Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DT 615/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare și Direcției Tehnice, precum și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 59057/24.07.2020;

în baza Avizului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)’’;

Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129 alin. (4), lit. d), art. 139, alin (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k și art. 243 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244” conform Anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

N /''A'v

i


Contrasemnează

Secretar General Sedibr 5, Elena lluniinita Petrescu . r f / i


Nr. l/fO /30.07.2020

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.880.600,80 lei fără TVA, respectiv 3.427.914,95 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 2.237.889,61 lei fără TVA, respectiv 2.663.088,64 lei cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fîzice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Aria totală proiectată este de 2355,00 m.p. Alte dotări: măsuțe copii - 24 buc; scaun de lemn grădiniță - 120 buc; pat stivuibil grădiniță - 70 buc; dulapuri paturi 6 buc; cuiere baie cu suport pentru pahare - 4 buc; dulap sertare - 6 buc; lenjerie pat preșcolari - 120 buc; set tacâmuri - 100 buc; farfurie inox - 100 buc; cană inox - 100 buc; cuier compartimentat cu uși și băncuțe - 20 buc; oala inox 50 litri - 2 buc; cratiță inox 40 litri - 2 buc; oala inox 20 litri - 6 buc; videoproiector - 2 buc; tabla magnetica - 3 buc.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta fiind efectuată în numele întregii comunități. Implementarea investiției creează beneficii directe si anume:

5

 • - îmbunătățirea mediului educațional pentru participanții la procesul de învățământ.

 • - Dezvoltarea durabilă a localității;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 6 luni, respectiv 43 de zile de la ordinul privind data de începere a proiectării și 131 zile de la ordinul privind data de începere a lucrărilor, conform contractului semnat.

i!                ~ \ X

'\

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr. ' /30.07.2020

Descrierea sumară a investiției /; file.


iE ȘEDINȚĂ, JTIAN lazarov

DESCRIERE SUMARA A INVESTIȚIEI

Denumire proiect:

REABILITARE si CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244, BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 5

cu dreptul de adminstrare delegat către

GRĂDINIȚĂ nr. 244

Amplasament:

str. Humulesti nr. 31, Sector 5, București

Proiectant:

SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL              — i

_________i

Str. Avram lancu nr. 24, sector 2, București      *              !

tel. 0743 236 363                               ^Zggn-Ol.fcAh'J j

Număr proiect:

685/2020

Faza:

P.T.                                                       1                    \

Lrchitecture. \*            SRL /

\<9.

Capitolul I

1.01 - Obiectul proiectului

Prezenta documentație tehnica detaliaza lucrările de „ reabilitare si consolidare corp clădire Grădiniță nr. 244" propuse prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenii (DALI) întocmită de proiectantul General SC CAPITAL VISION SRL si aprobata prin H.C.L Sector 5 cu nr. 132/26.06.2018.

Terenul si construcția existenta pe acesta se afla in proprietatea Municipiului București si este data in administrarea Consiliului Local Sector 5, conform Protocolului nr. 27968/23.11.2000 emis de

Consiliul Local Sector 5 si a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 60/28.10.2000 (conform extras CF).

Imobilul existent Corp CI are regimul de inaltime Sp+P+IE.

Proiectul prevede lucrări de consolidare ce constau in aplicarea unor „camasuieli din tencuiala armata pe ambele fete ale pereților de 20cm grosime si consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat' implicit Înlocuirea finisajelor pe toate suprafețele afectate - conform Soluție I din expertiza tehnica întocmită de dr. ing. Gheorghe Vlaicu. Realizarea consolidării va aduce valorile indicatorului R3 in zona clădirilor cu risc seismic IV.

Prin proiect se propun lucrări de desfacere a tencuielilor afectate de infiltratii, a faianței desprinse de pe pereți, a parchetului deteriorat de trafic, a gresiei care nu asigura funcționarea conform cerințelor si exigentelor de calitate pentru siguranța in exploatare, a lambriurilor din lemn, a ușilor interioare, a tamplariei exterioarei defecte, astfel:

• la Parter:

 • - desfacere faianța desprinsa de pe pereții Grupului sanitar pentru personal / cadre didactice si de pe pereții Bucătăriei, inclusiv Anexele acesteia;

 • - desfacere lambriuri din lemn de pe pereții Coridoarelor si Holurilor;

 • - desfacere parchet melaminat deteriorat de pe padoselile Sălilor de clasa si Coridoarelor de distribuție către acestea si in Birou;

 • - desfacere gresie ceramica de pe pardoselile aferente armatoarelor spatii: Holuri, Cabinetul medical, Depozit, Bucătărie si Anexe bucătărie si Grupuri sanitare, Sacara acces etaj;

 • - desfacere usi interioare;

• la Etaj:

 • - desfacere lambriuri lemn de pe pereții Holurilor;

 • - desfacere parchet melaminat deteriorat de pe pardoselile Sălilor de clasa si Birou administrator,

 • - desfacere gresie ceramica de pe pardoselile aferente următoarelor spatii: Holuri, Grupuri Sanitare, Vestiar, Spălătorie si Cabinet consiliere;

 • - desfacere usi interioare;

• Fațade / Exterior:

 • - desfacere tencuiala afectata de infiltratii;

 • - desfacere gresie exterioara de pe trepte si terase de acces;

 • - desfacere usi exterioare din tâmplarie PVC;

 • - desfacere fereastra tamplarie PVC defecta aferenta Biroului administrator;

 • - desfacere trotuar, din jurul construcției aferenta grădiniței, ce nu asigura funcționarea conform cerințelor si conform exigentelor de calitate pentru siguranța in exploatare;

 • - desfacere atic terasa;

 • - desfacere glafuri ferestre;

Prin proiect se propun lucrări reparatii ale finisajelor astfel:

• la Parter:

 • - reparatii prin gletuire la pereți;

 • • la Etaj:

- reparatii prin gletuire la pereți;

Pe langa consolidarea structurii de rezistenta prin proiect se propune si Înlocuirea finisajelor degradate, Înlocuirea ușilor interioare cat si cele exterioare, a radiatoarelor si instalațiilor aferente acestora;

Principalele lucrări de intervenție asupra clădirii existente se vor face astfel la:

 • 1) SUBSOL PARȚIAL

 • - hidroizolarea exterioara a pereților pe care se poate interveni prin săpătură pe langa construcție;

 • - tencuire pereți;

 • - aplicare vopsea anti-mucegai;

 • - igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila;

 • - montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari;

 • - amplasare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare;

montare sistem detecție si alarmare incendiu;

 • 2) PARTER

 • - tencuire pereți afectati de camasuieli cu refacerea finisajelor interioare;

 • - placare cu faianța pe pereții spatiilor Bucătăriei si Anexa bucătărie;

 • - igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila;

 • - montare parchet masiv din lemn de stejar (sau parchet pentru trafic intens), in Sabie de Clasa, Coridoarele de distribuție către acestea si Birou;

 • - placare gresie ceramica in: Holuri, Cabinetul medical, Depozit, Bucătărie si Anexe bucătărie si Grupurile sanitare, Scara acces etaj;

 • - montare usi interioare noi la toate spatiile;

 • - montare panouri PVC (rezistente la foc conf. legislație in vigoare) cu o inaltime medie de H=l,30m (in funcție de destinația incaperiilor) - opțional',

 • - refacere trasee instalatii termice, termoizolare, inlocuire fîtting-uri, robineti;

 • - montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari;

 • - amplasare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare;

 • - montare sistem detecție si alarmare incendiu

 • - montare obiecte sanitare noi (lavoare, baterii, closete, bazine si oglinzi), inclusiv racorduri si sisteme de prindere;

 • 3) ETAJ

 • - tencuire pereți afectati de camasuieli cu refacerea finisajelor interioare;

 • - igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila;

 • - montare parchet masiv din lemn de stej ar (sau parchet pentru trafic intens), in Sălile de Clasa si in Birou administrator,

 • - placare gresie ceramica in: Holuri, Grupuri sanitare, Vestiar, Spălătorie si Cabinet consiliere;

 • - montare usi interioare noi la toate spatiile;

 • - montare panouri PVC (rezistente la foc conf. legislație in vigoare) cu o inaltime medie de H=l,30m (in funcție de destinația incaperiilor) - opțional',

 • - refacere trasee instalatii termice, termoizolare, inlocuire fîtting-uri, robineti;

 • - montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari;

 • - amplasare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare;

 • - montare sistem detecție si alarmare incendiu;

 • - montare obiecte sanitare noi (lavoare, baterii, closete, bazine si oglinzi), inclusiv racorduri si sisteme de prindere;

 • 4) FATADE/EXTERIOR

 • - tencuire fațade si aplicare vopsitorii de exterior;

 • • - montare gresie de exterior, antiderapanta si rezistenta la inghet pe trepte si terase de acces;

 • - montare usi noi din profile si blaturi PVC cu geam clar termoizolator;

 • - montare fereastra noua din profile PVC cu geam clar termoizolator la spațiul Birou administrator;

 • - lucrărilor de sistematizare privind trotuarele din jurul construcției;

 • - montare atic nou la terasa;

 • - montare glafuri noi la ferestre;

 • - lucrări de confrerii metalice pentru grătarul ce acopera curtea de lumina de la subsol;

 • - copertine noi pentru cele trei cai de acces in clădire.

 • - scara metalica de evacuare cu podest intermediar si Închidere perimetrala din tabla perforata.

 • 1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Terenul se afla in intravilanul municipiului București, sector 5, pe str. Humulesti nr.31, număr cadastral 232652 si are o suprafața totala de 2355,00 mp (cf. acte) si 2354,00 mp (cf. măsurători).

Terenul este amplasat in zona LI a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție.

Terenul are următoarele deschideri si vecinătăți:

 • - la Nord - pe latura de 20,27m+ 3,69m - propr. privata str. Humulesti nr. 29;

- pe latura de 8,65m + 8,55m + l,09m +16,16m + 6,94m + l,00m + 8,65m -proprietari private din str. Trompetului nr. 123-127;

- la Est - pe latura de 41,68m - proprietate privata str. Trompetului nr. 117;

- pe latura de 6,43m - propr. privata str. Trompetului nr. 125;

- la Sud - pe latura de 21,95m-r 8,47m - propr. privata str. Humulesti nr. 33A;

- pe latura de 6,44m + 6,65m + 10,27m + 4,47m + 4,64m + 10,19m + 3,1 Om -proprietari private din str. Soreni nr. 5-13

- la Vest - pe latura de 10,00m - str. Humulesti;

 • - pe latura de 10,76m - propr. privata str. Humulesti nr. 29;

 • - pe latura de 13,29m - propr. privata str. Humulesti nr. 33A;

 • - pe latura de 4,68m+6,69m - propr. privata str. Humulesti nr. 33.

Imobilul existent CI Sp+P+IE este racordat la utilitari prin branșamente la rețelele existente in zona. Se vor menține branșamentele existente si se vor extinde / modifica doar de către persoane fizice/juridice autorizate, respectandu-se normativele in vigoare.

Prin proiect nu se propune extinderea construcției, implicit nu va fi cazul de suplimentarea / depășirea consumurilor actuale de utilitari.

Accesul auto se realizează din str. Humulesti.

 • 1.03 - Caracteristicile construcțiilor:

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA:

Funcțiunea (tipul clădirii): clădire civila (publica) cu funcțiunea de grădiniță

Regim de inaltime = Sp+P+IE

Suprafața totala teren = 2355,00 mp conf. acte (2354,00 mp conf. măsurători)

Suprafața construita subsol parțial = 147,00 mp

Suprafața construita parter = 322,00mp {calcul POT existent)

Suprafața construita etaj = 322,00 mp

Suprafața desfasurata supraterana (P+1E) - 644,00mp

Suprafața desfasurata totala (Sp+P+IE) = 791,00mp {calcul CUT)

Suprafața utila subsol parțial = 116,42 mp

Suprafața utila parter = 294,87 mp

Suprafața utila etaj = 299,69 mp

Suprafața utila totala = 710,98 mp

H atic = 6,35m (de la cota ±0,00)

POT existent = 13,67%

CUT existent = 0,33

 • b) SITUAȚIE PROPUSA (REABILITARE SI CONSOLIDARE):

Funcțiunea (tipul clădirii): clădire civila (publica) cu funcțiunea de grădiniță

Regim de inaltime = Sp+P+IE

Suprafața totala teren = 2355,00 mp conf. acte (2354,00 mp conf. măsurători)

Suprafața construita subsol parțial = 157,50 mp

Suprafața construita parter = 370,05 mp {calcul POT propus')

Suprafața construita etaj = 370,05 mp

Suprafața desfasurata supraterana (P+1E) = 740,10 mp

Suprafața desfasurata totala (Sp+P+IE) = 897,60 mp {calcul CUT)

Suprafața utila subsol parțial = 115,25 mp

Suprafața utila parter = 273,30 mp

Suprafața utila etaj = 288,70 mp

Suprafața utila totala = 677,25 mp

Suprafața spațiu verde amenajat = 823,10 mp (34,95% din S.teren)

Spatii joaca amenajate = 519,30 mp (22,05% din S.teren)

Suprafața de alei carosabile, pietonale = 642,55 mp (27,30% din S.teren)

H atic = 7,00 m (de la cota ±0,00)

POT propus = 15,70%

CUT propus = 0,38

Construcția se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANTA „C” - normala (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANTA „II” (conform Normativului P100-1/2013), GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II- conf. PI 18/99, NIVEL DE STABILITATE LA FOC: II - conf. NP127/2009, RISC DE INCENDIU: MIC-conf. PI 18/99.

 • 1.04 - Elemente de trasare

Se menține dispunerea fata de aliniament si fata de limitele terenului:

 • - la Nord: min. 7,05 m;

 • - la Est: min. 23,35 m;

 • - la Sud: min. 6,85 m;

 • - la Vest: min. 7,80 m.

CapitolulII-DESCRIEREA FUNCȚIONALA

SITUAȚIE EXISTENTA

Subsol cota -2,90:

(Suprafața utila = 116,42 mp)

 • - Spațiu depozitare (19,69 mp)

 • - Spațiu depozitare (17,91 mp)

 • - Hol (16,62 mp)

 • - Hol (10,46 mp)

 • - Hol (4,50 mp)

 • - Spațiu depozitare (21,62 mp)

 • - Spațiu depozitare (25,62 mp)

Parter cota ±0,00:

(Suprafața utila - 294,87 mp)

 • - Casa scării (15,80 mp)

 • - Hol (34,50 mp)

 • - Coridor (16,90 mp)

 • - Coridor (16,90 mp)

 • - Sala de clasa (25,62 mp)

 • - Sala de clasa (25,05 mp)

 • - Birou (16,80 mp)

 • - Sala de clasa (25,14 mp)

 • - Sala de clasa (25,50 mp)

 • - Grup sanitar (12,27 mp)

 • - Depozit (5,56 mp)

 • - Cabinet medical (9,40 mp)

 • - Grup sanitar (12,20 mp)

 • - Bucătărie (24,20 mp)

 • - Anexa bucătărie (6,03 mp)

 • - Camara (2,30 mp)

 • - Hol acces (3,15 mp)

 • - Camara (2,90 mp)

 • - Grup sanitar (5,35 mp)

 • - Hol (9,30)

 • - Podest acces principal (8,07 mp)

 • - Podest acces secundar (1,55 mp)

 • - Podest acces birou (4,25 mp)

Etaj cota +2,90:

(Suprafața utila ~ 299,69 mp)

 • - Casa scării (16,36 mp)

 • - Hol (28,64 mp)

 • - Coridor (5,86 mp)

 • - Vestiar (5,56 mp)

 • - Grup sanitar (12,26 mp)

 • - Sala de clasa (69,60 mp)

 • - Sala de clasa (16,80 mp)

 • - Sala de clasa (69,55 mp)

 • - Grup sanitar (12,20 mp)

 • - Birou administrator (15,05 mp)

 • - Sala de clasa (18,73 mp)

 • - Depozit (2,05 mp)

 • - Cabinet consiliere (7,53 mp)

 • - Grup sanitar (1,98 mp)

 • - Spălătorie (14,45 mp)

 • - Depozit (3,05 mp)

SITUAȚIE PROPUSA:

Subsol cota -2,90:

(Suprafața utila - 115,25 mp)

 • - Camera pompe (18,85 mp)

 • - Spațiu depozitare (17,15mp)

 • - Hol (17,50 mp)

 • - Casa scării (3,30 mp)

 • - Spațiu depozitare 2 (10,05 mp)

 • - Spațiu tehnic 1 (24,20 mp)

 • - Spațiu tehnic 2 (24,20 mp)

Parter cota ±0,00:

(Suprafața utila = 273,30 mp)

 • - Sala de grupa 1 (21,10 mp)

 • - Sala de grupa 2 (21,10 mp)

 • - Sala de grupa 3 (24,60 mp)

 • - Sala de grupa 4 (25,00 mp)

 • - Hol primire (16,20 mp)

 • - Hol 1 (20,65 mp)

 • - Debara 1 (4,55 mp)

 • - Coridor 1 (11,35 mp)

 • - Coridor 2 (11,20 mp)

 • - Debara 2 (2,70 mp)

 • - Grup sanitar copii 1 (11,70 mp)

 • - Grup sanitar copii cu dizabilitati (5,30 mp)

 • - Camera ECS (0,75 mp)

 • - Cabinet medical (8,05 mp)

 • - Grup sanitar cabinet medical (8,95 mp)

 • - Grup sanitar copii 2 (12,20 mp)

 • - Casa scării (16,65 mp)

 • - Bucătărie (22,90 mp)

 • - Hol 2 (9,45 mp)

 • - Grup sanitar 1 (5,05 mp)

 • - Camara (2,75 mp)

 • - Hol acces (3,05 mp)

 • - Camara 2 (2,25 mp)

 • - Anexa bucătărie (5,80 mp)

 • - S cara + podest acces 1 (10,10 mp)

 • - Scara + podest acces 2 (2,70 mp)

 • - Scara + podest acces 2 (6,75mp)

 • - Rampa (6,60 mp)

 • - S cara de evacuare (23,10 mp)

Etaj cota+2,90:

(Suprafața utila - 288,70 mp)

 • - Sala de grupa 5 (67,75 mp)

 • - Sala de grupa 6 (-16,20 mp)

 • - Sala de grupa 7 (67,75 mp)

 • - Sala de grupa 8 (18,25 mp)

 • - Hol (27,60 mp)

 • - Grup sanitar copii 3 (11,70 mp)

 • - Grup sanitar educatori (5,20 mp)

 • - Birou administrator (14,35 mp)

 • - Grup sanitar copii 4 (11,70 mp)

 • - Casa scării (15,60 mp)

 • - Coridor (1,90 mp)

 • - Cabinet metodic (13,95 mp)

 • - Coridor 3 (5,70 mp)

 • - Grup sanitar 2 (1,90 mp)

 • - Depozitare 1 (7,25 mp)

 • - Depozitare 2 (1,90 mp)

 • - S cara de evacuare (23,10 mp)

Spatiile interioare vor avea inaltimea libera de min. 2,00m la subsol si de 2,70m la parter si etaj.

Capitolul UI - SOLUȚII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

 • III.01 - Sistemul constructiv

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Structura imobilului este alcatuita din fasii verticale de beton celular autoclavizat tip GBN50 armate cu bare din OB37 si STNB de diametru mic 4-6mm si fasii de BCA pentru pereții desparitori. Subsolul are pereți din beton armat. Fundațiile sunt alcătuite dintr-o talpa de beton si un cuzinet de beton armat, conform expertizei tehnice intocmita de conf. dr. ing. Gheorghe Vlaicu.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Proiectul prevede lucrări de consolidare prin aplicarea unor camasuieli pe ambele fete ale pereților de 20 cm grosime si consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat.

UI.02 - închiderile exterioare si compartimentările interioare închiderile exterioare si interioare sunt realizate din beton celular autoclavizat

 • IH.03 - Finisaje interioare:

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Pardoseli: Beton aparent subsol, gresie ceramica si parchet melaminat la parter si etaj.

Pereți: faianța, lambriu lemn, vopsea lavabila

Tavane: vopsea lavabila tip vinarom.

Usi interioare: tamplarie si blaturi din fibre lemnoase.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

Subsol

Pardoseli: Beton aparent subsol

Pereți si tavane: aplicare vopsea anti-mucegai

Parter

Pardoseli: gresie ceramica, parchet

Pereți: vopsea lavabila, faianța, protecție pereți panouri PVC (rezistente la foc, inaltime medie H=1,30 m)

Tavane: tavan gips carton zugrăvit cu vopsea lavabila

Usi: desfacere usi vechi si montare usi noi.

Etaj

Pardoseli: gresie ceramica, parchet

Pereți: vopsea lavabila, faianța, protecție pereți panouri PVC (rezistente la foc, inaltime medie H=l,30 m)

Tavane: tavan gips carton zugrăvit cu vopsea lavabila

Usi: desfacere usi vechi si montare usi noi

 • III.04 - Finisaje exterioare

 • a) SITUAȚIE EXISTENTA

Fațada este finisata cu tencuiala decorativa culoare nunante pastelate. Ferestre si usi exterioare din tamplarie PVC cu geam termoizolator.

 • b) SITUAȚIE PROPUSA

 • - Desfacere tencuiala afectata de infiltrații si tencuire fațade si aplicare vopsitorii de exterior

 • - Desfacere gresie exterioara de pe trepte si terase acces si montare gresie de exterior, antiderapanta si rezistenta la inghet

 • - Desfacere usi exterioare din tamplarie P VC si montare usi noi din profîle si blaturi PVC cu geam clar termoizolator

 • - Desfacere fereastra tamplarie PVC defecta aferenta spațiului Birou administrator si montare fereastra noua din profîle PVC cu geam clar termoizolator

 • - Desfacere trotuar din jurul construcției si efectuarea lucrărilor de sistematizare si înlocuire trotuar, inclusiv confecție metalica pentru acoperire curte lunia subsol)

 • - Desfacere atic terasa si montare atic nou

 • - Desfacere glafuri ferestre si montare glafuri noi

 • - Copertine noi pentru cele trei cai de acces in clădire

III.05 - Acoperișul si invelitoarea

Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Terasa va fi finisata cu un strat de protecție ardezie.

Capitolul IV - AMENAJARE EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI împrejmuirea

împrejmuirea terenului este executata pe limita de proprietate. împrejmuirea existenta se va menține. In cazul in care se dorește, se pot reface anumite porțiuni din Împrejmuire, pastrand forma, materialele si inaltimile gardului existent.

Parcajul

Parcajul autovehiculelor se va face respectandu-se HCGMB nr. 66/2006, ”Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenjari autorizate pe teritoriul Municipiului București” si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii cu nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica priving mediul de viata al populației. Spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor sunt situate la distante de minimum 5m de ferestrele camerelor parcarea autovehiculelor sunt situate la distante de minimum 5m de ferestrele camerelor de locuit (vecini) sau săli de clasa (incaperi in care se afla in mod obișnuit copii).

Capitolul IV DURATA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

Durata totala a investiției: 6 luni, respectiv 43 de zile de la ordinul privind data de incepere a proiectării si 131 zile de la ordinul privind data de incepere a lucrărilor, conform contractului semnat. Durata prezentata in cererea de finanțare: termenul de execuție poate fi revizuit in funcție de modul de desfășurare a lucrărilor.

GiadtniUi 244

Nr. crt

[leniimircn cnpitnlclor ți subcapitolelor de cheltuieli

Va luare litră

TVA

TVA

Vnhiarc cu "IVA

lei

Ici

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1 2

Amenajarea terenului

1 3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea terenului la starea tințială

! 4.

Clvclluieli penttu relocnnxv'țKUtccțin utilităților

TOTAL capital l

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru nsignrurca utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1.

Alimentare cu energie electrică

*) 0

Alimentare cu apă

2 S

Canalizare

TOTAL capitol 2

CA Prroi.UL 3 - Cheltuieli pcnlru proiectare șl asistenta tehnică

3 1

Studii

3.1 1.

Studii

23.4*17 IX)

4,46-1.43

27,961 43

3,1 2

Raport privind impactul asupra mediului

3 1.3

Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport $t clicllutcli pentru obținerea de avize. acorduri 51 autorizații

0.00

0.00

000

3.3.

Expertizara tcluucă

35.832.00

6,808.08

42.640 08

3.4.

Certificarea pa fotmanțci energetica șt auditul energetic al clădirilor

28.161.00

5.350.59

33,51 1.50

3.5.

Proiectare

3 5.1.

Temă de proiectare

3.5.2.

Studiu de prefezabilitnte

3.5.3

Studiu de fezabilitate

13.01 1 00

2,472.00

15,483 09

3.5 4

Documcruulii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ ucordunlor/uutorizațiilor

8,910.83

1,693.06

10,603 89

3.5 5

Verificarea tehnică de cohiolca proiectului tehnic și n detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5 6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

I8.4SO.OO

3,511.20

21,991 20

3.6.

Organizarea procedurilor de achtzijic

0.00

0 00

0 00

3.7.

Consultanță

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

78.613.00

14,936 47

93.549 47

3 7 2

Auditul financiar

20.000.00

3.800.00

23.800 00

3.74.

Servicii peru tu cmisullanta in domeniul achizițiilor

21.000.00

3.990.00

24,990 OO

3 8

Asistența tehnică

3.8.1

/Asistentă tehnică din partea proiectantului

17.486.70

3.322.47

20.KO9.17

3.8.1 1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

3 8 1.2.

pentru participarea pioieuianiuiui la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3 8.2.

Dirigenție de șam ier

5.000.00

950.00

5,950 00

TOTAL capitol 3

269,991.53

5149849

321489.92

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru invcvtîfin de bnri

-11.

Construcții și instalații

2.228,1 15 14

423441.88

2.651.457 03

-1 2.

Montai utilaje, echipamente tehnologice șt funcționale tehnologice

0.00

000

0 0O

4 3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4 4.

Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

000

4.5.

Dolărt

94.796.32

18.011 30

I 12.807 62

4 6,

Active necorporale

TOTAL capital 4

2422.911.46

4414 53.18

2.764464.64

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9.774.47

1,857.15

1 1.631 62

5 1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9.774 47

1,857 15

1 1.631 62

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizăm șantierului

0 00

0.00

boo

5.2.

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

28.197.19

5457.47

33.554 66

5 2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

000

boo

5 2 2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0 00

000

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru conirolnl stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0 00

000

5 2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

0.00

0 00

0.00

5.2 5

Taxe pcniru acorduri, avize conforme și autorizația de coiistmirc/de.sființnre

28.197.19

5.357 47

33.55-1 66

5 3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

232.291 15

44.135 32

276.426 46

5 4.

Cheltuieli pentru informare si publicaotc

17.435.00

3.312 65

20.747 65

TOTAL capitol 5

287,697.31

54,662.58

34246049

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și (este

6 1.

Pregătirea personalului de exploatare

0 00

<1 00

000

6 2

Probe tehnologice și teste

0.00

0 «1

o 00

TOTAL capitol 6

o.nn

0.(X)

o.no

TOTAL GENERAL

2.880,6110.80

547414.15

3.427,914.95

din care: C + M (14.-H J.+ L4.+2.+4.L+44.+5J.L)

2437.8R9X.1

425.199.113

2,663.088.64