370 zile de la ordinul privind data de începere a lucrărilor, conform contractului semnat.

Descrierea sumară i

investiției file.

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASIIANIAZA R()\

DESCRIERE SUMARA A INVESTIȚIEI

Denumire proiect:


Reabilitare si modernizare ȘCOALA GIMNAZIALA "LUCEAFĂRUL" nr. 130 - corp CI - Rh= S+P+2E, extindere cu o construcție cu funcțiunea de sala multifuncționala si laboratoare - Rh= P+2E si amenajare teren sport

Beneficiar:           ȘCOALA GIMNAZIALA "LUCEAFĂRUL" 1NR. 130

Amplasament:           str. Doina, nr. 1, Sector 5, București

Proiectant:

Număr proiect:

Faza:

Capitolul I


sc DICON MID CONSTRUCT s.r.L,


Sos. Victoriei , nr.52 ,Adunatii Copaceni, Jud. Giurgiu;


tel. 0723 611 637


682/2020 PT+DE
1.01 - Obiectul proiectului

Tema de proiectare: Prezenta documentație tehnica are ca obiect Reabilitare si modernizare ȘCOALA GIMNAZIALA "LUCEAFĂRUL" nr. 130 - corp CI - Rh= S+P+2E, extindere cu o construcție cu funcțiunea de sala multifuncționala si laboratoare - Rh- P+2E si amenajare teren sport si organizare execuție lucrări. Terenul se afla in administrarea Consiliului Local Sector 5 couf. O.U.G. 30/14.04.2000, H.C.G.M.B. nr. 151/20/07.2001 si Protocol nr.27935/23.11.2000 dreptul de administrare a acestora a fost transferat către ȘCOALA GIMNAZIALA "LUCEAFĂRUL” NR. 130.

Imobilul existent - corp CI cu regim de inaltime S+P+2E, cuprinde la subsol: spatii tehnice; la parter, etajul 1 si 2: săli de clasa, laboratoare, grupuri sanitare si corp C2 - anexa parter(depozitare gunoi).

Imobilul propus - corp C3 cu regim de inaltime P+2E, cuprinde la parter, etajul I si 2: laboratoare, biblioteca, arhive, grupuri sanitare si sala multifuncționala.

Modificările propuse prin prezentul proiect la Corpul CI- S+P+2E existent:

Subsol;

 • - realizarea unui gol pentru usa acces direct din exterior din curtea engleza la O7.camera tehnica(centrala termica), intre axele C-D cu 12’;

 • - realizarea unei curți engleze si a unui gol in perete pentru usa acces direct din exterior la 10.camera tehnica(statie de pompare), intre axele F-G cu 1’;

 • - înlocuirea ușilor existene cu unele rezistene la foc conform plan subsol (planșa A03 specialitatea arhitectura);

 • - închiderea golurilor pe unde trec instalatii sau goluri tehnice, cu elemente rezistente la foc EI 180 minute;

 • - realizarea unei sape pentru uniformizarea pardoselii existente in O7.camera tehnica(centrala termica), cota -4,30m si demontarea peretelui nestructural din O7.camera tehnica (central a termica) ax F’-F cu 11 *-12’;

 • - termoizolarea tavanului de la subsol (spatii tehnice ) cu un strat de vata minerala incombustibila de lOcm;

Parter:

 • - recompartimentarea spatiilor interioare a laboratorului de informatica si a sălii de sport, precum si a anexelor - se vor demonta pereți conform soluției de la specialitatea rezistenta si expertizei tehnice;

 • - refacere scara acces si rampa din str. Doina conf. legislație in vigoare( H treapta max,16,5cm, panta de la rampa pentru persoane cu dizabilitati sa aiba o panta cuprinsa intre 5-8% si montarea parapetului de protecție);

 • - refacere linșajelor interioare si montarea de instalatii noi termice, sanitare si electrice;

 • - reabilitarea termica a fațadei cu polistiren prin montarea unui strat de termosistem de lOcm polistiren expandat la nivelul peretiilor si 10-20cm polisitren extrudat Ia nivelul soclului,

 • - realizarea unei copertine peste accesul din str. Doina si refacerea celor din interiorul curți i( copertinele vor fi ancorate prin tiranti metalici de construcția existenta);

 • - închiderea ferestrelor de la bai profesori( ax 11’-12’ cu G’) si realizare ventilare de tip artificiala;

 • - realizare gol fereastra in perete (ax 10’ cu F-F’) pentru desfumare casa scării;

Etaj 1:

 • - recompartimentarea spatiilor interioare a laboratorului de biologie, anexa biologie si a birourilor- se vor demonta pereți conform soluției de la specialitatea rezistenta si expertizei tehnice;

închiderea ferestrelor de la casa scarii( ax 10’-ll’ cu G’) cu perete din zidărie si realizarea

unui alt gol pentru fereastra in perete (ax 10’ cu F-F’) pentru desfumare casa scării;

 • - refacere finsajelor interioare si montarea de instalatii noi termice, sanitare si electrice;

 • - reabilitarea termica a fațadei cu polistiren prin montarea unui strat de termosistem de lOcm polistiren expandat la nivelul peretiilor;

 • - realizare (acces) gol usa pentru incaperea 14.sala de clasa din hol( si nu din casa scării conf. situație existenta);

Etaj 2:

 • - recompartimentarea spatiilor interioare a arhivei si bibliotecii si realizare in loc a unor grupuri sanitare - se vor demonta pereți conform soluției de la specialitatea rezistenta si expertizei tehnice;

 • - închiderea ferestrelor de la casa scarii( ax 1O’-H’ cu G’) cu perete din zidărie si realizarea unui alt gol pentru fereastra in perete (ax 10’ cu F-F’) pentru desfumare casa scării;

 • - realizarea unor goluri pentru ferestre (grupuri sanitare fete) intre axele G cu l’-2’ si realizarea unor parapete din zidărie mai înalte pentru ferestrele de la grupuri sanitare băieți, intre axele C-G cu 1’;

 • - refacere finsajelor interioare si montarea de instalatii noi termice, sanitare si electrice;

 • - reabilitarea termica a fațadei cu polistiren prin montarea unui strat de termosistem de lOcm polistiren expandat la nivelul peretiilor;

 • - realizare (acces) gol usa pentru incaperea 16.sala de clasa din hol( si nu din casa scării conf. situație existenta);

Terasa neclrculabila:

 • - izolarea termica si refacerea finisajelor la terasa: montarea unui strat de 20cm de polistiren extrudat + ludroizolatie dubla, finisata cu ultimul strat de protecție ardezie.

Aceste modificări nu vor influenta: structura de rezistenta pentru subsol, parter si etajele 1-2, limitele si aliniamentele autorizate prin proiectul inițial.

Pentru a stabili lucrările de construcție executate, modificările propuse si influenta lor asupra rezistentei si stabilitatii a întregii structuri de rezistenta a clădirii in exploatare( Corp CI) s-a efectuat un studiu geotehnic Întocmit de dr.ing. Cornelia Dobrescu si o expertiza executata de expert tehnic ing. Octavian Manoiu atestat MDRT in domeniul Al.

Construcție edificata in anul 1978 in suprafața totala de 674,00mp, cu NC 231183-C1 -construcții administrative si social culturale, conf. extras C.F. nr.51055 din 18.10.2019.

Pe teren se afla următoarele constructii(confreleveu):

CI - școala gimnaziala in suprafața de: Sc- 674,00mp, Sd=2279,70mp

 • - C2 - anexa(depozitare gunoi)* in suprafața de Sc=Sd=l 2,15mp

Nota:

rurrw.mnic»

*Constructia C3- anexa(ghena gunoi) este edificata fara Autorizație de Construire. Deoarece aceasta construcție va fi menținută, se propune intrarea in legaliate pentru construcția existenta.

 • 1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Terenul se afla in intravilanul municipiului București, sector 5, pe str.Doina nr.l, nr. cadastral 231183 si are o suprafața totala de 3.036,00 mp.

Terenul este amplasat in zona Lla - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție.

Imobilul nu este situat in zona de protecție a unui monument istoric cuprins in Lista Monumentelor Istorice.

Terenul se afla in zona fiscala „A”.

Terenul are următoarele deschideri si vecinătăți:

la Sud-Vcst - pe latura 45,86m- str.Doina;

 • - la Nord-Vest - pe latura de 17,16m+8,74m+10,46m -propr. privata str. Nasaud, nr.21B, nr.21A, pe latura de +2,54m+3,96m+0,92m+ +4,71m+4,16m+ 2,09m+ 3,85m+ 2,22m +2,46m+13,l Im -propr. privata Clubul copiilor si elevilor Sector 5, pe latura de +8,00m -str.Nasaud, pe latura de +7,99m+2,09m+20,24m+ +l,50m+3,04m+ 7,93m+4,48m +8,96m+6,27m+7,25m+l,00in -propr. privata nr.cad. 230738 - Clubul copiilor si elevilor Sector 5;

Ia Nord-Est - pe latura de 2,00m+27,18m+l 0,26m- propr. privata nr. cad. 217595;

la Sud-Est - pe latura de 20,62m+2,10m+3,57m+2,15m+19,87m- propr. privata nr. cad. 207670;

Imobilul existent CI - S+P+2E este racordat la utilitari prin branșamente la rețelele existente in zona. Se vor menține branșamentele existente si se vor extinde doar de către persoane fizice/juridice autorizate, respeetandu-se normativele in vigoare.

Accesul auto se realizează din str.Nasaud, iar accesul pietonal din str.Nasaud si str.Doina.

1.03 - Caracteristicile construcțiilor:

Situație existenta(relevata);

Functiunea(tipul clădirii): - școala gimnaziala - Corp CI

- anexa(depozitare gunoi) - Corp C2

Regim de inaltime - Rh =■ S+P+2E (Corp CI)

= P (Corp C2)

Suprafața teren = 3.036,00 mp(conf. acte)

Suprafața construita subsol CI - Sc subsol CI = 249,20 mp

Suprafața construita parter CI - Sc parter CI = 674,00 mp

Suprafața construita parter C2 - Sc parter C2 - 12,15 mp

Suprafața construita totala CORP C1+C2 - 674,00 mp + 12,15 mp = 686,15mp (calcul POT)

Suprafața construita etaj 1 CI - Sc etaj 1 CI = 678,25 mp

Suprafața construita etaj 2 CI - Sc etaj 2 CI = 678,25 mp

Suprafața desfasurata CORP CI (S+P+2E) - 249,20 mp + 674,00 mp + 678,25 mp + +678,25 mp = 2279,70 mp

Suprafața desfasurata CORP C2 (P) - 12,15 mp

Suprafața desfasurata supraterana CORP CI + C2 - 2030,50mp + 12,15mp= =2042,65mp(cc/cw/

CUT)

Suprafața desfasurata totala CORP CI + C2 = 2279,70mp + 12,15mp= 2291,85mp

Suprafața utila CORP Cl = 202,35mp+572,90mp+587,95mp+593,05mp=1956,25mp

Suprafața utila CORP C2 = 8,90mp

Suprafața utila totala CORP C1+C2 = 1956,25mp+8,90mp= 1965,ISmp

Spatii verzi amenajate = 532,00mp (17% din S teren) - existent

Suprafața de alei carosabile, pietonale = 1817,85mp - existent

H atic CORP CI - 1 l,50m (de la cota +0.00)

H streasina/coama CORP C2 = 2,10m/2,65m (de la cota +0.00)

POT existent= 22,6 %

CUT existent ~ 0,67

Situație propusa:

Tipul clădirii: clădire civila(publica) pentru invataniant

Profil de activitate: școala gimnaziala (clasele I-VU1)

Program de lucru: 8:00 - 20:00

Funcțiunea: - școala gimnaziala - Corp CI - existent si menținut

 • ■ anexa(depozitare gunoi) - Corp C2- existent si menținut

 • - școala gimnaziala - Corp C3- propus

Numărul maxim de persoane:

Subsol: 0 persoane

Parter: 287 persoane (din care 257 de elevi si 30 de profesori/angajati)

Etaj 1: 271 persoane (din care 212 de elevi si 59 de profesori/angajati)

Etaj 2: 363 persoane (din care 348 de elevi si 15 de profesori/angajati)

Număr maxim de persoane din imobil : 921 persoane

(din care 817de elevi si 104 de profesori/angajati)

Efectiv școlar* = 684 elevi / 2 schimburi > 342 elevi/schimb

Nr.de formațiuni de studiu* (existent) = 26

Nr. Personal* = 54 angajati(profesori)

Nota* : Numărul de elevi, formațiuni de studiu si de angajati(personal) sunt conform informațiilor oferite de beneficiar pentru anul școlar 2019 - 2020.

Regim de inaltime - Rh = S+P+2E (Corp CI)

= P (Corp C2)

= P+2E (Corp C3) - propus

Suprafața teren = 3.036,00 mp(conf acte)

Corp CI - existent si mentinut(termoizolat):

Suprafața construita parter CI - Sc parter CI = 675,35 mp

Suprafața desfasurata CORP CI (S+P+2E) = 249,20 mp + 675,35 mp + 678,25 mp + +678,25 mp =

2281,05 mp

Corp C2- existent si menținut

Suprafața construita parter C2 - Sc parter C2 =Sd C2= 12,15 mp

Corp C3- propus:

Suprafața construita parter C3 - Sc parter C3 = 408,15 mp

Suprafața construita etaj 1 C3 - Sc etaj 1 C3 = 408,15 mp

Suprafața construita etaj 2 C3 - Sc etaj 2 C3 - 408,15 mp

Suprafața desfasurata CORP C3 (P+2E) - 1224,45 mp

Suprafața utila parter C3= 345,10mp

Suprafața utila etaj 1 C3= 343,20mp

Suprafața utila etaj 2 C3~ 358,20mp

Suprafața utila totala C3(P+2E)= 1046,50mp

Corp CI - existent:

Suprafața utila noua subsol C1 = 202,1 Omp

Suprafața utila noua parter Cl= 492,50mp

Suprafața utila noua etaj 1 Cl= 591,20mp

Suprafața utila noua etaj 2 Cl= 590,25mp

Suprafața utila totala noua C1(S+P+2E)= 1876,05mp

Suprafața construita totala CORP C1+C2+C3 - 675,35 mp + 12,15 mp + 408,15 mp= 1095,65mp ~ (calcul POT)*

Suprafața desfasurata supraterana CORP CI + C2 + C3 = 2031,85mp + 12,15mp+ + 1224,45 mp = 3268,45 mp (calcul CUT)**

Suprafața desfasurata totala CORP C1+ C2 +C3 = 2281,05mp +12,15mp +1224,45mp= = 35 17,65 mp Suprafața utila totala Cl+C2+C3= 1876,05mp + 8,90mp + 1046,50mp= 2931,45mp

Spatii verzi amenajate = 870,00mp (28% din S teren) - propus

Suprafața de alei carosabile, pietonale = 1070,00mp - propus

( din care 240,75mp teren de sport)

H atic CORP CI = 1 l,50m (de la cota +0.00)

H streasina/coama CORP C2 = 2,10m/2,65m (de la cota +0.00)

H atic CORP C3 = 13,75m (de la cota +0.00 a corpului existent CI)

POT propus= 36 %

COT propus = 1,07

 • * POT calculat conform definiției din legea 350/2001, anexa 2: „ raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.”

 • * * CUT calculat conform definiției din legea 350/2001, anexa 2: „raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața desfasurata a tuturor planseelor) și suprafața parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referința, Nu se iau in calculul suprafeței construite desfasurate:[...] suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice,[..] suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite,[...Jaleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție.”

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANTA „C” - normala (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANTA „II” (conform Normativului PI 00-1/2013), GRAD DE REZISTENTA LA FOC:     II- conf.P 118/99, NIVEL DE STABILITATE

LA FOC: II- conf. NP127/2009, RISC DE INCENDIU: MIC - conf.P 118/99.

 • 1.04 - Elemente de trasare

Dispunerea fata de aliniament si fata de limitele terenului:

 • - la Sud-Vest: spre str.Doina - cuplat parțial* pe fațada posterioara Ia construcția existenta Corp CI;

 • - la Nord-Vest: aprox.l3,00m fata de Clubul copiilor si elevilor Sector 5 - conf. plan de situație anexat;

 • - la Nord-Est min. 5,00 m - fata de propr. privata nr. cad. 217595;

 • ■ la Sud-Est: spre limita de proprietate din dreapta, cuplata la calcan la terenul alaturat cu nr.cad. 207670 pe o suprafața de 6,60m, după care retras min. 3,00m pe o distanta de 13,40m;

Nota:

♦Distanta (zona ce nu este cuplata la CI) dintre clădirea propusa C3 si clădirea existenta CI este de 5,50m, fronturile opuse nu au camere cu activitati care sa necesite lumina naturala(sali de clasa, laboratoare).

Cota +0,00 a construcției existente CI este situata la +0,65m fata de cota terenului amenajat si la +0,75m fata de cota terenului natural.

Cota+0,00 a construcției propuse C3 va fi egala cu cota terenului amenajat

+0,50m, respectiv la cota de +0,60m fata de terenul natural. Cota +0,00 a construcției propuse C3 este aceasi cota cu cea a podestului de la incaperea: 20.Casa Scării - parter, de la construcția existenta CI.

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCȚIONALA

CORP CI:

SUBSOL cota - 3.50(-3.20/-2.70/-4.45); spatii tehnice

 • - 01 .atelier mecanic (11,00 mp)

 • - O2.scara(6,95 mp)

 • - 03.hol(7,40 mp)

 • • 04.camera tehnica(12,35 mp)

 • - 05.hol(3,30 mp)

06.camera tehnica(8,20 mp)

’ O7.camera tehnica-centrala termica(32,65 mp)

 • - 08.hol(5,05 mp)

 • - 09.hol(64,95 mp)

 • 10 .camera tehnica-statie de pompare(50,30 mp)

 • 11 .curte engleza(6,95 mp)

 • 12 .curte engleza(l,00 mp)

PARTER cota ±0.00: săli de clasa, laboratoare, grupuri sanitare, birouri - 01.hol (84,60 mp) - 02.casa scării (20,45 mp) - 03.grup sanitar fete (16,55 mp) - 03’.wc 1 (1,00 mp)

 • - O3’.wc 2 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 3 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 4 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 5 (1,00 mp)

 • • 03’.wc 6 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 7 (l,15mp)

 • - 03’.G.S.D. (3,45mp)

 • - 04.paza (5,05 mp)

 • - 05 .grup sanitar baieti( 15,45mp)

 • - 05’.wc 1 (0,80 mp)

 • - 05’.wc 2 (0,80 mp)

 • - 05’.wc 3 (0,80 mp)

 • - 06.sala de clasa(48,65 mp)

 • ■ 07.sala de clasa(48,20 mp)

 • - O8.birou director (15,85 mp)

 • - 09 .hol acces (11,70 mp)

 • - 10. camera (2,00 mp)

11 .cabinet secretariat (11,30 mp)

 • ■ 12.camera (1,50 mp)

 • - 13,laborator informatica (52,25 mp)

 • - 14.anexa birou(9,60 mp)

 • - 15,birou administrator analist (16,50 mp)

 • - lâ.birou contabil(12,90 mp)

 • - 17,birou director adjunct (17,40 mp)

 • - 18.sala de clasa (48,20 mp)

 • - 19,sala de clasa (48,65 mp)

 • - 20.casa scării (19,45mp)

 • • 21.grup sanitar (1 l,55mp)

 • - 21 ’ .grup sanitar profesori (3,95 mp)

 • - 21’.wc 1 (1,05 mp)

 • - 21’.wc 2 (1,00 mp)

 • - 22. cerc metodic(profesori)(30,75 mp)

23.podest acces principal( 19,00 mp)

24.scara acces principal(l 0,75 mp)

- 25.rampa acces principal(l 1,50 mp)

ETAJ 1 cota; +3.45: săli de clasa, cancelarie, grupuri sanitare, cabinet consiliere

 • - Ol.hol (77,20 mp)

 • - O2.casa scării (29,10 mp)

 • - 03.grup sanitar fete (20,25 mp)

 • - 03’.wc 1 (1,00 mp)

 • - O3’.wc2 (l,00mp)

 • - 03’.wc 3 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 4 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 5 (1,00 mp)

 • - 03’.wc 6 (1,00 mp)

 • • 03’.wc 7 (l,00mp)

 • - 04.grup sanitar baieti(15,15mp)

 • - 04’.wc 1 (0,80 mp)

 • - 04’.wc 2 (0,80 mp)

 • - 04’ .wc 3 (0,80 mp)

 • - 06.sala de clasa(48,â5 mp)

07.sala de clasa(49,90 mp)

 • - 08.sala de clasa (48,20mp)

 • - 09. sala de clasa (48,65 mp)

~ 1O.cancelarie (63,55 mp)

 • - 11 .anexa cancelarie (16,55 mp)

 • - 12,cabinet consiliere (31,80 mp)

 • - 13.casa scării (28,10 mp)

 • - 14.sala de clasa(49,40 mp)

 • - 15.CEAC (7,10 mp)

ETAJ 2 cota: +6.90: săli de clasa, laborator limbi străine, grupuri sanitare, cabinet medical, săli pregătire

 • - 01.hol (77,20 mp)

 • - O2.birou asociație părinți (7,10 mp)

 • - 03. sala de clasa (48,65 mp)

 • - 04. sala de clasa (48,20 mp)

 • - 05. sala de clasa (49,90 mp)

 • - 06. sala de clasa (48,20 mp)

 • - 07. sala de clasa (48,65 mp)

 • - 08. grup sanitar băieți (15,40 mp)

 • - 08wc 1 (0,90 mp)

 • - 08’.wc 2 (0,90 mp)

 • - 08’.wc 3 (0,90 mp)

 • - 09.grup sanitar fete (18,45 mp)

• 09’. wc 1 (1,00 mp)

 • - 09’.wc 2 (1,00 mp)

 • - 09’.wc 3 (1,00 mp)

 • - O9’.wc 4 (1,00 mp)

 • - 09’.wc 5 (1,00 mp)

 • - O9’.wc 6 (1,00 mp)

O9’.wc 7 (l,00mp)

 • - 09’.wc 8 (l,65mp)

 • - 10.casa scării (29,10 mp)

 • - 11 .laborator limbi străine (63,55 mp)

 • • 12.cabinet medical (16,55 mp)

 • - 13.sala pregătire (12,90 mp)

 • - 14.sala pregatire(l 7,40 mp)

 • - 15.casa scării (28,10 mp)

15.sala de clasa (49,40 mp)

CORP C2: - camera depozitare gunoi (8,90 mp)

CORP C3:

PARTER cota zfcO.OO: laboratoare, grupuri sanitare, anexe

 • - 01.hol (71,40 mp)

 • - 02.casa scării (19,35mp)

 • - 03. laborator fizica (55,10 mp)

 • - 04. laborator chimie (55,25 mp)

 • ■ 05. anexa chimie (6,80 mp)

 • - 06. grup sanitar băieți (15,85 mp)

 • - 06’.wc 1 (1,10 mp)

 • - 06’.wc 2 (1,15 mp)

 • - 06’.wc 3 (1,15 mp)

 • - 07. grup sanitar fete (10,85 mp)

 • - 07’.wc 1 (1,15 mp)

 • - 07’.wc 2 (1,30 mp)

 • • 07’.wc 3 (1,30 mp)

 • - 07’,wc 4 (1,55 mp)

 • - 08. oficiu (8,75 mp)

 • - 09. anexa (club)stiinte (21,85 mp)

 • * 10. laborator biologie (55,25 mp)

 • - 11. anexa biologie (15,95 mp)

12.podest acces (17,80 mp)

13.scara acces (14,15 mp)

14.scara de evacuare (14,85 mp)

ETAJ 1 cota: +3.80: sala de clasa, biblioteca, arhive, grupuri sanitare - 01.hol (62,30 mp)

 • - O2.casa scării (25,90mp)

 • • 03. biblioteca (76,40 mp)

 • - 04. arhiva 1 (39,30 mp)

05. arhiva 2 (36,15 mp)

 • - 06. oficiu (3,30 mp)

 • - 07. grup sanitar băieți (14,00 mp)

 • - 07’.wc 1 (1,10 mp)

 • - 07’.wc2 (1,10 mp)

 • - 08. grup sanitar fete (10,85 mp)

 • - 08’.wc 1 (1,15 mp)

 • - 08’.wc 2 (1,30 mp)

 • - 08’.wc 3 (1,30 mp)

 • - 08’.wc 4 (1,55 mp)

 • - 09. sala de clasa (51,40 mp)

 • - 10. anexa sala de clasa (16,25 mp)

11 .scara de evacuare (29,00 mp)

ETAJ 2 cota: +8.10: sala multifuncționala, vestiare, grupuri sanitare

 • - 01.casa scării (15,00 mp)

 • - 02.depozitare (6,20mp)

 • • 03. sala multufunctionala(240,75 mp)

 • - 04. vestiar băieți (11,25 mp)

 • - 05. grup sanitar băieți (10,05 mp)

 • - O5’.wc 1 (1,10 mp)

 • - 05’.wc 2 (1,15 mp)

 • - 06. vestiar fete (1,10 mp)

 • - 07. grup sanitar fete (12,30 mp)

 • - 07’.wc 1 (1,15 mp)

 • - 07’.wc 2 (1,30 mp)

 • - 07’.wc 3 (1,55 mp)

 • - 08. hol (19,70 mp)

 • - 09. vestiar profesor (13,65 mp)

-   10. scara de evacuare (37,15 mp)

Spatiile interioare vor avea inaltimea libera:

Corp CI: de 2,65/3,15/2,85/2,35m la subsol, de 3,05m la parter, etajele 1 -2;

Corp C3: de 3,50m la parter si etaj 1, de 3,50m la etaj 2 si de 4,75m la sala multifuncționala.

Capitolul III - SOLUȚII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

IIL01 - Sistemul constructiv

Corp CI- existent

Fundația este alcatuita din fundatii continue din beton armat, cu pereții subsolului din beton armat, iar suprastructura este alcatuita din pereți, cadre din stâlpi cu grinzi si plansee din beton armat

Corp C2- existent

Fundație este alcatuita dintr-o placa de beton aramt, cu pereți din zidărie de cărămidă si inveltioare tip acoperiș intr-o apa.

Corp C3- propus

Fundația propusa este de tip tălpi continue din beton armat, iar suprastructura va fi alcatuita din cadre din stâlpi cu grinzi si plansee din beton armat, conform proiectului de specialitate, verificat tehnic.

Pentru a stabili lucrările de construcție executate, modificările propuse si influenta lor asupra rezistentei si stabilitatii a întregii structuri de rezistenta a clădirii in exploatare( Corp CI) s-a efectuat un studiu geotehnic intocmit de dr.ing. Cornelia Dobrescu si o expertiza executata de expert tehnic ing. Octavian Manoiu atestat MORT in domeniul Al.

IH.02 - Includerile exterioare si compartimentările interioare

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Corp CI - existent

închiderile exterioare sunt realizate din cărămidă plina, tencuieli de cca. 3 cm grosime la interior, glet de ipsos, zugrăveli cu vopsea lavabila.

Tamplaria exterioara este din profile aluminiu de culoare verde si geam tennoizolant.

Pereții exteriori si soclu clădirii nu sunt izolate termic.

Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie neportanta cu grosimi de 25 cm.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Corp CI - existent

Se vor face intervenții la nivelul Închiderilor exterioare si compartimentărilor interioare la următoarelor goluri/spatii la corpul CI - existent:

Subsol:

 • - se va executa o curte engleza din b.a. la camera tehnica( stafie de pompare) pentru acces direct din exterior pompieri;

 • - se va realiza un gol de usa in peretele din axul 12’ cu C-D pentru acces direct din exterior la centrala termica;

 • • se va realiza un perete din cărămidă de zidărie 25cm in axul 13(08 Hol) si se va monta o usa RF EI 60-C;

se va demola peretele din camera centralei termice dintre axele E’-E;

Parter:

 • - se vor zidi golurile de la ferestrele g.s. profesori de la nivelul parterului ( axele ll’-G’) si se va implementa o noua soluție de ventilare mecanica;

 • - sala de sport impreuna cu vestiarul profesor si anexa laborator vor fi recompartimentate si transformate in : birou administrator + anexa birou, birou contabil, birou director adjunct. Pereții vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm. Se vor face interventii( golurile noi pentru usi) la pereți de beton conf. soluție structura si expertiza tehnica;

 • - usa de acces principala ( axele 8-9 cu A)va fi repozitonata in interorul holului de acces pentru a se realiza evacuarea/accesul in condiții de siguranța pe rampa a personelor cu dizabilitati;

 • - se va realiza un gol nou de fereastra pentru 2O.casa scării intre axele F-G’ cu 12, conf. soluție rezistenta si expertiza tehnica;

Etaj 1:

se vor zidi golurile ferestrelor de la casa scării axele lO’-l 1 ’ cu G’;

 • - spatiilor următoare: 16.birou, 17.birou director, 15.birou vor fi recompartimentate si transformate in 14.sala de clasa - golul de usa din casa scării (axele C-D cu 11’) va fi inchis cu zidărie de cărămidă de 25cm si se va realiza un acces nou din 01 .hol;

 • • se va realiza un gol nou de fereastra pentru 13.casa scării intre axele F-G’ cu 12, conf. soluție rezistenta si expertiza tehnica;

Etaj 2:

 • - se vor zidi golurile ferestrelor de la casa scării axele lO’-l 1 ’ cu G’;

 • - golul de usa din casa scării (axele C-D cu 11’) va fi inchis cu zidărie de cărămidă de 25cm si se va realiza un acces nou din 01 .hol pentru 16.sala de clasa;

 • - spatiile următoare: 05.biblioteca, 04.arhiva,03.hol vor fi recompartimentate si transformate in grupuri sanitare pentru băieți si fete astfel se vor face următoarele intervenții: se va realiza un perete de zidărie de cărămidă de 25cm intre 08.g.s. băieți si 09.g.s. fete, toaletele vor fi realizate din panoui de pvc(Max), se vor realiza goluri pentru ferestre in fațada existenta intre axele 1 ’-2’ cu G pentru ventilare naturala la g.s. fete, se va zidi parapetul la ferestrele g.s. băieți pana la Hp= l,90m;

 • - se va realiza un gol nou de fereastra pentru 15.casa scării intre axele F-G’ cu 12, conf. soluție rezistenta si expertiza tehnica;

Corp C3- propus

închiderile exterioare vor fi realizate din cărămidă de 25cm, tennoizolate spre exterior cu polistiren expandat de 10 cm.

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie neportanta sau pereți de gips carton, cu grosimi de 15cm si 25 cm. Se vor realiza de asemenea compartimentări din panouri de PVC (panouri de tip Max) in interiorul grupurilor sanitare.

Tamplaria exterioara propusa va fi din profile pvc culoare alba, cu 5 camere si geam termoizolant.

Fațadele sunt realizate din materiale din clasa de reacție la foc Al (clasa CO de combustibilitate).

IU.03 - Finisaje Interioare:

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Corp CI - existent

Finisajele interioare de la pereți și tavane necesită lucrări de igienizare, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire.

Pardoseli:

 • - Pardoseala subsolului este din gresie sau beton.

 • - Holurile principale, casa scării și grupurile sanitare au pardoselile din gresie.

 • • Treptele scărilor sunt placate cu gresie.

 • - Sălile de clasa si birourile sunt placate cu parchet.

Pereți: - Pereții subsolului sunt zugrăviți cu vopsea lavabilă de culoare albă sau sunt din beton.

 • - Zugrăvelile interioare la parter, etajul 1 si 2 sunt de tip lavabil de culoare albă.

 • - Grupurile sanitare sunt placate cu faianță pe toată înălțimea pereților.

 • - Pereții interiori care delimitează spațiile de circulație au prevăzute lambriuri din lemn pe o înălțime decca. 130cm.

Tavane:      - Există tavane suspendate peste tot.

Usi interioare:

 • - Ușile interioare sunt din tâmplărie de lemn si PVC la grupuri sanitare

 • - Accesul în școala se face din fațada principală (str. Doina) printr-o usa de aluminiu cu geam și din acces secundar prin două uși metalice din curtea de recreație.

SITUAȚIE PROPUSA

Corp CI - existent + Corp C3 propus

Pardoseli:

 • - In SUBSOL:

 • - gresie antiderapanta trafic intens pentru toate spatiile interioare (inclusiv pentru casa, scării). Curtea engleza este prevăzută cu gresie de exterior.

- In PARTER:

 • - gresie antiderapanta trafic intens in următoarele spatii: holuri, grupuri sanitare, laboratoare + anexe laboratoare, oficiu, casa scării;

 • - gresie antiderapanta de exterior in spatiile exterioare: podest + scara acces principal-!- rampa;

 • - parchet trafic intens: laborator informatica, săli de clasa, birouri, cerc metodic;

- In ETAJ 1/2:

 • - gresie antiderapanta trafic intens in următoarele spatii: holuri, grupuri sanitare, casa scării, CEAC, vestiar băieți, vestiar fete, vestiar profesor,birou asocitatie părinți;

 • - parchet trafic intens: săli de clasa, cancelarie, cabinet consiliere, biblioteca, arhiva 1 +2, laborator limbi străine, săli pregătire;

 • - parchet sportiv trafic intens : sala multifuncționala (ex. Parchet tip Tarkett-Proflex M);

 • - PVC spitale, flexibil, termosudabil, de trafic intens, antistatic: cabinet medical;

Pereți:

- In SUBSOL:

- vopsitorii lavabile in restul spatiilor;

- In PARTER:

 • - vopsitorii lavabile in următoarele spatii: birouri;

 • - tapet fibra de sticla h=2. lOm si vopsitorii lavabile: săli de clasa, laboratoare, casele de scara, holuri;

 • - faianța pana la h=2.10 si vopsitorie lavabila: grup sanitar copii, g.s. profesori, g.s.dizabilitari;

- In ETAJ 1/2:

 • - tapet fibra de sticla h=2.10m si vopsitorii lavabile: săli de clasa, laboratoare, casele «de scaram holuri, bibiloteca, arhiva 1 si 2, birou asociație, CEAC, săli de pregătire, sala multifuncționala, vestiare;

 • - faianța pana la h=2.10 si vopsitorie lavabila: grupuri sanitare;

 • - tapet PVC spitale termosudabil, rezistent la solventi de curățenie: cabinet medical;

Tavane:

- In SUBSOL:

 • - placare cu vata minerala incombustibila lOcm;

 • - In PARTER/ ETAJ 1/ ETAJ 2:

 • - tavan fals (gips carton) cu densitatea maxima de 15MJ/mp + vopsitorii lavabile in toate incaperile.

Se propune înlocuirea finisajelor inclusiv la corpul existent CI conform planuri anexate. Se vor inlatura lambriurile din lemn existente la holurile corpului CI.

 • I IL04 - Finisaje exterioare

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Corp CI - existent

Fațadele sunt cu culoare preponderent alba, cu zone de culoare verde deschis. Finisajele exterioare nu prezintă degradări vizibile la nivelul straturilor vizibile. Pereții exteriori si soclul clădirii nu sunt izolate termic.

Tamplaria exterioara este din profile aluminiu de culoare verde si geam termoizolant.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Corp CI - existent + Corp C3 propus

Se propune refacerea finisajelor exterioare la corpul existent CI si relizarea finisajelor la corpul propus C3, prin montarea unui strat de termosistem de lOcm polistiren expandat la nivelul peretiilor si lOcm polisitren extrudat la nivelul soclului, conform planuri si fațade anexate.

Planseele vor fi bordate perimetral cu plăci din vată minerală bazaltică de 10 cm grosime -Euroclasa Al sau A2-sl,0, cu lățimea de minim 0,30m.

Fațadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa culoare roșu inchis, gri închis si alb.

 • III.05 - Acoperișul si învelitoarea

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Corp CI - existent

Acoperișul este de tip terasa necirculabila si se prezintă intr-o stare buna, avand hidroizolatia refăcută recent. Placa peste ultimul nivel nu este izolata termic.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Corp CI - existent

în ceea ce privește izolarea planseului terasa, se recomandă aplicarea unui termo sistem suplimentar, din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm, care asigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul C107/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei.

Corp C3- propus

Acoperișul va fi tip terasa necirculabila, structura din beton armat finisata cu ultimul strat de protecție ardezie, si parțial pe structura din tabla cu profil inalt - 158mm finisata cu ultimul strat de protecție ardezie. Aticul este parțial pe structura metalica pentru Închiderea parapetului si din beton armat.

La parter copertinele vor fi realiate pe structura metalica.

Capitolul IV - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

împrejmuirea

împrejmuirea terenului este executata pe limita de proprietate. împrejmuirea existenta se va menține. In cazul in care se dorește se pot reface anumite porțiuni din Împrejmuire, pastrand forma, materialele si inaltimile gardului existent. împrejmuirea pe zona de Sud-Est cu NC 207670 se propune sa fie inlocuita cu una de Tip I (OPACA) in loc de cea existenta de Tip III (TRANSPARENTA).

Perimetrul Împrejmuirii de tip I opaca de 2,20m, cu structura (stâlpi) din beton, închiderea din panouri prefabricate din beton armat netencuit este de aprox. 37,00ml. împrejmuirea spre strada(de tip II) este alacatuita dintr-un soclu de aprox. 70cm si o parte transparenta, cu o inaltime maxima de 2,00m si un perimetru de aprox. 43,0ml. împrejmuirea (delimitarea intre terenul scolii si Clubul copiilor si elevilor Sector 5) din interiorul proprietarii (de tip III) transparenta, cu structura(stalpi) din țeava metalica si închidere din plasa metalica, cu o inaltime maxima de 2,00m si un perimetru de aprox. 61,0ml. împrejmuire existenta (de tip IVjopaca, cu structura din țeava metalica si panouri din tabla cutata, cu o inaltime de 3,00m si un perimetru de aprox. 61,OOml, conf. planșa nr.A17 de la specialitatea arhitectura.

Parcajul

Parcajul autovehiculelor se va face respectandu-se HCGMB nr. 66/2006, "Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenjari autorizate pe teritoriul Municipiului București” si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii cu nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica priving mediul de viata al populatieri. Spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor sunt situate la distante de minimum 5m de ferestrele camerelor de locuit(vecini) sau săli de clasa(incaperi in care se afla in mod obișnuit copii).

Accesul autospecialelor in interiorul curții se realizează din str.Nasaud si are o lățime de 5,00m.

Amenajarea terenului

Amenajarea curții scolii va cuprinde zona verde, zona curții de recreație si zona teren sportiv.

Se vor executa amenajari peisagistice exterioare. Se vor menține toti copacii existenti pe teren si se vor planta copaci (ex. de tip Tuia Smaragd) langa limita de proprietate pe direcția Nord-Est.

Construcția existenta CI este Înconjurata parțial de trotuar de garda. Se va reface stratul de (uzura) asfalt din curtea scolii. Terenul de sport propus, conf. plan de situatie(plansa A01) de la specialitatea arhitectura, va avea dimensiunea de 15,0x 28,0 ml(420,00mp) si va fi realizat dintr-un finisaj de tip tartan.

Se vor lua masuri de protecție impotriva loviturilor la geamurile din vecinătatea terenului de sport. Se vor monta panouri bordurate din zinc la ferestrele dinspre curtea de recreație (la nivelul parterului) vopsite in culoarea tamplariei aferente .

In zona de Nord se va amenaja un spațiu verde realizat din rulouri de gazon, trotuare din dale(care imita pietrișul), banei de tip cub(din beton) cu o inaltime de max. 60cm. Se vor amenaja doua spatii pentru parcarea bicicletelor. Evacuarea apelor pluviale de pe suprafața de joc si a zonelor alaturate se va face prin cămine de canalizare pluviala cu capace de tip gratar si rigole in zona acceselor.

Se va realiza o instalație exterioara de iluminare artificiala a curții si a terenului de sport.

Scurgerea apelor pluviale si organizarea de șantier se vor realiza in incinta.

Capitolul V - DURATA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

Durata totala a investiției: 5 luni, respectiv 60 de zile de la ordinul privind data de incepere a proiectării si 370 zile de la ordinul privind data de incepere a lucrărilor, conform contractului semnat. Durata prezentata in cererea de finanțare: termenul de execuție poate fi revizuit in funcție de modul de desfășurare a lucrărilor.Proiectant.

(denumirea persoanei juridice șl datele de Identificare]

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

(denumirea obiectivului de Investiții)

Nt, crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

tel

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

6,'co

o.co

1.3

Amenajări pentru protecția mecMi^șFâSucerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

L4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

6.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

o.oo

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului da Investiții

2.1

Construcții

0.00

0.00

2.2

Utilaje,echipamente

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0X0

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnică

3.1

Studii

6 34451

1,24336

7,73737

3,1.1. Studii de teren

6,544.01

1,243.36

7,787.37

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.13. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentațil-suportși cheltuieli pentru obținerea de avhe, acorduri și autorizații

11,600.00

2,204.00

13,804.00

3.3

Expertizare tehnică

6.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice șl audHul energetic al clădirilor

4,556.61

865.76

5,422.37

35

Proiectare

188,351.68

35,300X2

22435250

33.1. Temă de proiectare

OXO

0.00

353. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

353. Studiu de fezabitate/dociimentațfe de avizare a fucrSrita- de intervenții șl deviz general

60,675.83

1152342

72,204.30

33A. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizefor/acordurllor/autorlzațiltor

12,77530

2,42740

15503.20

3.53. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

33.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

115,500.00

21,945.00

137,445 X0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

o.cff

6'66

3.7

Consultanță

2109,000.00

54,910.00

543510.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132,500.00

23,175.00

157,675.00

3.7.2. Audltul financiar

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.73. Consultanta pentru elaborare cerere de finanțare

121500.00

23,085X0

144585.00

3.S

Asistență tehnică

136,28335

25,893.86

162,17731

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

56,434.65

10,72258

67,15743

33.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

56,434.65

10,72258

67,157.23

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat do către Inspectoratul de Stat In Construcții

0.00

0.00

333. Dlrlgenție de șantier

79,848.80

15,17157

95X20.07

Total capitol 3

636,935.75

121,017,79

757353.54

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl instala ții

7,327393.84

1,392,20433

8,719,598.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

361,746.51

68,73134

«430,478.35

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționate care necesită monta)

397,782.50

75,578.68

473,361.18

4.4

Utilaje, echipamente tehnologica și funcționate care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

1360,04534

258,408.65

1,618,454.19

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Tatei capitol 4

9,445,963.39

1,794,923.99

11^+11392.38

CAPITOLUL S Alte rfralîuIsMI

5.1

Organizare de șantier

28,922.99

5,49537

34,41836

5.1.1. Lucrări de construcții șl Instalații aferenta organizării de șantier

28,92239

5,495.37

34,41836

5.1.2. Cheltuieli conex* organizării șantierului

0.00

0.00

Comisioane, cote, taxa, costul creditului

0.00

0.00

030

5.2.1. Comisioanele șl dobânzile aferenta creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

OCCT

o.bo

5,2.5+ Taxe pentru acorduri, avke conforme șl autorizația de cons trulre/dei ființare

0.00

0.00

0.00

5.3

<Mtofelfcftver$e și neprevăzute

944,696.84

179,492.40

1,124,189.24

5.4

cheltuieli pentru Informare șl publicitate

26,659.00

5,065.21

31,724.21

Total capitol 5

1,000,27833

190,062.98

1.19033131

CAPITOLUL 6 CMtutea pentru pnsba tehnologic* șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3/300.00

570.00

3,570.00

5.2

Probe tehnologice șl teste

3,527.80

670.28

4,198.08

Total capitol 6

6,52730

1,240-28

7,768.03

TOT Al GENERAI

11,090,710.77

2,107^3535

13,197,94532

din căra: C +■ M (1.2 ♦ 13 +14 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.11)

7,713,06334

1,466,43233

9,134,49537


z.Rn-^c,Tț.or uiM ku ță«a

D 5716 ~~ /^odio'ara-CarniBn ZM£U-CLRAN<J