Hotărârea nr. 14/2020

Hotărârea nr. 14/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Având în vedere:

-Raportul comun de specialitate al Direcției de Dezvoltare și al Direcției Economice nr. 6803/23.01.2020;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 6807/23.012020;

- Adresa nr. 1/23.01.2020, transmisă Direcției de Dezvoltare din cadrul Primăriei Sectorului 5 de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., având ca obiect majorarea capitalului social; -Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, Alte Activități Economice, în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 274/26.1 1.2019 privind înființarea S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.;

In temeiul prevederilor art. 92, art. 129, alin 3 lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.

166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social subscris vărsat al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. cu 30.000.000 lei, de la 1.000.000 lei la 31.000.000 lei prin majorarea numărului de acțiuni, de la 1.000 la 31.000, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1000 lei.

Art. 2 Se aprobă efectuarea modificărilor contabile corespunzătoare majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotărâre, atât de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. cât si de către Primăria Sectorului 5.

Art. 3 Adunarea Generală a Acționarilor S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. va duce Ia îndeplinire toate formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite, la toate instituțiile competente.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Administrația Domeniului Public Sector 5, prin direcțiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Secretar

ELENA LUMINIȚA PETJRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

Nr. ///   /31.01.2020