Hotărârea nr. 141/2020

Hotărârea nr. 141/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-cconomici pentru proiectul „Reabilitarea si consolidarea obiectivului dc investiții Grădinița nr.245”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 616/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 59030/ 24.07.2020;

în baza Avizului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5”;

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d); art. 139, alin (1); art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245” conform Anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare. Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Cont/'țiscmnează, Secretar Ge alSector 5 Elena Lunji'uțița Pefrescu


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SElÎAȘȚIAN LAZAROV


Nr. //// Z30.07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investitii Grădiniță nr.245”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, tară TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 7.467.824,71 lei Iară TVA, respectiv 8.886.711,41 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 5.693.477,10 lei tară TVA, respectiv 6.775.237,75 lei cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Aria totală proiectată este de 4.830 m.p.

Alte dotări: Copertina 1-14 mp; Copertina 2-14 mp; Loc de joaca copii paviment dale de cauciuc -165.50 mp; Leagăn dublu - 6 buc; Jucărie pe arc tip 1 si 2 - 4 buc; Carusel - 2 buc; Ansambl u de joaca XL - 1 buc; Balansoar cu arc - 2 buc; Groapa cu nisip - 15 m.p.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta fiind efectuată în numele întregii comunități. Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

 • - îmbunătățirea mediului educațional pentru participanții la procesul de învățământ.

 • - Dezvoltarea durabilă a localității;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 9 luni, respectiv 43 de zile de la ordinul privind data de începere a proiectării si 219 zile de la ordinul privind data de începere a lucrărilor, conform contractului semnat.


  PREȘEDINTĂ QE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU SE  ȘTIAN LAZAROV


Descrierea sumară a investiției /file

PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

Anexa 2


DESCRIERE SUMARA A INVESTIȚIEI


Denumire proiect:


REABILITARE SI CONSOLIDARE GRĂDINIȚĂ NR. 245, BUCUREȘTI - contract R47647 din 10.12.2019


Beneficiar:


PRIMĂRIA SECTOR 5

cu dreptul de adminstrare delegat către

GRĂDINIȚĂ nr. 245


Amplasament:


str. Tunsu Petre nr. 9, Sector 5, București


Proiectant:


IMPROVE ARCHITECTURE SRL


Str. Avram lancu nr. 24, sector 2, București


tel. 0743 236 363Număr proiect:


686/2020


Faza:


P.T.+D.D.E.


Capitolul I

1.01 — Obiectul proiectului

Prezenta documentație tehnica se intocmeste la solicitarea beneficarului in vederea detalierii etapelor de execuție pentru REABILITARE SI CONSOLIDARE GRĂDINIȚĂ NR. 245, BUCUREȘTI -contract R47647 din 10.12.2019.

Prezenta documentație tehnica detaliaza lucrările de „ reabilitare si consolidare g-radinita nr. 245, București”, propuse prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) întocmită de proiectantul general SC PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL si aprobata prin H.C.L Sector 5 cu nr. 131/26.06.2018.

Terenul in suprafața de 4.721mp si construcțiile existente se afla in proprietatea Municipiului București si dat in administrarea Consiliului Local Sector 5 conform HGCMB nr. 151/2001, a Protocolului nr. 9015/2000 emis de Consiliul Local Sector 5, si a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/28.10.2000, înscris in Cartea Funciara nr. 231225 cu Încheierea nr. 47744/22.12.2015 la O.C.P.I Sector 5.

Imobilul existent Corp CI are regimul de înălțime S+P+lE(subsol parțial); suprafața construita la sol 813mp. Corpul existent C2 este o construcție anexa cu regim de inaltime Parter, cu suprafața construita la sol 13mp. Intervenția propusa se refera doar la corpul CI.

Proiectul prevede lucrări de consolidare ce constau in îmbunătățirea rigidității laterale a structurii, lucrări de reabilitare pentru pereții exțerori cu plăci din polistiren expandat și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din Aluminiu (clasa de rezistenta la foc Al) cu geam termoizolant care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din Aluminiu pe interior și exteriorul ferestrelor - conform Soluției I din Documentația de Avizare Lucrări de Intervenție (DALI). După aplicarea tuturor măsurilor corpul de clădire al Grădiniței nr.245, str. Tunsu Petre, nr.9, Sect. 5, București, se încadrează în clasa RsIII, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale ce nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, (conform Variantei I de intervenție din expertiza tehnica întocmită de ing, Expert MLPATAdina Zoe Simian).

Prin proiect se propun lucrări de consolidare, conform expertizei tehnice intocmita de ing. Expert MLPAT Adina Zoe Simion.

Se propune consolidarea construcției prin următorii pași:

Intervenții Ia nivelul infrastructurii

Se propune menținerea fundațiilor existente si a pereților subsolului existent din beton armat. In zona fara subsol, fundațiile existente se vor consolida cu grinzi noi din beton armat adiacente fundațiilor existente.

Consolidarea fundațiilor existente din zona fara subsol va consta in grinzi continue din beton armat adiacente avand aceeași cota de fundare.

Grinzile de consolidare vor conlucra cu fundațiile existente prin intermediul unor ancore pe baza de mortar dispuse la circa 20cm si prin intermediul tencuielii armate a pereților existenti, aceasta fiind ancorata in grinzile de fundare noi.

Nu se vor realiza subzidiri la fundațiile existente.

Fundațiile corpului existent propus consolidării vor conlucra cu fundațiile noi adiacente propuse prin intermediul ancorelor pe baza de mortar.

Suprastructura

 • - Se propune reparația fisurilor din pereții existenti prin chituiri, matări și injectări cu rășini și mortare epoxidice. Acestea vor fi decise impreuna cu expertul si proiectantul ce vor si convocati după decopertarea tuturor pereților existenti;

 • - Cămășuirea pereților cu tencuieli de 5-7cm grosime, aplicate pe ambele fețe ale pereților portanți exteriori și interiori, armate cu plase STNB, 06/100/100 și executate cu mortar Ml 0T (M1.00T) — grout armat torcretat. (vezi plan propuneri soluții de consolidare);

 • - Ancorarea armăturii tencuielilor armate se va face prin ancore chimice instalate în fundații;

 • - Cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 15cm grosime a pereților transversali din ax.2/A-C, ax.2/E-G, ax.!3/A-C, ax.l3/F-H, ax.5/F-G, ax.lO/F-G, ax.5/H-I, ax.7/H-I, ax.9/H-I, ax.r0/H-I, ax.ll/H-I, ax.l2/H-I;

 • - Cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 15em grosime a pereților longitudinali din ax.H/2-4, ax.H/6-9, ax.H/11-13 și a pereților interiori cuprinși între axele 5-7/G-H și axele 8-10/G-H;

 • - Executare stâlpi noi din beton cu dimensiunea de 45x3 5cm la intersecția axelor conform planuri;

 • - Cămășuirea stâlpilor existenți de pe fațade cu 10 cm beton;

 • - Crearea de centuri la partea superioară a pereților din parter și etaje pentru ancorarea armăturii tencuielilor armate, centuri cu dimensiunea de 25x40cm din beton armat;

 • - Realizarea de buiandrugi din beton armat la golurile de uși și ferestre (acolo unde nu există);

 • - Reparații la elementele din beton cu mortare epoxidice și injectări ale fisurilor cu rășini;

 • - Realizarea hidroizolației exterioare perimetrale;

 • - Desfacerea, demolarea și refacerea trotuarelor din jurul clădirii desfacerea placărilor cu polistiren expandat existente;

 • - Demontarea/ remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațademăsuri de consolidarea fundațiilor ce decurg din consolidarea structurii, măsuri de hidroizolare a acestora repararea și/sau înlocuirea straturilor existente ale terasei;

 • - Clasa betonului utilizată pentru cămășuirea stâlpilor, pereților, crearea de stâlpi noi, centuri și buiandrugi noi va fi de C25/30;

 • - Consolidarea pereților existenti ce se pastreaza va consta in tencuieli armate cu grosimea de minimum 5cm ce vor conlucra cu zidaria existenta prin intermediul ancorelor. înainte de tencuirea armata, zidaria existenta se va rostui, curata si uda.

Expertul apreciază că sistemul constructiv, materialele precum și măsurile de consolidare propuse asigură rezistența și stabilitatea construcției în timp.

Prin proiect, conform auditului energetic (Soluția 1) se propun lucrări de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din polistiren expandat și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din Aluminiu pe interior și exteriorul ferestrelor.

Ele sunt detaliate astfel:

pentru îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune montarea unui strat termoizolant suplimentar, la exterior, din polistiren expandat ignifugat, cu grosimea de 10 cm.

 • - planseele vor fi bordate perimetral cu plăci din vată minerală bazaltică de 10 cm grosime -Euroclasa Al sau A2-s 1,0, cu lățimea de minim 0,30 m;

 • - soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, cu densitatea minimum 30 kg/dm3, inclusiv partea de sub cota terenului, până la o adâncime de 0,5m;

se recomanda inlocuirea ferestrelor din clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e. Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K;

 • - se recomanda inlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie;

 • s e propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu placi din vata minerala incombustibila (Euroclasa B-s2-d0), cu grosimea de min. 8 cm pentru corpul vechi;

la terasa, se recomandă aplicarea unui termosistem suplimentar, din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm, care asigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul 0107/ 2010

(R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 0.5-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei;

se recomandă următoarele lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și preparare apa calda de consum: montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; montarea/echiparea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica si montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

Se vor executa lucrări de hidroizolare a subsolului în cadrul aplicării termosistemului de la cota de -50 cm sub cota terenului si se va compacta stratului de pământ dizlocat pentru izolarea soclului.

Finisajele interioare de la pereți și tavane necesită lucrări de igienizare și înlocuire, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire. Toate tavanele suspendate din placi de gips-carton vor fi demontate si se vor înlocui cu unele noi corespunzătoare cu detaliile de execuție și cu funcțiunile încăperilor.

Pereții holurilor sunt din BCA și respectă normele de rezistență la incendiu. Unde sunt din alt material acesta se va înlocui (pe hol spre locul de joacă). Finisajele pe caile de evacuare vor fi cu materiale care nu întrețin arderea și nu emana fum.

Se vor scoate lambriurile din lemn aflate pe holuri.

Se va reface trotuarul de protecție în jurul clădirii.

Se va amenaja un spațiu de joaca pentru copii. Obiectele propuse sunt: leagăn dublu, jucărie pe arc tip 1 și tip 2, carousel, ansamblu de joacă XL și balansoar cu arc.

 • 1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Terenul se afla in intravilanul municipiului București, sector 5, pe str. Tunsu Petre nr. 9, număr cadastral 232652 si are o suprafața totala de 4.721,00mp conform acte, respectiv 4.721,00mp conform măsurători.

Terenul este amplasat in zona Lla - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. Folosința actuala este, conform Certificatului de Urbanism, de „curți construcții”; iar proiectul de fata solicita consolidarea si reabilitarea Grădiniței nr. 245.

Terenul are următoarele deschideri si vecinătăți:

 • - la Nord-Est:- pe latura de 12,164m + 8,774m + 17,942m + 44,055m

= str.Tunsu Petre (Soldat Tunsu Petre);

- pe latura de 8,14m + 5,272m

= propr. privata nr. cad. 222005;

- Ia Sud-Est: - pe latura de 12,644m + 15,556m

= propr. privata nr. cad. 222005;

- pe latura de 15,645m + 8,323m

= propr. privata nr. cad. 216745;

- la Sud-Vest:     - pe latura de 17,95m + 20,496m + 27,735m + 25,349m

= str. Sergent Dumitrescu Ilie ;

- la Nord-Vest:     - pe latura de 24,65Im + 0,424m + 6,9Q3m + 5,097m +

9,71 Im +11,714m

= prop. privata nr. cad 229426

+ prop. privata nr. cad. 229427 + prop. privata

Imobilul existent CI S+P+1E este racordat la utilitari prin branșamente la rețelele existente in zona. Se vor menține branșamentele existente si se vor extinde / modifica doar de către persoane fîzice/juridice autorizate, respectandu-se normativele in vigoare.

Prin proiect nu se propune extinderea construcției, implicit nu va fi cazul de suplimentarea / depășirea consumurilor actuale de utilitari.

Accesul pietonal si auto se realizează din str. Tunsu Petre, si str. Sergent Dumitrescu Ilie.

 • 1.03 - Caracteristicile construcțiilor:

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA:

Functiunea(tipul clădirii):C 1 clădire civila(publica) cu funcțiunea de grădiniță

C2 anexa(camera colectare deșeuri)

Regim de inaltime: Cl= S+P+.1E, C2= P

Suprafața totala teren = 4.721,00mp conf. acte (4.721,OOmp conf. măsurători)

Suprafața construita subsol CI = 570,80mp

Suprafața construita parter CI - 813,00mp

Suprafața construita parter C2 = 13,00mp

Suprafața construita parter C1+C2 — 826,00mp (calcul POT existent)

Suprafața construita etaj CI - 813,00mp

Suprafața desfasurata supraterana C1+C2 (P+1E) = 1.626,00 + 13,00

= 1.639,00mp

Suprafața desfasurata totala C1+C2 (S+P+1E) =■ 2.196,80mp + 13,00

= 2.209,80mp {calcul CUT existent)

Suprafața utila subsol - 459,25mp

Suprafața utila parter = 695,42mp

Suprafața utila etaj = 700,50mp

Suprafața utila totala = 1.855,17mp

H atic CI= 6,80m (de la cota +0,00)

H streasina C2= 2,20m (de la cota +0,00)

POT existent = 17,49%

CUT existent = 0,46

 • b) SITUAȚIE PROPUSA (REABILITARE SI CONSOLIDARE Corp CI):

Funcțiunea (tipul clădirii):

CI clădire civila (publica) cu funcțiunea de grădiniță

C2 anexa(camera colectare deșeuri)

Regim de înălțime: CI = S+P+1E

C2 = P

Suprafața totala teren = 4.721,OOmp conf. acte (4.721,OOmp conf. măsurători)

Suprafața construita subsol CI = 588,20mp

Suprafața construita parter CI = 844,OOmp

Suprafața construita parter C2 = 13,OOmp

Suprafața construita parter C1+C2 = 857,OOmp {calcul POT propus)

Suprafața construita etaj CI = 844,OOmp

Suprafața desfasurata supraterana C1+C2 (P+1E) = 1.688,00 + 13,00

= 1.701,OOmp

Suprafața desfasurata totala C1+C2 (S+P+1E) = 2.276,20 + 13,00

= 2.289,20mp {calcul CUTpropus)

Suprafața utila subsol = 448,05mp

Suprafața utila parter = 686,20mp

Suprafața utila etaj = 680,45mp

Suprafața utila totala = 1.814,70mp

Suprafața spațiu verde amenajat =2.61 l,03mp (55,30% din S.teren)

Spatii joaca amenajate = 165,50mp (3,50% din S.teren)

Suprafața de alei carosabile, pietonale = 1,071,45mp (22,70% din S.teren)

H atic CI *= 7,20m (de la cota ±0,00)

H streasina C2= 2,20m (de la cota ±0,00)

POT propus = 18,15%

CUT propus = 0,485

Construcția se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANTA „C” - normala (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANTA „II” (conform Normativului PI 00-1/2013), GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II- conf. P118/99, NIVEL DE STABILITATE LA FOC: II - conf. NP127/2009, RISC DE INCENDIU: MIC - conf. PI 18/99.

Nota:

H atic la Corpul CI a fost mărit de la cota existenta de 6,80m la 7,20m deoarece s-au introdus straturi noi pentru termoizolarea terasei si astfel s-a micșorat dimensiunea minima a parapetului de 0,90cm pentru siguranța in exploatare.

Numărul maxim de persoane din imobil:

Subsol: 0 persoane ( 96 persoane in ALA)

Parter: 116 persoane (din care 107 de copii si 9 de profesori/angajati/parinti)

Etaj 1: 119 persoane (din care 106 de copii si 13 profesori/angajati)

Număr total de persoane din imobil : 235 persoane

(din care 213 de copii si 22 de profesori/angajati/parinti)

Numărul de persoane considerat s-a calculat conform art. 4.4.1.1. si anexa VII din NP 011/1997 pentru sălile de grupa .

 • 1.04 - Elemente de trasare

Se menține dispunerea fata de aliniament si fata de limitele terenului :

 • - la Nord-Est: min. 8,60m;

 • - la Sud-Est: min. 25,80m;

 • - la Sud-Vest: min. 18,00m;

 • - la Nord-Vest: min. 8,00 m.

Cota +0,00 a construcției este la +0,70 m deasupra cotei terenului amenajat si la +0,80 deasupra cotei terenului natural.

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCȚIONALA

SITUAȚIE EXISTENTA

CORP CI:

Subsol cota -2,55:

(Suprafața utila = 459,25mp)

- 01 - Adăpost ALA

29,65mp

- 02 - Adăpost ALA

29,05mp

- 03 - Adăpost ALA

29,05mp

- 04 - Sas

7,70mp

- 05 - Grup sanitar

13,55mp

- 06-Sas

4,50mp

- 07 — Camera alimente

29,70mp

- 08 - Casa scării

15,05mp

- 09 - Camera alimente

14,85mp

- 10 - Camera alimente

29,85mp

- 11—Amabalaj

31,1 Omp

- 12-Magazie

31,05mp

- 13-HOL SUBSOL

154,40mp

- 14 - Spațiu tehnic

39,75mp

Parter cota +0,00:

(Suprafața utila = 695,42mp)

- 01-HOL PARTER

124,70mp

- 02 - Sala de clasa

61,70mp

- 03 - Debara

l,80mp

- 04 - Sala de clasa

62,15mp

- 05 - Grup sanitar

20,15mp

- 06-CAcCI

4,65mp

- 07 - Cabinet medical

9,85mp

- 08 - Hol acces

15,55mp

- 09 - Casa scării

14,75mp

- 10-Vestiar

9,15mp

- 11 - Coridor

8,50mp

- 12 - Centrala termica

12,75mp

- 13-Bucătărie

47,60mp

- 14-Camara

5,15mp

- 15 - Casa scării

9,80mp

- 16-Hol acces

14,85mp

- 17-Camera

10,12mp

- 18 - Debara

5,00mp

- 19-Salade clasa

62,60mp

- 20 - Sala de clasa

62,65mp

- 21 - Debara

l,90mp

- 22 - Grup sanitar

15,95mp

- 23 - Loc de joaca

32,90mp

- 24 - Sala de clasa

66,75mp

- 25 — Debara

3,85mp

- 26 - Grup sanitar

10,60mp

Etaj cota +3,00:

(Suprafața utila = 700,50mp)

- 01-HOL ETAJ

125,45mp

- 02 - Sala de clasa

61,70mp

- 03 - Debara

l,80mp

- 04 - Sala de clasa

62,15mp

- 05 - Grup sanitar

20,15mp

06 - Debara

4,65mp

07 - Debara

9,85mp

08 - Debara

5,40mp

09 - Hol

9,60mp

10-Casa scării

15,30mp

11-Hol

7,65mp

12 - Grup sanitar

13 - Spălătorie

14 - Spălătorie

3,1 Omp

20,15mp

15,40mp

15 - Calcatorie

15,40mp

16 - Depozit bucătărie

15,50mp

17 - Casa scării

15,60mp

18 - Sas

6,45mp

19 - Birou administrator

8,1 Omp

20 - Cabinet director

15,50mp

21 - Sala de clasa

62,6 Omp

22 - Sala de clasa

62,65mp

23 - Debara

l,90mp

24 - Grup Sanitar

20,35mp

25 - Sala de clasa

32,90mp

26 - Grup sanitar

10,60mp

27 - Debara

3,85mp

28 - Sala de clasa

66,75mp

SITUAȚIE PROPUSA:

CORP CI:

Subsol cota -2,55/ -2,40/ -2,20/ -2,05/ :

(Suprafața utila = 448,05mp)

Culoar tehnic parter

172,05mp

Sas ALA

4,45mp

Grupuri sanitare ALA

13,10mp

încăpere de adăpostit

96,00mp

Camera de alimente

28,75mp

Casa scării 1

14,15mp

Camera tehnica

14,30mp

Rez. incendiu (Camera pompe)

Depozitare 1

Depozitare 2

Depozitare 3

30,70mp

29,55mp

30,70mp

14,30mp

 • - Ieșire de salvare de tip tunel 5,45mp

 • - Curte engleza                 2,80mp

Parter cota ±0,00:

(Suprafața utila -■ 686,20mp)

■- Hol acces 1 parter

- Hol 1 parter

17,45mp

68,80mp

- CAvCI (centr, detecție -ECS)

2,15mp

- Cabinet medical ± G.S.

ll,40mp

- Sala de grupa 1

62,65mp

- Sala de grupa 2

62,60mp

- Debara 1

2,05mp

- Grup sanitar copii 1

15,10mp

- Grup sanitar educatori 1

4,60mp

- Hol 2 parter

54,65mp

- Sala de grupa 3

63,30mp

- Debara 3 =

3,25mp

- Grup sanitar copii 3

10,10mp

- Loe de joaca

34,35mp

- Sala de grupa 5

62,90mp

- Debara 2

2,05mp

- Grup sanitar copii 2

15,30mp

- Grup sanitar educatori 2

4,55mp

- Sala de grupa 4

62,60mp

- Grup sanitar dizabilitati

4,35mp

- Hol acces 2 parter

17,40mp

- Izolator + G.S.

8,75mp

- Casa scării 2

7,20mp

-

Lift alimente

l,55mp

-

Bucătărie

42,15mp

-

Camera

4,60mp

-

Coridor

ll,15mp

-

Centrala termica

ll,50mp

-

Vestiar + G.S.

7,65mp

-

Casa scării 1

10,05inp

-Scara + Podest acces principal 1

9,30mp

- Scara + Podest accest C. T.

2,75mp

- Rampa acces

9,00 mp

- Scara + Podest acces principal 2

10,85*1

- Scara + Podest acces secundar 3

13,1 Om

- Scara + Podest acces secundar 4

13,1 Om

- Scara de evacuare

23,45mp

Etaj cota +3,00:

(Suprafața utila — 680,45mp)

-

Hol 1 etaj 1

68,80mp

-

Sala de grupa 6

62,65mp

-

Debara 4

2,05mp

-

Grup sanitar copii 4

9,95mp

-

Grup sanitar educatori 3

4,55mp

-

Sala de grupa 7

62,60mp

-

Debara 7

3,90mp

-

Debara 8

9,95mp

-

Debara 9

5,00mp

-

Hol 3 etaj 1

8,90mp

Cara scării 1

15,00mp

-

Hol 2 etaj 1

54,65mp

-

Hol spălătorie

7,25mp

-

Spălătorie 1

19,15mp

-

Spălătorie 2

14,25mp

-

Calcatorie

14,10mp

-

Grup sanitar

2,85mp

-

Lift alimente

l,55mp

Depozit etaj bucătărie

12,50mp

Casa scării 2

15,05mp

Hol 4 etaj 1

6,05mp

Birou administrativ

7,35mp

Cabinet director

14,00mp

Sala de grupa 10

62,60mp

Sala de grupa 11

62,90mp

Debara 6

2,05mp

Grup sanitar copii 6

15,30mp

Grup sanitar educatori 4

4,55mp

Sala de grupa 9

34,35mp

Sala de grupa 8

63,30mp

Debara 5

3,20 mp

Grup sanitar copii 5

10,10mp

CORP C2 - existent si menținut:

- Camera colectare deșeuri

10,25mp


Spatiile interioare vor avea inaltimeă libera la subsol: de min. l,90mla ALA, de l,75m in zona tehnica(culoare) si de 2,25m in celelalte spatii; de 2,70m la parter si de 2,70m la etaj 1.

Capitolul III - SOLUȚII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

 • III.01 - Sistemul constructiv

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Clădirea este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie din cărămidă plină presată și bea, care conlucrează cu un schelet din beton armat format din stâlpi, grinzi și planșee din beton armat. Grădinița este un corp independent și are forma literei U în plan. Această clădire a fost proiectată și executată după un proiect tip.

Nivelele construcției au înălțimi diferite, astfel: 2.05-2.55m - subsolul, 3.00m -pentru parter și 3,00m - pentru etaj 1. Imobilul este un corp independent. Suprafața construită la sol este de 813mp. Grădinița are la parter și etaj săli de grupă, cabinete, grupuri sanitare, spații de depozitare, magazie etc. Pe tot perimetrul imobilului există trotuar din beton.

Subsolul general are destinație tehnică și de adăpost ALA. între axele 13-14/A-I nu există subsol. Accesul la subsol se realizează printr-o scară din beton, poziționată îm partea stângă a clădirii între axele 4-5/H-J.

Planșeul peste subsol este din beton armat cu o grosime de 15 cm și de 2O.cm peste ALA. Pereții subsolului sunt din beton armat monolit cu grosimea de 40 cm în zona care delimitează adăpostul ALA și de 30 cm pereții perimetrali (exteriori) și cei interiori. Fundațiile sunt de tip radier general atât în zonele care deservesc spațiile tehnice cât și pe zona care delimitează adăpostul ALA. Conform datelor din studiul geotehnic realizat de SC GHT Hidro Topo SRL, grosimea radierului este de 35cm din beton foarte dur. Radierul este la adâncimea de 2,15 m de la Suprafața terenului.

Clădirea expertizată este, din punct de vedere constructiv, o structură mixtă din zidărie portantă din cărămidă plină presată (pereții exteriori), zidărie din BCA la interior și un schelet din beton armat, format din stâlpi, grinzi și planșeu din beton armat, în concepție gravitațională. Grinzile interioare sunt cu dimensiuni de 15x40 cm și 30x40 la parter și la etajul 1, iar cele exterioare sunt de 30x45cm. La intersecții de zidării, în unele zone au fost identificați stâlpi. Sistemul structural este din categoria pereți structurali din zidărie de cărămidă + schelet de beton armat, la care rezistența la foițe laterale este asigurată de pereții portanți și de scheletul din beton. La exterior, pereții structurali din cărămidă plină au dimensiunea de 30 cm iar la interior sunt din BCA de 20 cm grosime. Buiandrugii sunt realizați din diferite materiale, cărămidă sau beton. Stâlpii exteriori au dimensiunea de 30x40 cm iar cei interiori sunt cu dimensiuni de 30x30 și 35x35cm. Planșeele de peste parter și etaj sunt din beton armat monolit cu grosimea de 12 cm. Grinzile de planșeu au dimensiunea de 15x40 cm și sunt dispuse la circa 150cm pe direcția scurtă.

Planșeul peste subsol nu corespunde din punct de vedere al cerințelor minime privind rezistenta termica a izolațiilor; valoarea rezistenței termice fiind cu cca 77% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Ca si strategie de intervenție asupra sistemului de preluare încărcări laterale se propune imbunatatirea rigidității laterale a structurii. Se propune consolidarea construcției prin următorii pași:

Intervenții la nivelul infrastructurii

Se propune menținerea fundațiilor existente si a pereților subsolului existent din beton armat. In zona fara subsol, fundațiile existente se vor consolida cu grinzi noi din beton armat adiacente fundațiilor existente.

Consolidarea fundațiilor existente din zona fara subsol va consta in grinzi continue din beton armat adiacente avand aceeași cota de fundare.

Grinzile de consolidare vor conlucra cu fundațiile existente prin intermediul unor ancore pe baza de mortar dispuse la circa 20cm si prin intermediul tencuielii armate a pereților existenti, aceasta fiind ancorata in grinzile de fundare noi.

Nu se vor realiza subzidiri la fundațiile existente.

Fundațiile corpului existent propus consolidării vor conlucra cu fundațiile noi adiacente propuse prin intermediul ancorelor pe baza de mortar.

Suprastructura

 • - Se propune reparația fisurilor din pereții existenti prin chituiri, matări și injectări cu rășini și mortare epoxidice. Acestea vor fi decise impreuna cu expertul si proiectantul ce vor si convocati după decopertarea tuturor pereților existenti;

 • - Cămășuirea pereților cu tencuieli de 5-7cm grosime, aplicate pe ambele fețe ale pereților portanți exteriori și interiori, armate cu plase STNB, <D6/1 00/100 și executate cu mortar Ml OT (Ml OQT) - grout armat torcretat. (vezi plan propuneri soluții de consolidare);

 • - Ancorarea armăturii tencuielilor armate se va face prin ancore Chimice instalate în fundații;

 • - Cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 15cm grosime a pereților transversali din ax.2/A-C, ax.2/E-G, ax.l3/A-C, ax.l3/F-H, ax.5/F-G, ax.lO/F-G, ax.5/H-I, ax.7/H-I, ax.9/H-I, ax.lO/H-I, ax.ll/H-I, ax.l2/H-I;

 • - Cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 15cm grosime a pereților longitudinali din ax.H/2-4, ax.H/6-9, ax.H/1143 și a pereților interiori cuprinși între axele 5-7/G-H și axele 8-10/G-H;

 • - Executare stâlpi noi din beton eu dimensiunea de 45x35cm la intersecția axelor conform planuri;

 • - Cămășuirea stâlpilor existenți de pe fațade cu 10 cm beton;

 • - Crearea de centuri la partea superioară a pereților din parter și etaje pentru ancorarea armăturii tencuielilor armate, centuri cu dimensiunea de 25x40cm din beton armat;

 • - Realizarea de buiandrugi din beton armat la golurile de uși și ferestre (acolo unde nu există);

 • - Reparații la elementele din beton cu mortare epoxidice și injectări ale fisurilor cu rășini;

 • - Realizarea hidroizolației exterioare perimetrale;

 • - Desfacerea, demolarea și refacerea trotuarelor din jurul clădirii desfacerea placărilor cu polistiren expandat existente;

 • - Demontarea/ remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațademăsuri de consolidarea fundațiilor ce decurg din consolidarea structurii, măsuri de hidroizolare a acestora repararea și/sau înlocuirea straturilor existente ale terasei;

 • - Clasa betonului utilizată pentru cămășuirea stâlpilor, pereților, crearea de stâlpi noi, centuri și buiandrugi noi va fi de C25/30;

 • - Consolidarea pereților existenti ce se pastreaza va consta in tencuieli armate cu grosimea de minimum 5cm ce vor conlucra cu zidaria existenta prin intermediul ancorelor. înainte de tencuirea armata, zidaria existenta se va rostui, curata si uda.

Expertul apreciază că sistemul constructiv, materialele precum și măsurile de consolidare propuse asigură rezistența și stabilitatea construcției în timp.

Prin proiect, conform auditului energetic se propun lucrări de reabilitare, astfel:

 • - pentru îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune montarea unui strat termoizolant suplimentar, la exterior, din polistiren expandat ignifugat, cu grosimea de 1.0 cm.

se recomanda înlocuirea ferestrelor din clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplarie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e. Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K;

 • s e recomanda înlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie;

 • - se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu placi din vata minerala incombustibila (Euroclasa B-s2-d0), cu grosimea de min. 8 cm pentru corpul vechi;

la terasa, se recomandă aplicarea unui termosistem suplimentar, din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm, care asigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul C107/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei;

se recomandă următoarele lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru Încălzire și preparare apa calda de consum: montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica si montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

IIL02 - închiderile exterioare si compartimentările interioare

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Zidăria exterioară de cărămidă are grosimea de 30 cm. Pereții interiori sunt din zidărie

de BCA cu grosimea de 20 cm. Compartimentările interioare sunt din gips carton sau BCA.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Se mențin inchiderile exterioare si compartimentările interioare.

Pereții holurilor sunt din BCA și respectă normele de rezistență la incendiu. Unde sunt din alt material acesta se va înlocui (pe hol spre locul dejoacă).

IIL03 - Finisaje interioare:

Finisajele interioare de la pereți și, tavane necesită lucrări de igienizare, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire.

a) SITUAȚIE EXISTENTA

Pardoseli:     - Pardoseala subsolului este din gresie sau beton.

 • - Holurile principale, casa scării și grupurile sanitare au pardoselile din gresie. Sălile de grupa au pardoseala din parchet.

 • - Treptele scărilor sunt placate cu gresie.

Pereți:        - Pereții subsolului sunt zugrăviți cu vopsea lavabilă de culoare albă.

 • - Zugrăvelile interioare la parter si etaj sunt de tip lavabil de culoare albă.

 • - Grupurile sanitare sunt placate cu faianță pe toată înălțimea pereților.

 • - Pereții interiori care delimitează spațiile de circulație au prevăzute lambriuri din lemn pe o înălțime de cca. 150em.

Tavane:      - Există tavane suspendate peste tot cu excepția casei scării

Usi interioare: - Ușile interioare simt din tâmplărie PVC.

- Accesul în grădiniță se face din fațada principală prin trei uși și din cea secundară prin două uși simple din PVC.

b) SITUAȚIE PROPUSA

Pardoseli:

- In SUBSOL:

- gresie antiderapanta pentru toate spatiile interioare (inclusiv pentru casa scării). Curtea engleza este prevăzută cu gresie de exterior.

- In PARTER:

 • - gresie antiderapanta in următoarele spatii: hol acces 1 parter; coridor; bucătărie; hol 1 parter; hol 2 parter; hol acces 2 parter

 • - gresie antiderapanta de exterior in spatiile exterioare: scara + podest acces principal 1; scara + podest acces C.T.; scara + podest acces secundar 2; rampa acces; scara + podest acces secundar 3; scara + podest acces secundar 4.

 • - vinii sau gresie antiderapanta in următoarele spatii: casa scării 1; CavCI; debara 1; grup sanitar educatori 1; grup sanitar copii 1; vestiar + g.s.; camara; casa scării 2; grup sanitar diazbilitati; debara 2; grup sanitar educatori 2; grup sanitar copii 2; debara 3; grup sanitar copii 3;

 • - gresie: centrala termica; - parchet trafic intens: sala de grupa 1; sala de grupa 2; sala de grupa 3; loc de joaca; sala de grupa 4; sala de grupa 5;

 • - PVC spitale, flexibil, termosudabil, de trafic intens, antistatic: cabinet medical + g.s.; izolator + g.s.;

 • - In ETAJ 1:

 • - gresie antiderapanta in următoarele spatii: hol 1 etaj 1; hol 2 etaj 1; hol 3 etaj 1; hol 4 etaj 1; hol spălătorie; spălătorie 1; spălătorie 2; calcatorie; epozit etaj bucătărie;- vinii sau gresie antiderapanta in următoarele spatii: debara 4 (aferenta sălii de grupa 6); debara 4 (aferenta, holului 1 de etaj 1); debara 4 (doua incaperi aferente holului 3 de etaj 1); grup sanitar copii 4; grup sanitar educatori 3; casa scării 1; grup sanitar spălătorie; casa scării 2; debara 6; grup sanitar copii 6; grup sanitar educatori 4; debara 5; grup sanitar copii 5;

 • - parchet trafic intens: sala de grupa 6; sala de grupa 7; sala de grupa 8; sala de grupa 9; sala de grupa 10; sala de grupa 11; birop administrație; cabinet director;

Pereți:

- In SUBSOL:

- vopsitorii lavabile pentru toate Încăperile.

- In PARTER:

 • - vopsitorii lavabile in următoarele spatii: CAvCI; debara 1; centrala termica; debara 2; debara 4;

 • - tapet si vopsitorii lavabile: hol acces 1 parter; casa scării 1; coridor; sala de grupa. 1; sala de grupa 2; sala de grupa 3; hol acces 2 parter; casa scării 2; hol 2 parter; loc de joaca; sala de grupa 4; sala de grupa 5;

 • - tapet PVC spitale termosudabil, rezistent la solventi de curățenie: izolator + g.s.; cabinet medical + g.s.;

  - faianța pana la h=2.10 si vopsitorie lavabila: bucătărie;

  - faianța: vestiar + g.s,; camara; grup sanitar dizabilitati; grup sanitar copii 1; grup sanitar educatori 1; grup sanitar copii 3; grup sanitar copii 2; grup sanitar educatori 2;

- In ETAJ:

 • - vopsitorii lavabile in următoarele spatii: debara 4 (aferenta sălii de grupa 6); debara 4 (aferenta holului 1 de etaj 1); debara 4 (doua incaperi aferente holului 3 de etaj 1); debara 5; debara 6;

 • - tapet si vopsitorii lavabile: casa scării 1; hol 1 etaj 1; hol 2 etaj 1;

hol 3 etaj 1; hol 4 etaj 1; casa scării 2; hol spălătorie; birou administrație; cabinet director; sala de grupa 6; sala de grupa 7; sala de grupa 8; sala de grupa 9; sala de grupa 10; sala de grupa 11;

faianța pana la h=2.10 si vopsitorie lavabila: depozit etaj bucătărie;

- faianța: grup sanitar copii 4; grup sanitar educatori 3; grup sanitar spălătorie; spălătorie 1; spălătorie 2; calcatorie; grup sanitar copii 5; grup sanitar copii 6; grup sanitar educatori 4;

Tavane: Se va executa tavan fals cu densitatea maxima de 15MJ/mp, finisat cu vopsitorie lavabila in toate încăperile.

Usi interioare: Se mențin unele din ușile interioare existente si se vor monta altele noi, astfel incat ușile sa corespunda cu: sensul de evacuare, dimensiuni(gabaritul) pentru realizarea cailor de evacaure in caz de urgenta, rezistenta la foc conform Scenariu de Securitate la incendiu si tablou de tamplarie (planurile predate cu stiuatia propusa).

 • III.04 - Finisaje exterioare

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

 • - Tencuiala fațadelor exterioare a fost refăcută în anul 2006, dar prezintă exfolieri, fisuri; fațadele au valorile rezistențelor termice mai mici cu cca 6%, decât valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

 • - Ferestrele sunt cu tamplarie din Aluminiu / PVC si geam termoizolant, care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind eu cca 42% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

 • - Terasa a suferit intervenții la nivelul hidroizolației în anul 2006, însă în momentul de față valorile rezistențelor termice sunt cu cca 76% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

Având in vedere aspectele prezentate mai sus, rezultă necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea finisajelor, schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși de acces în clădire), termoizolarea planșeului peste subsol, termoizolarea terasei.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

 • - Izolația termica a pereților exteriori nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, (rezistentele termice minime prevăzute in normativul CI07/ 2010: R’min > l.,8 m2K/W). Pentru îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune montarea unui strat termoizolant suplimentar, la exterior, din polistiren expandat ignifugat, eu grosimea de 10 cm.

 • - Tamplaria exterioara existenta, este tamplarie din Al sau PVC, cu geam termoizolant, dar care nu respecta rezistentele termice minime prevăzute in normativul CI 07/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W). Se recomanda inlocuirea ferestrelor din clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e. Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K. Se recomanda inlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie.

Se propune ca tamplaria exterioara sa fie de culoare gri.

 • - In ceea ce privește izolarea planseului terasa, se recomandă aplicarea unui tennosistem suplimentar, din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm, care aigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul CI 07/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei.

IIL05 - Acoperișul si invelitoarea

 • c) SITUAȚIE EXISTENTA

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila.

 • d) SITUAȚIE PROPUSA

Se propune aplicarea unui termosistem suplimentar, din polistiren extrudat cu grosimea de 20 cm, care asigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul CI 07/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei.

Se propune inaltarea aticului de la cota 6,80m la 7j20m, deoarece s-au introdus straturi noi pentru termoizolarea terasei si astfel s-a micșorat dimensiunea minima a parapetului de 0,90cm pentru siguranța in exploatare. In varianta 2 se poate executa o balustrada metalica tehnica cu Hp= 0,90m ancorata in parapetul existent (pe zona interioara - dinspre terasa).

Capitolul IV-AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

împrejmuirea

împrejmuirea existenta a terenului se va mentine(conf. planșa A23). In cazul in care necesita refacere se vor alege materiale similare celor existente.

Parcajul

Parcajul autovehiculelor se va face respectandu-se HCGMB nr. 66/2006, ”Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenjari autorizate pe teritoriul Municipiului București” si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii cu nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica priving mediul de viata al populației. Spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor sunt situate la distante de minimum 5m de ferestrele camerelor de locuit (vecini) sau săli de clasa (incaperi in care se afla in mod obișnuit copii).

Locul de joaca

Zona de joacă pentru copii va fi reamenajată și dotată cu echipamente specifice: balansoare, tobogane, leagane, cățărătoare, ansambluri complexe. Obiectele de joc sunt prevăzute pentru copii mai mari de 2 ani iar unele sunt recomandate pentru copii mai mari de 3 ani.

Obiectele propuse sunt; leagăn dublu, jucărie pe arc tip 1 și tip 2, carousel, ansamblu dejoacă XL și balansoar cu arc.

Suprafața dejoacă va fi protejată cu paviment din dale de cauciu (antitraumă) cu suprafața sintetică de dimensiunea 100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm pentru a atenua lovirea accidentală din cădere. Avantajele acestor dale sunt date de faptul că sunt estetice, suprafața lor este curată necesitând o întreținere ușoară, sunt impermeabile permițând ca apa de ploaie se scurge între ele fiind drenată dedesupt având piciorușe. Ele nu trebuie montate direct pe suprafața de pământ ci trebuie ca suprafața de montare să fie pregătită, săpătură și turnare de beton/asfalt cât mai neted pentru a permite lipirea de. aceasta. Pentru ca această suprafață să nu se încingă prea tare în perioadele de vară se recomandă alegerea culorii verde pentru aceste dale de cauciuc.

Deoarece la amenajarea unui loc de joacă, normele de protecție și siguranța impun respectarea mai multor reguli care nu pot fi negociate în nici un fel, există câțiva factori de care trebuie să se țină seama atunci când se alege o anumită configurație pentru un loc de joaca. Esentialitatea acestora este indiscutabila si de o importanta reala.

 • • O pondere mare în amenajarea locului de joacă îl are suprafața de siguranță, modul de realizare al acesteia depinzând direct de înălțimea de cădere a echipamentelor alese. Suprafața de siguranță reprezintă perimetrul din jurul echipamentelor de joaca.

 • • La părțile obiectelor de j oacă realizate din lemn, acesta trebuie tratat atât ignifug, antiseptic cât și pentru a rezista la intemperii. Elementele de conectare pot fi confecționate din oțel inoxidabil și nu trebuie să permită dezasamblarea locuitor de joacă fără instrumentr speciale de desfacere a lor. Elementele folosite din plastic este indicat să fie din polietilenă.

Capitolul IV- DURATA TOTALA A INVESTIȚIEI

Durata totala a investiției: 9 luni de execuție a obiectivului de investiții, respectiv 43 de zile de la ordinul privind data de începere a proiectării si 219 zile de la ordinul privind data de începere a lucrărilor, conform contractului semnat.

Durata prezentata in cererea de finanțare: termenul de execuție poate fi revizuit in funcție de modul de desfășurare a lucrărilor.

Grădiniță 245

Nr crf

Denumire» capitolelor și subcapitolelor dc rhvllnicli

Valoare Iară TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

Ici

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducetea terenului la starea inițială

1 -1.

Cheltuieli pentru rclocarea/pru,ecl,a utilităților

TOTAL capitol 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru mrignraren utiliiăților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu energic electrică

2.2.

Alimentare cu apă

2 3.

Canalizare

i'OTAL capitol 2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

.1 1.

Studii

3.1 1.

Studii de teren

0.00

O.OtJ

0 00

3 1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3.

Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

47,892.55

9,099 58

56.992.13

3.3.

Expertizarc tehnică

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3 4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12,600.00

2,394.00

14,994.00

3.5.

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabililate

3 5.3

Studiu de fezabilitate

37,800 00

7,182.00

44,982.00

3 5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/aulorizațiilor

26.226 38

4,983 01

31,209 39

3 5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0 00

0 00

0 00

3 5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

71,514.19

13.587.70

85,101.89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3 7.

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

120,414.34

24,588 72

154,003 06

3 7.2.

Auditul financiar

30.000 00

5,700 00

35.700 00

3.7 3

Scivicii dc consultanta in domeniul achizițiilor

70,000 00

13,300.00

83.300.00

3.8.

Asistență tehnică

3 8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

44.200 91

8.398.17

52.590,08

3 8 11

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8 1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul dc control al lucrărilor de execuție, avizat dc către Inspectoratul de Stal in Construcții

3.8 2.

Dirigcnțic de șantier

27,594 00

5,242 86

32.S36.86

TOTAL capitol 3

530,842.37

100,860.05

631,702,42

CAPITOLUL 4 > Cheltuirii pentru investiți» de bază

4 1

Construcții și instalații

5,665,032 24

1,076.356 13

6.741,388 38

4 2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale tehnologice

0.00

0.00

000

4 3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

243,949 06

46,350.32

290.299 38

4 4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0.00

0.00

0.00

■1 5.

Dotări

312.225 00

59.322 75

371.547 75

4 6.

Active necorpnralc

TOT/kL capitol 4

6,221,206.30

1,182,029.20

7.403.235.50

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5 1

Organizate de șantier

29.526.36

5.610.01

35,136.37

5.1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

28,444 86

5,404 52

33.849.38

1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,081 50

205.49

1.286 99

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

46,819.05

8,895 62

55,714 67

2 1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0 00

ooo

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor dc construcții

0 00

0.00

0 00

2 3.

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor dc construcții

0 00

0.00

)0O

5.2 4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2 5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația dc construircAIcsființarc

46,81905

8,895.62

*5,714.67

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

622,120 63

118,202 92

740.323 55

5 4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

17.310 00

3.288.90

20,598 90

TOTAL capital S

715,776.04

135,997.45

851,77X49

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teiste

6 1

'rcgălirca personalului de exploatare

000

0 00

7.00

6 2.

•robe tehnologice și teste

0 00

0 00

(K)

TOTAL capitol 6                                             -----------—------

o.no

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                                           . ,'J..'        — '

7,467,824.7 |x<

8,886,711.41

iiin care: C + M (I.2.+ 1.3.+1.4.+2.+4.1.+4.2.+ 5.1.1.)                         WlSV..*______ ț

S,6'>J,447XÂp',B

L08L760.6&J

5,775,237.75

1                      -                        5n,?1